Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sağlık bakanlığı yurtdışı görevlendirme başvuru 2023

  1 ziyaretçi

  sağlık bakanlığı yurtdışı görevlendirme başvuru 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  2023 Yılı İçinde Yurt Dışı Sağlık Tesislerine Personel Görevlendirilmesi Yapılacaktır


  2023 Yılı Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme Başvuru İlanı

  Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde kurulan sağlık tesislerinde veya başka ülkelerce insani/teknik yardım amaçlı taleplerde sağlık hizmetine katkıda bulunacak personel; 2023 yılında geçici süre ile görevlendirilecektir.

  Buna göre; uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, sağlık hizmeti ve diğer hizmet sınıfında olup, 4924 sayılı veya herhangi bir sözleşmeye tabi personel hariç olmak üzere; ekte yer alan “YURT DIŞI SAĞLIK TESİSLERİ BAŞVURU UNVAN/BRANŞ/BİRİM DAĞILIM CETVELİ”nde belirtilen unvan/branş/birimler için başvuru; 01/02/2023 saat 00:01'de başlayıp, 20/02/2023 saat 23:59’dasona erecektir. Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler dışında, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

  A. Genel Esaslar:

  1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

  a) Aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak veya yeterli sayıda personel olması,

  b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

  c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak (Aşçı kadrosu hariç),

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

  d)Talep toplanılan yıl içinde, Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb. gibi özellikli birimlerde çalışan personelin 40 yaşını, diğer birimler için 45 yaşını doldurmamış olmak (Aşçı kadrosu hariç),

  e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  2) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından re’sen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

  3) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

  B. Başvuru Esasları:

  1) Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün https://khgm.saglik.gov.tr/ adresinden yapılır.

  2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Başvuru için kullanılacak https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/   internet adresi üzerinden yapılır.

  3) Görev almak isteyen personel,https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/  internet adresindeyer alan “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatır. Onaylatılan evrak elektronik ortama “pdf” formatında aktarılarak, başvuru sistemine yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

  4) Başvurusunu belirtilen süre içinde yapmış personelin herhangi bir sebeple beyan ettiği bilgi/belgelerde güncelleme yapması durumunda “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatması ve sisteme yeniden yüklemesi gerekmektedir.

  5) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (Yöneticiler, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  6) Daha önce farklı görevler ile yurt dışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

  7)Usule uygun başvurular gerekli ön çalışma yapıldıktan sonra Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

  8) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla yapılacağından, personele tanımlanmış kurumsal e-posta (……[email protected]) adresinin aktif olması gerekmektedir.

  9)Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup, müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

  10) Başvuru şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  11) Başvuru esnasında personelin tecrübe ve başvuru yaptığı birimler hakkında yanlış beyanda bulunması nedeniyle oluşabilecek kamu zararı kişiye rücu edilebilecektir.

  12) Yapılan müracaatlar, bir sonraki açılacak başvurunun tasnif işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

  C. Görevlendirme süreleri

  1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş/birim bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek, uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici,uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibiolarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

  2) Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.

  İletişim:[email protected]

  Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Personel Görevlendirilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge
  Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Unvan-Branş Dağılım Cetveli

  Yazı kaynağı : khgm.saglik.gov.tr

  Sağlık Bakanlığı Yurtdışı Görevlendirme Başvuru 2023

  Sağlık Bakanlığı Yurtdışı Görevlendirme Başvuru 2023

  Başvurular

  Burslar

  Dizi ve Sinema

  Festivaller

  Haberler

  İş İlanları

  Konserler

  Listeler

  Ücretsiz Etkinlikler

  Yarışma ve Çekilişler

  Yazı kaynağı : egeetkinlik.com

  Yurtdışı Sağlık Personeli Alımı

  Yurtdışı sağlık personeli alımı 2023 senesi ile birçok ülkede sağlık personeli olarak çalışmayı kapsar. Yurtdışında sağlık personeli olan için iki farklı alternatif bulunuyor bunlardan biri Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken yurt dışında görevlendirilmektir, diğer ise denklik işlemlerinin tamamlanarak yurt dışındaki bir kurumda iş bulmaktır.

  Güncel olarak Sağlık Bakanlığı üzerinde çalışmakta olan personel için 2023 senesinde yurt dışında sağlık personeli olmanın en kolay yoludur.

  Yurtdışı Sağlık Personeli Alımı

  Bakanlık bünyesinde yurt dışı görevlendirmelerdir ve bu yöntemle beraber sağlık personeli hem mevcut işini terk etmemiş olur hem de yurt dışında çalışma şansı elde edebilmektedir. Yurt dışı görevlendirmeleri, Bakanlıkların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir ve ihtiyaç olması durumunda uzatılabilmektedir. Yurt dışında görevli olan personelin görev süresinin uzatılması talebinde Yurtdışı Sağlık Tesisleri Görev Talep Değerlendirme Komisyonu tarafından onay verilir.

  Sağlık Bakanlığı Yurtdışı Sağlık Personeli Görevlendirme Şartları

  Sağlık bakanlığı bünyesinde yurtdışı sağlık personeli alımı birçok kişinin ilk başvuruları arasındadır. Yurt dışı sağlık tesislerinde görev almak isteyen personellerin bazı şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlara bakıldığı zaman,

  Gibi şartlar Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışı görevlendirmeleri için yayınladığı ilanlarda farklı şartlarda isteyebilmektedir, bu nedenle güncel ilan duyuruları adaylar tarafından titizlikle incelenir.

  Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Sağlık Personeli Alımı Başvurusu

  Yurtdışı sağlık personeli görevlendirme başvuruları için Sağlık Bakanlığı bünyesinde yurt dışında görev yapmak isteyen adayların Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü internet sitesini yakından takip etmesi gerekebilir. Belirli dönemlerde bakanlık tarafından yurtdışında görevlendirilmek üzere personel alımı ilanına çıkarılır ve bu alım ilanını koordinasyonu gerçekleştirilen birim olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanır.

  Adayların yayınlanan ilanın ekinlerinde bulunan Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep başlıklı başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurulması ve belirtilen birime başvuru tarihleri içerisinde teslim edilmesi gerekir.

  Yurtdışında Sağlıklı Olarak İş Bulmak İçin Ne Gerekir?

  Yurt dışında sağlıkçı olarak iş bulmak ve sağlık personeli olarak çalışmak için çalışmak istene ülkede denklik işlemlerini tamamlayarak iş bulmaktır. Adayların denklik süreci içerisinde denklik almak ve çalışmak istenen ülkeye göre zor olabilir veya kolay olabilir.

  Denklik sürecinin zorluğu genel olarak ülkeden ülkeye değişir fakat genel olarak doktorlar için denklik süreci diğer branşlardaki sağlık personellerine kıyasla daha zordur.

  Yurt dışında denklik almak ve çalışmak isteyen sağlık personelleri öncelik olarak gitmek istedikleri ülkeyi ve o ülkelerdeki denklik süreçlerini araştırmalıdır.

  Denklik işlemlerini tamamlayan personeller, global iş sitesi olan Linkedin başta olmak üzere o ülkedeki yerel iş arama sitelerini kullanarak yurt dışı iş başvurularını gerçekleştirebilirler. Örnek olarak Almanya’daki ünlü iş bulma siteleri, Indeed gibi siteler üzerinden göz atarak başvuru yapabilirsiniz.

  Yurtdışı Sağlık Personeli Maaşları Ne Kadar?

  Yurtdışı sağlık personeli maaşları ne kadar bakıldığı zaman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmelerde personellerin Türkiye’deki maaş ödemeleri devam etmektedir. Personel ayrıca, yurt dışında bulunduğu süre boyunca dolar üzerinden ek ödeme alırlar. Bu ödemeler Resmî Gazete üzerinden yayınlanan cetvele göre gerçekleşir ve aylık olarak değerlendirdiği zaman aylık 2600 dolar ile 3400 dolar arasındadır.

  Yurtdışı doktor maaşları konusunda denklik alarak ve yurt dışında iş bularak mesleğini sürdüren sağlık personellerinin maaşları ise branşlarına göre çalıştıkları ülkeye göre geniş bir çerçevede belirlenir. Yurt dışındaki doktor ve sağlık personellerinin 2023 maaşları alanlara göre de değişebilmektedir.

  [box type=”note” align=”” class=”” width=””]İlginizi Çekebilir: Almanya’da Sağlık Personeli Maaşları[/box]

  Yurtdışında Hemşire Olarak Çalışmak

  Yurtdışında hemşire olarak çalışmak kapsamında bu program Sağlık Bakanlığı tarafından Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme adı altında geçmektedir. Bu program ile ülkemizde eğer hali hazırda bir sağlık çalışanı iseniz, ülkemizin yurt dışındaki sağlık tesisleri hastaneleri üzerinde çalışma şansınız bulunuyor. Genel olarak süreç için başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

  Yurtdışında hemşire maaşları ne kadar konusunda bu tamamen gidilen ülkeye göre değişmektedir. Genel maaş tablosuna bakıldığı zaman,

  Maaş listesi yurtdışı hemşire alımı konusunda ortalama bir fiyat sağlamaktadır. Kişiler yurtdışında hemşire olabilmek için öncelikle gidilecek olan ülke belirlenir. Hangi ülkeye gideceğinizi belirledikten sonra gitmek istediğiniz ülkenin hemşirelik için istenen şartların değerlendirilmesi gerekir. Şartlara uyum sağlayan kişiler hemşirelik başvurusunu yaparak istedikleri ülkeye gitme şansı bulabilirler.

  Yazı kaynağı : devletrehber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap