Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  milli savunma bakanlığı mal sorumlusu ne iş yapar

  1 ziyaretçi

  milli savunma bakanlığı mal sorumlusu ne iş yapar Ne90'dan bulabilirsiniz

  T�RK S�LAHLI KUVVETLER� TA�INMAZ MAL Y�NETMEL���(M�LGA)

      Madde 1 - Bu Y�netmeli�in amac�, ta��nmaz mallar�n kay�tlar�n�n tutulmas�, saymanl�k i�lemlerinin y�r�t�lmesi, bak�m ve korunmalar�n�n sa�lanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

      Kapsam

      Madde 2 - Bu Y�netmelik, T�rk Silahl� Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl��� ve Sahil G�venlik Komutanl��� hari�) ve Milli Savunma Bakanl���n�n yararlanmas� amac�yla 1050 say�l� Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23 �nc� maddesi gere�ince kullanma hakk� Milli Savunma Bakanl���na verilen ta��nmaz mallara ait i�lemleri kapsar.

      Dayanak

      Madde 3 - Bu Y�netmelik 1050 say�l� Muhasebe-i Umumiye Kanunu gere�ince haz�rlanm��t�r.

      Tan�mlar

      Madde 4 - Bu Y�netmelikte ge�en;

      a) Ta��nmaz Mal: Arazi, bina ve sabit tesisleri,

      b) Arazi: Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki kay�tl� ya da kay�ts�z alanlardan askeri hizmetlerde kullan�lmak �zere T�rk Silahl� Kuvvetlerine tahsis edilen, kullan�m izni al�nan ya da T�rk Silahl� Kuvvetlerince tahsissiz olarak kullan�lan at��, e�itim ve tatbikat alanlar�, tahkim mevzileri, g�venlik alanlar�, �ehitlikler, kaynaklar, a�a� ve a�a�l�klar, fidanl�klar ve benzeri yerleri,

      c) Bina: Yeralt� ve yer�st� antrepolar, cephane, ara� ve gere� depolar�, s�n�r kule ve g�zetleme yerleri, fabrikalar, at�lyeler, iskan ve di�er hizmetler i�in yap�lan binalar, konutlar, sosyal hizmet tesisleri, s���nak, ma�ara ve tabyalar ve bunlardan kira ile tutulanlar ve benzerlerini,

      �) Sabit Tesis: Arazi �zerine sonradan yap�lan ve bina niteli�i ta��mayan radar ve telsiz istasyonlar�, pist, taksirut ve apronlar, alan i� yollar�, alanlar� anayollara ba�layan �zel yollar, demiryolu ve dekovil hatlar�, rampa, sabit iskele ve r�ht�mlar, su kuyular�, kaptaj, a��k trafo merkezi, at�� poligonlar�, a��k havuz ya da y�zme havuzlar�, durak yerleri, a��k otoparklar, �evre tel �iti, �evre fens teli, �evre duvar� ve benzeri tesisleri,

      d) Cins Tashihi: Arazinin kullan�m amac�n�n de�i�tirilmesi, araziye �zerindeki binalar�n i�lenmesini ,

      e) �skan �zin Sureti: Yap�m� bitirilen in�aat�n o b�lge belediye ba�kanl���ndan o in�aat�n kullan�labilece�ine, elveri�li oldu�una dair m�saade yaz�s�n�,

      f) Tahsis Emri: Ta��nmaz mal�n kullan�m�n�n Maliye Bakanl��� taraf�ndan Milli Savunma Bakanl���na verildi�ini belirten resmi yaz�y�,

      g) Bina Tesisat�: Yer alt� ve yer�st�ndeki su, elektrik, do�algaz, akaryak�t, s�cak ve so�uk hava, kalorifer, asans�r tesisat� ile binan�n yap�s� tahrip edilmedik�e d��ar�ya ��kart�lmas� olana�� bulunmayan ya da tahrip edilmeden ��kart�ld��� takdirde ta��nmaz mal�n kullanma fonksiyonunu de�i�tiren �e�itli makine ve ayg�tlarla benzerlerini,

      �) Mal Sayman�: Y�netmelikte mal sayman� olarak belirtilen ve ta��nmaz mal�n teslim al�nmas�n�, saklanmas�n�, mevzuat h�k�mlerine g�re kullan�c�lara verilmesi ya da verdirilmesini sa�lamak ve bunlara ili�kin i�lemleri yapmak ve yapt�rmakla, hesaplar�n� vermek, kay�tlar�n� tutmakla sorumlu olan ki�iyi,

      h) Hesap Sorumlusu: (L - 101) Ordu Mal Y�netmeli�inde ve bu Y�netmelikte a��klanan esas ve usullere ve di�er mevzuat h�k�mlerine g�re, ta��nmaz mallar�n hesab�n� tutmak, bu hesaplar� her an denetlemeye haz�r bulundurmak ve hesab�n� vermek sorumlulu�unda olan ve Y�netmelikte hesap sorumlusu olarak belirtilen ki�iyi,

      �) Mal Sorumlusu: (L - 101) Ordu Mal Y�netmeli�inde ve bu Y�netmelikte belirtilen esas ve usullere ve di�er mevzuat h�k�mlerine g�re, ta��nmaz mallar� teslim alan, bu mallar�n bak�m, koruma, al�m ve verim sorumlulu�unu �zerinde ta��yan, ta��nmaz mal mal sayman�na kar�� sorumlu olan ve Y�netmelikte mal sorumlusu olarak belirtilen ki�iyi,

      i) Ta��nmaz Mal Sicil Dosyalar�: Ta��nmaz mal saymanlar�nca, bina ve tesislerin ge�ici kabulleri esnas�nda ilgililerince kendisine teslim edilen bilgi, belge, d�k�m ve projeleri de i�eren muhteviyat� EK-J'de belirtilen ve an�lan bina veya tesislerin kay�tlar�n�n silinmesine kadar muhafaza edilen dosyalar�n�,

      j) Birlik Ta��nmaz Mal Dosyas�: Ta��nmaz mal saymanlar�nca, bina ve tesislerin ge�ici kabullerinde birlik ta��nmaz mal sorumlular�na verilmesi gereken bilgi, belge, dok�man ve projelerden olu�an ve EK-J'de muhteviyat� belirten ve bina veya tesislerin kay�tlar�n�n silinmesine kadar muhafaza edilen dosyalar�n�, ifade eder.

      �K�NC� B�L�M : Sorumluluklar

      Madde 5 - Bu Y�netmeli�in uygulanmas�ndan;

      a) Milli Savunma Bakanl��� (�n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���),

      b) Kuvvet Komutanl�klar� ile Harita Genel Komutanl���,

      c) Ordu, Kolordu, T�men,Tugay ve �s Komutanl�klar� ile bunlara denk komutanl�klar,

      �) �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�,

      d) Okul, Birlik ve Garnizon Komutanl�klar� ile Kurum Amirlikleri,

      e) Mal Saymanlar� ve Mal Sorumlular�, do�rudan do�ruya sorumludurlar.

      Bu maddede belirtilen makam ve ki�iler, kanun, t�z�k, y�netmelik ve genelgelerdeki g�revlerinin gerektirdi�i sorumlulu�u ta��rlar.

      ���NC� B�L�M : Mal Saymanlar�n�n Kadro, Kurulu�, Konu�lar�, Atanmalar� ve Saymanl�k Numaralar�

      Madde 6 - Mal saymanl�klar�, mal saymanlar� ve hesap sorumlular�ndan meydana gelir.

      Mal saymanl�klar�, �n�aat Emlak Ba�kanl�klar� kadro ve kurulu�lar�nda bulunur.

      Bunlar�n kadrolar�, Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan haz�rlan�r ve bu yerlere yeteri kadar personel atanmas� sa�lan�r.

      Mevcut mal saymanl�klar�n�n te�kilatlar�, ba�lant�lar� ve g�rev b�lgesi s�n�rlar�, kadro, konu� ve kurulu� esaslar�na g�re Milli Savunma Bakanl���nca d�zenlenir.

      Mal Saymanl�klar�n�n Konu� Yerleri, Bar�nd�r�lmalar� ve �htiya�lar�

      Madde 7 - Mal saymanl�klar�n�n konu� ve bar�nd�r�lma yeri, �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�d�r. G�rev ve sorumluluklar� ile ilgili her t�rl� ihtiya�lar� ba�l� oldu�u �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�nca sa�lan�r.

      Atanma ve Benzeri Hallerde Yap�lacak ��ler

      Madde 8 - Mal saymanlar� ve hesap sorumlular�n�n atanmalar�nda yerine atanan gelmedik�e ve devir - teslimler tamamlanmad�k�a eskileri g�revinden ayr�lamaz.

      Ancak, herhangi bir nedenle mal sayman� ve hesap sorumlusu atanmad��� ya da atama yap�ld��� halde atanan iki ay sonunda kat�lmad��� takdirde bu g�reve saymanl���n, kadro ve kurulu�unda bulundu�u �n�aat Emlak Ba�kanl���ndan uygun nitelikte personel, emirle verilir.

      Mal saymanl��� ya da hesap sorumlulu�u g�revi, idari emirlerle y�r�t�lemez. Ancak, hastal�k, izin, �l�m ve benzeri nedenlerle bu g�revin bo�almas� hallerinde, sayman ya da hesap sorumlusu d�n�nceye ya da yerine yenisi atan�ncaya kadar bu g�reve bir ba�kas� ge�ici olarak verilir.

      �l�m, sa�l�k ve sair m�cbir sebeplerle hesap vermeye muktedir olmayan veya hesap vermekten ka��nan saymanlar�n hesaplar�, Milli Savunma Bakanl���nca g�revlendirilecek kurullar eliyle yeni saymana devredilir.

      Saymanl�k Numaralar�

      Madde 9 - Her ta��nmaz mal mal saymanl���na, Milli Savunma Bakanl���nca bir saymanl�k numaras� verilir. Bu numaralar t�m denetlemelerde, kart ve kay�tlarda kullan�l�r.

      D�RD�NC� B�L�M : Ta��nmaz Mallar�n Kullan�lmas�, S�n�rland�r�lmas�, Bak�m ve Korunmas� ile Bunlarda De�i�iklik Yap�lmas�, Ba�lant�lar ve Seferde Yap�lacak ��lem

      Madde 10 - Hi�bir ta��nmaz mal, ge�ici de olsa tahsis amac� d���nda kullan�lamaz. Belli bir birli�in kullan�m�na ayr�lan ta��nmaz mal Milli Savunma Bakanl���n�n yaz�l� muvafakat� olmadan, bir ba�ka birli�in kullan�m�na terk edilemez. Zorunlu g�r�lecek de�i�iklikler, onay al�nmak �zere, kullan�c� birli�in/Askeri kurumun teklifi veya g�r��� ile birlikte Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���na bildirilir. Uygun bulunan de�i�iklikler Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���nca ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl���na bildirildi�inde ta��nmaz mal sayman�nca kay�tlarda gerekli de�i�iklikler yap�l�r.

      Ta��nmaz Mallarda De�i�iklik Yap�lmas�

      Madde 11 - Bina ve tesislerin, kullan�m �ekillerinde ve b�nyelerinde Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���n�n yaz�l� muvafakat� olmaks�z�n de�i�iklik yap�lamaz. Bina ve tesislerin kullan�m �ekillerinde ve b�nyelerinde de�i�iklik yap�lmas� gerekti�i zaman, de�i�ikli�i teklif eden birlik�e, ilgili ta��nmaz mal saymanl���n�n ba�l� oldu�u �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�nca haz�rlat�lacak teknik raporla birlikte komutanl�k teklifi, komuta kanal� vas�tas�yla Milli Savunma Bakanl���na g�nderilir.

      Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���n�n yaz�l� muvafakat� olmaks�z�n kullan�� �ekillerinde, tahsis yerleri, daire ve birlikleri ile b�nyelerinde de�i�iklik yapanlar, yapt�ranlar ve mal sorumlular� hakk�nda yasal yollara ba�vurulur. Milli Savunma Bakanl���nca yaz�l� muvafakat ile yap�lan de�i�iklikler, sicillerine i�lenmek �zere silsileler yolu ile ve de�i�iklik planlar� ile birlikte ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl���na bildirilir. Yap�lan ve �n�aat Emlak Ba�kanl���nca sicillere i�lenen de�i�iklikler, Milli Emlak kay�tlar�na i�lenmek �zere, Milli Savunma Bakanl���nca bir ay i�inde Maliye Bakanl���na bildirilir. Kiral�k bina ve arazi i�in de bu madde h�km� uygulan�r. De�i�ikliklerde kiralayan�n yaz�l� muvafakat� al�nmakla beraber, kira s�zle�mesinin bitiminde, kiraland��� zamanki durum ve tutana�� ile aynen sahibine geri verilmesi ya da de�i�iklik bozulmadan aynen b�rak�lacaksa s�zle�meye bu h�km�n de konmas� sa�lan�r.

      Arazinin S�n�rland�r�lmas�

      Madde 12 - Askeri hizmetlerde kullan�lmak �zere; kamula�t�rma, sat�n alma, devir, trampa, ba���, dava yolu, irtifak hakk� tesisi ve benzeri yollarla hazine ad�na tescil edilerek tahsisi sa�lanan arazi ve arsalar�n s�n�rlar�, mal saymanl�klar�nca tespit edilerek mal sorumlular�na teslim edilir. Daha sonra arazi s�n�rlar�nda meydana gelecek de�i�ikler arazi ve arsalardan sorumlu birlik komutanl�klar� veya kurum amirliklerince, mahalli kadastro te�killeri ya da �n�aat Emlak Ba�kanl�klar� ile koordine edilmek suretiyle araziye aplike ettirilir ve tel �iti, duvar, demir veya beton direk ya da ba�ka �ekil ve usullerle mutlaka belirtilir. Kiralanan ya da fiilen i�gal edilmi� olan arazi i�in de bu madde h�km� uygulan�r. S�n�rland�rma i�in gerekli gere�ler, kullan�c� ya da araziden sorumlu birlik komutanl��� taraf�ndan sa�lan�r.

      Ta��nmaz Mallar�n Korunmas� ve Bak�m�

      Madde 13 - Fiili olarak kullan�lan ta��nmaz mallar�n korunmas� ve bak�m� ile ilgili tedbirler, mal sorumlusu ve kullan�c� birlik komutanl��� ya da kurum amirli�i, fiili olarak kullan�lmayan ta��nmaz mallar�n ise ba�l� oldu�u Komutanl�k ya da kurum amirli�i taraf�ndan al�n�r. Bu konuya ili�kin esas ve usuller, Milli Savunma Bakanl���nca ��kar�lacak y�nergede belirlenir.

      Ta��nmaz Mallarda Ba�lant�

      Madde 14 - Hi�bir ta��nmaz mal, hi�bir nedenle mal saymans�z ve mal sorumlusuz b�rak�lamaz.

      Ta��nmaz Mallara Seferde Yap�lacak ��lem

      Madde 15 - Sefer g�revi dolay�s�yla ola�an�st� hallerde, seferberlik ve sava�ta, terk edilmesi ya da bo�alt�lmas� gereken k��la ve garnizonlar� i�indeki ta��nmaz mallar, k��la ve garnizon komutan� ile ta��nmaz mallar�n korunmas� ve kullan�lmas�ndan sorumlu olan birlik komutan� ya da kurum amirince kendi kadro ve kurulu�unda bulunan ve �zellikle o ta��nmaz maldan yararlanan birlik ya da kurum personelinden te�kil edilen teslim ve tesell�m heyetleri taraf�ndan korunur.

      Teslim ve tesell�m heyetleri; sava� halinin sonuna, birlik ve kurumun ayn� yere d�nmesine, o k��la ve garnizona yeni ve ba�ka bir birlik ya da kurumun verilmesine veya o yere Silahl� Kuvvetlerin ihtiyac� yok ise, Maliye Bakanl���n�n mahalli milli emlak te�kilatlar�na teslim edilmesine kadar g�rev yaparlar.

      Teslim ve tesell�m heyetlerindeki personelin miktar�, bar�nd�r�lmalar�, beslenme, koruma ve korunmalar� i�in, seferberlik planlamalar� ve haz�rl�klar�na �zel h�k�mler konur ve alarm tatbikatlar�nda uygulanarak aran�r.

      S�z konusu heyetin kontrol ve denetlemeleri, gere�ine g�re o yerdeki askerlik �ubesi ba�kanl��� ya da jandarma birlik komutanl���na verilir.

      Kullan�m�nda ya da muhafazas�nda korunmas� gerekli ta��nmaz k�lt�r ve tabiat varl�klar� bulunan birlik komutanl�klar� veya kurum amirliklerince, an�lan ta��nmaz mallar�n sava�ta zarar g�rmemesi amac�yla, Lahey S�zle�mesi ile tespit edilen ve bir �rne�i EK-H'de bulunan uluslararas� koruma i�aretinin, bina, tesis ve benzeri ta��nmaz mallar�n boyutlar�na uygun olarak kap�lar�na as�lmas� ya da havadan g�r�lebilecek �ekilde �at�lar�na gerilmesi sa�lan�r.

      BE��NC� B�L�M : Mal Sorumlusu Olanlar ile Mal Sayman�, Mal Sorumlusu ve Hesap Sorumlular�n�n G�rev Yetki ve Sorumluluklar�

      Madde 16 - A�a��da belirtilenler mal sorumlular�d�r:

      a) Birlik, kurum, depo, okul, e�itim merkezi, �s, grup ve benzeri komutanl�k ve kurulu�larda; karargah b�l��� / birli�i ya da ayn� hizmeti g�ren e�iti birlik ikmal subay/ astsubaylar�,

      b) Deniz ve Hava Kuvvetlerinde her birlik, kurum, gemi, �s, destek �s ve benzeri ba��ms�z kurulu�larda (L-101) Ordu Mal Y�netmeli�ine g�re mal sorumlusu g�revini yapanlard�r.

      Mal Sayman�n�n G�rev, Yetki ve Sorumluluklar�

      Madde 17 - Mal sayman�n�n g�rev, yetki ve sorumluluklar� �unlard�r:

      a) 1050 say�l� Muhasebe-i Umumiye Kanununun 14, 19, 25 ve 96 nc�, (L-101) Ordu Mal Y�netmeli�inin 44 �nc� maddeleri ile bu Y�netmelik h�k�mlerine g�re 4 �nc� maddede belirtilen ve b�lgesinde bulunan ta��nmaz mallar�n kay�tlar�n� tutmak,

      b) Ta��nmaz mallar�n her zaman muayene ve kontrollerini yapmak, koruyucu bak�mlar�n�n yap�lmas� ve onar�lmas� gerekenler i�in yetkililere �nerilerde bulunmak,

      c) Mal ve hesap sorumlular�n�n kay�tlar�n� kontrol etmek,

      �) Kay�tlar�nda bulunan ta��nmaz mallar�, ilgili mal sorumlusuna teslim etmek, ya da sorumlular�n de�i�melerinde, bunlar�n devir ve teslimlerini sa�lamak ve izlemek,

      d) Kullan�lmas�na ihtiya� kalmayan ve fakat elde bulundurulmas� gereken ta��nmaz mallar�n korunmalar�n� sa�layacak tedbirleri ald�rmak,

      e) Birlik ya da kurumlar�n garnizon de�i�ikliklerinde ta��nmaz mallar�n, yeni gelen ya da koruyacak olan birlik ya da kurum ta��nmaz mal mal sorumlusuna devir ve teslimini yapmak ve kontrol etmek,

      f) Kendi kusuru d���nda olanlar hari�, ta��nmaz mallarda kay�p ve zararlar meydana getirenler ve tecav�zlere g�z yuman ya da sebebiyet verenler hakk�nda, yasal yollara ba�vurmak ve takibini yapmak,

      g) Yeni yap�lan bina ve tesislerin ge�ici ve kesin kabullerine kat�lmak, ge�ici kabulde EK-J'de belirtilen bilgi, belge ve projeleri ilgililerinden teslim alarak ta��nmaz mal sicil dosyalar�n� tanzim etmek, birlik ta��nmaz mal sorumlusuna teslim edilmesi gereken ve EK-J'de belirtilen birlik ta��nmaz mal dosyas�n� tanzim ederek teslim belgesi kar��l���nda birlik ta��nmaz mal sorumlusuna teslim etmek,

      �) Devlet Ta��nmaz Mallar� Muhasebesi Y�netmeli�inde �ng�r�len bilgileri kapsar �ekilde haz�rlanacak bir �izelgeyi, her y�l Temmuz ay� sonuna kadar Maliye Bakanl���n�n ilgili birimlerine vermek,

      h) Sayman olarak ta��nmaz mallar�n hesaplar�n� Say��tay ve denetleme kurullar�na vermek,

      �) Ta��nmaz mallar�n t�m�n�n bo�alt�lmas�nda, yeni birlik ya da kurumlar gelinceye ya da bo� olarak kalacaksa sonuna kadar korunmas� amac� ile koruma ekiplerini sa�lamak i�in gerekiyorsa, ilgili makamlar kat�nda te�ebb�ste bulunmak,

      i) Kay�tlar�n�n silinmesi gereken ta��nmaz mallar�n, kay�t silme i�lemlerini haz�rlatmak, haz�rlamak ve sonu�land�rmak,

      j) Maliye Bakanl���na geri verilecek, di�er bakanl�k ya da kuvvetlere devredilecek ta��nmaz mallara ait son i�lemleri yapmak.

      Mal Sorumlusunun G�rev, Yetki ve Sorumluluklar�

      Madde 18 - Mal sorumlusunun g�rev, yetki ve sorumluluklar� �unlard�r:

      a) Mal sayman�ndan ya da bir �nceki mal sorumlusundan devir ve teslim ald��� ta��nmaz mallar�, herhangi bir de�i�iklik yapmadan ve yapt�rmadan korumak ve kulland�rmak,

      b) Sicil devir ve teslim belgelerine g�re hesab�n� tutmak ve saymana kar�� hesab�n� vermek,

      c) Meydana gelen de�i�iklik ve hesaplar� siciline i�lemek �zere, yaz�l� olarak mal sayman�na bildirmek, de�i�iklik ve hasarlar�n, ki�ilerin kusurlar�ndan meydana geldi�inin bir teknik kurul arac�l���yla saptanmas� halinde, haklar�nda yasal i�lemlere ba�vurmak �zere mal sayman�na bildirmek,

      �) Normal bak�m ve onar�m� yapt�rmak, �dene�i gerektiren durumlar�, sorumlu k��la/birlik komutan� veya kurum amirine bildirmek,

      d) 45 g�nden fazla ayr�l��lar�nda, hesab�n� vermekle y�k�ml� oldu�u ta��nmaz mallar�, bir ba�ka mal sorumlusuna devir ve teslim etmek ve mal sayman�ndan ili�ik kesme belgesi almak,

      e) Ge�ici ve kesin kabul i�lemlerine kat�lmak ve kendisine teslim edilen bilgi, belge ve projeleri muhafaza etmek.

      Hesap Sorumlusunun G�rev, Yetki ve Sorumluluklar�

      Madde 19 - Hesap sorumlusunun g�rev, yetki ve sorumluluklar� �unlard�r:

      a) Mal sayman�n�n emrinde olarak, ta��nmaz mallar�n kay�t ve hesaplar�n� tutmak,

      b) Ta��nmaz mal sicil dosyalar�n� tamamlamak, i�lemlerini izlemek,

      c) Gelen devir ve teslim, kay�t silme belgelerinin kay�tlar ve alb�mlerle olan uygunlu�unu kontrol etmek,

      �) Ta��nmaz mallar�n y�ll�k bak�m, onar�m, de�i�iklik ve harcama �izelgelerini doldurmak,

      d) Atanma, yurtd��� g�rev, a���a al�nma, �l�m ve benzeri hallerde mal sayman�n�n devir ve teslim belgelerini haz�rlamak,

      e) Saymanl���n hesab�n� her zaman, ta��nmaz mal hesap denetleme kurullar�na haz�r bulundurmak,

      f) Mal sayman�n�n verece�i ve ta��nmaz mal y�netimi ile ilgili di�er i�lem ve hizmetleri yapmak.

      ALTINCI B�L�M : Mal Sayman� ve Mal Sorumlular�n�n Kullanacaklar� Belgeler ile Stok Kay�t Kartlar�

      Madde 20 - Mal saymanlar�n�n kullanacaklar� belgeler �unlard�r:

      a) Ta��nmaz Mal G�nderme Belgesi (L-101-3) (EK-A),

      b) Ta��nmaz Mal Da��t�m Belgesi (EK-B),

      c) Da��t�m Belgesi (L-101-4),

      �) Say�m D�zeltme Belgesi (L-101-6),

      d) Sarf, �mal ve �stihsal Belgesi (L-101-7),

      e) Ta��nmaz Mal Say�m �izelgesi (EK-C),

      f) Ta��nmaz Mal Kay�t Kart� (EK-�),

      g) Stok Kay�t Kart� (L-101-16),

      �) Belge Kay�t K�t��� (L-101-20),

      h) Mutemet Tan�tma Kart� (L-101-22),

      �) Mal Saymanlar� Aras�nda Devir ve Teslim Senedi (L-101-26),

      i) Devir ve Teslim Belgesi (L-101-27),

      j) Ta��nmaz Mal Devir ve Teslim Belgesi (EK-D),

      k) Tutanak (L-101-28),

      l) Ta��nmaz Mal Kay�t Silme Belgesi (L-103-3),

      m) ��gal Tutana�� (EK-E),

      n) Ta��nmaz Mal Devir �izelgesi (EK-F),

      o) Ta��nmaz Mal Sicil Dosya Kart� (EK-G),

      �) Ta��nmaz Mal Foto Kart� (EK-�).

      Mal Sorumlular�n�n Kullanacaklar� Belgeler

      Madde 21 - Mal sorumlular�n�n kullanacaklar� belgeler �unlard�r:

      a) Ta��nmaz Mal Da��t�m Belgesi (EK-B),

      b) Da��t�m Belgesi (L-101-4),

      c) Sarf, �mal ve �stihsal Belgesi (L-101-7),

      �) Say�m �izelgesi (EK-C),

      d) Tevhit Edilmi� Senet Kay�t Kart� (L-101-17),

      e) Mutemet Tan�tma Kart� (L-101-22),

      f) Devir ve Teslim Belgesi (L-101-27),

      g) Ta��nmaz Mal Devir ve Teslim Belgesi (EK-D),

      �) Tutanak (L-101-28),

      h) Ta��nmaz Mal Kay�t Silme Belgesi (L-103-3),

      �) ��gal Tutana�� (EK-E),

      i) Ta��nmaz Mal Sicil Dosya Kart� (EK-G),

      j) Ta��nmaz Mal Foto Kart� (EK-�).

      Stok Kay�t Kart�n�n Kullan�lmas�

      Madde 22 - Ta��nmaz mallar�n y�netimi ve saymanl��� ile ilgili olup, g�nderme ve alma belgesi ciltleri, bas�l� evrak, kitap ve benzeri ta��n�r mallar i�in Ordu Mal Y�netmeli�indeki stok kay�t kart� kullan�l�r.

      YED�NC� B�L�M : Ta��nmaz Mallar�n Kay�tland�r�lmas�

      Madde 23 - �hale ya da emanet suretiyle yap�lan ta��nmaz mallar�n ge�ici ve kesin kabullerinde, ilgili s�n�f mal saymanlar� haz�r bulundurulur. Ta��nmaz mal sayman� kabullerde daimi �yedir. Kabul heyetince ge�ici/kesin kabul tutanaklar�n�n imzalanmas�n� m�teakip ta��nmaz mal sayman�nca di�er s�n�f mal saymanlar�na kendi s�n�flar� ile ilgili malzeme/te�hizat�n devir teslimi yap�l�r. �lgili s�n�f mal saymanlar�n�n kabul mahallinde bulundurulmas�ndan ta��nmaz mal� kullanan birli�in ba�l� oldu�u komutanl�k/kurum amirli�i sorumludur. Ge�ici kabul tutanaklar�n�n imzalanmas� ile ta��nmaz mal, mal saymanl���na devredilmi� olur.

      Yeni Yap�lan Ta��nmaz Mallarda Mal Saymanl���nca Yap�lacak ��ler

      Madde 24 - �hale ya da emanet suretiyle yeni yap�lan ve mal saymanl���nca teslim al�nan ta��nmaz mallar, ilgili mal saymanl���nca say�m d�zeltme belgesi tanzim edilmek suretiyle irada al�n�r ve karta i�lenir. Kay�tland�rma i�in kullan�lan belgelerden birer n�sha Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���na g�nderilir. �rada al�nan ve karta i�lenen ta��nmaz mallar da ge�ici ve kesin kabullerde herhangi bir nedenle bulunamayan s�n�f mal saymanlar�na ait malzeme/tesisat/te�hizat i�in �rne�i EK-A'da g�sterilen ta��nmaz mal g�nderme belgesi tanzim edilir ve ta��nmaz mal�n ba�l� bulundu�u ilgili s�n�f mal saymanl���na yollan�r.

      �hale ya da Emanet Usul� D���nda Edinilen Ta��nmaz Mallar�n Kayda Al�nmas�

      Madde 25 - Askeri hizmetlerde kullan�lmak �zere; hali haz�rda hazinenin m�lkiyetinde bulunan veya kamula�t�rma, sat�n alma, devir, trampa, ba���, dava yolu, irtifak hakk� tesisi ve benzeri yollarla hazine ad�na tescil edilerek tahsisi sa�lanan ta��nmaz mallar ile kullan�m izni al�nan ormanl�k alanlar kay�tland�rma amac�yla �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���nca ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl���na bildirilmesini m�teakip, ta��nmaz mal saymanl���nca say�m d�zeltme belgesi tanzimi suretiyle irada al�n�r ve devir teslim belgesi ile kullan�c� birlik mal sorumlusuna teslim edilir. Kay�tland�rma i�in kullan�lan belgelerden birer n�sha Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���na g�nderilir.

      Kiralanan Ta��nmaz Mal ��lemleri

      Madde 26 - Kiralanan ta��nmaz mallar�n hesaplar�n�n tutulmas�, saymanlarla sorumlular aras�nda devir ve teslim edilmeleri ve kullan�lmalar� ile bak�mlar�, ayn� �ekil ve ko�ullarla, kullanma hakk� Bakanl��a verilmi� hazine mal� di�er ta��nmaz mallar gibi y�r�t�l�r. Ancak, bu kiralanan ta��nmaz mallar i�in say�m �izelgesi hari�, di�er belgeler kullan�lmaz.

      Bu gibi mallar�n sahipleri ile yap�lan s�zle�meler ve kiraland�klar� tarihteki durum tutanaklar� mal sayman� ve sorumlular�nda bulunur. �demeler, kullanan birli�in EK-E'deki i�gal tutana��na dayan�larak ve usul�ne g�re yap�l�r.

      Ta��nmaz Mal Sicil Dosyas�n�n Tanzimi

      Madde 27 - Her ta��nmaz mal i�in saymanl�klarda ta��nmaz mal sicil dosyalar� tanzim edilecektir. Tanzim edilecek dosyalar, Ta��nmaz Mal Sicil Dosyas� 1, 2, 3 �eklinde tanzim edilecek olup, numaraland�r�lan her dosya birden �ok dosya haline getirilmesi durumunda ise 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C �eklinde tesels�l ettirilecektir.

      Ta��nmaz mal sicil dosyalar�n�n tanziminde dikkat edilecek hususlar �unlard�r:

      a) Ta��nmaz mallarla ilgili olarak tanzim edilecek proje, bilgi ve belgeler EK-J'dedir.

      b) Ta��nmaz mal sicil dosyalar� i�in tanzim edilecek 3 dosyada bulunacak bilgiler;

      (1) Araziye Ait Bilgiler Dosyas�:

      Bu dosyada, EK-J �izelgedeki birinci ve ikinci b�l�m yer alacakt�r.

      (2) Bina ve Tesise Ait Proje Bilgileri Dosyas�:

      Bu dosyada, EK-J �izelgedeki ���nc� b�l�m yer alacakt�r.

      (3) �hale ve M�teahhit Bilgileri Dosyas�:

      Bu dosyada, EK-J �izelgedeki d�rd�nc� ve be�inci b�l�m yer alacakt�r.

      c) Her dosyadaki bilgiler, EK-J �izelgedeki s�raya g�re tanzim edilecektir.

      �) Ge�ici kabul �al��malar� ile birlikte bina ve tesis ile ilgili EK-J �izelgedeki belirlenmi� olan proje, bilgi ve belgelerin, kontrol amirlerince (�n�aat �ube M�d�rleri veya �zel g�revlendirilmi� kontrol amirleri) haz�rlatt�r�larak ilgili ta��nmaz mal sayman�na teslim belgesi tanzim edilmek suretiyle teslimi yap�l�r. Ta��nmaz mal sayman�nca, EK-J �izelgede belirtilen belge ve projeler, teslim belgesi d�zenlenerek, ilgili birlik ta��nmaz mal sorumlusuna teslim edilir. Tanzim edilen teslim belgeleri kontrol amirli�i ve ta��nmaz mal saymanlar�nca muhafaza edilir.

      d) Ge�ici kabul esnas�nda teslim edilemeyen kesin hakedi� raporu, kesin kabul tutana�� vb. bilgi ve belgeler en ge� kesin kabul tarihine kadar sorumlusuna teslim edilir.

      e) As-Built projeler kesin hesaplar� yans�tacak �ekilde d�zenlenir.

      Kod Numaras�

      Madde 28 - Ta��nmaz mallar�n kay�t ve saymanl�k i�lerinde, stok numaras� yerine ge�mek �zere, b�t�n belge ve i�lemlerde bir kod numaras� kullan�l�r. Kod numaras� 4 k�s�mdan olu�ur.

      a) Birinci K�s�m : Yap�n�n yap�ld��� y�l� d�rt haneli olarak ifade eder. Eski yap�larda bu tarih bilinmiyor ya da herhangi bir kaynaktan da saptanam�yorsa (1923) rakam� konur.

      b) �kinci K�s�m : Yap�n�n kullan�ld��� hizmeti belirtir ve EK-I'daki ��l� harf gruplar�ndan biri kullan�l�r.

      c) ���nc� K�s�m : Ta��nmaz mallar�n yap� cinsini g�sterir ve EK-�'deki ��l� harf gruplar�ndan biri kullan�l�r.

      �) D�rd�nc� K�s�m : �� basamakl� bir rakam olup o k��la ya da garnizonda binalara verilen ve alb�mlerde de g�sterilen plan numaras�n� g�sterir.

      d) b ve c bentlerinde yaz�l�, kullanma ama�lar� ile yap� cinsleri listelerde g�sterilmemi� olanlar i�in, ta��nmaz mal saymanlar� uygun ve kolay anla��labilir bir k�saltma bulur ve kullan�rlar.

      Bak�m, Onar�m ve De�i�ikliklerde Yap�lacak ��lemler

      Madde 29 - �denek ya da hangi kaynaktan sa�lan�rsa sa�lans�n gere� harcamas� suretiyle yap�lan normal bak�m, onar�m ve de�i�iklikler, kuru�land�r�lm�� olarak ve her seferinde ikinci ke�iflere dayan�larak ta��nmaz mal kay�t kart�nda ve alb�mlerde g�sterilir.

      SEK�Z�NC� B�L�M : Devir Ve Teslim ��lemleri

      Madde 30 - Mal saymanlar� ile hesap ve mal sorumlular� aras�ndaki devir ve teslimler, L-101 Ordu Mal Y�netmeli�inin ilgili maddelerine g�re bu Y�netmeli�in sonunda ekleri bulunan belgeler kullan�larak yap�l�r.

      Ta��nmaz Mallar�n Geri Verilmesi

      Madde 31 - Bir ta��nmaz mal�n usul�ne g�re ve emirle Maliye Bakanl���na ya da di�er Kuvvetlere geri verilmesinde ve devredilmesinde de 30 uncu maddede belirtilen belgeler kullan�l�r.

      Saymanlar Aras�nda Devir Teslim

      Madde 32 - Mal saymanlar� aras�ndaki devir ve teslim belgeleri iki n�sha olarak haz�rlan�r. Bu iki n�sha, hesap denetlemeleri i�in saymanl�kta al�konur.

      Mal Sorumlular� Aras�nda Devir ve Teslim ��lemleri

      Madde 33 - Mal sorumlular� aras�nda yap�lan devir ve teslim belgeleri iki n�sha olarak en ge� bir ay i�inde ba�l� bulunulan mal saymanl���na g�nderilir. Mal saymanlar�, bu belgeleri bir ay i�inde incelemek ve onaylad�ktan sonra g�ndermek ya da kay�tlara uygunsuzlu�unu saptad��� takdirde yasal i�lemlere ge�mek zorundad�rlar.

      Sayman ve Sorumlulara Verilecek �li�ik Kesme Belgeleri

      Madde 34 - Devir ve teslimleri a��ks�z ve eksiksiz olarak tamamlayan mal sayman� ve sorumlular�na, yeni mal sayman� ya da mal sorumlusunun ba�l� oldu�u mal sayman� taraf�ndan L-101 Ordu Mal Y�netmeli�indeki ili�ik kesme belgesi verilir.

      DOKUZUNCU B�L�M : Ta��nmaz Mallar�n Say�mlar�

      Madde 35 - Ta��nmaz mallar�n say�mlar�, a�a��daki esaslar dahilinde, mali y�l�n birinci g�n�ne devreden mevcudu ve durumu g�sterir �ekilde ve y�lda bir kez yap�l�r.

      a) Say�m�n yapt�r�lmas� sorumlulu�u, ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl���na aittir.

      b) Edinme �ekli ve kayna�� ne olursa olsun, 2863 say�l� K�lt�r ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kanunu kapsam�nda bulunan ta��nmaz k�lt�r ve tabiat varl�klar� da dahil olmak �zere mevcut b�t�n ta��nmaz mallar say�mlara kat�l�r.

      c) Say�mlarda EK-C'de g�sterilen say�m �izelgesi kullan�l�r.

      �) Say�m�n yapt�r�lmas�ndan sorumlu �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�, her y�l 3 ki�ilik bir ta��nmaz mal say�m kurulu kurarlar. Bu kurulda mal sayman� ile say�m yap�lacak ta��nmaz mal�n mal sorumlusu bulunur. Di�er teknik personel �n�aat Emlak Ba�kanl��� ya da say�m� yap�lacak birlik veya kurumdan se�ilerek heyete dahil edilir.

      d) Say�m kurulu, her y�l �ubat ay�nda haz�rlan�p yay�mlanacak programa g�re, Mart, Nisan, May�s ve Haziran aylar� i�erisinde birlikleri dola�arak say�mlar� tamamlamak zorundad�r.

      e) Say�m �izelgeleri 4 n�sha olarak haz�rlan�r. Bunlardan birer n�sha mal sayman� ve mal sorumlular�na, di�er iki n�shas� Kuvvet Komutanl�klar�na g�nderilmek �zere Milli Savunma Bakanl��� �n�aat Emlak Dairesi Ba�kanl���na g�nderilir.

      f) Say�m �izelgeleri say�m kurulu taraf�ndan imzalan�r. Say�m�n yap�ld��� birlik komutan� ya da kurum amiri taraf�ndan onaylan�r.

      g) Say�m �izelgeleri, saymanl�ktaki kay�tlar, devir ve teslim belgeleri ile kar��la�t�r�ld�ktan , kontrol edildikten ve kay�tlarla, mevcutlara uygunluklar� belirtildikten sonra, �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�na da imzalat�larak onaylatt�r�l�r.

      �) Say�m kurullar�, her k��lay�, garnizon alb�mlerinde verilen isimlerle s�ray� esas alarak �al���rlar. Ta��nmaz mal�n, herhangi bir nedenle, isim, konu�, kurulu� ya da kullanma amac�nda bir de�i�iklik olmu� ise, bu de�i�iklikler say�m �izelgelerinde belirtilir.

      h) Plan numaralar� ile kap� ve kod numaralar� say�m �izelgelerinde g�sterilir.

      �) Y�k�lma, yanma ve benzeri nedenlerle kay�t silme i�lemleri hen�z tamamlanmam��, fakat mal sorumlusu ile mal saymanlar�n�n zimmetinde bulunan ta��nmaz mallar, say�m �izelgelerinde g�sterilmekle beraber bu durumlar� �izelgede de a��klan�r.

      i) 189 say�l� Milli Savunma Bakanl��� �skan �htiya�lar� ��in Sarfiyat �cras� Ve Bu Bakanl�k�a Kullan�lan Gayrimenkullerin L�zumu Kalmayanlar�n Sat�lmas�na Selahiyet Verilmesi hakk�ndaki Kanuna g�re sat��� yap�lmak �zere, bulunulan yer mal m�d�rl���ne ya da defterdarl���na teslim edilerek, devir ve teslim tutana�� ile kay�ttan d���len ta��nmaz mallar da durumlar� belirtilmek �zere say�mlarda g�sterilir.

      j) �zerinde bina ya da sabit tesisler bulunsun ya da bulunmas�n arazinin say�m�nda tapu kay�tlar� esas al�n�r. Alb�mlerinde yeteri kadar bilgi bulunmayan k��lalar�n arazi y�z�l��mleri, yal�n� usullerle hesaplanarak �izelgeye yaz�l�r.

      k) Say�m s�ras�nda her ne suretle olursa olsun, ta��nmaz mallara ger�ek ya da t�zel ki�iler taraf�ndan yap�ld��� saptanan tecav�zler, say�m �izelgelerinde g�sterilmekle beraber, gerekli i�lemi yap�lmak �zere, mal sorumlusunun ba�l� bulundu�u k��la ya da garnizon komutanl��� kanal�ndan belgeleri ile birlikte, ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl�klar�na bildirilir. �n�aat Emlak Ba�kanl�klar� mal m�d�rl�kleri, milli emlak m�d�rl�kleri, Hazine avukatlar�, muhakemat m�d�rl�kleri ile koordine etmek suretiyle tecav�zlerin ortadan kald�r�lmas�n� ve sonu�land�r�lmas�n� sa�larlar. Ayr�ca olay�n mahiyeti belirtilip, saptanan delil ve belgeler eklenerek ba�l� bulunulan �st makamlara da bilgi verilir.

      l) M�lkiyeti ger�ek ya da t�zel ki�ilere ait bulunan ta��nmaz mallar�n say�m�nda, kira s�zle�mesi ve durum tutana��na g�re miktar� ile y�ll�k kiras� say�m �izelgesinde g�sterilir. �zerinde bina yada sabit tesisler varsa, bunlar�n plan numaralar� da g�sterilmek suretiyle boyutlar�, yap� cinsi, kullanma amac� gibi cins ve nitelikleri belirtilir. Kira s�zle�mesi ve bununla ilgili i�lemler yap�lmam�� ise nedenleri a��klan�r.

      ONUNCU B�L�M : Kay�t Silme ��lemleri

      Madde 36 - A�a��da yaz�l� nedenlerden �t�r� ta��nmaz mallar�n kay�tlar� silinebilir:

      a) Harap olan ve yetkili teknik elemanlar�n, i�erisinde insan ve hayvan bar�nd�r�lmas� ya da gere� konulmas�n�n tehlikeli ve sak�ncal� ya da y�k�labilir bir durumda oldu�unu a��k�a belirten raporlar�n bulunmas� halinde,

      b) Yanan ve do�al olaylar nedeniyle y�k�lan ya da kullan�lmaz bir duruma gelen ta��nmaz mallar�n, bu durumlar�n�n belgelerle belirtilmesi halinde,

      c) Kamu yarar� i�in yerine yenisi, ba�kas� ya da daha geli�tirilmi�inin yap�lmas� gerekti�i hallerde, eski ta��nmaz mallar�n bu durumunun belgelenmesi halinde,

      �) �hmal, kas�t, sabotaj ve benzeri nedenlerle harap ve kullan�lmaz bir duruma gelmeleri halinde,

      d) Onar�mlar� ekonomik olmay�p, onar�m maliyeti, yeniden yap�m maliyetinin %75'i ve daha yukar�s�nda olmas� halinde.

      Kay�t Silme Belgeleri

      Madde 37 - Kay�t silme i�lemi, a�a��daki belgelerin mevcut olmas�, ayr�ca bu Y�netmeli�in 38 ve 39 uncu maddeleri ile L-103 Kay�t Silme Y�netmeli�inin 5 inci maddesinde belirtilen esaslar�n yerine getirilmesi halinde tamamlan�r:

      a) L-103 Ordu Mal� Kay�t Silme Y�netmeli�inin EK-C'sinde yer alan kay�t silme belgesi,

      b) Teknik rapor,

      c) Komutanl�k �nerisi,

      �) Mahkeme karar� sureti (gerekenlerde),

      d) Do�al olaylara ait resmi rapor sureti,

      e) Emirle yap�lan kay�t silmelerde yetkili makam�n emir sureti,

      f) Askeri maksatlarla kullan�lmas� m�mk�n olanlar�n L-101 Ordu Mal Y�netmeli�ine g�re kurulacak bir heyet taraf�ndan tutulacak tutana�a g�re irada al�nd���na dair say�m d�zeltme belgesi.

      Kay�t Silme Belgelerinin Onay�

      Madde 38 - Ta��nmaz mallar�n kay�t silme belgeleri ve ekleri, onaylanmak �zere, Kuvvet Komutanl�klar�nca ve Kuvvet Komutanl�klar�n�n g�r��leri ile birlikte, alt� n�sha olarak Milli Savunma Bakanl���na g�nderilir.

      Onayl� kay�t silme belgelerinden bir n�sha Maliye Bakanl���na, bir n�sha ilgili Kuvvet Komutanl���na, �� n�sha ilgili �n�aat Emlak Ba�kanl���na g�nderilir. Bir n�sha �n�aat Emlak Daire Ba�kanl���nca muhafaza edilir.

      Kay�t Silme ��lemlerinde Uygulanacak Esaslar

      Madde 39 - Kay�t silme i�lemlerinde uyulmas� gereken hususlar a�a��da belirtilmi�tir:

      a) Kay�t silme belgelerinin her b�l�m� doldurulur. Yetkililerce imzalan�r ve m�h�rlenir.

      b) Teknik raporda, en az iki yetkili m�hendis ile ta��nmaz mal sorumlusundan meydana gelen kurulun ve birlik komutan� ya da kurum amirinin imzas� ve m�hr� bulunur. Bu rapor, �n�aat Emlak Ba�kan� taraf�ndan onaylan�r.

      c) Komutanl�k �nerisinde kay�t silmeye giri�ilmesinin nedeni, buna ait belge ve emirlerin �zeti, ta��nmaz mal i�indeki gere� ya da personelin ve hayvanlar�n nerede bar�nd�r�laca��, ta��nmaz�n korunmas� gerekli k�lt�r ve tabiat varl��� kapsam�nda olup, olmad��� ile benzeri di�er gerekli g�r�lecek bilgiler bulunur.

      �) Kayd�n�n silinmesi Milli Savunma Bakanl���nca onaylanan ta��nmaz mal�n �zerindeki garnizon muayene komisyonunca askeri hizmetlerde kullan�labilir nitelikte bulunan ve s�n�f s�n�f ayr�lan malzemeler, ta��nmaz mal saymanl���nca say�m d�zeltme belgesi haz�rlanmak suretiyle irada al�n�r ve ilgili saymanl�klara, ekinde da��t�m belgesi yer alan g�nderme belgesi ile yollan�r. Askeri hizmetlerde kullan�lmas� m�mk�n olmayan ta��nmaz mal �zerindeki malzemeler, sat�n alma komisyonlar� vas�tas� ile sat�larak elde edilen gelirin 3212 say�l� Silahl� Kuvvetler �htiya� Fazlas� Mal ve Hizmetlerinin Sat��, Hibe, Devir ve Elden ��kar�lmas�; Di�er Devletler Ad�na Yurt D��� ve Yurt ��i Al�mlar�n Yap�lmas� ve E�itim G�recek Yabanc� Personel Hakk�nda Kanun gere�ince Milli Savunma Bakanl��� b�t�esine �zel �denek kaydedilmek �zere merkezde Milli Savunma Bakanl���n�n 1 Say�l� Merkez Saymanl�k M�d�rl���ne, ta�rada ise Milli Savunma Bakanl��� 1 Say�l� Saymanl�k M�d�rl���ne aktar�lmak �zere mahalli defterdarl�k, mal m�d�rl��� veya saymanl�klara yat�r�lmas� sa�lan�r ve buna ait onayl� makbuz sureti ta��nmaz mal saymanl�klar�nca muhafaza edilir.

      d) Yukar�da belirtilen i�lemler, �� ay i�erisinde tamamland�ktan sonra kayd� silinen ta��nmaz mal, ta��nmaz mal saymanl���nca kay�tlardan d���l�r.

      ONB�R�NC� B�L�M : Denetlemeler ve �e�itli H�k�mler

      Madde 40 - Hesap denetlemeleri, 05/08/1969 tarihli ve 13267 say�l� Resmi Gazete ile yay�mlanan "Askeri Kadrolar�n ve Ordu Mallar�n�n Denetimine �li�kin Y�netmelik" h�k�mlerine g�re yap�l�r.

      B�lgesel Plan

      Madde 41 - K��la komutanl�klar�nca, her k��lan�n 1/1000, 1/5000 �l�ekli bir b�lgesel plan� yap�l�r. Bu planda i�gal edilen arazinin s�n�rlar� ile mevcut bina, baraka, hangar, cephanelik ve benzeri ta��nmaz mallarla, k��lan�n geli�tirilmesine ait bilgiler belirtilir.

      Plandan bir n�sha, k��lan�n brifing odas�na ya da istihbarata m�sait olmayan uygun bir yerine caml� ve �er�eveli olarak as�l�r, bir n�sha da ta��nmaz mal sorumlusunca muhafaza edilir.

      B�lgesel Planlarda;

      a) Arazi s�n�rlar� : Sar�,

      b) Yollar, k�pr� ve menfezler : Kahverengi,

      c) Elektrik tesisat� : Ye�il,

      �) Su tesisat� : Mavi,

      d) Kanalizasyon tesisat� : K�rm�z�,

      e) Do�algaz tesisat� : Turuncu,

      f) Kalorifer tesisat� : Lacivert, renkle g�sterilir.

      Plan numaras�

      Madde 42 - Her bina ve sabit tesise bir plan (alb�m) numaras� verilir. Bu numaralar, garnizon/k��la durum alb�mlerinde de aynen g�sterilir. Ancak plan numaralar� her bir k��la i�in (001) den ba�lamak suretiyle k��la i�erisinde yer alan bina ve sabit tesislerin tamam�na birbirini takip eder tarzda verilir. Her birlik i�in (001) den ba�layan ayr� bir alb�m numaras� verilmez.

      Plan numaralar� binalar�n giri�ine g�re sa� taraf k��esine, g�r�lebilecek y�kseklikte 50 cm. �ap�ndan az olmamak �zere 3 cm. kal�nl���nda �izilmi� bir dairenin i�ine ayn� kal�nl�kta ve siyah ya�l�boya ile yaz�l�r.

      �r�nler

      Madde 43 - Garnizon arazisi i�erisinde bulunan ba�, incirlik, zeytinlik, meyvelik ve benzeri ta��nmaz mallar�n �r�nleri, �zel bak�m ve korumaya tabi tutulur ve bunlar, her y�l mevsiminde levaz�m mal saymanl��� ile koordineli olarak birlik i�inde t�ketilir ya da �� Tedarik B�lge Ba�kanl�klar� veya sat�n alma komisyonlar� vas�tas�yla sat��� yap�larak elde edilecek gelir, 3212 say�l� Silahl� Kuvvetler �htiya� Fazlas� Mal ve Hizmetlerinin Sat��, Hibe, Devir ve Elden ��kar�lmas� Di�er Devletler Ad�na Yurt D��� ve Yurt ��i Al�mlar�n Yap�lmas� ve E�itim G�recek Yabanc� Personel Hakk�nda Kanun gere�ince Milli Savunma Bakanl��� b�t�esine �zel �denek kaydedilmek �zere merkezde, Milli Savunma Bakanl���n�n 1 Say�l� Merkez Saymanl�k M�d�rl���ne ta�rada ise Milli Savunma Bakanl��� 1 Say�l� Saymanl�k M�d�rl���ne aktar�lmak �zere mahalli defterdarl�k, mal m�d�rl��� veya saymanl�klara yat�r�lmas� sa�lan�r ve buna ait onayl� makbuz ilgili in�aat emlak ba�kanl���na g�nderilir.

      Konutlar

      Madde 44 - Silahl� Kuvvetler personeli i�in konut olarak kullan�lmak �zere yap�lan, yapt�r�lan, sat�n al�nan ya da ba�ka yollarla edinilen ta��nmaz mallar�n, bak�m, onar�m, i�letme ve benzeri konulardaki y�netimleri, yay�mlanan �zel y�nergeleri esaslar�na g�re y�r�t�l�r.

      Bu gibi konutlar da, mal saymanlar� taraf�ndan bu Y�netmeli�e g�re ve di�er ta��nmaz mallarda oldu�u gibi birlik ta��nmaz mal mal sorumlusuna devir ve teslim edilir.

      Di�er Konular

      Madde 45 - Ta��nmaz mallar�n y�netimine dair olan bu Y�netmelikte yer almam�� bulunan konular i�in L-101 Ordu Mal Y�netmeli�indeki h�k�mler uygulan�r.

      ON�K�NC� B�L�M : Son H�k�mler

      Madde 46 - 31/07/1972 tarihli ve MSB 87-1 (MSY/319-1) say�l� T�rk Silahl� Kuvvetleri Ta��nmaz Mal Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

      Ge�ici Madde 1 - Ta��nmaz mal g�nderme ve alma belgeleri, bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren en ge� bir y�l i�erisinde imha edilir.

      Ge�ici Madde 2 - Kullan�m �ekillerinde ve b�nyelerinde de�i�iklik olan bina ve tesisler, bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra yap�lacak ilk say�mda tespit edilerek Milli Savunma Bakanl���na bildirilir.

      Y�r�rl�k

      Madde 47 - Say��tay'�n g�r��� de al�narak haz�rlanan bu Y�netmelik, Resmi Gazetede yay�mland�ktan bir ay sonra y�r�rl��e girer.

      Y�r�tme

      Madde 48 - Bu Y�netmelik h�k�mlerini Milli Savunma ve Maliye Bakanlar� y�r�t�r.

     

  Yazı kaynağı : mevzuat.kararara.com

  MSB 196 personel alımı yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvurabilecek

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap