Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  polis kendi memleketinde görev yapabilir mi

  1 ziyaretçi

  polis kendi memleketinde görev yapabilir mi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Polis Memuru Kendi Memleketinde Görev Yapabilir mi? 🟢

  Polis Memuru Kendi Memleketinde Görev Yapabilir mi? 🟢

  Herkese Merhaba. Bu yazımızda “Polis Memuru Kendi Memleketinde Görev Yapabilir mi?” sorusuna yanıt vermeye çalışacağız.

  Arkadaşlar bu konu oldukça net bir konu. Polis memuru nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Yani polis olduğunuzda nüfus kimliğinizin arkasında ki adres kısmında bulunan ile veya ilçelerine tayin yapılmaz. Aynı şey bayan polis memuru içinde geçerlidir. Eğer bayan polis memuru evlendiyse evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yere de ataması yapılmaz.

  Yani bir polis memuru nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamayacağı gibi evlendiğinde eşi polis memuru ise eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu il veya içleye atanamaz.

  Buradaki tek istisna; Polis Memurları kendi memleketleri büyükşehir statüsünde ise atanabilirler. Polis Memuru aşağıdaki büyükşehir illerinden birinin nüfusuna kendisi kayıtlı ise bu illere atanabilir. Bu saydığımız illere personel kendisinin doğum yeri, eşinin doğum yeri ve eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu yerlere ise nüfus kriteri ile bağlı olmaksızın atanabilir.

  Büyükşehir olan iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

  Burada küçük bir püf noktası bulunuyor. Örneğin; Erzurum bir büyükşehir statüsünde bir il ve nüfusa kayıtlı olduğunuz yer Erzurum’un Çat ilçesi ise Erzurum’un Çat ilçesine atanamazsınız. Ancak Erzurum’un merkez ilçelerine veya diğer ilçelere atabilirsiniz. Yani nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçeye atanamazsınız.

  Polis memurları nüfusa kayıtlı oldukları illere atanamazlar. Ancak bu kural, eğer nüfusa kayıtlı olduğu ilin nüfusu 1 milyon veya daha üzerine ise uygulanmamaktaydı. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu kuralda yer alan 1 milyon ibaresi, “büyükşehir” şeklinde değiştirilmiştir. Yani polisin kayıtlı olduğu il büyükşehir statüsünde o ile atanabilecektir. (EGM’nin resmî sitesinde halen 1 milyon ifadesi geçse de bu kural büyükşehir olarak değiştirilmiştir. Muhtemelen bu bilgiyi güncellememişlerdir.)

  Sonuç: Erkek polis memuru nüfusa kayıtlı olduğu ilde, kadın polis memuru evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu ilde görev yapamaz. Nüfusa kayıtlı oldukları il Büyükşehir statüsündeyse o ilde görev yapabilir ancak bu durumda nüfusa kayıtlı olduğu ilçede görev yapamaz.

  Sıkça Sorulan Soru: Ben “Polis Memuruyum” ve eşim “Öğretmen”. Eşimle aynı memleketliyiz ve eşim memleketimizde (büyükşehir değil) çakılı kadro olarak göre yapıyor. Memleketime tayinim yapılır mı?

  Cevap: Arkadaşlar; kütüğünüze yani nüfusa kayıtlı olduğunuz ile tayin yapılmaz. Bu nedenle memleketinize atama yapılmaz! Burada görev yapamazsınız. Geçici görevlide göndermezler. Yapılan en sık yöntem eşinizin görev yaptığı yere en yakın olan ile veya bu ilin ilçesine tayin istemektedir.  Bu işlemi dilekçe ile yapıyorsunuz. Öncelikle tayininiz en yakın ile çıkıyor. Ardından bulunduğunuz ilin müdürlüğüne müracaat ederek eşiniz bulunduğu en yakın ilçeye atama istiyorsunuz. Mesela eşiniz Muş’un Hasköy ilçesinde öğretmen olarak (çakılı kadro) görev yapıyor ve eşinizle birlikte nüfusa kayıtlı olduğunuz il ise Muş. Bu durumda Muş’a atanamayacağınız için bu Siirt’in Güroymak ilçesine tayin isteyeceksiniz. Hasköy’le Güroymak arası 30 km (20-25 dk) olduğu için ulaşım açısından çok bir sorun oluşturmayacaktır.

  Sıkça Sorulan Soru: Ben “Polis Memuruyum” ve eşim “Öğretmen”. Eşimle farklı memleketliyiz ve eşim kendi memleketinde (büyükşehir değil) çakılı kadro olarak göre yapıyor. Eşimin memleketime tayinim yapılır mı?

  Cevap: Evet. Eşiniz polis memuru değilse, eşinizin memleketinde görev yapabilirsiniz. Burada eşiniz öğretmen olabilir, ev hanımı olabilir veya polis memuru dışında farklı bir memuriyete sahip olabilir. Siz eşinizin memleketinde görev yapabilirsiniz. Sonuç olarak Polis, kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile aynı olmamak şartı ile eşi polis değilse; eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yerde çalışabilir.

  Sıkça Sorulan Soru: Ben “Polis Memuruyum” ve eşim “Polis Memuru Değil”. Eşimle farklı memleketliyiz. Eşimin memleketime tayinim yapılır mı?

  Cevap: Evet. Eşiniz polis memuru değilse, eşinizin memleketinde görev yapabilirsiniz. Burada eşiniz öğretmen olabilir, ev hanımı olabilir veya polis memuru dışında farklı bir memuriyete sahip olabilir. Siz eşinizin memleketinde görev yapabilirsiniz. Tabi idarenin kararı.

  Sıkça Sorulan Soru: Ben “Polis Memuruyum” ve nüfusa kayıt olduğum yer ile doğum yeri farklı. Doğum yerime tayinim yapılır mı?

  Cevap: Evet. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ilden başka bir yerde ise doğum yeriniz burada görev yapabilirsiniz.

  Not: Kapak fotoğrafı telif hakkı olmayan “unsplash.com” sitesinden alınmıştır.

  Yazı kaynağı : www.tech-worm.com

  Polise memleket tayini m�jdesi! Kaynak: Polise memleket tayini m�jdesi! | POLEM KUL�B� DERNE�� 0312 232 11 53

  Memurlara ilgili iki �nemli d�zenleme d�n itibariyle y�r�rl��e girdi. Y�llard�r y�r�rl�kte olan �st d�zey memurlarla, g�venlik-koruma alan�nda g�rev yapan memular�n do�du�u yere atanamamas�na ili�kin k�s�tlama kald�r�l�rken; 2014 Kamu Personeli Se�me S�nav�'na (KPSS) giren y�zbinlerce adaya da bir atanma hakk� daha verildi.

  "Devlet Memurlar�n�n Yer De�i�tirme Suretiyle Atanmalar�na �li�kin Y�netmelik"te de�i�iklik yap�ld�. Bu de�i�iklikle birlikte, polis art�k kendi memleketine tayin isteyebilecek. Memurlar�n tamam�, n�fusuna bak�lmaks�z�n, n�fusa kay�tl� olduklar� il ve il�elere atanabilecek..

  De�i�iklikle, Y�netmeli�in �Memurun Yer De�i�tirme Suretiyle Atanamayaca�� Hizmet Yerleri� ba�l�kl� maddesi kald�r�ld�.

  RESM� GAZETE'DE YAYIMLANDI

  Resm� Gazete'de yay�mlanan, Devlet Memurlar�n�n Yer De�i�tirme Suretiyle Atanmalar�na �li�kin Y�netmelik'te yap�lan de�i�iklikle, memurlar�n atanamayaca�� hizmet yerleri maddesi y�r�rl�kten kald�r�ld�. B�ylece, valiler, kaymakamlar, b�lge m�d�rleri, ba�m�d�rler, il ve il�e m�d�rleri, emniyet m�d�rleri, emniyet amirleri, milli e�itim m�d�rleri, defterdarlar, mal m�d�rleri, kadastro m�d�rleri, tapu sicil m�d�rleri, n�fus m�d�rleri ve bunlar�n yard�mc�lar�, ta�ra te�kilat�nda g�revli �ube m�d�r�, m�d�r, il ve il�e m�ft�s� ve bunlar�n yard�mc�lar� ile koruma ve g�venlik hizmetlerini y�r�ten personel; kendisinin veya e�inin n�fusa kay�tl� oldu�u il ve bu ile ba�l� il�elere art�k atanabilecek. S�z konusu memurlar en az 15 y�l s�reyle ikamet etti�i il ve il�elere de atanabilecek. Yetkililer �zellikle az geli�mi� b�lgelere yap�lan atamalarda s�k�nt� oldu�unu belirtirken, "En az�ndan o b�lgenin insan� olup, yine o b�lgeye hizmet etmek isteyenler i�in b�yle bir d�zenleme yap�ld�." bilgisini verdi.

  Kald�r�lan madde, yer de�i�tirme suretiyle atamaya tabi baz� memurlar�n;

  - Kendilerinin veya e�lerinin n�fusa kay�tl� oldu�u (n�fusa g�re) il ve bu il'e ba�l� il�elere,

  - N�fusa kay�tl� olmamakla birlikte, en az 15 y�l m�ddetle devaml� olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz y�nde etkileyecek maddi ili�kilerinin bulundu�u (n�fusa g�re) il veya il�eye, bu il'e ba�l� il�elere, il�enin ba�l� bulundu�u il ve bu il'e ba�l� di�er il�elere, atanmas�na imkan vermiyordu.

  Maddenin kald�r�lmas�yla, memurlar�n tamam�, n�fusuna bak�lmaks�z�n, n�fusa kay�tl� olduklar� il ve il�elere atanabilecek.

  Bilindi�i gibi Emniyet ve Askeri Personel n�fusa kay�tl� oldu�u illerde �al��am�yordu. Bu de�i�iklikle art�k Polisler ve Askerler kendi memleketlerinde g�rev yapabilecek.

  Karar Say�s� : 2016/8516

  DEVLET MEMURLARININ YER DE���T�RME SURET�YLE ATANMALARINA �L��K�N Y�NETMEL�KTE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Devlet Memurlar�n�n Yer De�i�tirme Suretiyle Atanmalar�na �li�kin Y�netmeli�in 15'inci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 2 - Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 3 - Bu Y�netmelik h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  ATANMA HAKKI GELD�

  Resmi Gazete'de yay�mlanan bir di�er karar ise Kamu Personeli Se�me S�nav�'na (KPSS) girmi� memur adaylar�n� ilgilendiriyor. Bu d�zenlemeyle de KPSS'nin yap�ld��� de�il, a��kland��� tarih itibar�yla 2 y�l s�resince ge�erli olaca�� h�km� getirildi. Yetkililer, "Her y�l temmuz ay�nda yap�lan KPSS bu y�l may�s ay�na al�nd�.

  HAK KAYBI OLMAYACAK

  Hak kayb� olmas�n diye bir d�zenleme yap�ld�. B�ylece 2014 y�l� KPSS'ye girenler, daha �nceki y�llarda girenler gibi d�rd�nc� kez atama hakk� elde edecek. Ayr�ca ge�en y�l KPSS'ye giren ancak mezun olmayan bu sene mezun olabilen memur adaylar� da hak kayb� ya�amam�� olacak." bilgisini verdiler. (Kaynak: H�rriyet)  Yazı kaynağı : www.polem.org

  Neden Polisler kendi memleketlerinde g�rev yapam�yorlar? - 2. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  Kimine g�re G�ZEL D���N�LM�� B�R AYRINTI oluyor.

  Nedeni ise KONU-KOM�U TORP�L�...

  Adam�n i�inde olduktan sonra her yerde yapar yapaca��n�, babas�na-karde�ine ceza gelirse a�ar bir telefon ordaki memura i� ba�lan�r. Bunlar�n �n�ne KES�NL�KLE ge�ilemez.

  Al�nan maa�lar ve tazmnatlar ortadad�r. �al��ma saatleri de bellidir. Herkes en ufak olayda polisin �st�ne gelmektedir. T�rk Medyas� kadar SATILMI� adam kaynayan yer de g�rmedim, herg�n provoke ediyorlar insanlar�.

  Bence YANLI� bir tespit, yine de herkesin g�r���ne sayg�m var. Bana kal�rrsa; TORP�L VE KAYIRMA, BA�KA MEMLEKETTE G�REV YAPTIRMAKLA DE��L, E��T�M VE B�LG�LEND�RME �LE �NLEN�R.

  Herkese sayg�lar.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap