Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milli eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı kimler başvurabilir

  1 ziyaretçi

  milli eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı kimler başvurabilir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Ekys Nedir Ve Kimler Girebilir? Ekys Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  Ekys Nedir Ve Kimler Girebilir? Ekys Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  EKYS sınavına girmek isteyen bireylerin ise sahip olmaları gereken belli başlı bazı kriterlerin varlığı söz konusudur. Bu sebeple ilgili sınava girmek isteyen insanlar bu konuda yeterli bilgiye erişebilmek için araştırma yapmakta ve bu araştırmalarının önemli bir kısmını internet üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu sebeple internet ortamında konu hakkında verilen bilgilerin kıymeti oldukça büyüktür.

  EKYS Nedir ve Kimler Girebilir?

  EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

  Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.

  Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:

  - Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.

  EKYS Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  EKYS konu dağılımı:

  Sınav esnasında adaylara çoktan seçmeli olan 80 sorudan meydana gelen, bir test uygulanması söz konusu olacaktır.

  Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şunlardır:

  - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: .

  - Eğitim ve öğretimde etik: .

  - Genel kültür: %20.

  - Eğitim bilimleri: %30.

  - Değerler eğitimi: .

  - Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Yasa, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yasa, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması İle Alakalı Yasa, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasını, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Yasasını, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde bulunan hükümler): %20. Testte bütün mevzuattan soru bulunmayabilecektir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Ekys Nedir? Ekys Sınavına Kimler Girebilir?

  Ekys Nedir? Ekys Sınavına Kimler Girebilir?

  EKYS, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelmektedir Bu sınav ile Milli Eğitim Bakanlığı bağlı birimlerine yönetici olarak atanabilir. Bu sınavda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre yapılır.

  EKYS Nedir?

  Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.

  Okullarda Müdür veya Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için bu sınav ayrı ayrı gerçekleştirilir. Bu sınavdaki branşlara girmek için başka başka şartlar gerekmektedir. Ancak sınavın soruları hemen hemen aynıdır. Yazılı ve sözlü olmak üzere sınav iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

  EKYS Sınavına Kimler Girebilir?

  Bu sınava başvuru da Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı için farklı şartlar bulunmaktadır. Müdürlük için daha önce müdür kadrosunda görev yapmamış olmak birinci şarttır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürü veya daha bir üst düzey kadroda görev yapmış olmak diğer şartlar arasında gelmektedir.

   EKYS sınavına girip müdür yardımcısı olmak için daha önceden müdür görevinde hiç bulunmamış olmak ilk şarttır. Daha sonra yetkili öğretmen, kurucu müdür gibi kadrolarında en az bir yıl veya iki yıl öğretmen olarak görev yapmak şartı bulunmaktadır. İlk aşaması olan yazılı sınav da 80 adet soru sorulur ve adaylara toplamda 150 dakika süre tanınır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�INA BA�LI E��T�M KURUMLARINA Y�NET�C�

  SE�ME VE G�REVLEND�RME Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� resm� e�itim kurumlar� y�neticiliklerini ikinci g�rev olarak y�r�teceklerin g�revlendirilmelerine ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 say�l� �zel Bar�nma Hizmeti Veren Kurumlar ve Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu f�kras� kapsam�nda olanlar hari�, Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� resm� e�itim kurumlar�nda ikinci g�rev kapsam�nda g�revlendirilecek m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar�n� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 88 inci maddesi, 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakan: Mill� E�itim Bakan�n�,

  b) Bakanl�k: Mill� E�itim Bakanl���n�,

  c) Derece: E�itim kurumlar�n�n anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise �eklindeki d�zeylerini,

  �) Ders y�l�: Derslerin ba�lad��� tarihten kesildi�i tarihe kadar ge�en s�reyi,

  d) D�nem: Ders y�l�n�n ba�lad��� tarihten yar�y�l tatiline, yar�y�l tatili bitiminden ders kesimine kadar ge�en s�reyi,

  e) E�itim kurumu: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim faaliyetlerinin y�r�t�ld��� kurumlar ile bu kurumlarda y�r�t�len e�itim ve ��retim etkinlikleri i�in program haz�rlama, e�itim ara�-gereci �retme, inceleme, de�erlendirme, ��renci ve ��renci adaylar�na uygulanacak se�me ve/veya yar��ma s�navlar� i�in gerekli i� ve i�lemleri y�r�tme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yard�mc� ve destek olan kurumlar�,

  f) E�itim Y�netimi Sertifikas�: Bakanl�k ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl���nce e�itim y�netimi alan�nda d�zenlenen program sonunda ba�ar�l� olanlara verilen belgeyi,

  g) E�itim Y�netimi Sertifika Program�: Bakanl�k ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl���nce e�itim y�netimi alan�nda d�zenlenen program�,

  �) G�revlendirme: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim kurumlar�nda m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� g�revlerini y�r�tmek �zere, 657 say�l� Kanunun 88 inci ve 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddelerine g�re verilen ikinci g�revi,

  h) �lk defa g�revlendirme: M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilecekler ile daha �nce y�neticilik g�revinde bulunup h�len ��retmen olarak g�rev yapanlardan y�neticili�e g�revlendirilecekleri,

  �) M�d�r: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda m�d�rl�k g�revini ikinci g�rev kapsam�nda y�r�tenleri,

  i) M�d�r ba�yard�mc�s�: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda m�d�r ba�yard�mc�l��� g�revini ikinci g�rev kapsam�nda y�r�tenleri,

  j) M�d�r yard�mc�s�: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda m�d�r yard�mc�l��� g�revini ikinci g�rev kapsam�nda y�r�tenleri,

  k) ��retmen: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda 657 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (A) ve (B) bentleri kapsam�nda e�itim ve ��retim hizmeti y�r�tenleri,

  l) S�zl� s�nav: Y�neticili�e ilk defa g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunanlardan yaz�l� s�nav puan� ile Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirmeye g�re al�nan puan�n aritmetik ortalamas� sonucunda olu�an puan s�ralamas�na g�re en y�ksek puan alandan ba�lamak �zere, e�itim kurumlar�n�n bo� bulunan y�netici say�s�n�n �� kat� aday�n, s�zl� s�nav komisyonu taraf�ndan Ek-3�te yer alan S�zl� S�nav Formu �zerinden de�erlendirilmesini,

  m) T�r: Ayn� derecedeki e�itim kurumlar�ndan farkl� e�itim program� uygulayan e�itim kurumlar�n�,

  n) Yaz�l� s�nav: Y�netici olarak ilk defa g�revlendirilecekleri belirlemek amac�yla Bakanl�k �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�rl���nce veya �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���nca �oktan se�meli olarak yap�lan s�nav�,

  o) Yeniden g�revlendirme: Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda d�rt y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticilerin ayn� ya da farkl� e�itim kurumlar�na, bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticilerin ise farkl� e�itim kurumlar�na g�revlendirilmelerini,

  �) Y�l: G�reve ba�lama tarihine g�re ge�en on iki ayl�k s�reyi,

  p) Y�netici: Mill� E�itim Bakanl���na ba�l� her derece ve t�rdeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� g�revlerini 657 say�l� Kanunun 88 inci ve 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddelerine g�re ikinci g�rev kapsam�nda y�r�tenleri,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Y�netici Olarak G�revlendirileceklerde Aranacak �artlar

  Y�netici olarak g�revlendirileceklerde aranacak genel �artlar

  MADDE 5 � (1) Y�netici olarak g�revlendirileceklerde a�a��daki genel �artlar aran�r:

  a) Y�ksek��retim mezunu olmak.

  b) Bakanl�k kadrolar�nda ��retmen olarak g�rev yap�yor olmak.

  c) E�itim Y�netimi Sertifikas�na sahip olmak.

  �) Y�neticili�e ilk defa g�revlendirilecekler bak�m�ndan bu Y�netmelikte belirtilen s�navlarda ba�ar�l� olmak.

  d) G�revlendirilece�i e�itim kurumu ile ayn� t�rdeki e�itim kurumlar�ndan birine ��retmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve g�revlendirilece�i e�itim kurumu ile ayn� t�rdeki e�itim kurumlar�ndan birinde ayl�k kar��l���nda okutabilece�i ders bulunmak.

  e) Yaz�l� s�nav ba�vurusunun son g�n� itibar�yla son d�rt y�l i�inde adl� veya idar� soru�turma sonucu y�neticilik g�revi �zerinden al�nmam�� olmak.

  f) Zorunlu �al��ma gerektiren yerler d���ndaki e�itim kurumu y�neticiliklerine g�revlendirilecekler bak�m�ndan, ilgili mevzuat�na g�re zorunlu �al��ma y�k�ml�l���n� tamamlam��, erteletmi� ya da bu y�k�ml�l�kten muaf tutulmu� olmak.

  (2) Baz� alan ��retmenleri ya da t�m ��retmenleri yaz�l� s�nav/de�erlendirme/uygulama s�nav� sonucuna g�re atanan e�itim kurumlar�n�n y�neticiliklerine g�revlendirileceklerde, bu e�itim kurumlar�na daha �nce ayn� s�re�lerden ge�erek ��retmen olarak atanm�� olma �art� aranmaz.

  M�d�r olarak g�revlendirileceklerde aranacak �zel �artlar

  MADDE 6 � (1) M�d�r olarak g�revlendirileceklerin a�a��daki �artlardan en az birini ta��malar� gerekir:

  a) M�d�r olarak g�rev yapm�� olmak.

  b) Kurucu m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s�, m�d�r yard�mc�s� ve m�d�r yetkili ��retmen olarak ayr� ayr� veya toplam en az bir y�l g�rev yapm�� olmak.

  c) Bakanl���n �ube m�d�r� veya daha �st unvanl� kadrolar�nda asaleten g�rev yapm�� olmak.

  (2) M�d�r olarak g�revlendirileceklerde ayr�ca;

  a) Meslek� ve teknik orta��retim kurumlar�na m�d�r olarak g�revlendirileceklerde, at�lye, laboratuvar veya meslek dersleri ��retmenleri kapsam�nda olmak,

  b) �mam hatip liselerine m�d�r olarak g�revlendirileceklerde, �mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ��retmeni olmak,

  c) �zel e�itim kurumlar�na m�d�r olarak g�revlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri i�in bilim sanat merkezinde kadrolu olarak g�rev yapm�� olmak, rehberlik ve ara�t�rma merkezleri bak�m�ndan Rehberlik, di�er �zel e�itim kurumlar� bak�m�ndan �zel E�itim ��retmeni olmak,

  �) Fen liselerine m�d�r olarak g�revlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji ��retmeni olmak,

  d) Sosyal bilimler liselerine m�d�r olarak g�revlendirileceklerde T�rk Dili ve Edebiyat�, Tarih, Co�rafya, Felsefe, Psikoloji veya yabanc� dil ��retmeni olmak,

  e) G�zel sanatlar liselerine m�d�r olarak g�revlendirileceklerde G�rsel Sanatlar/Resim veya M�zik ��retmeni olmak,

  f) Spor liselerine m�d�r olarak g�revlendirileceklerde Beden E�itimi ��retmeni olmak,

  �artlar� aran�r.

  (3) �kinci f�krada belirtilen niteliklerde aday bulunmamas� h�linde, di�er alan ��retmenlerinden de g�revlendirme yap�labilir.

  M�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirileceklerde aranacak �zel �artlar

  MADDE 7 � (1) M�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirileceklerin a�a��daki �artlardan en az birini ta��malar� gerekir:

  a) M�d�r, kurucu m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s�, m�d�r yard�mc�s� veya m�d�r yetkili ��retmen olarak g�rev yapm�� olmak.

  b) Bakanl���n �ube m�d�r� veya daha �st unvanl� kadrolar�nda g�rev yapm�� olmak.

  c) Adayl�k d�hil en az iki y�l ��retmen olarak g�rev yapm�� olmak.

  ���NC� B�L�M

  Komisyonlar

  Yaz�l� s�nav komisyonunun olu�umu ve �al��ma usul�

  MADDE 8 � (1) Yaz�l� s�nav komisyonu; Bakan onay�yla �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n ba�l� oldu�u Bakan Yard�mc�s� veya �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�r�n�n ba�kanl���nda, ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl���, �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�rl��� ve Personel Genel M�d�rl���nden birer daire ba�kan� ile bir hukuk m��avirinden olu�ur. Ayn� usulle birer yedek �ye belirlenir.

  (2) Yaz�l� s�nav komisyonu, �ye tam say�s� ile toplan�r. As�l �yenin bulunmad��� toplant�ya Komisyon ba�kan�n�n �a�r�s� �zerine yedek �ye kat�l�r. Komisyon kararlar� oy �oklu�u ile al�n�r.

  (3) Yaz�l� s�nav komisyonunun sekretarya hizmetleri �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�rl���nce y�r�t�l�r.

  Yaz�l� s�nav komisyonunun g�revleri

  MADDE 9 � (1) Yaz�l� s�nav komisyonunun g�revleri �unlard�r:

  a) Yaz�l� s�nav tarihini belirlemek.

  b) Yaz�l� s�nav sorular�n� haz�rlatmak.

  c) Yaz�l� s�navlar�n yap�lmas�n� ve de�erlendirilmesini sa�lamak.

  �) Yaz�l� s�nav sonu�lar�n�n duyurulmas�n� sa�lamak.

  d) Yaz�l� s�nava ili�kin itirazlar�n sonu�land�r�lmas�n� sa�lamak.

  e) Yaz�l� s�nava ili�kin di�er i� ve i�lemlerin y�r�t�lmesini sa�lamak.

  �l de�erlendirme komisyonunun olu�umu ve �al��ma usul�

  MADDE 10 � (1) �l de�erlendirme komisyonu; il mill� e�itim m�d�r�n�n ya da g�revlendirece�i bir il mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�, il�e mill� e�itim m�d�r� veya il mill� e�itim m�d�rl��� personelden sorumlu �ube m�d�r�n�n ba�kanl���nda, il mill� e�itim m�d�r�nce il/il�e mill� e�itim �ube m�d�rleri aras�ndan belirlenecek d�rt �ye ile e�itim, ��retim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet g�steren sendikalardan �lke genelinde en fazla �yeye sahip ilk d�rt sendikadan sendika genel merkezinin belirleyece�i birer temsilcinin kat�l�m�yla olu�ur. Ayn� usulle birer yedek �ye belirlenir.

  (2) Gerek g�r�lmesi h�linde ayn� usulle birden fazla il de�erlendirme komisyonu kurulabilir.

  (3) �l de�erlendirme komisyonu, �ye tam say�s� ile toplan�r. As�l �yenin bulunmad��� toplant�ya komisyon ba�kan�n�n �a�r�s� �zerine yedek �ye kat�l�r. �l de�erlendirme komisyonlar� kararlar�n� oy �oklu�u ile al�r. Sendika temsilcilerinden herhangi bir nedenle komisyon toplant�lar�na kat�l�m olmamas� veya oylamaya kat�lmamas� durumunda karar, mevcut kat�lanlar�n veya oy kullananlar�n �o�unlu�u ile al�n�r; e�itlik h�linde ba�kan�n ald��� karar esas al�n�r.

  (4) �l de�erlendirme komisyonlar�n�n ba�kan ve �yeleri, bo�anm�� olsalar dahi e�lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece d�hil) kan ve kay�n h�s�mlar�n�n ve evlatl�klar�n�n de�erlendirmelerinde g�rev alamaz.

  (5) �l de�erlendirme komisyonunun sekretarya i�lemleri il mill� e�itim m�d�rl�klerinin personelden sorumlu �ube m�d�rl���nce y�r�t�l�r.

  �l de�erlendirme komisyonunun g�revleri

  MADDE 11 � (1) �l de�erlendirme komisyonu; ilk defa y�netici olarak g�revlendirilmek isteyenlerden yaz�l� s�navda ba�ar�l� olanlar� Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu, yeniden y�netici olarak g�revlendirilmek isteyenleri ise Ek-2�de yer alan Y�netici De�erlendirme Formu �zerinden de�erlendirmekle g�revlidir.

  S�zl� s�nav komisyonunun olu�umu ve �al��ma usul�

  MADDE 12 � (1) S�zl� s�nav komisyonu; il mill� e�itim m�d�r�n�n ya da g�revlendirece�i bir il mill� e�itim m�d�r yard�mc�s�, il�e mill� e�itim m�d�r� veya il mill� e�itim m�d�rl��� insan kaynaklar�ndan sorumlu �ube m�d�r�n�n ba�kanl���nda, il mill� e�itim m�d�r�nce il/il�e mill� e�itim �ube m�d�rleri aras�ndan belirlenecek iki �yeden olu�ur. Ayn� usulle birer yedek �ye belirlenir.

  (2) Gerek g�r�lmesi h�linde ayn� usulle birden fazla s�zl� s�nav komisyonu kurulabilir.

  (3) S�zl� s�nav komisyonu, �ye tam say�s� ile toplan�r. As�l �yenin bulunmad��� toplant�ya komisyon ba�kan�n�n �a�r�s� �zerine yedek �ye kat�l�r. Komisyon kararlar� oy �oklu�u ile al�n�r.

  (4) S�zl� s�nav komisyonu ba�kan ve �yeleri, bo�anm�� olsalar dahi e�lerinin, ikinci derece d�hil olmak �zere ikinci dereceye kadar kan ve kay�n h�s�mlar�n�n ve evlatl�klar�n�n kat�ld��� s�zl� s�navlarda g�rev alamaz.

  (5) S�zl� s�nav komisyonunun sekretarya i�lemleri, il mill� e�itim m�d�rl�klerinin insan kaynaklar� hizmetlerinden sorumlu �ube m�d�rl���nce y�r�t�l�r.

  S�zl� s�nav komisyonunun g�revleri

  MADDE 13 � (1) S�zl� s�nav komisyonunun g�revleri �unlard�r:

  a) S�zl� s�nav sorular�n� haz�rlamak veya haz�rlatmak, s�zl� s�navlar� Ek-3�te yer alan S�zl� S�nav Formuna g�re yapmak ve de�erlendirmek.

  b) S�zl� s�nav sonu�lar�n�n duyurulmas�n� sa�lamak.

  c) S�zl� s�nava ili�kin itirazlar� sonu�land�rmak.

  �) S�zl� s�nava ili�kin di�er i� ve i�lemlerin y�r�t�lmesini sa�lamak.

  D�RD�NC� B�L�M

  E�itim Y�netimi Sertifika Program�, �zlenecek Y�ntem, Yaz�l� S�nav,

  De�erlendirme ve S�zl� S�nav

  E�itim Y�netimi Sertifika Program�

  MADDE 14 � (1) ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl���nce e�itim y�netimi alan�nda haz�rlanan E�itim Y�netimi Sertifika Program�, uzaktan ��retim ve/veya y�z y�ze e�itim kapsam�nda uygulan�r.

  (2) E�itim kurumu y�neticili�ine g�revlendirilmek isteyen ��retmenlerden d�rd�nc� f�kra kapsam�nda haz�rlanan y�nergede belirlenen �artlar� ta��yanlar, E�itim Y�netimi Sertifika Program�na kat�lmak �zere ba�vuruda bulunabilir. E�itim Y�netimi Sertifika Program�n� ba�ar�yla tamamlayanlara E�itim Y�netimi Sertifikas� verilir. E�itim Y�netimi Sertifikas�, al�nd��� tarihi takip eden y�ldan itibaren sekiz y�l s�reyle ge�erlidir.

  (3) Y�netici olarak g�rev yapmakta olanlardan E�itim Y�netimi Sertifikas�n�n ge�erlik s�resi sona erenler, istemeleri h�linde E�itim Y�netimi Sertifika Program�na al�n�r. Y�netici olarak g�rev yapmakta olanlar, istemeleri h�linde E�itim Y�netimi Sertifikas�n�n ge�erlik s�resi i�erisinde de E�itim Y�netimi Sertifika Program�na al�nabilir.

  (4) E�itim Y�netimi Sertifikas�na ili�kin t�m i� ve i�lemler ��retmen Yeti�tirme ve Geli�tirme Genel M�d�rl���nce y�r�t�l�r ve sonu�land�r�l�r. E�itim Y�netimi Sertifikas�n�n kapsam�, i�eri�i, sertifika program�na kat�l�m ko�ullar�, e�itim �ekli, �l�me ve de�erlendirmesi ve di�er hususlar y�nerge ile belirlenir.

  Y�netici g�revlendirmede izlenecek y�ntem

  MADDE 15 � (1) Bu Y�netmelikte �ng�r�len genel ve �zel �artlar� ta��malar� kayd�ylam�d�r, m�d�r ba�yard�mc�l��� veya m�d�r yard�mc�l���na ilk defa g�revlendirilecekler ile daha �nce y�neticilik g�revinde bulunup h�len ��retmen olarak g�rev yapanlar, ilk defa g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunabilir. Y�neticili�e ilk defa g�revlendirme yaz�l� s�nav, Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirme ve Ek-3�te yer alan S�zl� S�nav Formu �zerinden yap�lacak s�zl� s�nav sonu�lar�na g�re yap�l�r.

  (2) Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda d�rt y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticiler ayn� ya da farkl� e�itim kurumlar�na, bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticiler ise farkl� e�itim kurumlar�na, ayn� unvanla yeniden g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunabilir. Y�neticili�e yeniden g�revlendirilmeler, Ek-2�de yer alan Y�netici De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirme sonucuna g�re belirlenen puanlar dikkate al�narak puan �st�nl���ne g�re yap�l�r.

  Yaz�l� s�nav konular� ve a��rl�klar�

  MADDE 16 � (1) Yaz�l� s�nav konular� ve a��rl�klar� �unlard�r:

  a) Genel k�lt�r: %20.

  b) Atat�rk �lkeleri ve �nk�l�p Tarihi: %10.

  c) De�erler e�itimi: %10.

  �) E�itim ve ��retimde etik: %10.

  d) E�itim bilimleri: %30.

  e) Mevzuat (T.C. Anayasas�, 5/1/1961 tarihli ve 222 say�l� �lk��retim ve E�itim Kanunu, 657 say�l� Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say�l� Mill� E�itim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 say�l� Dilek�e Hakk�n�n Kullan�lmas�na Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 say�l� Memurlar ve Di�er Kamu G�revlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 say�l� Kamu G�revlileri Sendikalar� ve Toplu S�zle�me Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 say�l� �l �daresi Kanunu, 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin Mill� E�itim Bakanl��� ba�l�kl� Onuncu B�l�m�nde yer alan h�k�mler): %20.

  Yaz�l� s�nav duyurusu ve ba�vuru

  MADDE 17 � (1) Yaz�l� s�navlara ili�kin duyuru, s�nav tarihinden en az otuz g�n �nce Bakanl���n internet sitesinde ilan edilir.

  (2) Duyuruda; ba�vuru tarihi, s�resi, s�navlar�n yap�laca�� tarih, sorulacak soru say�s� ve puan de�eri ile yaz�l� s�nav komisyonunca belirlenecek di�er hususlara yer verilir.

  (3) Bu Y�netmelikte belirtilen �artlar� ta��yanlardan ilk defa y�netici g�revlendirme kapsam�nda g�revlendirilmek isteyenler, yaz�l� s�nava kat�lmak �zere ba�vuruda bulunabilir. Yaz�l� s�nav ba�vurular� elektronik ortamda al�n�r.

  Yaz�l� s�nav

  MADDE 18 � (1) Yaz�l� s�nav duyurusunun son g�n� itibar�yla 5 inci, 6 nc� ve 7 nci maddelerde belirtilen �artlar� ta��yanlar aras�ndan y�netici olarak ilk defa g�revlendirilecekleri belirlemek amac�yla �l�me, De�erlendirme ve S�nav Hizmetleri Genel M�d�rl���nce veya �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���nca �oktan se�meli yaz�l� s�nav yap�l�r. Bu s�navda 100 puan �zerinden 60 ve �zerinde puan alanlar ba�ar�l� say�l�r.

  (2) Yaz�l� s�nav�n yapt�r�lmas� durumunda;

  a) Yaz�l� s�nav�n y�r�t�lmesine ili�kin i�lemler ve itiraza ili�kin hususlar bu Y�netmelik h�k�mleri ve genel h�k�mler �er�evesinde haz�rlanacak bir protokol ile belirlenir.

  b) Yaz�l� s�nav� yapan kurumlar taraf�ndan istenecek her t�rl� s�nav �creti ve s�nava ili�kin di�er �demeler hakk�nda ilgili mevzuat h�k�mleri uygulan�r.

  (3) Yaz�l� s�nav sonu�lar�, kesin sonu�lar�n a��kland��� tarihten itibaren �� y�l s�reyle ge�erlidir. G�revlendirmede kullan�lan yaz�l� s�nav puan� bir defadan fazla kullan�lamaz. Yaz�l� s�nav puan�n� y�kseltmek isteyenler yeniden yaz�l� s�nava girebilir.

  (4) Yaz�l� s�navlar�n ge�erlilik s�resiyle s�n�rl� olmak ve daha �nce g�revlendirmede kullan�lmamas� kayd�yla en y�ksek yaz�l� s�nav puan� dikkate al�n�r.

  Yaz�l� s�nav sonu�lar�n�n duyurulmas�

  MADDE 19 � (1) Yaz�l� s�nav sonu�lar�, s�nav�n yap�ld��� tarihten itibaren en ge� otuz g�n i�inde Bakanl���n internet sitesinde duyurulur.

  Yaz�l� s�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 20 � (1) Yaz�l� s�nav sonu�lar�na, sonu�lar�n a��kland��� tarihten itibaren en ge� be� i� g�n� i�inde s�nav� yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar s�nav� yapan birim taraf�ndan en ge� on i� g�n� i�inde incelenerek karara ba�lan�r ve sonu� itiraz sahiplerine bildirilir.

  (2) Yaz�l� s�navda hatal� sorunun tespit edilmesi veya yarg� karar� sonucunda sorular�n iptal edilmesi durumunda bu sorulara tekab�l eden puanlar, di�er sorulara e�it �ekilde da��t�l�r.

  De�erlendirme

  MADDE 21 � (1) Yeniden y�netici olarak g�revlendirilmek isteyenler Ek-2�de yer alan Y�netici De�erlendirme Formu, ilk defa y�netici olarak g�revlendirilmek isteyenlerden yaz�l� s�navda ba�ar�l� olanlar ise Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu �zerinden il de�erlendirme komisyonu taraf�ndan de�erlendirmeye tabi tutulur.

  De�erlendirme sonu�lar�na itiraz

  MADDE 22 � (1) De�erlendirme sonu�lar�na, sonu�lar�n ilan tarihinden itibaren en ge� be� i� g�n� i�inde il mill� e�itim m�d�rl��� arac�l���yla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il de�erlendirme komisyonu taraf�ndan itiraz tarihinden itibaren en ge� on i� g�n� i�erisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebli� edilir.

  S�zl� s�nav konular� ve a��rl�klar�

  MADDE 23 � (1) S�zl� s�navda adaylar;

  a) Yaz�l� s�nav konular� (mevzuat ve genel k�lt�r): %20,

  b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c�: %20,

  c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davran��lar�n�n g�reve uygunlu�u: %20,

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���: %20,

  d) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���: %20,

  y�nlerinden, konular�n a��rl�k derecelerine g�re s�zl� s�nav komisyonu taraf�ndan de�erlendirilir.

  S�zl� s�nav

  MADDE 24 � (1) Yaz�l� s�nav puan� ile Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirmeye g�re al�nan puan�n aritmetik ortalamas� sonucunda olu�an puan s�ralamas�na g�re en y�ksek puan alandan ba�lamak �zere, e�itim kurumlar�n�n bo� bulunan y�netici say�s�n�n �� kat� aday s�zl� s�nava �a�r�l�r. Son s�radaki adayla ayn� puana sahip olan adaylar da s�zl� s�nava �a�r�l�r.

  (2) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�l��� ve m�d�r yard�mc�l��� i�in yap�lacak s�zl� s�nava kat�lmaya hak kazanan adaylar, 23 �nc� maddede belirtilen s�zl� s�nav konular� ve a��rl�klar� dikkate al�narak Ek-3�te yer alan S�zl� S�nav Formu �zerinden s�zl� s�nav komisyonunca 100 tam puan �zerinden de�erlendirilir.

  (3) S�zl� s�navda 60 ve �zerinde puan alanlar ba�ar�l� say�l�r.

  S�zl� s�nav sonu�lar�n�n duyurulmas� ve itiraz

  MADDE 25 � (1) S�zl� s�nav sonu�lar�, s�navlar�n tamamland��� tarihten itibaren en ge� on i� g�n� i�inde il mill� e�itim m�d�rl�klerinin internet sitesinde duyurulur.

  (2) S�zl� s�nav sonu�lar�na, sonu�lar�n a��kland��� tarihten itibaren en ge� be� i� g�n� i�inde ilgili il mill� e�itim m�d�rl���ne itiraz edilebilir. Bu itirazlar en ge� be� i� g�n� i�inde s�zl� s�nav komisyonunca incelenerek karara ba�lan�r. �tiraz sonu�lar�, il mill� e�itim m�d�rl�klerince itiraz sahiplerine duyurulur.

  BE��NC� B�L�M

  G�revlendirme

  Y�netici olarak ilk defa g�revlendirileceklere ili�kin duyuru ve ba�vuru

  MADDE 26 � (1) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�l��� ve m�d�r yard�mc�l��� bo� bulunan e�itim kurumlar� ile d�rt ve sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar�ndan bo�alacak e�itim kurumlar�, il mill� e�itim m�d�rl�klerinin internet sitesinde duyurulur.

  (2) S�zl� s�navda ba�ar�l� olan adaylardan m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilmek isteyenlerin ba�vurular� elektronik ortamda al�n�r. Ba�vurular, y�neticilik unvanlar�ndan yaln�zca biri i�in yap�labilir.

  (3) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunanlara en fazla 20 e�itim kurumu tercih etme hakk� verilir.

  M�d�r olarak ilk defa g�revlendirme

  MADDE 27 � (1) S�zl� s�navda ba�ar�l� olan adaylardan m�d�r olarak ilk defa g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunanlar�n g�revlendirmeye esas puanlar�; yaz�l� s�nav puan�n�n %50�si, de�erlendirme sonucu al�nan puan�n %30�u ve s�zl� s�nav sonucu al�nan puan�n�n %20�si dikkate al�narak belirlenir. G�revlendirmeye esas puanlar, kesin sonu�lar�n ilan edildi�i tarihten itibaren bir sonraki yaz�l� s�nav ba�vuru tarihinin ilk g�n�ne kadar ge�erlidir.

  (2) M�d�r olarak ilk defa g�revlendirilmek isteyen adaylardan;

  a) Okul �ncesi ��retmenlerinden anaokullar�na m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  b) S�n�f ��retmenli�i ��retmenlerinden ilkokullara m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  c) Din K�lt�r� ve Ahl�k Bilgisi ��retmenlerinden imam hatip ortaokullar�na m�d�r olarak g�revlendirme iste�inde bulunanlara,

  �) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek ��ecek Hizmetleri, Halkla �li�kiler ve Organizasyon ve G�da Teknolojisi alan ��retmenlerinden ��retmenevi ve ak�am sanat okullar�na m�d�r olarak g�revlendirme iste�inde bulunanlara,

  s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puana be� puan daha ilave edilir.

  (3) Kurucu m�d�r olarak g�rev yapm�� olanlardan kurucu m�d�r olarak g�rev yapt��� e�itim kurumuna m�d�r normu verildikten sonra yap�lacak ilk m�d�r g�revlendirmesinde m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara, s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puana ayr�ca d�rt puan daha ilave edilir.

  (4) M�d�r olarak ilk defa g�revlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve ���nc� f�kralara g�re belirlenen puanlar �zerinden puan �st�nl���ne g�re tercihleri de dikkate al�narak il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine valinin onay� ile m�d�r olarak g�revlendirilir.

  (5) Adaylar�n puanlar�n�n e�itli�i halinde, s�ras�yla yaz�l� s�nav puan�, Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formuna g�re de�erlendirme puan�, s�zl� s�nav puan�, y�neticilikteki hizmet s�resi, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir.

  (6) G�revlendirme i�lemleri, itirazlar�n sonu�land�r�ld��� tarihten itibaren en ge� on be� i� g�n� i�inde tamamlan�r.

  (7) M�d�r ihtiyac� kar��lanamayan e�itim kurumlar�n�n m�d�rl���ne, g�revlendirmeye esas puanlar�n ge�erli oldu�u s�reyle s�n�rl� olmak �zere, m�d�r olarak g�revlendirilemeyenler aras�ndan ayn� usulle g�revlendirme yap�labilir.

  M�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirme

  MADDE 28 � (1) S�zl� s�navda ba�ar�l� olan adaylardan m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunanlar�n g�revlendirmeye esas puanlar�; yaz�l� s�nav puan�n�n %50�si, de�erlendirme sonucu al�nan puan�n %30�u ve s�zl� s�nav sonucu al�nan puan�n�n %20�si dikkate al�narak belirlenir. G�revlendirmeye esas puanlar, kesin sonu�lar�n ilan edildi�i tarihten itibaren bir sonraki yaz�l� s�nav ba�vuru tarihinin ilk g�n�ne kadar ge�erlidir.

  (2) M�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilmek isteyen adaylardan;

  a) Okul �ncesi ��retmenlerinden anaokullar�na m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  b) S�n�f ��retmenli�i ��retmenlerinden ilkokullara m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji ��retmenlerinden fen liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  �) T�rk Dili ve Edebiyat�, Tarih, Co�rafya, Felsefe, Psikoloji veya yabanc� dil ��retmenlerinden sosyal bilimler liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  d) G�rsel Sanatlar veya M�zik ��retmenlerinden g�zel sanatlar liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  e) Beden E�itimi ��retmenlerinden spor liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  f) Din K�lt�r� ve Ahl�k Bilgisi ��retmenlerinden imam hatip ortaokullar�na m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puana be� puan daha ilave edilir.

  (3) M�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak ilk defa g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunan adaylar, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puan �st�nl���ne g�re tercihleri de dikkate al�narak il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine valinin onay� ile m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilir.

  (4) Adaylar�n puanlar�n�n e�itli�i halinde, s�ras�yla yaz�l� s�nav puan�, Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formuna g�re de�erlendirme sonucu al�nan puan�, s�zl� s�nav puan�, y�neticilikteki hizmet s�resi, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir.

  (5) G�revlendirme i�lemleri, itirazlar�n sonu�land�r�ld��� tarihten itibaren en ge� on be� i� g�n� i�inde tamamlan�r.

  (6) M�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� ihtiyac� kar��lanamayan e�itim kurumlar�n�n m�d�r ba�yard�mc�l��� ve m�d�r yard�mc�l�klar�na; g�revlendirmeye esas puanlar�n ge�erli oldu�u s�reyle s�n�rl� olmak �zere, y�netici olarak g�revlendirilemeyenler aras�ndan ayn� usulle g�revlendirme yap�labilir.

  Y�netici olarak yeniden g�revlendirileceklere ili�kin duyuru ve ba�vuru

  MADDE 29 � (1) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirilecekler bak�m�ndan, ilk defa y�netici g�revlendirmesi yap�lmadan �nce olmak �zere, bo� bulunan e�itim kurumlar� ile d�rt ve sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�lar�ndan bo�alacak e�itim kurumlar�, il mill� e�itim m�d�rl�klerinin internet sitesinde duyurulur.

  (2) Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda d�rt y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticiler ayn� ya da farkl� e�itim kurumlar�na, bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran y�neticiler ise farkl� e�itim kurumlar�na ayn� unvanla yeniden g�revlendirilme iste�inde bulunabilir. Bunlar�n ba�vurular� elektronik ortamda al�n�r.

  (3) M�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunanlara en fazla 20 e�itim kurumu tercih etme hakk� verilir.

  M�d�rl��e yeniden g�revlendirme

  MADDE 30 � (1) Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda d�rt y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�rler ayn� ya da farkl� e�itim kurumlar�na, bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�rler ise farkl� e�itim kurumlar�na m�d�r olarak yeniden g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunabilir. Ba�vuruda bulunan adaylar�n g�revlendirmeye esas puanlar�; Ek-2�de yer alan Y�netici De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirmeye g�re olu�an puanlar dikkate al�narak belirlenir.

  (2) M�d�r olarak yeniden g�revlendirilecek adaylardan;

  a) Okul �ncesi ��retmenlerinden anaokullar�na m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  b) S�n�f ��retmenli�i ��retmenlerinden ilkokullara m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  c) Din K�lt�r� ve Ahl�k Bilgisi ��retmenlerinden imam hatip ortaokullar�na m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puana be� puan daha ilave edilir.

  (3) M�d�rl�kte d�rt y�ll�k g�rev s�resini tamamlayanlardan h�len m�d�r olarak g�rev yapt�klar� e�itim kurumuna yeniden m�d�r olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara, s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci ve ikinci f�kralara g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puanlar�na d�rt puan daha ilave edilir.

  (4) M�d�r olarak yeniden g�revlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve ���nc� f�kralara g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puan �st�nl���ne g�re tercihleri de dikkate al�narak il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine valinin onay� ile yeniden m�d�r olarak g�revlendirilir.

  (5) Adaylar�n puanlar�n�n e�itli�i halinde, s�ras�yla e�itim y�netimi alan�nda doktora yapan, di�er alanlarda doktora yapan, e�itim y�netimi alan�nda y�ksek lisans yapan, di�er alanlarda y�ksek lisans yapan, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla olan, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir.

  M�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirme

  MADDE 31 � (1) Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda d�rt y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�r ba�yard�mc�lar� ile m�d�r yard�mc�lar� ayn� ya da farkl� e�itim kurumlar�na, bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanda sekiz y�ll�k g�rev s�resini dolduran m�d�r ba�yard�mc�lar� ile m�d�r yard�mc�lar� ise farkl� e�itim kurumlar�na m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunabilir. Ba�vuruda bulunan adaylar�n g�revlendirmeye esas puanlar�; Ek-2�de yer alan Y�netici De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirmeye g�re olu�an puanlar dikkate al�narak belirlenir.

  (2) M�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirilecek adaylardan;

  a) Okul �ncesi ��retmenlerinden anaokullar�na m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  b) S�n�f ��retmenli�i ��retmenlerinden ilkokullara m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji ��retmenlerinden fen liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  �) T�rk Dili ve Edebiyat�, Tarih, Co�rafya, Felsefe, Psikoloji veya yabanc� dil ��retmenlerinden sosyal bilimler liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  d) G�rsel Sanatlar veya M�zik ��retmenlerinden g�zel sanatlar liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  e) Beden E�itimi ��retmenlerinden spor liselerine m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  f) Din K�lt�r� ve Ahl�k Bilgisi ��retmenlerinden imam hatip ortaokullar�na m�d�r ba�yard�mc�s� ve m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara,

  s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puana be� puan daha ilave edilir.

  (3) M�d�r ba�yard�mc�l��� veya m�d�r yard�mc�l���nda d�rt y�ll�k g�rev s�resini tamamlayanlardan h�len m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�rev yapt�klar� e�itim kurumuna yeniden m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilme iste�inde bulunanlara, s�z konusu e�itim kurumlar� ile s�n�rl� olmak �zere, birinci f�kraya g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puanlar�na d�rt puan daha ilave edilir.

  (4) M�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak yeniden g�revlendirilmek isteyen adaylar, birinci ve ikinci f�kralara g�re belirlenen g�revlendirmeye esas puan �st�nl���ne g�re tercihleri de dikkate al�narak il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine valinin onay� ile yeniden m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilir.

  (5) Adaylar�n puanlar�n�n e�itli�i halinde, s�ras�yla e�itim y�netimi alan�nda doktora yapan, di�er alanlarda doktora yapan, e�itim y�netimi alan�nda y�ksek lisans yapan, di�er alanlarda y�ksek lisans yapan, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla olan, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir.

  ALTINCI B�L�M

  Ortak H�k�mler

  Y�netici g�revlendirmede esas al�nacak hususlar

  MADDE 32 � (1) Y�neticiler d�rt y�ll���na g�revlendirilir.

  (2) Ayn� unvanla ayn� e�itim kurumunda sekiz y�ldan fazla s�reyle y�netici olarak g�rev yap�lamaz.

  (3) Bulunduklar� e�itim kurumunda ayn� unvanla d�rt y�ldan fazla, sekiz y�ldan az g�rev yapanlardan ayn� e�itim kurumuna y�netici olarak g�revlendirilenlerin g�revleri, sekiz y�l�n doldu�u tarih itibar�yla bu Y�netmelikte �ng�r�ld��� �ekilde sonland�r�l�r.

  (4) Anaokullar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri Okul �ncesi ��retmenleri aras�ndan; ilkokullar�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri S�n�f ��retmenli�i ��retmenleri aras�ndan; fen liselerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji ��retmenleri aras�ndan; sosyal bilimler liselerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri T�rk Dili ve Edebiyat�, Tarih, Co�rafya, Felsefe, Psikoloji veya yabanc� dil ��retmenleri aras�ndan; g�zel sanatlar liselerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri G�rsel Sanatlar veya M�zik ��retmenleri aras�ndan; spor liselerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri Beden E�itimi ��retmenleri aras�ndan; imam hatip liselerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri �mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri ��retmenleri aras�ndan; imam hatip ortaokullar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri Din K�lt�r� ve Ahl�k Bilgisi ��retmenleri aras�ndan; bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve ara�t�rma merkezlerinin m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri Rehberlik, di�er �zel e�itim kurumlar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri �zel E�itim ��retmenleri aras�ndan; meslek� ve teknik e�itim kurumlar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri at�lye, laboratuvar veya meslek dersleri ��retmenleri aras�ndan g�revlendirilir. Bu f�krada belirtilen niteliklerde yeterli say�da aday bulunmamas� h�linde, di�er alan ��retmenlerinden de g�revlendirme yap�labilir.

  (5) ��rencilerinin tamam� k�z olan e�itim kurumlar�n�n m�d�rleri ile bu kurumlar ve yat�l� k�z ��rencisi bulunan e�itim kurumlar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri kad�n adaylar aras�ndan g�revlendirilir. ��rencilerinin tamam� k�z olan e�itim kurumlar�ndan 6 nc� maddenin ikinci f�kras� kapsam�nda bulunanlara yap�lacak m�d�r g�revlendirmesinde, alan �nceli�i dikkate al�n�r.

  (6) Karma e�itim yap�lan ve m�d�r yard�mc�s� say�s� �� ve daha fazla olan e�itim kurumlar�n�n m�d�r yard�mc�lar�ndan en az biri kad�n adaylar aras�ndan g�revlendirilir.

  (7) Be�inci ve alt�nc� f�kralarda belirtilen niteliklerde yeterli say�da aday bulunmamas� h�linde, erkek ��retmenler aras�ndan da g�revlendirme yap�labilir.

  (8) Y�netici ihtiyac� kar��lanamayan e�itim kurumlar�n�n y�netici ihtiyac�, �ncelikle 36 nc� maddenin d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� kapsam�nda bulunan y�neticilerin g�revlendirilmesi yoluyla kar��lan�r.

  (9) Y�neticili�e yeniden g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunanlardan g�revlendirmeye hak kazananlar, ilk defa y�netici g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunamaz.

  (10) Y�neticilik g�revlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine ba�l� olarak ��retmenli�e atananlardan y�netici olarak g�revlendirilmek isteyenlerin g�revlendirilmeleri, ilk defa g�revlendirme kapsam�nda yaz�l� s�nav, Ek-1�de yer alan De�erlendirme Formu �zerinden yap�lacak de�erlendirme ve Ek-3�te yer alan S�zl� S�nav Formu �zerinden yap�lacak s�zl� s�nav sonu�lar�na g�re yap�l�r.

  (11) Y�netici g�revlendirme takvimi Bakanl�k�a belirlenerek Bakanl�k internet sitesinde duyurulur.

  Y�neticilik g�rev s�resi hesaplanmas�

  MADDE 33 � (1) Y�neticilikte ge�en d�rt y�ll�k s�renin hesab�nda; en son yap�lan g�revlendirme tarihinden itibaren ayn� unvanla ge�irilen hizmet s�relerinin toplam� esas al�n�r. Y�neticilik g�revinin sona erece�i tarih; ders y�l�n�n i�inde olmas� halinde d�rt y�ll�k s�renin doldu�u tarihin i�inde bulundu�u ders y�l�n�n son g�n�, ders y�l�n�n d���nda olmas� halinde d�rt y�ll�k s�renin doldu�u tarihi takip eden ders y�l�n�n son g�n�d�r.

  (2) Ayn� unvanla ayn� e�itim kurumunda ge�en sekiz y�ll�k s�renin hesab�nda; ayn� e�itim kurumunda ayn� unvanla ge�irilen hizmet s�relerinin toplam� esas al�n�r. Bu durumda olanlar�n y�neticilik g�revinin sona erece�i tarih; ders y�l�n�n i�inde olmas� halinde sekiz y�ll�k s�renin doldu�u tarihin i�inde bulundu�u ders y�l�n�n son g�n�, ders y�l�n�n d���nda olmas� halinde sekiz y�ll�k s�renin doldu�u tarihi takip eden ders y�l�n�n son g�n�d�r.

  (3) Y�netici olarak g�rev yapmakta iken di�er e�itim kurumlar�nda veya di�er kurumlarda vek�leten veya ge�ici olarak g�revlendirilenlerin bu g�rev s�releri ile y�ll�k izin, hastal�k izni, ayl�ks�z izin ve benzeri nedenlerle fiilen yap�lmayan y�neticilik g�revleri, kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumlar�ndaki d�rt ve sekiz y�ll�k s�renin hesab�nda de�erlendirilir.

  Kurucu m�d�rl��e g�revlendirme

  MADDE 34 � (1) Yeni a��lmakta olan e�itim kurumlar�n� e�itim ve ��retime haz�r hale getirmek �zere, e�itim kurumunun e�itim ve ��retime a��l�p kuruma m�d�r norm kadrosu verildi�i tarihe kadar ge�en s�re i�erisinde y�netim hizmetlerini y�r�tmek �zere, m�d�r g�revlendirmesine ili�kin �artlar� ta��yanlar aras�ndan il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine vali taraf�ndan kurucu m�d�r g�revlendirilir.

  M�d�r yetkili ��retmenli�e g�revlendirme

  MADDE 35 � (1) M�d�r norm kadrosu bulunmayan e�itim kurumlar�nda g�rev yapmak �zere, o e�itim kurumunda g�revli ��retmenler aras�ndan, ��retmenlik g�revi yan�nda y�netim hizmetlerini de y�r�tmek �zere, il mill� e�itim m�d�r�n�n teklifi �zerine vali taraf�ndan m�d�r yetkili ��retmen g�revlendirilir.

  YED�NC� B�L�M

  Y�neticilik G�revinin Sonland�r�lmas� ve Devam�

  Y�neticilik g�revinin sona erece�i ve devam edece�i durumlar

  MADDE 36 � (1) Y�neticilik g�revi;

  a) G�revlendirildikleri tarihe g�re d�rt y�ll�k hizmet s�resinin doldu�u tarihin i�inde bulundu�u ders y�l�n�n, d�rt y�ll�k s�renin doldu�u tarihin ders y�l�n�n d���nda olmas� halinde ise d�rt y�ll�k s�renin doldu�u tarihi takip eden ders y�l�n�n bitti�i,

  b) Ayn� e�itim kurumunda ayn� unvanla sekiz y�ll�k hizmet s�resinin doldu�u tarihin i�inde bulundu�u ders y�l�n�n, sekiz y�ll�k s�renin doldu�u tarihin ders y�l�n�n d���nda olmas� halinde ise sekiz y�ll�k s�renin doldu�u tarihi takip eden ders y�l�n�n bitti�i,

  c) E�itim m��aviri ve e�itim ata�esi olarak atananlar ile Bakanl�klararas� Ortak K�lt�r Komisyonu karar�yla yurt d���nda g�revlendirilenler ve uluslararas� kurulu�larda g�revlendirilenlerin bu atama veya g�revlendirmenin yap�ld���,

  �) Yurt i�inde veya yurt d���nda ba�ka bir g�reve bir y�l veya daha fazla s�reyle ge�ici veya s�rekli olarak g�revlendirilenlerin bu g�revlendirmenin yap�ld���; bunlardan Bakanl���n merkez veya ta�ra te�kilat� ile e�itim kurumlar�nda y�netici olarak ge�ici g�revlendirilenler hari� olmak �zere, Bakanl���n merkez veya ta�ra te�kilat� ile e�itim kurumlar�nda ya da di�er kurumlarda bir y�ldan az s�reyle g�revlendirilenlerin toplamda bir y�l�n doldu�u,

  d) Bir y�l veya daha fazla s�reyle ayl�ks�z izin alanlar�n ayl�ks�z izinlerinin ba�lad���,

  e) 4688 say�l� Kanunun 18 inci maddesine g�re bir y�l veya daha fazla s�reyle ayl�ks�z izne ayr�lanlar�n ayl�ks�z izinlerinin ba�lad���,

  tarihten itibaren sona erer.

  (2) Y�neticilikleri birinci f�kran�n (a) ve (b) bentlerine g�re sona erenler; alanlar�nda bo� norm kadro olmas� ve istemeleri h�linde kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumuna, aksi durumda ise �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  (3) Y�neticilikleri birinci f�kran�n (c), (�), (d) ve (e) bentlerine g�re sona erenler, s�z konusu g�rev veya ayl�ks�z iznin bitimini m�teakip, kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumunda alanlar�nda bo� norm kadro olmas� ve istemeleri h�linde bu e�itim kurumuna; aksi durumda ise �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  (4) Birle�tirilen e�itim kurumlar�nda y�netici olarak g�rev yapanlar bak�m�ndan, e�itim kurumunun yeni stat�s�ne g�re o e�itim kurumunda y�netici olarak g�rev yapma �artlar�n� ta��mayanlar ile �artlar� ta��yanlardan hizmet puan�, hizmet puan�n�n e�it olmas� durumunda ise s�ras�yla y�neticilikteki hizmet s�resi, ��retmenlikteki hizmet s�resi daha az olanlardan belirlenecek fazla durumunda olanlar, il i�inde ilan edilecek durumlar�na uygun ihtiya� bulunan e�itim kurumlar�na ayn� y�neticilik g�revi ile s�n�rl� olmak ve kalan g�rev s�relerini tamamlamak �zere y�netici olarak g�revlendirilme iste�inde bulunabilir. Ayn� e�itim kurumuna ayn� y�neticilik g�revi i�in birden fazla g�revlendirilme iste�i olmas� durumunda s�ras�yla, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir. Bu konumda olanlardan y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunmayanlar ile isteklerine ra�men y�netici olarak g�revlendirilemeyenler, kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumunda alanlar�nda bo� norm kadro olmas� ve istemeleri h�linde bu e�itim kurumuna; aksi durumda ise �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  (5) Kapat�lan e�itim kurumlar�nda y�netici olarak g�rev yapanlar, il i�inde durumlar�na uygun ihtiya� bulunan e�itim kurumlar�na ayn� y�neticilik g�revi ile s�n�rl� olmak ve kalan g�rev s�relerini tamamlamak �zere istekleri de dikkate al�narak �ncelikle g�revlendirilirler. Ayn� e�itim kurumuna ayn� y�neticilik g�revi i�in birden fazla g�revlendirilme iste�i olmas� durumunda s�ras�yla, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir. Bu konumda olanlardan y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunmayanlar ile isteklerine ra�men y�netici olarak g�revlendirilemeyenler, �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  (6) D�n��t�r�len e�itim kurumlar�n�n d�n��t�r�lmeden �nceki y�neticileri, kalan g�rev s�relerini d�n��t�r�len e�itim kurumunda tamamlar.

  Y�neticilik g�revinden ayr�lma

  MADDE 37 � (1) Y�neticilik g�revlerinden istekleri �zerine ayr�lanlar, bulunduklar� e�itim kurumunda alanlar�nda bo� norm kadro olmas� ve istemeleri h�linde bu e�itim kurumuna; aksi durumda ise �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  (2) Y�neticilik g�revlerinden, aile birli�i, can g�venli�i, sa�l�k durumu mazeretlerine veya alan de�i�ikli�ine ba�l� yer de�i�tirenler, �st y�neticilik g�revine g�revlendirilenler ve 36 nc� maddenin d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� ile 39 uncu maddenin ikinci f�kras�na g�re ��retmenli�e atananlar hari� olmak �zere, d�rt y�ll�k g�rev s�releri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri �zerine ayr�lanlar, ayr�ld�klar� tarihten itibaren yaz�l� s�nav ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla aradan bir y�l ge�meden y�netici olarak g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunamaz.

  Y�neticilik g�revinden al�nma

  MADDE 38 � (1) E�itim kurumu y�neticilerinden haklar�nda yap�lan adl� ve idar� soru�turma sonucu haz�rlanan raporlar�n yetkili amir ve kurullarca de�erlendirilmesi sonucuna g�re y�neticilik g�revinden al�nma teklifi getirilen e�itim kurumu y�neticileri, durumlar�na uygun ihtiya� bulunan e�itim kurumlar�na ��retmen olarak atan�r. Bu �ekilde g�revinden al�nanlar, aradan d�rt y�l ge�meden y�netici olarak g�revlendirilmek �zere ba�vuruda bulunamaz.

  Y�netici norm kadrosunda de�i�iklik

  MADDE 39 � (1) Norm kadro fazlas� m�d�r yard�mc�lar�, hizmet puan� daha az olandan ba�lamak �zere belirlenir. Hizmet puan�n�n e�it olmas� durumunda ise s�ras�yla y�neticilikteki hizmet s�resi, ��retmenlikteki hizmet s�resi daha az olan norm kadro fazlas� olarak belirlenir.

  (2) �lgili mevzuat�nda belirtilen y�neticilik norm kadrosuna esas kriterler �er�evesinde m�d�r, m�d�r ba�yard�mc�s� veya m�d�r yard�mc�s� norm kadrolar�n�n baz�lar� veya tamam� kald�r�lan e�itim kurumlar�nda norm kadro fazlas� olanlar, il i�inde ilan edilecek durumlar�na uygun ihtiya� bulunan e�itim kurumlar�na ayn� y�neticilik g�revi ile s�n�rl� olmak ve kalan g�rev s�relerini tamamlamak �zere y�netici olarak g�revlendirilme iste�inde bulunabilir. Ayn� e�itim kurumuna ayn� y�neticilik g�revi i�in birden fazla g�revlendirilme iste�i olmas� durumunda s�ras�yla, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir. Bu kapsamda ba�ka e�itim kurumlar�na g�revlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine g�revlendirilemeyenler, kalan y�neticilik g�rev s�relerini bulunduklar� e�itim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan g�rev s�relerini bulunduklar� e�itim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile di�er e�itim kurumlar�nda y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunmayanlar, kadrolar�n�n bulundu�u e�itim kurumunda alanlar�nda bo� norm kadro olmas� ve istemeleri h�linde bu e�itim kurumuna; aksi durumda ise �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  Baz� e�itim kurumu y�neticiliklerinden ayr�lanlar�n bu e�itim kurumlar�na ��retmen olarak atanmalar�

  MADDE 40 � (1) Baz� alan ��retmenleri ya da t�m ��retmenleri yaz�l� s�nav/de�erlendirme/uygulama s�nav� sonucuna g�re atanan e�itim kurumunda g�rev yapmakta iken y�neticilik g�revi herhangi bir nedenle sona erenlerden y�netici olarak g�rev yapt�klar� e�itim kurumlar�na ��retmen olarak atanmak isteyenlerde, ge�erlilik s�resi sona ermemi� olmas� kayd�yla daha �nce bu e�itim kurumlar�na ayn� s�re�lerden ge�erek ��retmen olarak atanm�� olma �art� aran�r.

  SEK�Z�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 41 � (1) 21/6/2018 tarihli ve 30455 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar�na Y�netici G�revlendirme Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�t�lmekte olan uygulamalar

  GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Y�netmelikle y�r�rl�kten kald�r�lan Mill� E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar�na Y�netici G�revlendirme Y�netmeli�i h�k�mleri �er�evesinde ba�lat�lan i� ve i�lemler, ayn� Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde sonu�land�r�l�r.

  Mevcut y�neticiler

  GE��C� MADDE 2 � (1) Bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihte y�netici olarak g�rev yapmakta olanlar d�rt y�ll�k g�revlendirme s�releri sona erinceye kadar g�revlerine devam ederler. Bunlardan y�neticili�e yeniden g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunmak isteyenlerin, d�rt y�ll�k g�revlendirme s�releri sona ermeden �nce sertifika program�na kat�lmalar� ve ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla E�itim Y�netimi Sertifikas� almaya hak kazanm�� olmalar� gerekir. Bu konumda olup yeniden g�revlendirme kapsam�nda ba�vuruda bulunanlardan ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla E�itim Y�netimi Sertifikas� almaya hak kazananlar, durumlar�na g�re 30 uncu ve 31 inci madde h�k�mleri �er�evesinde y�netici olarak g�revlendirilmek �zere de�erlendirilir.

  (2) E�itim Y�netimi Sertifika Program�na kat�lmayanlar ile E�itim Y�netimi Sertifika Program�na kat�l�p ba�ar�l� olamayanlar�n y�neticilikleri, d�rt y�ll�k g�rev s�relerinin bitimini m�teakip sona erer. Bu durumda olanlar, 36 nc� maddenin ikinci f�kras�na g�re ��retmen olarak atan�r.

  Y�netmelik kapsam�nda bulunmayan e�itim kurumlar�nda g�rev yapan y�neticiler

  GE��C� MADDE 3 � (1) 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu f�kras� kapsam�nda bulunan e�itim kurumlar�nda y�netici olarak g�rev yapanlar, bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda ilk defa y�netici g�revlendirme kapsam�nda di�er e�itim kurumlar�na y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunabilir.

  (2) Bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda y�netici olarak g�revlendirildikleri e�itim kurumlar� daha sonra 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu f�kras� kapsam�na al�nanlar, d�rt y�ll�k g�rev s�relerinin bitiminde bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda yeniden y�netici g�revlendirme kapsam�nda di�er e�itim kurumlar�na y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunabilir.

  (3) Bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda y�netici olarak g�revlendirildikleri e�itim kurumlar� daha sonra 652 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu f�kras� kapsam�na al�nanlardan d�rt y�ll�k g�rev s�releri dolmadan y�neticilik g�revinden al�nanlar, ilk defa y�netici g�revlendirme takviminden sonra il i�inde durumlar�na uygun ihtiya� bulunan e�itim kurumlar�na ayn� y�neticilik g�revi ile s�n�rl� olmak ve kalan g�rev s�relerini tamamlamak �zere istekleri de dikkate al�narak g�revlendirilir. Ayn� e�itim kurumuna ayn� y�neticilik g�revi i�in birden fazla g�revlendirilme iste�i olmas� durumunda s�ras�yla, y�neticilikteki hizmet s�resi fazla, ��retmenlikteki hizmet puan� fazla olan aday�n g�revlendirmesi yap�l�r. E�itli�in devam� h�linde g�revlendirilecek aday bilgisayar kuras� ile belirlenir. Bu konumda olanlardan y�netici olarak g�revlendirme iste�inde bulunmayanlar ile isteklerine ra�men y�netici olarak g�revlendirilemeyenler, �ncelikli olarak kadrolar�n�n bulundu�u il�e i�erisinde durumlar�na uygun bir e�itim kurumuna, il�e i�erisinde durumlar�na uygun norm kadro bulunmamas� halinde ise il i�erisinde istekleri de dikkate al�narak alanlar�nda bo� norm kadro bulunan e�itim kurumuna ��retmen olarak atan�r.

  E�itim Y�netimi Sertifika Program�n�n uygulamaya al�nmas�

  GE��C� MADDE 4 � (1) E�itim Y�netimi Sertifikas� �art�, bu Y�netmeli�e g�re ilk defa d�zenlenecek E�itim Y�netimi Sertifika Program�n�n kesin sonu�lar�n�n ilan edildi�i tarihe kadar aranmaz.

  Y�r�rl�k

  MADDE 42 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 43 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Ekleri i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap