Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamberlerin üstün zeka ve kavrayış gücüne sahip olmalarını ifade eden sıfat hangisidir

  1 ziyaretçi

  peygamberlerin üstün zeka ve kavrayış gücüne sahip olmalarını ifade eden sıfat hangisidir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Peygamberlerin Sıfatları Ve Anlamları Nelerdir?

  Peygamberlerin Sıfatları Ve Anlamları Nelerdir?

  İslamiyet’ göre insanlığın ilk peygamberi Hz. Adem, son peygamberi ise Hz. Muhammed olarak kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu iki peygamberin arasında çok sayıda peygamberin gönderildiğine işaret edilmektedir. Allah yolunda bir rehber olan bu peygamberlerin kendilerine haz bazı sıfatları bulunmaktadır.

  Peygamberlerin Sıfatları ve Anlamları Nelerdir?

  Peygamberlerin sıfatları aynı zamanda kendilerinde bulunan belli başlı özellikleri temsil etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerle alakalı çok sayıda kavram yer almaktadır. Bu bağlamda, peygamberler ile ilgili kullanılan kavram ve sıfatların anlamının doğru bilinmesi gerekmektedir. İslam inancında peygamberlere esas olan toplamda 5 sıfat bulunmaktadır. Bu sıfatlar; emanet, ismet, fetanet, sıdk ve tebliğ olarak sıralanmaktadır. Bu sıfatların geldiği manalar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

  1. Emanet

  Emanet sıfatı bir peygamberde bulunan en önemli özelliklerden biridir. Bu sıfat ile güvenilir ve emin olmak kavramları temsil edilmektedir. Bu bağlamda, tüm peygamberler güvenilir kimselerdir. Onlar Allah tarafından tebliğ edilen emirleri insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarırlar. Bunun yanı sıra kendilerine bırakılan emanetleri de en güzel biçimde koruyarak, sahiplerine olduğu gibi iade ederler.

  2. İsmet

  İsmet kavramı peygamberlerin günahtan korunmuş ve günahsız olduğunu ifade eden bir sıfattır. Bu bağlamda, onların açıktan ya da gizli bir şekilde günah işlemediği vurgulanmaktadır.

  3. Fetanet

  Fetanet sıfatı ile peygamberlerin zeki ve kavrayışlı kimseler olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda Allah, tüm peygamberleri akıl ve muhakeme konusunda olgunlaştırmıştır. Hz. Muhammed’in toplumsal her konu üzerinde ashabı ile fikir alışverişi etmesi ve uygun bulduğu teklifleri kabul etmesi onun fetanet sıfatının bir göstergesidir.

  4. Sıdk

  Sıdk; doğru söyleme, gerçek olma ve hakikat sözcükleriyle bağdaştırılmaktadır. Sıdk ile her konuda doğru olmak ve verdiği sözleri tutmak davranışları ifade edilmektedir. Bu bağlamda, peygamberler vahiy iletmek gibi önemli bir görevi üstlenirler ve her zaman doğruyu söylerler.

  5. Tebliğ

  Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin tebliğ edici oldukları vurgulanmaktadır. Bu sıfata göre, onlar Allah tarafından aldıkları tüm bilgileri olduğu gibi ve hiçbir değişiklik yapmadan insanlara ulaştırırlar. Bu görev insanlar içerisinden yalnızca peygamberlere verilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir?

  Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir?

  Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Buna göre, peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir? Vacip sıfatlar nedir? Peygamberler hakkında düşünülmesi caiz özellikler nelerdir? Peygamberlerin sıdk sıfatı, emanet sıfatı, ismet sıfatı, fetanet sıfatı, tebliğ sıfatıDiyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, peygamberlerin sıfatları hakkında merak edilenleri derledik.

  PEYGAMBERLERİN SIFATLARI NELERDİR?

  Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla gerekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır. Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, hastalanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkında düşünülmesi câiz özellikler denir. İlâhî emir ve yasaklarla yükümlülük konusunda peygamberler de diğer insanlar gibidirler. Fakat onlar her hareketleriyle Allah'ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileri, insanların kendilerine bakarak davranışlarına çekidüzen verdikleri birer örnek olduklarının bilinci içindedirler. Bu sebeple fakirken, sıkıntıdayken bile Allah'a şükrederler. Haset etmek, içi dışına uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz.

  Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir. Bu sıfatlar şunlardır:

  1. Sıdk. "Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygamber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.

  2. Emanet. "Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir âyette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Âl-i İmrân 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünülmesi imkânsız olan bir sıfattır.

  3. İsmet. "Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denilir. İsmetin karşıtı olan mâsiyetten (günah işlemek) Allah onları korumuştur. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar.

  4. Fetânet. "Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları" demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.

  5. Tebliğ. "Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Mâide 5/67) meâlindeki âyet, bu sıfattan söz etmektedir.

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir? İsimleri ve Anlamları

  Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir? İsimleri ve Anlamları

  Peygamberlerin Sıfatları

  Allah’ın yeryüzündeki elçileri olan peygamberler, her türlü ahlak güzellikleriyle insanlara örnek ve yol gösterici olmuşlardır. Peygamberler genelde günahkar toplumlara gönderilmiş ve buradaki kötülükleri yok etmek için Allah’ın yardımını alarak var olan sorunları çözmeye çalışmışlardır. Peygamberler, yolunu kaybetmiş, bataklığa saptanmışlar için bir pusuladır. Bizler de sizler için bu içerikte peygamberlerin sıfatlarını ve anlamlarını bir araya getirdik. Ayrıca Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin isimleri başlıklı içeriğimize linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

  İşte Peygamberlerin 7 sıfatı ve anlamları...

  1. Sıdk

  Sıdk sıfatı "doğruluk" demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır, asla yalan söylemez ve verdikleri sözleri her daim tutmuşlardır. Peygamberlerin yalan söyleyecek olması onların insanlara yol gösterici olarak gönderilmesi olayını ortadan kaldırır. Bu da dini tebliğin zorlaşacağı anlamına gelir. Buradan yola çıkarak Allah2ın görev verdiği peygamberler insanlara doğruyu göstermek zorundadırlar. Sıdk sıfatı da bu minvalde ortaya çıkmıştır.

  2. Emanet

  Güvenilir demektir. Peygamberler her daim güvenilir kimselerdir. Emanetlere asla hıyanet etmez ve gözleri gibi korurlar. Peygamber efendimize her kesimden insanın eşyalarını emanet etmesi bunun en güzel örneğidir. Tüm peygamberler emanete canları gibi sahip çıkar ve asla ihanet etmezlerdi. İslam düsturunda emanet edilen her hangi bir malın korunması oldukça önemlidir. Müslümanlar da peygamberlerinden öğrendiklerini günlük hayatlarında uygulamak zorundadırlar. Geçmişten günümüze gelen emanet kültürü peygamberlere dayanmaktadır.

  3. Fetanet

  Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler zekası yüksek ve akıl sahibidirler. Peygamberlerin dini tebliğ ve insanları ikna etme gücü bu sıfattan gelmektedir. Akıllı ve zeki insanların tolumları peşinden götürme gibi bir özelliği vardır. Buradan anlamamız gereken şey ise peygamberlerin akıl ile insanları kendi inancına yöneltmeleri onlarda "Fetanet" sıfatınn olduğunu göstermektedir.

  4. İsmet

  Günah işlememek anlamına geliyor. Peygamberler gizli ve açık hiçbir günah işlemezler. Bu durum onların günahtan uzak olduğunu gösterir. İnsanları iyilik ve hayra yönlendirmek üzere gönderilen bir insanın günah işleyerek insanlara kötü örnek olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebeple peygamberlerin İsmet sıfatına sahip olduklarını söyleyebiliriz.

  5. Tebliğ

  Bildirmek demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları bilgileri hiçbir değişiklik yapmadan doğrudan insanlara bildirmişlerdir. Tebliğ olayı dini tebliğ ve kitapları tebliğ olarak daha kolay anlaşılabilir. Peygamberlerin ilk ve asıl amacı olarak görebileceğimiz tebliğ sıfatı Allah'ın emirlerini direkt olarak insanlara aktarılması demektir.

  6. Adalet

  Peygamberler hiç zulüm ve haksızlık yapmamıştır. Adaletin hassas tartısına sahiptirler. Peygamberler tüm insanlığa eşit ve adil davranırlar. Öyle ki peygamber efendimiz kendisini taşlayan Taif halkına dahi belki bir gün doğru yolu bulurlar diyerek kin gütmemiş peygamberlik görevini onlara karşı da adaletli bir şekilde yapmıştır.

  7. Emnül- azl

  Peygamberlikten atılmazlar. Dünya ve ahrette hep peygamberdirler. Bu sıfatın peygamberler ve insanlar için Allah'ın gösterdiği bir hikmetidir. Allah-ü Teala peygamberlerini önceden seçmiş ve onlara hayat vermiştir. Peygamberlik sıfatlarını taşıyan bu insanların görevlerini yerine getirememe veya atılma gibi bir durumları olamaz.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap