Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rebiülevvel ayı cuma mesajları

  1 ziyaretçi

  rebiülevvel ayı cuma mesajları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Rebiülevvel ayında atılacak En güzel resimli Cuma Mesajları

  Rebi�levvel ay� mesajlar� 2022 ve g�rseller! Rebi�levvel ay� ile ilgili resimli mesajlar!

  Rebi�levvel ay� mesajlar� 2022 ve g�rseller! Rebi�levvel ay� ile ilgili resimli mesajlar!

  Rebi�levvel ay� 27 Eyl�l 2022 Sal� g�n� ba�l�yor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, bu ayda do�mu�tur. Bu m�barek ay�n geldi�ini sevdiklerine duyurmak isteyen M�sl�manlar Rebi�levvel ay� mesajlar� 2022 ve dual� payla��mlar yap�yor. ��te Sosyal medyada payla�abilece�iniz dual�, resimli, en g�zel Rebi�levvel ay� mesajlar�

  REB��LEVVEL AYI MESAJLARI 2022

  Mevla �ekirde�e orman gizlemi�, y�lan�n zehrine derman gizlemi�, tah�l tanesine harman gizlemi�, m�barek gecelere cennet gizlemi� Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  Allah hepimize Efendimiz'in (sas) �efkatiyle d�nyaya bakabilmeyi nasip etsin.Ta�lan�rken dahi merhamet etmi�ti...

  Ey y�ce peygamber senin h�rmetine yarat�ld� t�m alemler. Bizleri �efaatinden mahrum etme. Amin! Rebi�levvel ay�n�z m�barek, dualar�n�z kabul olsun.

  Rabbim, dual� bir hayat ya�ayan, duas�n� hayat�na ta��yan, ba�kalar�n�n duas�n� alan ve duas� kabul olan kullardan eylesin. Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun...

  Rabbimden �i�ek istedik k�rlar� verdi, a�a� istedik ormanlar� verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numaray� verdi. Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  Hakk� sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resul� g�renlerden, cennete girenlerden, g�nahlar� af edilenlerden olmak dile�iyle.

  �mit ederiz ki bu m�barek gece, zor g�nler ge�irdi�imiz; fakat gelecek ad�na umutla dolu oldu�umuz su d�nemlerde yeniden bir uyan��a vesile olur. Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  O h�lde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey cel�l ve ikram sahibi, g�nahlar�mdan ge� ve aff�nla bana d�n (t�vbemi kabul buyur). Hi� ku�ku yok, sen, t�vbeyi kabul edensin, rah�msin.

  T�vbe g�vercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kap�nda dursun. B�t�n Melekler sizinle, Dualar�n�z kabul Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  Kulun Rabbine yak�n oldu�u gecelerin en �nemlisi... Kendisine dua edenleri geri �evirmeyen, g�nahlar� ba���layan, her �eyi bilen, g�ren ve duyan Y�ce Allah t�m dualar�m�z� kabul etsin.

  'Ben, beni seven �mmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) �mmeti olman�n hakk�n� verebilmek duas� ile... Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun...

  DUALI, RES�ML� REB��LEVVEL AYI KUTLAMA MESAJLARI

  �slam'�n nurlu y�z� kalbine dolsun makam�n�z cennet Hz. Muhammed kom�unuz olsun g�nlerinize mutluluk, g�nl�n�ze saadet dolsun.

  G�l sevginin tac�d�r, her bahar bir g�l ta�lan�r. O g�l ki Muhammed'i hat�rlat�r. Onu hat�rlayana g�l koklat�r. G�l kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebi�levvel ay�n�z kutlu olsun...

  Bu m�barek gecenin �lkemize, �slam �lemi ve t�m insanl��a huzur, mutluluk ve hay�rlar getirmesini Y�ce Rabbimden dilerim. Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  �slam'�n nurlu y�z� kalbine dolsun makam�n�z cennet Hz. Muhammed kom�unuz olsun g�nlerinize mutluluk, g�nl�n�ze saadet dolsun.

  �mit ederiz ki bu m�barek gece, zor g�nler ge�irdi�imiz; fakat gelecek ad�na umutla dolu oldu�umuz su d�nemlerde yeniden bir uyan��a vesile olur. Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun.

  Bu m�barek g�nlerimizde m�-min kullara, �zel ve vazge�ilmez dostlara ailecek dualar�m�z� ve sevgilerimizi g�nderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

  Ya�mur y�kl� bulutlar gibi gelen, ete�indeki hay�r cevherlerini ba��m�za bo�altan ve bizlere mutluluk veren kandillin, b�y�s�ne kap�lman�z dille�iyle Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun.

  G�n�n�z maddi ve manevi anlamda ayd�nl�k, g�nl�n�z ho� olsun. Sizi kedere, �z�nt�ye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtulu�a erenlerden eylesin. Rebi�levvel ay�n�z hay�rl� olsun...

  Gecenin g�zel y�z� y�re�ine dokunsun, �eytan senden uzakta, melekler ba�ucunda olsun, g�ne� �yle bir geceye do�sun ki dualar�n kabul Mevlid Kandiliniz m�barek olsun...

  Kalpler vard�r sevgiyi ya�atmak i�in, insanlar vard�r dostlu�u payla�mak i�in, m�barek g�nler vard�r beraberce kutlamak i�in. �mit ederiz ki bu m�barek gece, zor g�nler ge�irdi�imiz; fakat gelecek ad�na umutla dolu oldu�umuz su d�nemlerde yeniden bir uyan��a vesile olur. Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun.

  Mevla �ekirde�e orman gizlemi�, y�lan�n zehrine derman gizlemi�, tah�l tanesine harman gizlemi�, m�barek gecelere cennet gizlemi� Mevlid Kandilini bar�nd�ran Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun...

  Ey y�ce peygamber senin h�rmetine yarat�ld� t�m alemler. Bizleri �efaatinden mahrum etme. Amin! Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun.

  �nsanlar�n en �ereflisi fahri-i k�inat efendimiz sevgili peygamberimizin d�nyaya te�rif etti�i bu ay hepimize ve d�nyaya huzur bar�� ve sa�l�k getirsin. Rebi�levvel ay�m�z�n feyzi �zerimize olsun...

  Rabbimden �i�ek istedik k�rlar� verdi, a�a� istedik ormanlar� verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numaray� verdi. Rebi�levvel ay�n�z m�barek olsun

  Hakk� sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resul� g�renlerden, cennete girenlerden, g�nahlar� af edilenlerden olmak dile�iyle.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  2018 Rebiülevvel Ayı Cuma mesajları resimli (uzun - kısa)! Etkili sözler

  2018 Rebiülevvel Ayı Cuma mesajları resimli (uzun - kısa)! Etkili sözler

  Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla Müslümanlara İslam dinini güzel bir şekilde kavramayı ve ona uygun şekilde yaşatmayı sağlayan Peygamber Hz.Muhammed (S.A.V)'in şereflendirdiği bir aydır. Bu ayın şanına yaraşır derecede birbirinden özel ibadetleri gerçekleştirecek müminler, diğer taraftan yaşadıkları coşkuyu sevdikleri insanlarla beraber paylaşabilmek üzere Rebiülevvel ayı Cuma mesajları için en farklı seçeneklere erişmek için araştırmalara koyuldu. Biz de hem uzun ve hem de kısa olmak üzere değerlendirebileceğiniz, birbirinize dilediğiniz gibi hayırlı temennilerde bulunabileceğiniz ve bu ayın ehemmiyetini birlik beraberlik içerisinde idrak edebileceğiniz anlamlı, güzel, samimi ve içten resimli Rebiülevvel ayı mesajlarını hazırladık. İşte, 2019 itibariyle sınırsızca sosyal platformlar üzerinden iletilecek ya da başka bir seçenek olan WhatsApp, Sms gibi kanallar aracılığıyla gönderilecek Rebiülevvel Ayı Cuma mesajları ve sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

  REBİÜLEVVEL AYI CUMA MESAJLARI! EN KIYMETİ REBİÜEVVEL AYI RESİMLİ SÖZLERİ...

  resimli rebiülevvel ayı mesajları

  Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun...

  İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Cumanız mübarek olsun...

  Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

  Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

  Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız ve cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

  rebiülevvel ayı cuma mesajları

  Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi). Hayırlı cumalar…

  Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

  'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

  Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eyLesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

  Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz seviğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

  rebiülevvel ayı

  Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

  Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

  Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

  O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

  Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

  rebiülevvel ayı cuma sözleri

  Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

  Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım. (Kütüb-i Sitte)

  Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek Cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Hayırlı Cumalar…

  Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği  müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

  Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

  resimli rebiülevvel ayı mesajları

  Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

  Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle. Cumanız Mubarek Olsun.

  Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

  Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun…

  Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız mübarek olsun…

  rebiülevvel ayı mesajları

  Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların Rebiülevvel ayı mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

  Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin…

  Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar!

  Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

  Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

  Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun!

  Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun!

  Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

  İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

  rebülevvel ayı mesajları

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Resimli Rebiülevvel ayı Cuma Mesajları (02 Aralık) En anlamlı en özel

  Resimli Rebiülevvel ayı Cuma Mesajları (02 Aralık) En anlamlı en özel

  01 Aralık cuma günü itibariyle resimli cuma mesajları günün en çok arananları listesine girdi. Biz de Rebiülevvel ayına özel 2016 resimli cuma mesajları sizler için derledik. Sevdiklerinize eşinizie dostunuza rahatlıkla gönderebileceğiniz resimli cuma mesajları haber7.com'da. En güncel SMS cep telefonu cuma mesajlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte Rebiülevvel ayı cuma mesajları kısa SMS alternatifleri

  RESİMLİ CUMA MESAJLARI NEREDEN GÖNDERİLİR?

  Resimli cuma mesajlarını sevdiklerinize göndermek için birkaç yöntem kullanabilirsiniz Bunların başında kuşkusuz kısa mesaj yani SMS'ler geliyor. Bunun dışında 2016 resimli cuma mesajlarını Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ya da WhatsApp uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz.

  resimli-cuma-mesajları

  resimli-cuma-mesajı-sms.jpg

  resimli-cuma-mesajları-465445665.jpg

  cuma-mesajı

  resimli-cuma-mesajı

  hayırlı-cumalar-mesajları

  EN İÇTEN EN SAMİMİ KISA CUMA MESAJLARI

  Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. Duayla

  Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

  Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun..

  Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

  Allah'ım bu mübarek cuma hürmetine bizi sevdiğin kulların arasın kat. Bizi çok sabreden, şükreden kullarından eyle, günahlarımızı affeyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle Amin. Hayırlı Cumalar.

  Eğer insan nefsini gençliğinde söküp atarsa atar, yoksa yaşlanınca, geçer gölgesinde yatar. Hayırlı Cumalar.

  Rabbim! Varlığının gücüne güvenip, bütün dertlerimizi küçümsüyoruz. Sıkıntılarımızı giderip, içimize ve isteklerimize ferahlık ver lütfen. Cumanız mübarek olsun.

  İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı cumalar.

  Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

  Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

  Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma’mız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar.

  Allɑh’ım! Bizlere mɑğfiret ihsɑn eyle. Günɑhlɑrımızı rɑhmet mevsimlerinde yıkɑ. Geleceğimize serinlik ve ɑydınlık ver. Bu güzel günde Rɑbbim duɑlɑrımızı ve ibɑdetlerinizi kɑbul eylesin. Hɑyırlı Nurlu Cumɑlɑr

  REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

  - Bu ayda Peygamber Efendimiz’in doğumuna hürmeten Mevlidi şerif okutulmalıdır. Mevlit okumak, okutmak ve dinlemek çok sevaptır.  

  - Bu ayda üç gün oruç tutan umulur ki keramet defterine kaydola. Rebiülevvel ayının 1, 2 ve 11. Günü oruç tutun. 11 yerine 13.’te tutulabilir. Ayın 12.günü Peygamber Efendimiz’in Dünyaya teşrifi sebebiyle bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz. 
   
  - Rebiülevvel ayı selatü selam ayıdır. Bu ayda diğer salatü selamlarla birlikte salatı tefriciyeyi de çok okumalıdır. 

  “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

  DUANIN MANASI

  “Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

  - Ayrıca "La ilahe illallahü'l-Melikü'l-Hakku'l-Mübin Muhammedün Rasulullah es-Sadiku'l va'di'l-Emin". tesbihi çekilmelidir.

  - Bu ayda çekilmesi gereken diğer tesbihatlar: "Vela havle vela kuvvete illa billahil-Aliyyil-Azim."

  - Hasbiyallahu ve nime'l-Vekil.

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap