Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandilinde hangi ibadetler yapılacak diyanet

  1 ziyaretçi

  regaip kandilinde hangi ibadetler yapılacak diyanet Ne90'dan bulabilirsiniz

  Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

  Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

  Regaip kandilinde yapılması tavsiye edilen namaz, dua ve ibâdetleri sizler için derledik. İşte Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler.

  Üç Aylar’ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandilidir.

  Regaip Gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet.

  REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

  1. Gündüzünde Oruç Tutmak

  Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) "Dualar ve Zikirler" kitabında: "Leyle-i Regâip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır." buyurmuşlardır.

  2. Kaza Namazı ve Nafile Namaz Kılmak

  En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

  Leyle-i Regâip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

  Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

  Veyahut bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okuTüm nur.

  Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

  Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

  “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

  Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

  Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

  “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

  3. Kur'an-ı Kerim Okumak

  Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

  İbni Mesut radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

  İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

  4. Tevbe İstiğfar Etmek

  Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

  Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

  Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

  “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

  5. Dua Etmek

  Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  (Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

  Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

  Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Resûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

  “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

  6. Salavat Getirmek

  Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

  Übey bin Kâb -radıyallâhu anh- diyor ki:

  “Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

  «– Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

  «– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

  «– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

  «– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

  Ben yine:

  «– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

  «– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

  «– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

  «– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu.” (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

  7. Sadaka Vermek

  Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

  Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

  “Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

  Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhârî, Edeb, 34)

  8. Hamd Etmek ve Şükür Halinde Bulunmak

  Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

  Âyet-i kerîmede “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!...” (Furkân sûresi, 58) buyrulmaktadır.

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

  “Şükür, îmânın yarısıdır...” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 107)

  “Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerine hamd ü senâ, insanı nîmetin zevâlinden emîn kılar.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3836)

  “Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3835)

  9. Allah’ı Çokça Zikretmek

  Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

  Âyet-i kerîmede buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’râf, 205)

  “Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)

  “…Allâh’ı zikretmek, elbette en büyük (ibâdet)’tir…” (el-Ankebût, 45)

  Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

  “Allâh’ı sevmenin alâmeti, Allâh Teâlâ’yı zikretmeyi sevmektir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 52)

  “Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır.” (Müslim, Îmân, 234/148)

  İslam ve İhsan

  Regaib Ne Demek?

  Regaib Gecesi Nedir? Regaib Kandilinin Önemi

  Regaip Gecesi Neler Yapılır?

  Leyle-i Regaip Nedir?

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Regaip Gecesi Yap�lacak �badetler 2023 - Regaip Kandili G�n� Yap�lacak �badetler Nelerdir?

  Regaip Kandilinde yapılması gerekenler: Regaib Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? İşte Diyanet bilgisi...

  Regaip Kandili duası: Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Regaib Kandili ile ilgili hadisler!

  Regaip Kandili duası: Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Regaib Kandili ile ilgili hadisler!

  Regaip Kandili duası: Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? Regaib Kandili ile ilgili hadisler!

  Regaip Kandili ibadetleri ve hadisleri, mübarek güne az bir zaman kala merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili 26 Ocak 2023 tarihinde idrak edilecek.  Peki, Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler neler? İşte Regaip Kandili duası ve hadisleri...

  Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayı içerisinde Regaip Kandili de idrak ediliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu günlerde bolca ibadet ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat tarihine denk geliyor.

  REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

  Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

  -Kur'an-ı Kerim okunmalı

  -Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

  -Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

  -Allah rızası için namaz kılmalı

  -Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

  -Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

  -Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

  -Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

  -Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

  -Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

  -Dargın ve küskünleri barıştırmalı

  -Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

  -Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

  REGAİP KANDİLİ HAKKINDAKİ HADİSLER

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman : "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

  Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

  "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.

  REGAİB KANDİLİ DUASI

  Regaip Kandili kelime anlamı itibarıyla arzulamak, meyletmek anlamlarına geliyor. Hadis ve fıkıh ilmine göre bol sevap, mükafat ve faziletli amel olarak görülen bu gecede bol bol dua etmek oldukça önemli. İşte, Regaip Kandili duası:

  Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

  Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
   
  YA İLAHEL-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!
  Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salât ve selâm gönderiyoruz.

  Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

  REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

  Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

  Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

  Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

  Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

  Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

  Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Regaip kandilinde yapılacak en faziletli ibadetler! Kandilde ibadet nasıl yapılmalı?

  Regaip kandilinde yapılacak en faziletli ibadetler! Kandilde ibadet nasıl yapılmalı?

  İslam aleminin dört gözle beklediği üç ayların müjdeleyicisi olan Regaip kandilinde hangi ibadetlerin daha faziletli olduğunu sahih kaynaklarla beraber sizler için araştırdık. Allah'ın ayı olan Recep ayındaki Regaip kandili hangi güne denk geliyor? Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılabilir, Regaip kandilinde kılınan namaz...

  Arapçada kelime anlamına baktığımızda 'reğabe' kökünden türediği bilinen Regaip; bir şeyi dilemek, ona karşı meyletmek ve elde etmek için çabalamak anlamına gelmektedir. Üç ayların başlangıcı olan Recep Ayının ilk cuma gecesine isabet eden Regaip gecesi, her Müslümanın tam anlamıyla istifade etmesi gereken en kıymetli günlerdendir. Kuran-ı Kerim'de ise 8 farklı yerde geçen reğabe kelimesine karşılık ondan türeyen regaip kelimesi hiç geçmemektedir. Salih Müslüman kimseler için büyük bir önem arz eden bu mübarek Regaip kandilinde bol bol ibadet edip Allah'a yakarmak, geçmiş günahlarımızın affı için çok güzel bir fırsattır. Her Cuma gecesi Müslümanlar için faziletli ve feyizli bir yere sahip iken, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu Recep Ayının ilk cuma gecesi olan Regaip kandili, amel defterini hayır ve salih amellerle doldurmak için ekstra çaba sarf edebilirsiniz. Regaip kandilinde fazileti çok olan ibadet tavsiyelerini sizlere derlemeye çalıştık. Peki 2023 Regaip kandili ne zaman, neler yapılabilir?

  İLİŞKİLİ HABERTesbih namazının faziletleri! Tesbih namazı kaç rekat, tesbih namazı nasıl kılınır?

  REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? REGAİP KANDİLİNDE NELER OLDU?

  İçten gelerek yapılan dua ve tövbelerin karşılığında ellerimizin açıldığı semaya karşılık, kabul olunur mu ümidini en yüksek zamanlarda yaşadığımız mübarek üç aylarda her geceyi ibadetle geçirmek gerekir. Meleklerin ismini verdiği bu feyizli gecede dua etmenin Allah (c.c)'un katında çok değerli bir yere sahip olduğunun müjdesini veren Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342). 

  Kimi alimlerin Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in anne karnına düştüğü gece olarak yorumladığı Regaipte, Hz. Amine annemizin hamile olduğunu tespit edilmiş ve belirtilerini yakaladığı gece olarak öne sürülmektedir.

  2023 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

  Regaip kandili ne zaman? 2020 regaip kandili tarihi nedir? Regaip kandili günü

  Mübarek 3 ayların müjdeleyicisi olarak bizlere kendini ilk gösterecek olan kandil Regaip kandilidir. 'Rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul edilen Mübarek Regaip kandil günü 2023 yılında 26 Ocak Perşembe gerçekleşecek. Cuma'ya bağlanan Perşembe gecesinde bol bol ibadetler edilmeli, kaza namazları kılınmalıdır.

  REGAİP GECESİNDE KILINACAK NAMAZ...

  Regaip gecesi hangi namaz kılınır?

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kaynaklı kitapta yazılanlara göre Regaip gecesi kılınması tavsiye edilebilen nafile namaz şu şekilde kılınabilir:

  Sevabından yararlanmak için kandil günü oruç tutan kimselerin iftarını açtıktan sonra kılacağı akşam namazından sonra 2 rekatta bir selam verilerek 12 rekatlık bir nafile namaz vardır.

  Her rekatta Fâtiha’dan sonra 3 defa “Kadir” suresi ve 12 defa “İhlâs” sûresi okunur ya da 1 kez “Kadir” suresi ile 3 kez “İhlâs” sûresi okunur.

  Namaz tamam olunca 70 kez:

  Regaip gecesi namazında okunacak dua

  Ardından secde yapıp secdede 70 kez:

  Regaip gecesi namazda okunacak dua

  Secdeden kalkıp otururken 70 kez:

  Regaip gecesi namazında okunacak dua

  Yeniden secde edip 70 kere:

  Regaip gecesi namazında okunacak dua

  Ardından secdede iken ne dilek varsa  Allah (c.c)'dan o istenecek. Sonra kişi secdeden kalkınca namaz ve duası bitmiş olur.

  REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR? 

  Regaip kandili önemi

  Rivayetlere göre meleklerin ismini verdiği gece olarak bilinen Regaip kandilinde, tıpkı diğer kandillerde olduğu gibi yapılması kesin olan belirli ibadetler yoktur. Ancak siz kendiniz fazileti yüksek olan ibadetleri yaparak bolca sevap kazanabilir ve normalde ettiğiniz duaların kabul olması için Allah katında kıymetli geceler olan kandil günlerinde de yaparak hayırlısıyla duaların kabul olmasını Allah'tan niyaz edebilirsiniz.

  Regaip kandili duası

  Ahirete hazırlanmak için her Müslüman kimsenin üzerine borç olduğu kaza namazlarını kılması gerekir. Mahşer günü hesaba çekileceğimiz ilk amellerin namazlarımızın olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu kıymetli günde de en azından 1 günlük kaza namazı kılmak tavsiye edilebilir.

  İLİŞKİLİ HABERGeçmiş namazların kazası nasıl yapılır? 5 vakit kaza namazının kılınışı

  Namaz kılmanın dışında yapılabilecek bir diğer ibadet önerisi Yüce Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'i okumaktır. Günümüzde Kuran-ı Kerim'i hızlı bir şekilde okuyabilenler olduğu gibi yeni öğrenmeye başladığı için zorlanarak yani kekeleyerek okuyanlarda vardır. İşte bu kimseler için daha büyük bir faziletin olduğunu bizlere müjdeleyen Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:

  İLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap