Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayında perşembe cuma cumartesi oruç tutmak

  1 ziyaretçi

  recep ayında perşembe cuma cumartesi oruç tutmak Ne90'dan bulabilirsiniz

  RECEP AYI ORUCU FAZİLETİ: Perşembe, Cuma, Cumartesi orucun sevabı nedir?

  Recep ayında perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe tutulan orucun fazileti

  selamun aleyküm hocam;   malum recep ayındayız. Recep ayında Perşembe , Cuma , Cumartesi oruç tutmanın fazileti nedir ? ayrıca bu oruç sadece recep ayında bir kereye mahsus olarak mı tutulması gerekiyor yoksa recep ayı boyunca her Perşembe - Cuma- Cumartesi tutmak gereklidir.  

  Soru: Turan tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

  *******

  Ve aleyküm selam.

  Haram aylar olan zilkâde, zilhicce, muharrem ve recep aylarında perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe tutulan üç günlük orucun fazileti hakkında Enes bin Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlullah Efendimiz ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur.

  "Her kim, herhangi bir haram aydan (zilkâde, zilhicce, muharrem ve receb-i şerif) perşembe, cuma, cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yediyüz sene (diğer bir rivayette) dokuzyüz sene ibadet (sevabı) yazılır.” [Bkz. Taberânî, el-Evsat, H. no: f810; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, H. no: 5696, 466; Abdülkadir Geylanî, el-Gunye, 1, 325; Gazâlî el-İhyâ, Kitâbu Esrâru’s-Savm, Fasıl, 3, 1, 281]

  Hz. Enes’in (r.a.) bu hadis-i şerif hakkında, "Ben bunu Rasûlullah’tan (s.a.v.) işitmediysem kulaklarım sağır olsun" dediği rivayet edilmiştir. [Ahmed bin Hicâzî, Tuhfetü’l-İhvân, s. 10]

  Görüldüğü üzere bu hadis-i şerifte, sorularınızın tamamının cevabı mevcut… Yani sevabı anlatılmış, bir kereye mahsustur da denilmemiş; dolayısiyle bu usûl üzere -imkânınız nisbetinde- kaç kez tutarsanız, va’dedilip müjdelenen bu ecre-mükâfata o kadar çok nail olursunuz.

  Yazı kaynağı : www.halisece.com

  �� aylar orucu ne zaman, ka� g�n tutulur 2023? �� aylarda hangi g�nler oru� tutulur?

  �� aylar orucu ne zaman, ka� g�n tutulur 2023? �� aylarda hangi g�nler oru� tutulur?

  Recep ay�na girdi�imiz bu g�nlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen M�sl�manlar, "�� aylarda hangi g�nler oru� tutulur?" sorusuna yan�t aramaya ba�lad�. �� aylarda oru� tutmak, dua etmek, tevbe ve isti�farda bulunmak �ok �nemlidir. Peki �� aylarda hangi g�nler oru� tutulur? �� aylar orucu ne zaman, ka� g�n tutulur 2023? ��te konuyla ilgili merak edilenler

  �� AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KA� G�N TUTULUR 2023?

  �� aylar orucunun ba�lang�� tarihi bulunmay�p, ki�i sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir. Ancak Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan ay� d���ndaki hi�bir ayda, ay�n tamam� boyunca oru� tutmad��� bilinmektedir.

  Bolluk ve bereket ay� olarak nitelendirilen Recep ay�nda oru� tutarak sevap almak i�in hadislerden de aktar�ld��� �zere belirli g�nler takip edilebilir.

  �� AYLARDA HANG� G�NLER ORU� TUTULUR?

  Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutulmas�n�n b�y�k bir sevap oldu�u ifade edilirken, ard�ndan ilk 3 g�n�nde oru� ile tamamlanmas� b�y�k sevap kazand�rabilmektedir. Oru� tutmak i�in Recep ay�n�n 13. g�n� olan 4 �ubat ve ard�ndan 14. ile 15. g�n� olan 5-6 �ubat g�nlerinde de oru� tutulmas� faziletli olarak ifade edilir.

  �� AYLAR ORUCUNA NASIL N�YET ED�L�R?

  Niyet etmek orucun �artlar�ndand�r. Niyetsiz oru� sahih de�ildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oru� i�in sahura kalk�lmas� da niyet say�l�r.

  Ramazan orucu, belli g�nlerde tutulmak �zere adanan oru�lar ile nafile oru�lar i�in niyet etme vakti, g�ne�in batmas� ile ertesi g�n tepe noktas�na gelmesi �ncesine kadarki s�redir Ancak imsaktan sonra yap�lacak niyetin ge�erli olmas� i�in bu vakitten itibaren bir �ey yenilip i�ilmemi�, oruca ayk�r� bir i� yap�lmam�� olmas� gerekir. Aksi takdirde g�nd�z niyet caiz olmaz (K�s�n�, Bed��', II, 85). Bu oru�lar i�in, "yar�nki orucu tutmaya" �eklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yar�nki Ramazan orucuna" �eklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan�n her g�n� i�in ayr� niyet edilmesi gerekir (Mevs�l�, el-�htiy�r, I, 397, 400).

  Resulullah efendimiz, Receb ay�na �ok de�er verir ve "Ya Rabbi, Receb ve �aban� bizler i�in m�barek k�l ve bizi Ramazana eri�tir" diye dua ederdi.

  (Recep ay�nda dokuz g�n oru� tutan�n g�nahlar� sevaba �evrilir.)[Gunye]

  (Receb ay�nda Allah� Te�l�'ya �ok isti�far edin; ��nk� Allah� Te�l�'n�n, Receb ay�n�n her vaktinde Cehennemden azat etti�i kullar� vard�r. Ayr�ca Cennette �yle k��kler vard�r ki, ancak Receb ay�nda oru� tutanlar girer.)[Deylemi]

  (Allah� te�l�, Receb ay�nda oru� tutanlar� ma�firet eder.)[Gunye]

  (Allah� te�l�, Receb ay�nda hasenat� kat kat eder. Bu ayda bir g�n oru� tutan, bir y�l oru� tutmu� gibi sevaba kavu�ur. 7 g�n oru� tutana, Cehennem kap�lar� kapan�r. 8 g�n tutana Cennetin 8 kap�s� a��l�r. 10 g�n tutana, Allah� te�l� istedi�ini verir. 15 g�n oru� tutana, bir m�nadi, "Ge�mi� g�nahlar�n affoldu" der. Allah� te�l�, Nuh aleyhisselam� Receb ay�nda gemiye bindirdi. O da Receb ay�n� oru�lu ge�irip oradakilere oru� tutmalar�n� emretti.)[Taberan�]

  (Cennette �yle k��kler vard�r ki, onlara ancak Receb ay�nda oru� tutanlar girer.)[Deylem�]

  (Recebin bir g�n ba��nda[ilk g�nlerinde], bir g�n ortas�nda ve bir g�n de sonunda[son g�nlerinde]oru� tutana, ay�n hepsinde tutmu� gibi sevap verilir.)[Miftah-�l-Cennet]

  (Receb'de, takva �zere bir g�n oru� tutana, oru� tutulan g�nler dile gelip, "Y� Rabbi, onu ma�firet et" derler.)[Ebu Muhammed]

  (Haram aylarda bir g�n oru� tutup bir g�n yemek �ok faziletlidir.)[Ebu Davud]

  (Haram aylarda Per�embe, Cuma ve Cumartesi g�nleri oru� tutana iki y�ll�k ibadet sevab� yaz�l�r.)[Taberani]

  (�u be� gecede yap�lan dua geri �evrilmez: Regaib gecesi, �aban�n 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayram� ve Kurban bayram� gecesi.)[�. Asakir]

  (Ramazan ay� d���nda Allah r�zas� i�in bir g�n oru� tutan, iyi bir yar�� at�n�n bir as�rda alaca�� mesafe kadar Cehennemden uzakla��r.)[Ebu Ya'la]

  (�aban, �yle faziletli bir ayd�r ki, insanlar bundan g�fil olurlar. Bu ayda ameller, �lemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oru�luyken arz edilmesini isterim.)[Nesa�]

  (Ramazandan sonra en faziletli oru�, �aban ay�nda tutulan oru�tur.)[Tirmiz�]

  (�aban ay�nda �� g�n oru� tutana, Allah� Te�l� Cennette bir yer haz�rlar.)[Ey O�ul �lmih�li]

  (�aban�n 15. gecesini ibadetle, g�nd�z�n� de oru�la ge�irin! O gece Allah� Te�l� buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. R�zk isteyen yok mu, r�zk vereyim. Dertli yok mu, s�hhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim" Bu h�l, sabaha kadar devam eder.)[�bni Mace]

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Mübarek günlerde oruç - Dinimiz İslam

  Mübarek günlerde oruç - Dinimiz İslam

  Sual: Mübarek günlerde, hangi gün oruç tutmak uygun olur?
  CEVAP
  Mübarek günler, mübarek geceleri takip eden günlerdir. Mesela, Cuma gecesi, Perşembe gününü Cumaya bağlayan gecedir.

  BERAT GECESİ:
  Şaban ayının 15. gecesidir. Bunun günü, bu geceyi takip eden gün, yani 15 Şaban olur. Oruç tutan, bu günde tutmalıdır. Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutmalıdır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

  MİRAC GECESİ:
  Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:
  (Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

  Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmalıdır.

  REGAİP GECESİ:
  Receb ayının ilk Cuma gecesidir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevab olur.

  Bir hadis-i şerif meali: (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

  AŞÛRE GÜNÜ:
  Muharrem ayının 10. günü, Aşûre günüdür. Aşûre günü de, tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte tutmalıdır. İki hadis-i şerif meali:
  (Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]

  (Aşûre günü bir gün önce veya bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin.) [İ. Ahmed]

  MEVLİD GECESİ:
  Rebiul-evvel ayının 11 ve 12. günleri arasındaki gecedir. 11 veya 12. gününde oruç tutmak iyi olur.

  Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Hak Sözün Vesikaları)

  AREFE GÜNÜ:
  Kurban bayramından önceki gündür. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

  Arefe günü oruç tutmak müstehabdır.

  CUMA GÜNÜ:
  Cuma günleri oruç tutmak çok sevabdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Cuma günü, oruç tutan için, on ahiret günü oruç sevabı yazılır.) [Beyheki]

  Cuma günü, tek olarak oruç tutmak, mekruh diyen âlimler de, olduğu için, Cuma günü, tek olarak değil, Perşembe veya Cumartesi günüyle birlikte tutmalıdır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Yalnız Cuma günü, oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun.) [Buhari]

  ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ:
  Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutmalıdır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

  MUHARREM AYINDA ORUÇ:
  İki hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Nesai]

  (Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

  Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o senenin tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. (Ey Oğul İlmihali)

  RECEB AYINDA ORUÇ:
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerir]

  (Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

  (Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

  (Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

  (Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

  (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

  ŞABAN AYINDA ORUÇ:
  Âişe validemiz buyuruyor ki:
  (Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]

  Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:
  (Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesai]

  İki hadis-i şerif meali daha:
  (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]

  (Şaban’da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]

  Bünyesi zayıf olanın, Şaban ayının 15’inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir.

  ŞEVVAL AYINDA ORUÇ:
  Şevval ayında oruç tutmak, çok sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Şevval ayında altı gün oruç tutan, yeni doğmuş gibi günahsız olur.) [Taberani]

  (Ramazandan sonra, Şevvalde de altı gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

  PAZARTESİ ve PERŞEMBE:
  Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, diğer günlere göre daha sevabdır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de, amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.) [Tirmizi]

  HER AY 3 GÜN ORUÇ:
  Her ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Her ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevabdır.) [Buhari]

  (Kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutan, bütün yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.) [Nesai]

  Not: Mübarek günlerdeki bu oruçlar nafiledir. Nafile oruç tutmak da çok sevabdır. Bir hadis-i şerif meali:
  (Ramazan ayı dışında, Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar, Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

  Hele yukarıda bildirilen mübarek günlerde oruç tutulursa, sevabı daha çok olur. Ancak, nafilenin kıymet ve sevabının, farz yanında denizde damla bile olmadığını, İslam âlimleri bildiriyor. Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz yoksa da, yine böyle niyet ederek tutmalıdır; çünkü tutulan bu oruç, zaten nafile olur. Unutulmuş bir kazamız varsa, onun yerine geçer. Böyle olursa, hem oruç borcumuzu ödemiş olur, hem de o mübarek gün için bildirilen oruç sevabına kavuşmuş oluruz.

  Ayın başı ve sonu
  Sual: (Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevab verilir)
  buyuruluyor. Başı, 1, ortası 15, sonu da 30 mu oluyor?
  CEVAP
  Hayır. Başında demek, ayın ilk günleri demektir. Ortası, ortadaki günlere yakın olan günler demektir. Sonu da, ayın son günlerinde demektir.

  Sual: Şaban ayında tutulan oruçlar da, diğer mübarek zamanlarda tutulan oruçlar gibi sevap mıdır?
  Cevap: Şaban ayında da oruç tutmanın sevabı çoktur. Peygamber efendimiz;
  (Her kim Şaban ayında üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ, Cennet-i alâda ona bir yer hazırlar) buyurmuştur

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap