Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  orta karadeniz kalkınma ajansı personel alım ilanı

  1 ziyaretçi

  orta karadeniz kalkınma ajansı personel alım ilanı Ne90'dan bulabilirsiniz

  T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Personel Alım İlanı

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

  Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Doğu Cad. No: 62

  Tekkeköy/SAMSUN

  Tel: 0 (362) 431 24 00, Faks: 0 (362) 431 24 09

  E-mail: [email protected]

  Yazı kaynağı : oka.ka.gov.tr

  T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

  TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünme kabiliyetine sahip, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, sorumluluk alabilen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,seyahat engeli olmayan,bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim, 6(altı) Uzman Personelile 1 (bir) iç denetçialımı yapılacaktır.

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri Ajansın görev bölgesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde verilen görevde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

  Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının, son başvuru tarihi olan 5 Ocak 2018 günü saat 17:30 itibarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ulaştırılmış olması gerekmektedir.

  ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  1. GENEL ŞARTLAR

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  d) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

  e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

  f) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

  2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

  2.1. İSTİHDAM EDİLMESİ PLANLANAN UZMAN PERSONEL YAPISI

  Ajansta 5449 sayılı Kanun ile Ajansa verilmiş görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki koşulları sağlayan ve sözlü sınavda başarılı olan toplam 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

  2.2 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) PUANI İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  a)Aşağıdaki tabloda (Tablo 1.) belirtilen mezuniyet dallarındanveya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS ) veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

  Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilirler.

  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30814109/EsdegerlikTablosu.pdf/

  Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavının  YDS/E_YDS/KPDS denkliği bulunmadığından başvuruda geçerli dil belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak. (Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır),

  Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri, Taban Puanları ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

  2.3 KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  a)Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

  b)Yukarıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde Tablo-1 de belirtilen KPSS şartı aranmaz. İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo4’egöre hesaplanacaktır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 10’uncu madde 3’üncü fıkrasında ‘deneyimle istihdam edilecek personel sayısı Ajans toplam uzman sayısının yüzde ellisini’ geçemez hükmü yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tespit edilirken, belirtilen madde hükmü de dikkate alınacaktır.

  ü  Planlama, Programlama,

  ü  Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

  ü  Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

  ü  İzleme ve Değerlendirme,

  ü  Tanıtım, Danışmanlık,

  ü  Şehircilik ve Çevre,

  ü  Araştırma-Geliştirme,

  ü  Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

  ü  Finansman,

  ü  İnsan Kaynakları Yönetimi,

  ü  Uluslararası Ticaret

  İş Tecrübesi ile başvuracak adayların yukarıda sıralanan alanların birinde veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olduğunu bahsi geçen alanlarda çalışmış olduğu kamu veya özel kesimkurum/kuruluşlarından alacağı deneyim belgesi vebu belgedeki süreleri doğrulayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ile ispat etmesi gerekmektedir. Sadece başvuranın beyanına dayanan veya SGK kayıtları ile örtüşmeyen deneyim iddialarıkabul edilmeyecektir.

  4. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

  a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

  b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

  c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (E-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)belgelere sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

  5. BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  a) İş Talep Formu (Ek-1) (www.oka.org.tr)adresinden de temin edilebilir,

  b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti ya da e-devlet sisteminden alınacak güncel tarihli doğrulama kodu içeren öğrenim belgesi,

  c) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS,e-YDS)veyaKamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)sonuç belgesinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)aslı ya da bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının doğrulama kodunu içeren bilgisayar çıktısı (Sınav sonuç belgelerinin doğruluğu kontrol edilecektir ve belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

  d) 4,5x6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

  e)  Nüfus Cüzdanı Sureti veya T. C. Kimlik Kartıfotokopisi,

  f)  Adli Sicil Kaydına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya e-devlet sisteminden alınacak güncel tarihli doğrulama kodu içeren adli sicil kaydı,

  g) Detaylı özgeçmiş (www.oka.org.tr adresinden de temin edilebilir / Ek-2),

  h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden yine yukarıda belirtilen yeterli puan aldıklarını gösterir barkodlu veya doğrulama kodunu içerir belge,

  j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya kurumca ya da noter onaylı suretive Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ( E-devlet sisteminden alınan doğrulama kodu ya da barkod içeren hizmet dökümü sunulabilir. Sadece beyana dayalı veya SGK kayıtları ile örtüşmeyen deneyim iddiaları kabul edilmeyecektir. Çalışılan yerden alınan deneyim belgelerinde yapılan işin yukarıda 2.3/c bendinde sayılan alanlarla ilişkisini gösterir niteliği ve süresinin açıkça yer alması gerekmektedir.),

  k) Tüm adaylar için; mülakat davetine yönelik puanlama kriterlerine göre ek puan verilecek nitelikleri gösterir belgeler;

  k-1) Yükseklisans- doktora mezuniyet belgeleri (e-devlet sistemi üzerinden alınacak belgeler sunulabilir),

  k-2)İngilizce dışında ek bir dil bilgisini gösterir 70 Puan ve üzerindeki YDS- E-YDS,KPDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer tabloda yer alan ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi,

  k-3) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya e-devlet sisteminden alınacak güncel tarihli doğrulama kodu içeren askerlik belgesi

  k-4) Sürücü ehliyetiaslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya e-devlet sisteminden alınacak güncel tarihli doğrulama kodu içeren sürücü bilgisi belgesi,

  k-5) 5449 Sayılı Kanun uyarınca kurulan 26 Kalkınma Ajansından herhangi birinde en az 3 yıl süreyle genel sekreter, iç denetçi, uzman veya destek personeli olarak çalıştığına dair ilgili ajanstan alınan güncel tarihli resmi yazının aslı veya ilgili ajans ya da noter onaylı sureti,

  l) İç denetçi adayları için Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir,kurumdan alınmış belgenin aslı, ilgili kurumdan veya noterden onaylı örneği.

  6. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

  Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 5 Ocak 2018günü saat 17:30'a kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi No:62 Tekkeköy/SAMSUN adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

  Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  7. SINAVA GİRİŞ

  Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 29 Ocak 2018’denitibaren Ajansın www.oka.org.trinternet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Genel Sekreterlik tarafından yapılacak değerlendirme sonucundaTablo 2 ve Tablo 3’te yer alan kriterlere göreTablo 1’de sayılan dallardan olmak kaydı ile lisans dalı ayırt edilmeksizinen fazla puana sahip olan adaydan başlamak üzere istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5 (beş) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. (Uzman personel ve iç denetçi adayları ayrı ayrı değerlendirilecektir.)

  Tablo 2:

  Tablo 3:

  8. SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ

  Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

  Tüm uzman adayları için aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu eğitim, kurs, konferans katılım belgeleri, yayın vb. şekilde belgelemek sözlü sınav aşamasında tercih sebebi olacaktır;

  9. SINAV YERİ VE TARİHİ

  Sözlü sınav, 5-6 Şubat 2018 tarihlerinde 09.30- 18:00 saatleri arasındaT.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi No:62 Tekkeköy/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

  10. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

  Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

  Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

  Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

  Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Sekreterlikçe Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu yada Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  11. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

  Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

  Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

  Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

  Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

  Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

  Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

  12. BİLGİ

  a)İş tecrübesi ile başvuran uzman personel adaylarının KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 4’ye göre hesaplanacaktır.

  Tablo-4İş tecrübesi ile başvuran uzman personel adaylarının KPSS Puanı eşdeğerlik Hesaplama Esasları:

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.

  Eki:      (1) İş Talep Formu

  (2) Detaylı Özgeçmiş Formu

  Dokümanları indirmek için tıklayınız.

  T.C.

  ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)

  İş Talep Formu

  1-      Bütün sorular iş talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır.

  2-      Bütün sorular tam ve eksiksiz doldurulup, fotoğrafın sağ üst köseye yapıştırılması gereklidir. Fotoğrafsız ve eksik form dolduranların iş talep formu işleme konulmayacaktır.

  3-      Bu formda yazılı soruların hakikate uygun olmadığı, yanlış ve eksik bilgi verildiği saptanırsa formu dolduran kişi göreve kabulü gerçekleşse dahi bütün işlemlerin iptal edileceği ve bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  4-      Bu form ile yapılmış olan İl tercihi hak doğurucu değildir

  ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

  ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Adı-Soyadı                 :

  Doğum Yeri ve Tarihi:

  Medeni Hali               :

  Sürücü Belgesi Sınıfı  :

  (varsa)

  EĞİTİM DURUMU*

  Lise                             :

  Lisans                         :

  Lisansüstü                  :

  *Mezuniyet tarihi belirtilmelidir

  YABANCI DİL

  İngilizce                      :

  Diğer Diller*              :

  *Varsa geçerli dil belgesi ve puanı belirtilmelidir

  BİLGİSAYAR

  Microsoft Office Programları          :

  Diğer                                                  :

  İŞ DENEYİMİ*

  1. Kurum                    :

  Unvan                         :

  İşin Niteliği     :

  İşe Başlama Tarihi    :

  İşten Ayrılma Tarihi  :

  2. Kurum                    :

  Unvan :

  İşin Niteliği                 :

  İşe Başlama Tarihi    :

  İşten Ayrılma Tarihi  :

  3. Kurum                    :

  Unvan                         :

  İşin Niteliği                 :

  İşe Başlama Tarihi    :

  İşten Ayrılma Tarihi  :

  *Daha fazlası için ekleme yapabilirsiniz.

  AKADEMİK ÇALIŞMALAR*

  Yüksek Lisans Tezi:

  Diğer              :

  *Daha fazlası için ekleme yapabilirsiniz.

  EĞİTİMLER-SERTİFİKALAR*

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  *Daha fazlası için ekleme yapabilirsiniz.

  GÖREV ALINAN ÇALIŞMALAR-YAYINLAR*

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  *Daha fazlası için ekleme yapabilirsiniz.

  İLGİ ALANLARI

  Yazı kaynağı : www.dogaka.gov.tr

  Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans� 1 Personel Alacak

  Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans� 1 Personel Alacak

  Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�ndan (OKA): PERSONEL ALIM �LANI

  Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�, 15/7/2018 tarihli ve 30479 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan 4 say�l� Bakanl�klara Ba�l�, �lgili, �li�kili Kurum ve Kurulu�lar ile Di�er Kurum ve Kurulu�lar�n Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 187. maddesinin ikinci f�kras�n�n (g) bendi ve 200 �nc� maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras� h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanan ve 29 May�s 2019 tarihli ve 30788 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Kalk�nma Ajanslar� Personel Y�netmeli�i h�k�mleri �er�evesinde, TR83 B�lgesinin (Amasya, �orum, Samsun ve Tokat illeri) kalk�nmas�na ve geli�mesine katk�da bulunmak isteyen, yenili�e ve geli�ime a��k, analitik d���nebilen, m�zakere kabiliyeti y�ksek, de�i�en �al��ma ko�ullar�na uyum sa�layabilen, kalk�nma bilinci ve sorumlulu�uyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Sat�n Alma Sorumlusu) al�m� ger�ekle�tirecektir. Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�n�n merkezi Samsun ili olup, Ajans�n faaliyet alanlar�n� Amasya, �orum, Samsun ve Tokat illeri olu�turmaktad�r. S�navda ba�ar�l� olan aday, Samsun ilinde g�revlendirilecektir.

  1. Ajansa ��e Al�nmada Aranan Genel �artlar

  Destek Personeli (Sat�n Alma Sorumlusu) pozisyonu i�in ba�vuran t�m adaylar�n �ncellikle a�a��da belirtilen genel �artlar� sa�lamalar� gerekmektedir;

  a) T�rk vatanda�� olmak,

  b) Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

  c) Affa u�ram�� olsalar bile Devletin �ahsiyetine kar�� i�lenen su�larla, zimmet, ihtilas, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, inanc� k�t�ye kullanma, dolanl� iflas gibi y�z k�zart�c� veya �eref ve haysiyeti k�r�c� su�tan veya istimal ve istihlak ka�ak��l��� hari� ka�ak��l�k, resmi ihale ve al�m sat�mlara fesat kar��t�rma, Devlet s�rlar�n� a���a vurma su�lar�ndan dolay� h�k�ml� bulunmamak,

  �) G�venlik soru�turmas� ve/veya ar�iv ara�t�rmas� yap�lm�� olmak,

  d) G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak,

  e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik �a��na gelmi�se muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

  2. Destek Personeli (Sat�n Alma Sorumlusu) ��in Aranan �artlar

  2.1. KPSS Puan� �le Ba�vuracak Adaylar Bak�m�ndan;

  a) KPSS puan� ile ilgili pozisyon i�in ba�vuruda bulunacak adaylar�n, en az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren y�ksek��retim kurumlar�n�n veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca (Y�K) kabul edilen yurt i�indeki veya yurt d���ndaki y�ksek��retim kuramlar�ndan Tablo 1'de belirtilen b�l�mlerden lisans d�zeyinde mezun olmalar�,

  b) ��renci Se�me ve Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan 2021 veya 2022 y�llar�nda lisans d�zeyi i�in yap�lan Kamu Personeli Se�me S�nav�ndan Tablo 1'de g�sterilen ilgili puan t�rlerinden son ba�vuru tarihi itibar�yla ge�erlili�i bulunan en az 60 (altm��) puan alm�� olmak.

  2.2. KPSS Puan� Aranmaks�z�n i� Tecr�besiyle Ba�vuracak Adaylar Bak�m�ndan

  a) KPSS �art� aranmaks�z�n i� tecr�besiyle ba�vuruda bulunacak adaylar�n, En az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren y�ksek��retim kurumlar�n�n veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulunca (Y�K) kabul edilen yurt i�indeki veya yurt d���ndaki y�ksek��retim kurumlar�ndan Tablo 1'de belirtilen b�l�mlerden lisans d�zeyinde mezun olmalar�,

  b) Kamu kesimi veya �zel kesimde a�a��daki konularda s�nav�n son ba�vuru tarihinden �nceki en az 5 (be�) y�l fiilen ba�ar�l� olarak �al��m�� ve ba�vuru tarihi itibar�yla 50 ya��n� doldurmam�� olmalar� gerekmektedir.

  c) Kamu kesimi veya �zel kesimde en az 5 (be�) y�l fiilen ba�ar�l� olarak �al��m�� olma �art� gerektiren konular �unlard�r;

  . Sat�n alma,

  . ihale y�netimi, Kamu ihale Kanunu

  . Proje �retimi, tasar�m� ve/veya y�netimi,

  . Muhasebe, finans, bankac�l�k

  2.3. Destek Personeli (Sat�n Alma Sorumlusu) Adaylar� ��in Tercih Nedenleri:

  Hem KPSS puan� hem de i� tecr�besiyle ba�vuruda bulunan adaylar�n, a�a��da belirtilen alanlar�n birinde veya bir ka��nda bilgi ve deneyim sahibi olmalar� ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacakt�r;

  a) Ajans�n faaliyet alanlar�yla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

  b) Yukar�da belirtilen ��renim dallar�ndan veya bunlarla ilgili alanlarda y�ksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

  c) �ngilizce dil belgesine sahip olmak (son 5 y�l i�erisinde al�nm�� YDS en az 50 veya e�de�eri puan),

  d) Avrupa Birli�i destek mekanizmalar� ve uygulamalar� konular�nda �al��m�� olmak,

  e) Kamu ihale mevzuat�, muhasebe uygulamalar�, mali tablolar�n haz�rlanmas� ve analizi, sat�n alma usulleri, ihale dosyalar�n�n haz�rlanmas� konular�nda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

  f) En az "B" s�n�f� ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak ara� kullanabilmek,

  3. Ba�vuru �artlar�na �li�kin Baz� A��klamalar

  . Yabanc� dil s�nav e�de�erlikleri; �SYM'nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf internet sitesi linkinde yay�nlanan Yabanc� Dil S�navlar� E�de�erlikleri tablolar�ndan, s�nav ba�vuru tarihi itibariyle g�ncel olan�na g�re de�erlendirilecektir.

  . Tablo 1 'de yer alan b�l�mler d���ndaki b�l�mlerden veya yurtd���ndaki �niversitelerin denk b�l�mlerinden mezun olup ba�vuru yapabilen adaylar�n ba�vurular�n�n de�erlemeye al�nabilmesi i�in, e-Devlet ba�vurusu s�ras�nda "Di�er Belgelerimiz" a�amas� alt�nda bulunan "Denklik G�sterir Belge" alan�na ilgili dok�man� mutlaka y�klemeleri gerekmektedir.

  . e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatal� veya eksik olan adaylar ba�vurusu s�ras�nda "Di�er Belgeleriniz" a�amas� alt�nda bulunan "Denklik G�sterir Belge" alan�na " Lisans Mezuniyet Belgesi", "Y�ksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlar�na mezuniyetlerini g�sterir dok�man(lar)� y�klemeleri gerekmektedir.

  4. Ba�vuru �ekli, Tarihi ve Yeri

  Ba�vurular, 31/10/2022 tarihinden ba�layarak 14/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet - Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans� - Kariyer Kap�s� Kamu ��e Al�m veya Kariyer Kap�s� https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi �zerinden yap�lacakt�r.

  Sadece elektronik ortamda yap�lan ba�vurular ge�erli olup ilanda belirtilen �artlara uygun olmayan ba�vurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yap�lacak ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  6. S�nav�n �ekli, Yeri ve Tarihi

  S�nav, S�zl� Yar��ma S�nav� �eklinde yap�lacakt�r. Ba�vurular, Genel Sekreterlik�e ba�vuru �artlar� bak�m�ndan de�erlendirildikten sonra, m�lakat s�nav�na kat�labilecek adaylar�n isimleri ile s�nava ili�kin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajans�n internet sitesi olan https://oka.ka.gov.tr/ sayfas�nda ilan edilecektir. Ayr�ca, adaylar s�nava ili�kin bilgilerini Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir. Adaylara ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r.

  Yap�lacak de�erlendirme sonucunda al�nmas� planlanan personel say�s�n�n 5 (be�) kat� kadar aday yar��ma s�nav�na �a�r�labilecektir.

  Yar��ma S�nav�, Ajans�n Merkez Hizmet Binas�n�n bulundu�u, Samsun Merkez Organize San. B�l. Yasar Do�u Cad. No: 62 Tekkek�y / SAMSUN adresinde yap�lacak olup, s�nav tarihi daha sonra Ajans�n internet sayfas�ndan duyurulacakt�r. Ayr�ca, adaylar s�nava ili�kin bilgilerini Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir.

  Ajans Genel Sekreterli�i, son ba�vuru tarihinin s�resini uzatmaya veya s�nav tarihini de�i�tirmeye yetkilidir. Olabilecek bu t�r de�i�iklikler, Ajans�n https://oka.ka.gov.tr/ internet adresinden duyurulacakt�r. Adaylar s�nava ili�kin de�i�iklikleri Kariyer Kap�s� �zerinden g�r�nt�leyebilecektir.

  S�zl� Yar��ma S�nav�na hak kazanan t�m adaylar�n, s�nav yer ve saatinde n�fus c�zdan�, pasaport veya s�r�c� kimlik belgesi ile �zerinde T.C. Kimlik Numaras� bulunan ve �zel kanunlar�nda resmi kimlik h�km�nde oldu�u a��k�a belirtilen kimlik belgeleri ile haz�r bulunmalar� gerekmektedir. Talep etmeleri halinde m�lakata kat�lacak adaylar�n Samsun ili i�indeki havaliman� veya otogar transferlerine yard�mc� olunacak, ayr�ca kendilerine ��le yeme�i sunulacakt�r.

  7. Yar��ma S�nav�n�n Yap�l���

  a) S�nav ilan�nda belirtilen �artlar� ta��yan ve ba�vurusunu istenilen belgelerle zaman�nda yapan adaylar yar��ma s�nav�na al�n�rlar.

  b) Yar��ma S�nav�, Genel Sekreterin ba�kanl���nda, Y�netim Kurulunca ��retim �yeleri aras�ndan belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanl���nca g�revlendirilen iki asil ve bir yedek olmak �zere toplam be� ki�ilik s�nav kurulu taraf�ndan yap�l�r. Yar��ma s�nav�n�n yap�laca�� tarihe kadar Genel Sekreterin g�revlendirilmemi� olmas� halinde, s�nav kuruluna, Y�netim Kurulu Ba�kan� veya onun uygun g�rece�i Y�netim Kurulu �yelerinden birisi ba�kanl�k eder.

  c) S�nav Kurulu �yeleri, aday�n �al��t��� alandaki uzmanl�k d�zeyi, mesleki tecr�be ve bilgi birikimi, yabanc� dil bilgisi ve bilinen yabanc� dili kullanabilme d�zeyi, aday�n kavray��, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme g�c�, g�revlendirilecek pozisyona yatk�nl�k, davran�� ve tepkilerinin mesle�e uygunlu�u gibi niteliklere sahip olup olmad���n� da g�z �n�ne alarak her adaya ayr� ayr� not verir. S�nav Kurulu bu hususlar� tespit etmek �zere uygun g�rd��� bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

  8. De�erlendirme

  a) S�nav Kurulu �yelerinin verdikleri notlar�n aritmetik ortalamas� s�nav sonucunu g�sterir. S�nav ba�ar� notu y�z puan �zerinden 70 (yetmi�)'tir. Ancak, s�navda ba�ar�l� olanlar�n say�s� ilan edilen bo� pozisyon say�s�ndan fazla ise, en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere s�ralama yap�larak, bo� pozisyon say�s� kadar aday yar��ma s�nav�n� kazanm�� kabul edilir. Yar��ma s�nav�nda yetmi�in �zerinde puan alm�� olmak bu s�ralamaya giremeyen adaylar i�in kazan�lm�� hak te�kil etmez.

  b) S�nav Kurulu, ba�ar� s�ras�na g�re s�ralamaya tabi tutmak suretiyle ba�ar�l� adaylar aras�ndan, bo� pozisyon say�s�n�n yar�s� kadar yedek aday (k�suratlar tam say�ya yuvarlan�r) belirleyebilir. Yedek liste olu�turulan durumlarda as�l adaylar�n g�reve ba�lamamas� veya g�reve ba�lad�ktan sonra s�z konusu pozisyonun alt� ay i�inde herhangi bir nedenle bo�almas� halinde, yedek adaylar s�ras�na g�re istihdam edilir. Bunlar hakk�nda bu Y�netmeli�in ilgili h�k�mleri aynen uygulan�r.

  c) S�nav Kurulu, s�nav sonunda ortalama ba�ar� puan�n� d���k buldu�u takdirde s�nav duyurusunda ilan edilenden daha az say�da personel alma hakk�na sahiptir.

  9. Sonu�lar�n Duyurulmas�

  a) Genel Sekreterlik�e s�nav sonu�lar�, S�nav Kurulu taraf�ndan sonu�lar�n kendisine intikal ettirildi�i tarihten sonra yasal y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesini takiben Ajans�n internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonu�lar� Kariyer Kap�s�ndan g�r�nt�leyebilecektir. S�nav sonucu, g�reve ba�lama �a�r�s� ile birlikte, kazanan adaylara yaz�l� olarak bildirilir.

  10. G�revlendirme

  a) S�nav� kazananlar�n, kendileriyle belirsiz s�reli i� s�zle�mesi yap�lmas� ve Ajanstaki pozisyonlarda g�revlendirilmesi i�lemlerinin yap�labilmesi i�in, ilgililerin g�reve ba�lama �a�r�s�n�n kendilerine tebli� edildi�i g�n� m�teakip 15 g�n i�erisinde Genel Sekreterli�e m�racaat etmeleri gerekir.

  b) Yap�lan tebligata ra�men, Ajans taraf�ndan kabul edilebilir ve belgeyle ispat� m�mk�n bir makul sebep olmaks�z�n 15 g�n i�erisinde m�racaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamalar� nedeniyle kendilerine tebligat yap�lamad��� i�in bu s�re i�inde m�racaat edememi� olanlar�n g�revlendirilmesi yap�lmaz. Belgeyle ispat� m�mk�n bir makul sebep nedeniyle g�reve ba�lamama hali iki ay� a�amaz.

  c) Giri� s�nav�nda hile yapt���, sahte belge ibraz etti�i veya ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u ya da Ajansta �al��mak i�in gerekli nitelikleri ta��mad�klar� sonradan anla��lan adaylar�n g�revlendirme onaylar� derhal iptal olunarak ve s�zle�meleri feshedilerek, kendileri hakk�nda gerekli yasal i�lemler yap�l�r.

  11. �cretlendirme

  Ajans personeli, emeklilik ve sosyal g�venlik y�n�nden 5510 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olup Ajans'ta istihdam edilecek personele, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararname'nin Ek Madde 11/c f�kras�, 2014/8 say�l� Y�ksek Planlama Kurulu Karar�, 22/12/2021 tarih ve 4963 say�l� Cumhurba�kanl��� Karar� ve sair ilgili meri mevzuata g�re Ajans Y�netim Kurulunca belirlenen ayl�k �cret, di�er mali ve sosyal haklar ile 6772 say�l� Yasada �ng�r�len ilave tediye �denir. Ajans�m�zda ayr�ca, sendikal Toplu �� S�zle�mesi mevcut olup, bu i� s�zle�mesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sa�lanmaktad�r.

  Kamuoyuna �lanen Duyurulur.

  11743/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap