Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi resmi gazete

  1 ziyaretçi

  sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi resmi gazete Ne90'dan bulabilirsiniz

  26 Ocak 2023 PER�EMBE

  DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR �LE 663 SAYILI KANUN

  H�KM�NDE KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibar�yla Diyanet ��leri Ba�kanl��� ta�ra te�kilat�nda 657 say�l� Kanunun 86 nc� maddesi kapsam�nda a��ktan vekil imam-hatip ve vekil m�ezzin-kayy�m olarak g�rev yapmakta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat edenler, ge�erlili�i devam eden kamu personeli se�me s�nav�ndan Ba�kanl�k�a belirlenecek yeterli puan� alm�� olmalar� ve Ba�kanl�k�a belirlenecek usul ve esaslara g�re yap�lacak s�zl� ve/veya uygulamal� s�navda ba�ar�l� olmalar� �art�yla, Ba�kanl�k�a ilan edilecek yerlerde g�revlendirilmek �zere imam-hatip ve m�ezzin-kayy�m unvanl� memur kadrolar�na atan�rlar. Bu madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin Ba�kanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�n�n ���nc� paragraf�nda yer alan �tarihi belge ve eski harflerle yaz�lm�� ar�iv kay�tlar�n� de�erlendirenlerin m�tercimlerin; terc�manlar�n;� ve �bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde ve� ibareleri madde metninden ��kar�lm��, paragrafta yer alan �dava adedinin azl��� nedeni ile kadrolu avukat istihdam�n�n gerekli olmad��� yerlerde avukatlar�n�, kadrolu istihdam�n m�mk�n olamad��� hallerde tabip veya uzman tabiplerin;� ibaresi �hizmetine k�smi zamanl� olarak ihtiya� duyulacaklar�n;� �eklinde de�i�tirilmi�, ayn� paragrafa �d�� kurulu�larda� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve yurtd��� te�kilatlar�nda� ibaresi eklenmi�; d�rd�nc� paragraf�nda yer alan �, fesih tarihinden� ibaresi �fesih tarihinden, s�zle�meyi yenilememeleri h�linde s�zle�menin bitiminden� �eklinde de�i�tirilmi�, paragrafta yer alan �s�zle�me h�k�mlerine uyulmamas� hallerindeki m�eyyideler,� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, paragrafa �Cumhurba�kan�nca� ibaresinden �nce gelmek �zere �yurtd��� te�kilatlar�nda istihdam edilecek personel i�in ayr�ca olmak �zere� ibaresi eklenmi�, f�kraya d�rd�nc� paragraf�n birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�; ���nc� paragraf�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki paragraf ve f�kraya a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

  �Yurtd��� te�kilatlar�nda bu f�kra kapsam�nda istihdam edilecek s�zle�meli personelin hizmet s�zle�mesi s�releri, zorunlu h�llerde mali y�lla s�n�rl� olma �art� aranmaks�z�n Cumhurba�kan�nca belirlenebilir.�

  �Bu f�kran�n di�er paragraflar�ndaki h�k�mler ile �zel kanunlar�ndaki h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla, bu Kanuna t�bi kamu idarelerinde Cumhurba�kan�nca belirlenecek pozisyon unvanlar�nda �al��t�r�lmak �zere i�in ge�ici olmas� �art� aranmaks�z�n s�zle�meli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen s�zle�meli personelden ayn� kurumda �� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar bu s�renin bitiminden itibaren otuz g�n i�inde talepte bulunmalar� h�linde bulunduklar� yerde ayn� unvanl� memur kadrolar�na atan�r. Bulunduklar� pozisyon unvan� ile ayn� unvanl� memur kadrosu bulunmayanlar�n atanaca�� kadrolar Cumhurba�kan�nca belirlenir. Bu personel can g�venli�i ve sa�l�k sebepleri hari� olmak �zere �� y�l s�reyle ba�ka bir yere atanamaz. Memur kadrolar�na atananlar, ayn� yerde en az bir y�l daha g�rev yapar. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n, s�zle�meli personel pozisyonlar�nda ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r. Bu kapsamda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ilgili kurumlar�n kadro cetvellerinin ilgili b�l�mlerine eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi ve te�kilat� belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  �S�zle�meli personelin g�revden uzakla�t�r�lmas� ile disipline ayk�r� fiil ve h�llerin ger�ekle�mesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezalar�, disiplin cezas� vermeye yetkili merciler ve disiplin kurullar� ile disipline dair di�er hususlar hakk�nda Devlet memurlar�n�n tabi oldu�u h�k�mler uygulan�r. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulmas� ve �st� ceza verilmesini gerektiren fiil ve h�llerde disiplin kurulunun karar� al�narak s�zle�meli personelin g�revine atamaya yetkili amirin onay� ile son verilir.�

  MADDE 3- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 48- Kamu kurum ve kurulu�lar�n�n merkez ve ta�ra te�kilat� ile bunlara ba�l� d�ner sermayeli kurulu�larda; bir y�ldan az s�reli, ay�n veya haftan�n baz� g�nleri ya da g�n�n belirli saatleri gibi k�smi zamanl� �al��anlar ile y�ksek��retim kurumlar�n�n ara�t�rma-geli�tirme projelerinde proje s�releriyle s�n�rl� olarak �al��anlar hari� olmak �zere;

  a) 28/11/2022 tarihi itibar�yla;

  1) Bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�,

  2) 22/6/1965 tarihli ve 633 say�l� Diyanet ��leri Ba�kanl��� Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 10/A maddesi,

  3) 2876 say�l� Kanunun 97 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi,

  4) 2985 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesi,

  5) M�lga 3056 say�l� Kanunun 35 inci maddesi,

  6) 3238 say�l� Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci f�kras�,

  7) 3289 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin m�lga birinci f�kras�,

  8) 4924 say�l� Kanun,

  9) 5000 say�l� Kanunun m�lga 26 nc� maddesi,

  10) 5345 say�l� Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci f�kras�,

  11) 5431 say�l� Kanunun 25 inci maddesinin m�lga birinci f�kras�,

  12) 5502 say�l� Kanunun 28 inci maddesi,

  13) 5978 say�l� Kanunun m�lga 21 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

  14) 6114 say�l� Kanunun 6 nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n m�lga birinci c�mlesi,

  15) 6306 say�l� Kanunun 8 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�,

  16) 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 6 nc� ve ek 26 nc� maddesi,

  17) 388 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 6 nc� maddesinin ���nc� f�kras�,

  18) 642 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 5 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

  19) M�lga 644 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 36/A maddesi,

  20) 25/8/2011 tarihli ve 652 say�l� �zel Bar�nma Hizmeti Veren Kurumlar ve Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 4 �nc� maddesi,

  21) 11/10/2011 tarihli ve 663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 45/A maddesi,

  22) 656 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin m�lga 16 nc� maddesinin yedinci f�kras�,

  uyar�nca vizelenmi� veya ihdas edilmi� s�zle�meli personel pozisyonlar�nda �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar; pozisyonlar�n�n vizeli oldu�u te�kilat ve birimde, T�rk Tarih Kurumu Ba�kanl���nda bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� kapsam�nda istihdam edilen ve K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n kaz� alanlar� ve �ren yerlerinde g�revli bulunan arkeolog, restorat�r ve m�ze ara�t�rmac�s� unvanlar�nda �al��an personel ise K�lt�r ve Turizm Bakanl���n�n ta�ra te�kilat�nda, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 �nc� maddeleri kapsam�ndaki unvanlar hari� olmak �zere, 2 say�l� Genel Kadro ve Usul� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesine tabi kurumlar bak�m�ndan bu Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I) say�l� cetvelde yer alan bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, di�er kurumlar bak�m�ndan bu kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise ilgisine g�re ayn� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin eki (I) say�l� cetvelde veya kurumlar�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak ve s�zle�meli personel pozisyonlar�na ili�kin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate al�nmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  b) �l �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birliklerinde 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin ���nc� f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, s�zle�meli personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na,

  c) 5258 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n son c�mlesi kapsam�nda Sa�l�k Bakanl���yla imzalanan s�zle�meye dayal� olarak 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n, g�rev yapt�klar� aile sa�l��� merkezinin bulundu�u Sa�l�k Bakanl��� ta�ra te�kilat�nda pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise Sa�l�k Bakanl���n�n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  �) 8/3/2011 tarihli ve 6172 say�l� Sulama Birlikleri Kanununun ge�ici 1 inci maddesinin ���nc� f�kras� �er�evesinde 28/11/2022 tarihi itibar�yla �al��makta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel �artlar� ta��yanlardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde yaz�l� olarak ba�vuranlar, Devlet Su ��leri Genel M�d�rl��� b�lge m�d�rl�klerinde bulundu�u pozisyon unvan�yla ayn� unvanl� memur kadrolar�na, pozisyon unvanlar�yla ayn� unvanl� memur kadrosu olmamas� h�linde ise an�lan Genel M�d�rl���n kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlar�yla s�n�rl� olmak suretiyle Cumhurba�kan�nca belirlenen memur kadrolar�na,

  bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

  2/7/2018 tarihli ve 703 say�l� Anayasada Yap�lan De�i�ikliklere Uyum Sa�lanmas� Amac�yla Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 221 inci maddesinin alt�nc� f�kras� ile ge�ici 1 inci maddesinin sekizinci f�kras� kapsam�nda devri yap�lan s�zle�meli personel hakk�nda da birinci f�kra h�k�mleri uygulan�r.

  Birinci f�krada belirtilen mevzuat h�k�mlerine g�re �al��makta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, do�um, evlat edinme, g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

  28/11/2022 tarihinden �nce 4 �nc� maddenin (B) f�kras� ve 4924 say�l� Kanun uyar�nca �al��makta iken 5258 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re aile hekimli�i uygulamas�nda g�rev alanlar hakk�nda g�revlerinden ayr�lmalar�na gerek kalmaks�z�n bu madde h�k�mleri uygulan�r.

  Bu madde h�k�mlerine g�re memur kadrolar�na atananlar�n, ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re s�zle�meli personel olarak ge�irdikleri hizmet s�releri ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

  Birinci f�kran�n (a) ve (c) bentleri kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar, s�zle�meli personel olarak ge�en s�reler dahil olmak �zere d�rt y�l s�reyle ba�ka bir yere atanamazlar. D�rt y�ll�k s�rede, memur kadrosuna atanmadan �nce tabi olduklar� mevzuata g�re yer de�i�tirme hakk�na sahip olanlar�n s�z konusu mevzuatta yer alan s�re, usul ve �artlarla g�rev yerleri de�i�tirilebilir. Ayn� f�kran�n (b) bendi kapsam�nda memur kadrolar�na atananlar�n il �zel idaresi, belediye ve ba�l� kurulu�lar� ile mahalli idare birlikleri d���ndaki kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda memur kadrolar�na atananlara i� sonu tazminat� �denmez. Bu personelin �nceden i� sonu tazminat� �denmi� s�releri hari�, i� sonu tazminat�na esas olan toplam hizmet s�releri, 5434 say�l� Kanun uyar�nca �denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet s�resinin hesab�nda dikkate al�n�r.

  Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a), (c) ve (�) bentleri kapsam�nda s�zle�meli personelin atanaca�� memur kadrolar�, kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerde yer alan s�n�f, unvan ve derecelerine uygun olmak �art�yla, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek ayn� cetvelin ilgili b�l�mlerine eklenmi� ve memur kadrolar�na atananlar�n pozisyonlar� ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvan�, s�n�f�, adedi, derecesi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle birinci f�krada belirtilen altm�� g�nl�k s�renin bitiminden itibaren iki ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) numaral� alt bendi d���ndaki bentleri ve (c) bendi h�km�ne g�re memur kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel hakk�nda bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce y�r�rl�kte bulunan mevzuat h�k�mlerinin; (a) bendinin (1) numaral� alt bendine g�re memur kadrolar�na atanma talebinde bulunmayan s�zle�meli personel hakk�nda d�rd�nc� paragraf� hari� 4 �nc� maddenin (B) f�kras�n�n de�i�tirilen h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur. Bu personelin yer de�i�tirme suretiyle atanmalar�na ili�kin usul ve esaslar Cumhurba�kan�nca d�zenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir �ekilde bo�alma olmas� h�linde bu pozisyonlar herhangi bir i�lem yap�lmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r. Bu �ekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  29/11/2022 tarihi ile bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarih aras�nda hizmete al�nan s�zle�meli personelden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam edenler hakk�nda ilgisine g�re bu Kanunun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� ile 5393 say�l� Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihteki h�k�mleri uygulan�r.

  Bu maddenin uygulamas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye Cumhurba�kanl��� yetkilidir.�

  MADDE 4- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 49- Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte 4 �nc� maddenin (B) f�kras�nda yap�lan de�i�ikliklere uyum sa�lamak amac�yla yap�lmas� gereken d�zenlemeler alt� ay i�inde y�r�rl��e konulur. Bu s�re i�inde mevcut mevzuat�n, 4 �nc� maddenin (B) f�kras�na ayk�r� olmayan h�k�mlerinin uygulanmas�na devam edilir.�

  MADDE 5- 657 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 50- K�lt�r ve Turizm Bakanl���, Devlet Opera ve Balesi Genel M�d�rl��� ve Devlet Tiyatrolar� Genel M�d�rl���nde 28/11/2022 tarihi itibar�yla 4 �nc� maddenin (B) f�kras� kapsam�nda bir y�ldan az s�reli veya mevsimlik hizmet oldu�una Cumhurba�kan�nca karar verilen sanatsal faaliyetlerde g�revlendirilen solist sanat�� ve sanat�� ile sahne �st�nde ve sahne gerisinde ihtiya� duyulan hizmetler i�in belirlenmi� olan pozisyonlarda s�zle�me ile �al��an ve bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte s�zle�mesi devam edenlerden bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�erisinde g�rev yapt�klar� kurumlara yaz�l� olarak ba�vuruda bulunan;

  a) Solist sanat�� ve sanat��lar; ek ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri kapsam�nda durumlar�na uygun sanat�� pozisyonlar�na,

  b) Sahne �st� ve gerisinde g�rev yapan personel; ek ge�ici 12 nci, ek ge�ici 14 �nc� ve ek ge�ici 16 nc� maddeler ile kurumlar�n�n �zel mevzuat h�k�mleri kapsam�nda; 10/6/1949 tarihli ve 5441 say�l� Devlet Tiyatrolar� Personeli Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) f�kralar� ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 say�l� Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin (b) ve (c) f�kralar� kapsam�na giren pozisyonlardan kurumlar�nca belirlenecek pozisyonlara;

  bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren altm�� g�n i�inde kurumlar�nca atan�rlar.

  Birinci f�kra kapsam�nda �al��makta iken bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte askerlik, do�um, evlat edinme, g�revlendirme, �cretsiz izin gibi nedenlerle g�revlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuat�na g�re yeniden hizmete al�nma �artlar�n� kaybetmemi� olanlar hakk�nda da bu madde h�k�mleri uygulan�r. Bunlar i�in birinci f�krada belirtilen ba�vuru ve atanmaya ili�kin s�reler yeniden hizmete al�nd�klar� tarihten itibaren ba�lar.

  Bu madde h�k�mlerine g�re yeni pozisyonlar�na atananlar�n 4 �nc� maddenin (B) f�kras� kapsam�nda s�zle�meli personel olarak ge�irdikleri hizmet s�releri, yeni atand�klar� pozisyonlarda ge�mi� say�l�r ve bu s�reler yeni pozisyonlar�n�n mali haklar�n�n tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� yeni pozisyonlar�n mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.

  Bu madde h�k�mlerine g�re yap�lacak atamalarda kurumlar�n bo� pozisyonlar� kullan�l�r. Yeterli say�da bo� pozisyon bulunmamas� h�linde atama yap�lmas�yla birlikte pozisyon ihdas edilmi� say�l�r. Bu �ekilde yap�lan atamalar atama i�lemini takip eden bir ay i�inde unvan�, adedi, te�kilat� ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.

  Bu maddenin uygulanmas�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye K�lt�r ve Turizm Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 say�l� Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin ���nc� f�kras�na a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �S�zle�meli personelin i�e al�nmas� memur kadrolar�na ilk defa al�nma usul�ne tabidir. S�zle�meli personelden �� y�ll�k �al��ma s�resini tamamlayanlar talepleri h�linde s�zle�meli personel olarak �al��t�r�lmalar�na esas al�nan memur kadrolar�na atan�r. Bu kapsamda memur kadrolar�na atananlar�n bir y�l s�reyle di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz. Bunlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda ge�irdikleri hizmet s�releri, ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla kazan�lm�� hak ayl�k derece ve kademelerinin tespitinde de�erlendirilir. Bunlar, atand�klar� kadronun mali ve sosyal haklar�na g�reve ba�lad�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren hak kazan�r ve �nceki pozisyonlar�nda ald�klar� mali ve sosyal haklar hakk�nda herhangi bir mahsupla�ma yap�lmaz.�

  MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 say�l� Sa�l�k Alan�nda Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnameye a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibar�yla Sa�l�k Bakanl��� te�kilat�nda 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 86 nc� maddesi kapsam�nda a��ktan vekil ebe ve hem�ire olarak g�rev yapmakta olan ve ayn� Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��yanlar, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren otuz g�n i�inde m�racaat etmeleri h�linde, Bakanl�k taraf�ndan ebe ve hem�ire kadrolar�na atan�rlar. Bu madde uyar�nca memur kadrolar�na atananlar�n d�rt y�l s�reyle ba�ka kamu kurum ve kurulu�lar�na nakli yap�lamaz.

  Bu madde kapsam�nda atama yap�lacak kadrolar, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n atama i�leminin yap�ld��� tarih itibar�yla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ili�kin mevzuat�n eki cetvellerin Bakanl��a ait b�l�m�ne eklenmi� say�l�r. �hdas edilen kadrolar; unvan�, s�n�f�, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle ataman�n yap�ld��� tarihten itibaren bir ay i�inde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulundu�u kuruma bildirilir.�

  MADDE 8- Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 9- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  25/1/2023

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Sözleşmelilere kadro Resmi Gazete'de

  Sözleşmelilere kadro Resmi Gazete'de

  Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

  Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

  4 yıl nakil yapılamayacak

  Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

  Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

  Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

  Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.

  Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.

  Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

  Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

  Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

  30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama

  Yasayla 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

  Mahalli idarelerde kadroya geçirilen personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek.

  4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.

  28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

  Devlet Memurları Kanunu'na göre 4B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birime, bazıları ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına alınacak.

  İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

  Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

  Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

  Sözleşmeli sanatçıların kadroya alınması

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar ile bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

  Buna göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kullanılacak. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılan atamalar, atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

  Belediyelerdeki sözleşmeli personelin ataması

  Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

  Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanların kadroya alınması da sağlanıyor. Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de

  Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap