Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

  1 ziyaretçi

  nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir Ne90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir

  nush ile uslanmayanı etmeli tekdir

  Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir

  Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir

  Atasözlerini günlük hayatta oldukça fazla kullanmaktayız. Dolayısıyla zaman zaman bu atasözlerinin anlamlarını da merak etmekteyiz. Atasözlerin anlamları internet ve diğer platformlar üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu platformlardan anlamlarını öğrenebiliriz. 

  Nush İle Uslanmayanın Hakkı Tekrir, Tekrir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı Nedir?

  Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözünün anlamı nasihat ile uslanmayanın azarlanması gerektiğini azarın ve şiddetin kötü yoldan saptıracağını ve iyi yola döndüreceğini ifade eder. Nasihat ile yola gelmeyenin hakkının dayak olduğu anlamına gelmektedir. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü Yusuf Ziya Paşa tarafından söylenmiş bir sözdür.   Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  "Nush ile uslanmayan� etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayan�n hakk� k�tektir." ifadesinin Ziya Pa�a taraf�ndan s�ylenilmi� �zl� bir s�z oldu�una, �stanbul B�y�k�ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard�mc�s� Ye�im Meltem �i�li ile �SMEK �al��anlar� aras�nda ya�anan ve yarg�ya intikal eden olay�n takip�isi olacaklar�na, "Hi�birinizi i�ten ��karmayaca��z." s�z� verildi�i h�lde hem �stanbul B�y�k�ehir Belediyesinden hem de i�tiraklerinden i�ten ��karmalar�n ya�and���na ili�kin a��klamas�

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - Te�ekk�r ederim Say�n Ba�kan�m.

  De�erli milletvekilleri, �ncelikli olarak "Nush ile uslanmayan� etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayan�n hakk� k�tektir." Ziya Pa�a'n�n terkibibendidir.

  F�L�Z KERESTEC�O�LU DEM�R (Ankara) - H�l� m�?

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - �zl� bir s�zd�r; bir sayfa, �� sayfa, be� sayfa anlat�lacak meseleyi �zetleyen bir terkibibenttir; bana ait de�ildir.

  MEHMET RU�TU T�RYAK� (Batman) - Yani siz �iddetle terbiye etmeyi savunuyorsunuz.

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - Bak�n, ne diyorum: "Yurtta sulh, cihanda sulh." Bar�� olmuyorsa sava�la kendi menfaatlerinizi �lke olarak koruyacaks�n�z, bundan daha do�al bir durum da s�z konusu de�ildir. Bu kadar ger�ekli�i ve hakikati, hayat�n i�inde olan bir ger�ekli�i, uluslararas� hukuku birtak�m b�yle yakla��mlarla yok sayman�z� hakikaten ben anlayamad�m; onu kamuoyunun takdirine b�rak�yorum.

  (Mikrofon otomatik cihaz taraf�ndan kapat�ld�)

  BA�KAN - Buyurun.

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - O noktada yani �zellikle ter�rle m�cadele konusunda ter�ristlere, PKK/PYD, DAE� gibi ter�r �rg�tlerine bunlar� hat�rlat�rsan�z daha isabet olur.

  F�L�Z KERESTEC�O�LU DEM�R (Ankara) - Say�n Ba�kan, bana bir sata�ma var.

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - De�erli arkada�lar, �kinci olarak �unu ifade edece�im: Biraz evvel bir konu�ma i�erisinde kamuoyunda g�ndeme gelen bir konuyla ilgili, B�y�k�ehir Belediyesinde �SMEK'le ilgili g�ndeme gelen konunun yarg�ya ta��nd���n�, bunun da sonuna kadar takip�isi olaca��m�z� ifade ettik. Ve �SMEK ba�ta olmak �zere, binlerce ki�inin hem B�y�k�ehir Belediyesinden hem de i�tiraklerinden, K�PTA� gibi, �GDA� gibi, �SK� gibi, �ETT gibi i�tiraklerinden de maalesef "Hi�birinizi i�ten ��karmayaca��z." s�z� verenlerin mobbing yapmak suretiyle i�ten ��kard�klar�n� ifade ettim.

  (Mikrofon otomatik cihaz taraf�ndan kapat�ld�)

  BA�KAN - Buyurun Say�n Akba�o�lu.

  �LHAM� �ZCAN AYGUN (Tekirda�) - Tekirda�'a da gelsene.

  AL� �ZTUN� (Kahramanmara�) - H�rs�zl�k yapm��lar, h�rs�zl�k!

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - Mesela K�PTA�'ta yakla��k yirmi y�ld�r �al��an �erife Tekel ve arkada�lar�n�n mobbing uygulanmak suretiyle i�ten ��kart�lmas�n�n nas�l bir izah� s�z konusu olabilir?

  MAHMUT TANAL (�stanbul) - Bankamatik kartl�lard�r onlar�n �o�unlu�u Say�n Ba�kan�m, bankamatik kartl�lar.

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - Sonu�ta, De�erli Ba�kan�m, de�erli milletvekilleri; bak�n�z, kim yolsuzluk yaparsa yaps�n, s�fat� ne olursa olsun, k�yafeti ne olursa olsun bunlardan ba��ms�z bir �ekilde, hukuka ayk�r� bir i�, eylem ortaya koyan�n hukuk yakas�ndan yap���r ve gerekli i�lemleri kendisine hukuk devleti �er�evesinde tarafs�z ve ba��ms�z yarg� m�nasebetiyle uygular.

  BA�KAN - Peki, te�ekk�r ederiz, sa� olun.

  MUHAMMET EM�N AKBA�O�LU (�ank�r�) - Bunun d���nda da s�ylenecek hi�bir s�z yoktur.

  Te�ekk�r ederim.

  Yazı kaynağı : www5.tbmm.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap