Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip gecesi kuranda hangi sureler okunur

  1 ziyaretçi

  regaip gecesi kuranda hangi sureler okunur Ne90'dan bulabilirsiniz

  Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

  Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

  Regaip kandilinde yapılması tavsiye edilen namaz, dua ve ibâdetleri sizler için derledik. İşte Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler.

  Üç Aylar’ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandilidir.

  Regaip Gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet.

  REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

  1. Gündüzünde Oruç Tutmak

  Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) "Dualar ve Zikirler" kitabında: "Leyle-i Regâip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır." buyurmuşlardır.

  2. Kaza Namazı ve Nafile Namaz Kılmak

  En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

  Leyle-i Regâip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

  Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

  Veyahut bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okuTüm nur.

  Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

  Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

  “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

  Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

  Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

  “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

  3. Kur'an-ı Kerim Okumak

  Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

  İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

  İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

  4. Tevbe İstiğfar Etmek

  Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

  Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

  Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

  “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

  5. Dua Etmek

  Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  (Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

  Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

  Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Resûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

  “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

  6. Salavat Getirmek

  Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

  Übey bin Kâb -radıyallâhu anh- diyor ki:

  “Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

  «– Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

  «– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

  «– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  Ben yine:

  «– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

  «– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

  «– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

  7. Sadaka Vermek

  Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

  Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

  “Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

  Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

  8. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak

  Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

  Âyet-i kerîmede “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!...” (Furkân sûresi, 58) buyrulmaktadır.

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

  “Şükür, îmânın yarısıdır...” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 107)

  “Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerine hamd ü senâ, insanı nîmetin zevâlinden emîn kılar.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3836)

  “Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3835)

  9. Allah’ı Çokça Zikretmek

  Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

  Âyet-i kerîmede buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’râf, 205)

  “Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)

  “…Allâh’ı zikretmek, elbette en büyük (ibâdet)’tir…” (el-Ankebût, 45)

  Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

  “Allâh’ı sevmenin alâmeti, Allâh Teâlâ’yı zikretmeyi sevmektir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 52)

  “Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır.” (Müslim, Îmân, 234/148)

  İslam ve İhsan

  Regaib Ne Demek?

  Regaib Gecesi Nedir? Regaib Kandilinin Önemi

  Regaip Gecesi Neler Yapılır?

  Leyle-i Regaip Nedir?

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Bu gece idrak edilecek olan Regaip Kandili için vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunmaktadır. Müslümanlar için önemli bir gece olan bu gecede okunacak duaları, sureleri bir araya getirdik. İşte 26 Ocak Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler..

  Regaip Kandili duaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 2023 yılı 26 Ocak gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandili'dir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve Regaip Kandili duası da bulunur. 

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

  Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

  YA İLAHEL-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

  Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

  Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak

  Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

  Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

  Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

  Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

  Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

  Cümlemize vicdan genişliği lütfet

  Kalplerimize inşirah bahşet

  Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl

  Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

  Ey yüceler yücesi olan Allah'ım

  Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

  Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

  Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..

  Kalplerimizi birbirine ısındır ve

  Bizleri birbirimize sevdir

  Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

  Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

  Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

  Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere

  İstiğfar duası

  İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

  (Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2). Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

  Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için ayrıca okunacak sure ve dualar şunlardır:

  “Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

  Duasının Türkçe meali şöyledir:

  "Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

  “Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

  Türkçe anlamı şöyledir:

  "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

  Türkçe anlamı ise şöyledir:

  "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

  Türkçe anlamı:

  "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  EY KAİNATIN SULTANI!

  Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

  ALLAH'IM!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler

  Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler

  Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? İbadet ve tövbe etmenin en güzel zamanlarından birisi de kandildir. Regaip kandili üç ayların gelişini kutlayan ve hazırlık yapan bir kandildir. Peki ama Regaip kandilinde nasıl ibadet edilir? Kandil gecesi nasıl dua edilir, namaz kılınır ve ne yapılır? İşte kandilde okunacak dualar, sureler ve kılınacak namazlar...

  Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

  "Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti; "Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

  Kandil gecesi okunacak süreler ve yapılacak tesbihler
  Yasin-i Şerif
  Mülk süresi
  Nebe süresi

  100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”
  100 salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
  100 La ilaheillallah
  100 Elhamdülillah
  100 Allahü Ekber
  100 Sübhanallah
  100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
  100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

  {relation id:1091776 slug:'regaib-kandili-aksami-ne-yapilir'}

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap