Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  morpa kampüs 15 tatil ücretsiz üyelik 2023

  1 ziyaretçi

  morpa kampüs 15 tatil ücretsiz üyelik 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  �cretsiz Yaz Tatili �yeli�i - Morpa Kamp�s

  Yazı kaynağı : www.morpakampus.com

  Morpa Kamp�s

  ABONEL�K S�ZLE�MES�

  MADDE 1 � TANIMLAR

  MORPA:

  ABONE:

  Fikri ve s�nai m�lkiyet haklar� MORPA�ya ait e�itim destek i�eriklerini kullanacak ger�ek veya t�zel ki�i/ki�iler.

  MADDE 2 � S�ZLE�MEN�N KONUSU

  ��bu s�zle�menin konusu, ABONE�nin MORPA�ya ait e�itim destek i�eriklerinin yer ald��� online internet sitesine (MORPA Kamp�s www.morpakampus.com.tr) elektronik ortamda yapt��� abonelik ba�vurusunun kapsam�, s�resi, abonelik �creti, dahil t�m temel �zellikleri ile ilgili olarak y�r�rl�kteki T�keticilerin Korumas� Hakk�ndaki Kanun ve Abonelik S�zle�meleri Y�netmeli�i h�k�mleri gere�ince taraflar�n hak ve y�k�ml�l�klerinin saptanmas�d�r.

  MADDE 3 � ABONEL�K KAPSAMI

  MORPA Kamp�s aboneli�i, MORPA�n�n fikri ve s�nai m�lkiyeti hakk�na sahip oldu�u, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. s�n�flara ait e�itim destek i�eri�inin kullan�c� haklar�n� kapsar. Bu kullanma hakk�, ABONE taraf�ndan se�ilmi� olan eri�im paketinin (s�n�f�n) sa�lad��� kullanma bi�imi ile s�n�rl�d�r.

  MADDE 4 � ABONEL�K S�RES�NCE SA�LANACAK H�ZMETLER

  ABONE taraf�ndan se�ilmi� olan s�n�f eri�im paketinde;

  MADDE 5 � ABONEL�K S�RES�

  MORPA Kamp�s abonelik s�resi, aboneli�in ba�lad��� tarihten itibaren 1 (Bir) y�ld�r. ABONE, a�ustos ay�nda otomatik olarak bir �st s�n�fa ge�er.

  MADDE 6 � ABONEL�K �CRET�

  MORPA Kamp�s y�ll�k abonelik �creti KDV dahil 720 TL (Yediy�zyirmi lira)�dir. Kap�da �deme se�ene�inde MORPA Kamp�s y�ll�k abonelik �creti kargo masraflar� ve KDV dahil 740 TL (Yediy�zk�rk lira)�dir.

  MADDE 7 � ABONEL�K �CRET� �DEME �EKL�

  MORPA Kamp�s abonelik �creti �demesi internet �zerinden kredi kart� ile, banka, PTT havalesi / EFT ile veya MORPA Kamp�s �ifreli �yelik kart� sat�n al�narak yap�labilir.

  Kredi Kart�

  �nternet �zerinden kredi kart� ile MORPA Kamp�s�e hemen ABONE olunabilir. Kredi kart� i�lemleri g�venli ve �ifreli bir kanal �zerinden do�rudan bankaya iletilir ve t�m i�lemler banka taraf�ndan yap�l�r.

  Kredi kart� ile abonelik sat�n alan ABONE, s�zle�me kurulduktan sonra abonelik s�zle�mesinin sonraki y�llar i�in uzat�lmas�n� isteyebilir. S�zle�me kurulduktan sonraki a�amada ABONE, kurulmu� olan abonelik s�zle�mesinin izleyen y�llar i�in de ge�erli olmak �zere uzat�lmas�n� isterse abonelik s�zle�mesi kendili�inden 1 (Bir) y�l i�in, o an ge�erli olan abonelik �creti kredi kart�ndan tahsil edilerek var olan s�zle�me ko�ullar�yla yenilenir. Bu h�k�m devam eden y�llar i�in de ge�erlidir. ABONE, s�zle�me bitim tarihinden �nce yaz�l� olarak s�zle�meyi yenilemek istemedi�ini MORPA�ya bildirme hakk�na sahiptir.

  Banka, PTT Havalesi / EFT

  Abonelik �creti, belirtilen banka, PTT hesap numaralar�na havale / EFT yap�larak �denebilir. �deme dekontu MORPA Kamp�s �a�r� Merkezi�ne ula�t�r�ld���nda ABONEye elektronik ortamda aktivasyon kodu g�nderilerek abonelik ba�lat�l�r.

  �ifreli �yelik Kart�

  �ifreli �yelik Kart�, yetkili e�itim dan��manlar�ndan, bayilerden ve �ye e�itim kurumlar�ndan temin edilebilir. �yelik kart�n�n arkas�nda yer alan �Aktivasyon Kodu� kullan�larak abonelik ba�lat�l�r.

  MADDE 8 � TARAFLARIN HAK VE Y�K�ML�L�KLER�

  8.1. ABONE, MORPA Kamp�s�e abone olurken verdi�i bilgilerin ger�e�i yans�tt���n�, MORPA�n�n bu bilgilerin ger�e�e ayk�r�l��� nedeniyle zarar�n�n do�mas� h�linde u�rayaca�� t�m zararlar� aynen ve derhal tazmin edece�ini beyan ve taahh�t eder.

  8.2. ABONE, siteye girerken �kullan�c� ad�� ve abone olurken olu�turdu�u ��ifre�sini kullanmal�d�r. ABONE, �ifresini ba�ka ki�i ya da kurulu�lara veremez. ABONE�nin s�z konusu �ifreyi kullanma hakk� bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakk�, se�mi� oldu�u eri�im paketinin sa�lad��� kullanma bi�imi ile s�n�rl� olup, ���nc� ki�ilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, sat�lamaz. Bu sebeple do�abilecek t�m sorumluluk ABONE�ye aittir. MORPA�n�n ABONEnin s�z konusu izinsiz kullan�mdan kaynaklanan her t�rl� tazminat vesair talep hakk� sakl�d�r.

  8.3. ABONE, MORPA Kamp�s internet sitesini hi�bir �ekilde kamu d�zenini bozucu, genel ahlaka ve ki�ilik haklar�na ayk�r�, ba�kalar�n�/�yeleri rahats�z ve taciz edici �ekilde, yasalara ayk�r� bir ama� i�in, ba�kalar�n�n fikri ve telif haklar�na tecav�z edecek �ekilde kullanamaz, i�erik veya mesaj g�nderemez. Ayr�ca, ABONE ba�kalar�n�n hizmetleri kullanmas�n� �nleyici veya zorla�t�r�c� faaliyet (spam, virus vb.) ve i�lemlerde bulunamaz. B�yle durumlarda her t�rl� hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE�ye/�yeye aittir.

  8.4. MORPA alm�� oldu�u t�m idari ve teknik tedbirlere ra�men, abone verilerinin yetkili olmayan ki�ilerce okunmas� ve abone yaz�l�m ve verilerine gelebilecek MORPA�n�n hafif kusuru sebebiyle ortaya ��kan zararlardan dolay� sorumlu olmayacakt�r. Abone, Morpa Kamp�s'�n kullan�lmas�ndan dolay� u�rayabilece�i MORPA'n�n sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar y�z�nden MORPA'dan tazminat talep etmemeyi pe�inen kabul etmi�tir.

  8.5. MORPA, sitenin i�eri�ini diledi�i zaman de�i�tirme, kullan�c�lara sa�lanan herhangi bir hizmeti de�i�tirme ya da sona erdirme hakk�n� sakl� tutar.

  8.6. MORPA, bu s�zle�me kapsam�nda verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya ��kan teknik ar�za ya da sorun nedeni ile i�lemlerin tamamlanamamas�, iptal edilmesi h�linde sorumlu olmayacakt�r. Sa�lanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumlar�n kararlar�yla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye u�ramas�, durdurulmas� gibi haller m�cbir sebep olarak kabul edilmi� olup, bu gibi hallerde MORPA'n�n sorumlulu�u do�mayacakt�r.

  8.7. MORPA, Ticari �leti�im ve Ticari Elektronik �letiler Hakk�nda Y�netmelik madde 6/2 �er�evesinde ve i�bu abonelik s�zle�mesi uyar�nca ABONE�lerinin kendisinde kay�tl� elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlar�na bilgilendirme SMS�leri g�nderme yetkisine sahiptir.

  8.8. Taraflar, MORPA�ya ait t�m bilgisayar kay�tlar�n�n, muteber, ba�lay�c�, kesin ve m�nhas�r delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu�nun 193. maddesine uygun �ekilde esas al�naca��n� ve s�z konusu kay�tlar�n bir delil s�zle�mesi te�kil etti�i hususunu kabul ve beyan eder.

  8.9. ABONE, www.morpakampus.com sitesinde yer alan t�m �r�n ve hizmetlerin, bilgilerin, g�rsel ve i�itsel unsurlar�n, elektronik materyallerin telif hakk�n�n MORPA K�lt�r Yay�nlar� Tic. ve San. Ltd. �.'ye ait oldu�unu kabul ve beyan eder. �nternet sitesinde yer alan hi� bir i�eri�i, dosyay�, g�rsel ve i�itsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, t�m �r�n ve hizmetleri kopyalamayaca��n�, �o�altmayaca��n�, aktarmayaca��n�, de�i�tirmeyece�ini, uyarlamayaca��n�, �evirmeyece�ini, kaynak koduna d�n��t�rmeyece�ini, tersine m�hendislik uygulamayaca��n�, par�alar�na ay�rmayaca��n�, ticari bir ama�la kullanmayaca��n� kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 say�l� FSEK h�k�mleri �er�evesinde hakk�nda yasal i�lemlere ba�lanaca��n� kabul eder.

  MADDE 9 � K���SEL VER�LER�N�Z�N KORUNMASI

  9.1. Veri sorumlusu olarak MORPA ki�isel verilerinizi ilgili mevzuatlarda �ng�r�len kapsamlarda; sizlere sunulan �r�n ve hizmetlerin sa�lanabilmesi, geli�tirilmesi ve/veya m�kemmelle�tirilmesi amac�yla MORPA�n�n ilgili birimleri ile payla�makta; yine bu �er�evede ki�iselle�tirme, beklentiler, kullan�m al��kanl�klar�, be�eniler ve ihtiya�lar �er�evesinde profil olu�turma, yeni hizmet kollar�n�n geli�tirilmesi, g�venli�in ve denetimin sa�lanmas�, m��teri de�erlendirme ve �ikayet s�re�lerinin y�netimi, taraf�n�za �e�itli avantajlar�n sa�lan�p sunulabilmesi, uyum s�re�leri, insan kaynaklar� s�re�leri ve benzeri hizmetlerin hayata ge�irilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin g�nderilmesi ve ayr�ca izin vermeniz halinde sat��, pazarlama ve benzer ama�l� her t�rl� ileti�im mesajlar�n�n g�nderilmesi amac�yla Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanunu�nun 4, 5 ve 6. maddeleri �er�evesinde i�lenmektedir.

  9.2. MORPA, ABONE�ye ait olan ki�isel verilerden ABONE�nin ad� ve soyad� ile T. C. kimlik numaras�n�, elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ili�kin bilgilerini (IP adresi gibi) �yelik s�ras�nda, ileti�im bilgilerinizi ve ileti�im i�eri�iniz taraf�m�za ileti�im numaram�z veya adreslerimizden ula�man�z halinde elde edilmekte ve i�lenmektedir. Ayn� zamanda MORPA platformlar�n�n kullan�m� s�ras�nda �ye hareketleri hizmetlerimizin geli�tirilmesi ad�na �erezler arac�l���yla izlenmektedir.

  9.3. MORPA taraf�ndan ki�isel verileriniz hukuki taahh�tleri ve gerekli idari ve teknik tedbirleri al�nm�� olarak, izin vermi� olman�z halinde taraf�n�za ticari nitelikte olan ve izin vermenizle ba�lant�l� olmaks�z�n ticari nitelikte olmayan iletilerin g�nderilmesi ve ancak herhangi bir fiziksel �r�n� sat�n alman�z halinde size tedarik edebilmemiz amac�yla i� orta��m�z olan kargo �irketlerine aktar�labilecektir. Aksi halde MORPA, ABONE bilgilerini ���nc� ki�ilerle payla�mayacakt�r.

  9.4. MORPA, ABONE�nin ki�isel verilerini sadece 6698 say�l� Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanunu�nda belirtildi�i �zere;

  9.5. ABONE, Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanunu�nun 11. maddesi uyar�nca sahip oldu�u haklar� kullanabilmek i�in ilgili talebini belirterek iadeli taahh�tl� posta, noter arac�l���yla veya �ahsen teslim yollar�yla Ankara Caddesi No: 16 Kat: 4 34112 Ca�alo�lu - Fatih �stanbul adresine g�nderimde bulunarak veya 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu�nda tan�ml� olan "g�venli elektronik imza" veya kay�tl� elektronik posta ile veya mobil imza ile imzalayarak [email protected] adresine ula�arak ki�isel verilerinin; a) i�lenip i�lenmedi�ini ��renme, b) i�lenmi�se buna ili�kin bilgi talep etme, c) i�lenme amac�n� ve bunlar�n amac�na uygun kullan�l�p kullan�lmad���n� ��renme, d) eksik veya yanl�� i�lenmi�se d�zeltilmesini isteme, e) KVKK�n�n 7. maddesinde �ng�r�len �artlar �er�evesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktar�ld��� ���nc� ki�ilere yukar�da say�lan (d) ve (e) bentleri uyar�nca yap�lan i�lemlerin bildirilmesini isteme, g) m�nhas�ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya ��kmas�na itiraz etme, h) kanuna ayk�r� olarak i�lenmesi sebebiyle zarara u�raman�z h�linde zarar�n giderilmesini talep etme hakk�na sahipsiniz.

  9.6. ABONE, MORPA�n�n ayd�nlatma y�k�ml�l���n� yerine getirdi�ini beyan, kabul ve taahh�t eder.

  MADDE 10 � CAYMA HAKKI

  ABONE�nin hi�bir hukuki ve cezai sorumluluk �stlenmeksizin ve hi�bir gerek�e g�stermeksizin s�zle�menin imzaland��� tarihten itibaren 14 (on d�rt) g�n i�erisinde sat�n ald��� hizmeti reddederek s�zle�meden cayma hakk� vard�r. Cayma bildiriminin e-posta, posta ve benzeri bir yolla MORPA'ya ula�mas�ndan itibaren abonelik iptal edilir ve �denen abonelik �creti yedi g�n i�inde bildirilen banka hesab�na iade edilir. Cayma bildirimi a�a��daki adreslerden birine iletilebilir.

  MADDE 11 � S�ZLE�MEN�N FESH�

  MORPA, ABONE�nin �ifresini s�zle�me h�k�mlerine ayk�r� olarak kulland���, hizmetten hatal�, yasalara ve d�r�stl�k kurallar�na ayk�r� olarak istifade etti�i ve i�bu s�zle�me konusu y�k�ml�l�klerine ayk�r� davrand��� kanaatine var�rsa sebep g�stermeksizin ve ihbarda bulunmaks�z�n ABONE�nin aboneli�ini iptal ederek s�zle�meyi tek tarafl� feshedebilir. ABONE, bu hususlar� kabul etti�ini ve aboneli�in bu �ekilde sona erdirilmesinden dolay� MORPA�dan her ne ad alt�nda olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayaca��n� kabul ve taahh�t eder.

  MADDE 12 � UYU�MAZLIKLARIN ��Z�M�

  ABONE, �ik�yet ve itirazlar� konusunda ba�vurular�n� G�mr�k ve Ticaret Bakanl��� taraf�ndan her y�l aral�k ay�nda belirlenen parasal s�n�rlar d�hilinde mal veya hizmeti sat�n ald��� veya ikametg�h�n�n bulundu�u yerdeki T�ketici Hakem Heyetine veya T�ketici Mahkemesine yapabilir.

  MADDE 13 � Y�R�RL�K

  ABONE�nin, abonelik kayd� yapmas�, i�bu abonelik s�zle�mesinde yer alan t�m maddeleri okudu�u ve kabul etti�i anlam�na gelir. ��bu s�zle�me ABONE�nin abone olmas� an�nda elektronik ortamda akdedilmi� ve kar��l�kl� olarak y�r�rl��e girmi�tir. S�zle�menin bir n�shas� elektronik formatta ABONE�nin e-posta adresine g�nderilmi�tir.

  ��bu s�zle�me abonelik s�resinin hitam�, ABONE�nin aboneli�ini iptal etmesi veya MORPA taraf�ndan aboneli�inin iptal edilmesine kadar y�r�rl�kte kalacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.morpakampus.com

  Morpa Kampüs Ücretsiz Yarıyıl Tatili Üyeliği Alma 2023

  Morpa Kampüs Ücretsiz Yarıyıl Tatili Üyeliği Alma 2023

  Başvurular

  Burslar

  Dizi ve Sinema

  Festivaller

  Haberler

  İş İlanları

  Konserler

  Listeler

  Ücretsiz Etkinlikler

  Yarışma ve Çekilişler

  Yazı kaynağı : egeetkinlik.com

  Morpa Kampüs Ücretsiz ve Ücretsiz Üyelik Şikayetleri - Şikayetvar

  Morpa Kampüs Ücretsiz Şikayetleri - Şikayetvar

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap