Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözlü kitle iletişim araçları neler olabilir

  1 ziyaretçi

  sözlü kitle iletişim araçları neler olabilir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kitle Iletişimi Nedir? Kitle Iletişim Araçları Nelerdir?

  Kitle İletişim Araçları Nelerdir? Kitle İletişim Nedir, Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

  Kitle İletişim Araçları Nelerdir? Kitle İletişim Nedir, Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

  Kitle iletişim; basın-yayın, günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını tarif eden genel addır. Tarihten gelen süreç içerisinde baktığımızda, toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde kitle iletişim araçlarının büyük rolü vardır. Dünyanın öbür ucundaki olan olayı dünyanın öbür ucundaki insanın duyması ve olaydan haberdar olması kitle iletişim araçlarının sayesinde gerçekleşmektedir. Kitle iletişim ekonomiden sanata birçok kategoriyi ilgilendiren geniş çapta yelpazesi olan haberleşme kanalıdır. Kitle iletişim nedir? Daha detaylı ele alacalım. Kitle iletişim araçları nelerdir? Örneklerle aktaracağız.

  Kitle İletişim Nedir?

  Kitle iletişim, iletişim kurulmasını sağlamak ve bu sayede daha fazla kitleye ulaşmak için kullanılan yöntemler diyebiliriz. Kitle iletişim, mesajın tek yönlü olarak iletişim araçları vasıtasıyla büyük bir kitleye iletir. Bu sayede ulaştırılmak istenilen mesaj kısa bir süre içerisinde geniş çapta bölgelere kolayca ulaştırılabilir. Düşünceleri, haberleri ve fikirleri kısa zaman içerisinde geniş kitlelere ulaştırmak ana hedeftir. Kitle iletişim sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmiş olunur. Kitle iletişim

  Geçmiş tarihte gazete ile başlanan daha sonra televizyonun icadı ile daha kolay bir iletişim imkânı sunulan kitle iletişimde, günümüzde ise internetin yaygın olmasıyla iletişim artık daha da kolaylaşmıştır.

  Kitle İletişim Özellikleri

  - Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.

  - Yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik gösterir.

  - Sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar.

  - Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

  - Olayı anında (anlık) aktarabilirler.

  Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  Kitle iletişim araçlarına örnek olarak; televizyon, sinema, dergi, gazete, internet yayınları ve platformları gibi örnekler verebiliriz. Kitle iletişimi ele aldığımızda geçmişten bu yana birçok şeyin değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.1990'larda dünya genelinde internet kullanımının yaygınlaşmaya başlaması özellikle kitle iletişimin dönüm noktası olduğunu belirtelim.

  İnternet kendi içinde de evrimleşip sosyal medya platformlarını oluşturunca kitle iletişim için artık yeni bir sayfa açılmış oldu. Olayın bir başka boyutu da akıllı telefonların çıkması ile internet kullanımının daha kolay olması oldu. İşte bu yüzden en iyi kitle iletişim aracı internet olmaya başladı. İnternet diğer kitle iletişim araçlarını da içine almasıyla beraber üstünlüğünü tamamen ilan etmiş oldu. Bazı kitle iletişim araçlarına şu şekilde örnek verebiliriz:

  - Posta

  - Telgraf

  - Telefon

  - Faks

  - Gazete

  - Radyo

  - Televizyon

  - Uydular

  - Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kitle İletişim Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  Kitle İletişim Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  İletişimin amacı verilmek istenilen mesajın karşı tarafa kısa sürede ve en net şekilde aktarılmasıdır. Bu amaç için insanoğlunun geliştirdiği birçok yol ve yöntem bulunmaktadır. Günümüzde kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları insanlık tarihinin belki de en üst seviyede kullandığı haberleşme ağı konumundadır. Gelin hep birlikte kitle iletişim ve kitle iletişim araçlarının neler olduğuna yakından bakalım.

  Kitle İletişim Nedir?

  Kitle iletişim, mesajın tek yönlü olarak iletişim araçları vasıtasıyla büyük bir kitleye yani topluluğa aktarılması olayıdır. Bu sayede aktarılmak istenilen mesaj kısa bir süre içerisinde büyük çaplı kitlelere kolayca ulaştırılabilir. Bu nedenle kitle iletişimi özellikle günümüzde büyük bir önem arz etmektedir.

  Devletlerden kişilere, kurum ve kuruluşlardan tüm dünyaya şeklinde kitle iletişimi mümkündür. Günümüzde kitle iletişimini her alanda kullanan toplumlar, hükümetler, kişiler, kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Yani dünyanın öbür ucundan kitle iletişim araçlarıyla yola çıkan bir mesaj, kitle iletişim sayesinde tüm dünyaya kolayca ve hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir. En sade şekliyle kitle iletişimi, bir mesajın iletişim araçlarıyla büyük bir kitleye ulaştırılmasıdır.

  Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  Günümüzde birçok alanda birçok araç sayesinde kitle iletişimi yapılabilmektedir. Kolayca ve hızlı bir şekilde kitle iletişimine olanak sağlayan bu araçlar, çağın olmazsa olmazıdır. Bu araçlar sayesinde tüm dünya ile bağlantı kurabiliyor ve birçok kitleyle etkileşim halinde olabiliyoruz. Kitle iletişim araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

  Posta

  Telefon

  Telgraf

  Fax

  Gazete

  Radyo

  Televizyon

  İnternet

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Kitle İletişim Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  Kitle İletişim Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  İletişim Nedir?

  1-453.jpg

  İletişim, belirli araçlar kullanarak, insanlar arası bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı aktarılmasıdır. İletişim, her türlü toplumsal ortamda rastlanan anlam oluşturma sürecidir.

  Bireylerin toplum içerisindeki nesnede, olaylarda ya da olgularda oluşan değişiklikleri birbirine aktaran, gelişmelerden birbirlerini haberdar eden, aynı olgular, nesneler ve sorunlar karşısında benzer deneyim ve duygularını birbirine anlatmalarını sağlayan iletişim, aynı zamanda bireylerin oluşturduğu topluluk yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirimleri olarak da tanımlanmaktadır.

  Kitle ve Kitle Toplumunun Oluşumu

  2-461.jpg

  Kitle, insan topluluğudur. Kitle, çok sayıda insanın bir araya gelmesinden oluşan toplumsal gruba verilen ada denir. Kitleler hem bireyleri hem de sosyal tabakaları temsil etmektedir. Kitle, belli bir sınıf, ırk, cinsiyet, gibi kişiye özel ayırım yapılmadan hedeflenen değerleri gerçekleştirmek için bir araya gelmiş geniş halk topluluklarıdır.

  Kitlelerin oluşmasında kişilerin kültür seviyelerinin, mesleklerinin, yaşam düzeylerinin değişik olmasının etkisi bulunmamaktadır. Kitleyi meydana getiren şey, bireylerin yaşama biçimleri, bilgi düzeyleri, zeka seviyeleri, cinsiyetleri, karakterleri ya da etnik yapıları farklı olsa bile, bir araya gelmeleri onlara bir nevi kolektif bir ruh aşılar. Öyle ki, farklı yapıda olan birey ya da gruplar kolektif ruh içinde kaybolur ve bilinçaltı özellikleri ön plana çıkar.

  Kitlelerin bir araya gelmesinin en önemli nedeni, ortak hedef ve amaçlarının olmasıdır. Kitleler bu amaçlarını gerçekleştirmek için cinsiyet, etnik yapı, sınıf gibi kişiye özel durumlarda ayrıma gitmeden ortak toplumsal isteklerin yerine gelmesi için birlikte tavır alırlar. Bu tavırları hükümetler, politikacılar ya da ilgili birimlere karşı olabilmektedir. İlgili kurum ya da kuruluşlar da bu istekleri dikkate almak zorunda kalırlar. Aksi takdirde sosyal doku zarar görür. 

  Kitle İletişim Nedir?

  3-452.jpg

  Kitle iletişimi ise mesajın, iletişim araçları aracılığıyla hedef kitleye iletilmesidir. Yani kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine "kitle iletişimi" denir. Kitle iletişimde belirli bir kaynaktan hedef kitleye mesajların tek yönlü olarak gönderilmesi söz konusudur. 

  Kitle iletişimi kavramı çağımızın yeni olgusudur. İlk defa 1940’ların başında Harold D. Lasswell tarafından bu kavram kullanılmıştır. Lasswell'e göre kitle iletişim, bilgi, düşünce ve tutumların büyük ve dağınık bir kitleye, bu amaç için geliştirilmiş araçlarla iletilmesi anlamında kullanılmaktadır.

  Kitle iletişimi, sonradan gelişen bir kavram olduğu için, birçok düşünüre göre sadece modern toplumlara ait bir olgudur. İletişim uzmanlarına göre sağlıklı bir kitle iletişimi, toplum halinde yaşayan insanların, iletişim araçlarıyla kitleselleşmeleriyle gerçekleşebileceğini savunmaktadırlar. Dolayısıyla kitle toplumu; sanayileşme ve kentleşme süreçleriyle ortaya çıkmıştır.

  Kitle iletişimi, göndericinin bir veya daha çok kitle iletişim araçları aracılığıyla mesajı, aynı anda bilinen ya da bilinmeyen kitleye iletmesidir. Kitle iletişimin özelliklerini altı ana başlık altında sıralamak mümkündür. 

  Kitle İletişim Araçları Nedir?

  thumbnail_4-024.jpg

  Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla insanların uzak yakın demeden dünyada olup bitenler hakkında aynı anda bilgi almalarını sağlayan ve teknik ileti ağıyla geniş kitleleri birbirlerine bağlayan araçlara denir. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur.

  Kitle İletişim Araçlarının Oluşum Aşamaları

  thumbnail_5-022.jpg

  Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

  1. Posta

  thumbnail_posta.jpg

  Başlangıçta topluma çok sınırlı alanlarda hizmet veren postaneler, günümüzde hizmet kapsamını genişleterek, kalitesini de yükselterek müşteri memnun etme anlayışıyla hizmet sunmaktadırlar. Bugün birçok ülkede bankacılık, resmi ya da özel kurumlara yapılan çeşitli ödemeler gibi alanlarda da hizmet verilmektedir. Pek çok insan birçok alanda alışverişini posta üzerinden verdikleri siparişlerle sağlamaktadırlar. 

  2. Telgraf

  telgraf-001.jpg

  Elektrik akımının bulunmasıyla birlikte, insanların haberleşme alanında bu enerjiden yararlanma fikri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalardan biri yapan da Fransız Claude Chappe'dir. Fransız mucit, 1792 yılında icat ettiği, 1794 yılında ise aktif hale getirdiği, uzak mesafelerle haberleşmeyi sağlayan bir aracın adını telgraf koymuştur. Telgraf uzun yıllar boyunca iletişim açısından önemli bir yere sahip olmuştur.

  3. Telefon

  thumbnail_telefon.jpg

  Avrupa'da sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte haberleşme yöntemlerinde de değişim ihtiyacı oluşmuştur. 18. yüzyılın hemen sonlarında Fransa'da kullanılmaya başlanan telgraf, iletişimde yeni bir çığır açmıştır. O günün şartlarına göre en gelişmiş iletişim aracı olmuştur. Ancak telgraf kullanımında, insan sesinin teller aracılığıyla aktarılamaması arayışları daha da hızlandırmıştır. Kısa bir süre sonra Amerikalı bilim adamı Alexander Graham Bell adlı bir mucit 1876′da telefonu icat etti.

  Graham Bell'in keşfettiği bu kitle iletişim aracı, o güne kadar geliştirilmiş tüm iletişim araçları içerisinde en iyisiydi. Günümüzde telefon, insanların iletişim kaynaklarından biri olmasına rağmen, insanlığa vermiş olduğu hizmetleri göz önünde bulundurulursa, geçmişten günümüze kadar hiç kuşkusuz en önemli ve vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından birisi olduğu kolaylıkla söylenebilir. 

  4. Fax

  thumbnail_fax.jpg

  İnsanların iletişimine katkıda bulunan kitle iletişim araçlarından bir diğeri de fakstır. Haberleşmenin bu denli önem kazandığı, zamanın ve hızın çok önemli olduğu ve özellikle iletişim alanında yaşanan gelişmelerle dünyanın giderek küçüldüğü günümüzde faks cihazları, insanların haberleşme dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

  5. Gazete

  gazete-004.jpg

  Gazeteler, toplumunu bilgilendirmek, ikna etmek, yönetmek, eğlendirmek, davranışlarını geliştirmek ve değiştirmek gibi birçok alanda etkili olmuştur. Bu gün insanlar gazeteler aracılığıyla dünyada, yaşadıkları ülkede ya da çevrede olup biten olaylar hakkında, kapsamlı bilgi alabilmektedirler.

  Gazeteler, haberin güncelliği, doğruluğu, niteliği, anlatım ve yorumlama şekli ve hitap edilen kitleye etkisi gibi alanlarda kamuoyuna önderlik yapabilme özelliklerine sahiptir. 

  6. Televizyon

  thumbnail_tv.jpg

  Kitle İletişimin önem kazanmasında televizyonun büyük katkısı olmuştur. Yayınların başlamasından kısa bir süre sonra televizyon, kitlelerde hastalık derecesinde bağımlılık yaptı. Televizyonu daha öncesinden icat edilen kitle iletişim araçlarından ayıran en belirgin özelliği görüntüyü aktarmasıdır. En belirgin özelliklerinden bir diğeri ise, McLuhan'ın deyimi ile içinde bulunduğumuz evreni "küresel, evrensel bir köy" (Global Village) durumuna getirmesidir.

  7. Radyo

  thumbnail_radyo.jpg

  Bireylerle iletişimin kapsam alanını genişleterek, kitlelere ulaşmak için devrim niteliğinde bir kitle iletişim aracıda radyodur Günümüzde radyo, halen evler, iş yerleri, arabalar ya da sosyal tesisler gibi kitlelerin uğradıkları mekanlarda haber, eğitim ve eğlence aracı olarak kullanılmaktadır.

  8. İnternet

  internet-004.jpg

  İnternet medyasını günlük yaşamlarının her alanında kullanmaktadırlar. İnternetteki evrensel iletişimde, yazılı, sözlü ve görsel iletişim aynı anda ve sanal ortamda kullanıldığı için, diğer iletişim araçlarına göre daha etkili olmaktadır. 

  Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri

  Kitle iletişim araçlarının özelliklerini yedi ana başlık altında sıralamak mümkündür:

  Kitle İletişim Araçlarının Amacı

  6-376.jpg

  Kitle iletişim araçlarının amacı, düşünce, fikir ve haberleri kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaktadır. Kitle iletişim araçlarının etki alanlarını dört ana başlık altında sıralamak mümkündür.

  Kitle İletişim Araçlarının Önemi

  7-442.jpg

  Kitleler halinde yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurmada sorun yaşamamaları için, çeşitli kitle iletişimin araçları geliştirilmiştir. Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynamaktadır.

  Kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi ve bu konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği konusunda etkili olduğu birçok kişi tarafından kabul edilen bir görüştür.

  Ancak kitle iletişim araçlarının, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışı ve temel hakları içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük bir önemi vardır. İletişimde bu araçların etkileme gücünü hisseden birey ya da gruplar, ilgili alan çalışmalarında hedefe ulaşmak için bu araçlardan ciddi şekilde yararlanmaktadırlar. 

  NeOldu.com

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap