Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sesleri yazıda göstermeye yarayan işaretlere harf denir

  1 ziyaretçi

  sesleri yazıda göstermeye yarayan işaretlere harf denir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Dildeki sesleri g�steren ve kelime yazmaya yarayan i�aretlere ne denir?

  Dildeki sesleri g�steren ve kelime yazmaya yarayan i�aretlere ne denir?

  �Dildeki sesleri g�steren ve kelime yazmaya yarayan i�aretlere ne denir?� sorusu bu konuya ilgi duyanlar ki�ilerce merak ediliyor. Bu i�aretlere harf denir. Harfler, konu�mamam�za yard�mc� olur. Ayn� zamanda yaz� yazarken de harfler oluk�a �nemli bir yere sahiptir. Harfler �lkelere g�re de�i�ebilir. Bu harflerin yine �lkelere g�re say�s� da farkl�l�k g�sterebilir. D�nya �zerinde bir�ok alfabe ve farkl� say�da harf bulunmaktad�r.

  D�LDEK� SESLER� G�STEREN VE KEL�ME YAZMAYA YARAYAN ��ARETLERE NE DEN�R?

  Ses, dili olu�turan en k���k birimdir. Harf ise sesin yaz�daki kar��l���d�r. Harf yaz� yazmak i�in kullan�lan i�arettir. Harflerin hepsi alfabeyi olu�tururlar. Yaz� harfler d���nda rakam, noktalama i�aretleri ya da ba�ka semboller i�erebilir ama harfler yaz�n�n en temel ��esidir.

  Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmay� sa�layan i�aretlerden her birine harf denilmektedir. Bug�n kullanmakta oldu�umuz alfabede, dilimizin seslerine g�re harf bulunmaktad�r. T�rk alfabesindeki k���k ve b�y�k harfler �unlard�r.

  a, b, c, �, d, e, f, g, �, h, i, �, j, k, 1, m, n, o, �, p, r, s, �, t, u, �, v, y, z.
  A, B, C, �, D, E, F, G, �, H, I,�, J, K, L, M, N, O, �, P, R, S, �, T, T �, V, Y, Z.

  Alfabedeki her harf, bir sesin kar��l���d�r. Harfler, ya ses kiri�lerinden kopup gelerek, a�z�n az ya da �ok a� durumunda, hi�bir engele rastlamada serbest olarak ��karlar; ya da bir seslinin yard�m�yla ��kar�labilirler. Serbest olarak ��kan seslere, Sesli harfler, b sesli harfin yard�m�yla ��kar�labilen harflere de sessiz harfler denir.

  Sesli harfler, dilin, dudaklar�n, �enenin ald��� duruma g�re, kal�n � ince sesliler, d�z � yuvarlak sesliler, geni� ve dar sesliler olmak �zere �� ayr�l�rlar.

  Sessizler de ��k�� yerlerine (dudak di�, damak, han�ere) s�yleni� s�ras�nda ses yolunun ald��� duruma, kiri�leri ses verip vermemesine g�re �e�itlere ayr�l�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap