Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir diyanet

  1 ziyaretçi

  sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir diyanet Ne90'dan bulabilirsiniz

  Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir? Sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�?

  Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir? Sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�?

  Namaz ibadetini yerine getiren vatanda�lar t�m vakitlerde oldu�u gibi Sabah namaz�n�n da ne zamana kadar k�l�nabilece�ini ara�t�r�yor. Diyanet'te yer alan bilgilere g�re, sabah namaz�n�n vakti, tan yerinin a�armas� demek olan ikinci fecrin do�mas�ndan ba�layarak g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Peki, sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�? Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir?

  SABAH NAMAZI SAAT KA�A KADAR KILINAB�L�R?

  Sabah namaz�n�n vakti imsak vaktinin girmesiyle ba�lamaktad�r. Hanefi mezhebine g�re sabah namaz�n�n vakti g�ne� do�ana kadar olan vakitte k�l�nabilmektedir. Hanefi mezhebine cemaatle k�l�nan sabah namaz�n� bir m�ddet tehir etmek m�mk�nd�r. Burada �nemli olan g�ne�in do�u�undan �nce namaz� k�lmakt�r. �afi mezhebine g�re ise imsak vakti girdikten ve ezan okunduktan hemen sonra sabah namaz�n� k�lmak daha uygun olmaktad�r.

  SABAH NAMAZI EZAN OKUNMADAN KILINIR MI?

  Sabah namaz� vakti imsak vakti girdikten hemen sonra k�l�nabilmektedir. Bununla beraber ezan� beklemek ve ezandan sonra k�lmak da faziletli olmaktad�r.

  Sabah namaz� i�in imsak vaktinden sonra k�lmak kolayl��� bulunmas�n�n yan�nda dikkat edilmesi gereken en �nemli durum ise sabah namaz�n�n g�ne�in do�u� zaman�na b�rak�lmamas�d�r. G�ne�in do�u�u esnas�nda k�l�nan namaz mekruh say�lmaktad�r. B�yle bir durumda g�ne�in do�u�u beklemeli ve g�ne�in do�u�undan bir m�ddet sonra sabah namaz� s�nneti ile beraber kaza edilmelidir.

  SABAH NAMAZI �MSAK VAKT�N�N G�RMES�YLE KILINAB�L�R M�?

  Sabah namaz�n�n vakti, tan yerinin a�armas� demek olan ikinci fecrin do�mas�ndan ba�layarak g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Buna g�re imsak vakti, ba�ka bir deyi�le oru� yasaklar�n�n ba�lama vakti, fecr-i s�d�k�n olu�mas�, yani tan yerinin a�armas�d�r. Kur'an-� Kerim'de, "Art�k (Ramazan gecelerinde) e�lerinize yakla��n ve Allah'�n sizin i�in takdir ettiklerini isteyin. �afa��n beyaz ipli�i (ayd�nl���), siyah ipli�inden (karanl���ndan) ay�rt edilinceye kadar yiyin, i�in, sonra ak�ama kadar orucu tamamlay�n." (Bakara, 2/187) buyrulmaktad�r. �msak ile birlikte sabah namaz�n�n vakti girdi�ine g�re bu vakitte sabah namaz� k�l�nabilir.

  Bununla birlikte, konuyla ilgili baz� rivayetlere dayanan Hanef�ler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) k�l�nmas�n� daha uygun (m�stehab) bulmu�lard�r (�bn�'l-H�m�m, Feth, I, 227; �bn Kud�me, el-Mu�n�, II, 29-30; Zeyla�, Teby�n, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmi�tir (Tirmiz�, Sal�t, 5).

  Sabah namaz�n�n vakti, g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imaml�k etti�ine ili�kin hadise g�re Cebrail sabah namaz�n� birinci g�nde tan yeri a�ard���nda, ikinci g�nde de ortal�k ayd�nlan�p g�ne� do�mas�na yak�n bir vakitte k�ld�rm�� ve "Bu iki vaktin aras�, senin ve senin �mmetin i�in sabah namaz�n�n vaktidir." (Tirmiz�, Sal�t, 1; Nes��, Mev�kit, 5,9; Muvatta, V�k�t, 3) demi�tir.

  SABAH NAMAZI KA� REKATTIR?

  Sabah namaz� 2 s�nnet ve 2 farz olmak �zere 4 rekatt�r.

  SABAH NAMAZI S�NNET�

  1. REKAT

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Sabah namaz�n�n iki rekat s�nnetini k�lmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z. S�bhaneke'yi okuruz. Euz�-besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2.REKAT

  Aya�a kalkarak K�yama dururuz. Besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz. "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z.

  SABAH NAMAZI FARZI

  1. REKAT

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Sabah namaz�n�n iki rekat farz�n� k�lmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z. S�bhaneke'yi okuruz. Euz�-besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2.REKAT

  Aya�a kalkarak K�yama dururuz. Besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz. "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Sabah Namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah Namazı ne zamana kadar kılınabilir? (Diyanet)

  Sabah Namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah Namazı ne zamana kadar kılınabilir? (Diyanet)

  Sabah namazının kılındığı zaman aralığı imsak vaktinin girişi ile güneşin doğuşu arasındadır. Hanefi ve Şafi mezhebine göre sabah namazını kılmanın en faziletli zamanı değişmektedir.

  Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır?

  İslam’ın şartlarından olan namaz 5 vakit olarak Müslümanlara farz kılınmıştır. Günün ilk namazı sabah namazı olup hangi zaman aralığında kılınabildiği çoğu zaman merak konusudur. Hanefi mezhebine göre sabah namazının biraz geç kılınması daha faziletlidir. Hanefi mezhebinde olanlar hava hafif aydınlanana dek sabah namazını erteliyor. Şafi mezhebinde olanlar ise sabah namazını hava karanlıkken kılmayı tercih ediyor. Onlara göre hava aydınlanmadan sabah namazını kılmak çok daha faziletlidir.

  İmsak vaktinin girmesi ile sabah namazını kılma vakti başlamış olur. Fakat ezan tam imsak vaktinde değil namaz kılınacağına yakın okunur. Amaç, insanların sabah namazı vaktinin girdiğini bilmesi ve cemaatle namaz kılması için namaza davet edilmesidir. Bu nedenle imsak girer girmez sabah namazı kılınabilir. Yani sabah namazını kılmak için ezanın okunmasını beklemeye gerek yoktur.

  Hanefi mezhebine göre namaz kılarken ve henüz namaz bitmeden güneş doğarsa o namaz bozulur. Bu namazı kerahet vakti çıktıktan sonra kaza etmek gerekir. Kerahet vakti, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra çıkmaktadır. Bazı vakitler birtakım ibadetler dinimizde yasaklanmıştır. Bunlardan biri de kerahet vaktidir. Kerahet vaktinde namaz kılmak mekruh kılınmıştır. Mekruh, yani yapılması haram olmayan ama doğru da olmayan davranışlar olarak kabul edilmiştir.

  Sabah Namazı Saat Kaçta Kılınır?

  Hanefi ve Şafi mezhebine göre namaz kılma aralığı değişen sabah namazı ezan okunduğu andan itibaren kılınmaktadır. Namaz kılmak için ilk vakit ise imsak vaktinin giriş ile başlar. Sabah namazının en son ne zaman kadar kılınabileceği konusunda Hanefi ve Şafi mezhebinde olanlar ayrılığa düşüyor. 2 sünnet ve 2 farz olarak toplamda 4 rekatlık bir namaz olup tan yerinin ağarmasından itibaren kılınmaya başlanıyor.

  İkinci fecir de denilen tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadar devam ediyor. Bakara suresinin 2/187. ayetinde Ramazan geceleri için "Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” denilmiştir. İmsak ile birlikte sabah namazı vakti girmektedir. Hanefiler isfar vaktinde yani geç kılmayı daha faziletli kabul etmişlerdir. Sabah namazı kılmak için güneşin doğuşuna kadar zaman vardır.

  Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

  Sabah namazını vaktinde kılmak isteyen biri güneş doğmadan önce namazını kılmayı bitirmiş olmalıdır. İmsak vaktinin girmesi ile başlayan sabah namazı kılma zamanı güneşin doğuşuna kadar devam eder. Kalkmakta güçlük çekilen fakat sevabı büyük olan sabah namazı, ikindi namazı ile birlikte şahit namaz olarak bilinmektedir. İnanışa göre bu vakitlerde melekler namaz kılanları Allah'a müjdeler.

  İlk önce 2 rekat sünneti sonra da 2 rekat farzı kılınan sabah namazı, kerahet vaktinin çıkmasının ardından öğle namazı vaktine kadar kaza edilebilmektedir. Öğlene dek hem farzı hem de sünneti kılınarak kaza edilir. Öğle vaktinden sonra kazaya bırakıldı ise sadece 2 rekat farzı kılınarak kaza edilmiş olur. Bu vakitten sonra sünnetin kaza edilmesi gerekmemektedir.

  Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde namaz kılınabilir. Sabah ezanının okunmasını beklemek ise daha makbuldür. Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti Kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir. Güneş doğduktan 40-50 dakika sonra, güneş tam tepede iken ve güneşin batmasına 40-50 dakika kala kaza edilmez ve bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sabah Namazı Ne Zaman ve Saat Kaçta Kılınır? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

  Sabah Namazı Ne Zaman ve Saat Kaçta Kılınır? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

  Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz en önemli ibadetlerden birisidir. Dinin en temel direği olarak da adlandırılır. Günün en erken vakitte kılınan namazı ise sabah namazıdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır. Sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır gibi sorular da bu noktada en çok araştırılan başlıklar arasında yer alır. Peki, sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir?

  SABAH NAMAZI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA KILINIR?

  Sabah namazı günün en erken vakitte ve ilk kılınan namazıdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Sabah namazı kılmanın çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir.

  Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır.

  Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar kılınabilmektedir.

  SABAH NAMAZI KILMANIN FAZİLETLERİ

  Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

  "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır."

  (Müslim, Mesacid, 262.)

  "Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

  "O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

  Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

  Ebû Hureyre'den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:

  "İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi." (Buhârî, Müslim, Muvattâ ve Nesâî)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap