Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sinop üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü

  1 ziyaretçi

  sinop üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü Ne90'dan bulabilirsiniz

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ

  Telefon: (0368) 271 57 28

  Dahili: 4444

  Faks:

  Yazı kaynağı : rehber.sinop.edu.tr

  Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (mülga)

  Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (mülga)

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

  (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl başlama ve bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten takvimi,

  b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

  c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

  ç) Anabilim dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

  d) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ilgili enstitü müdürüne karşı sorumlu olan anabilim dalı başkanını,

  e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

  f) Bütünleşik doktora: Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

  g) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden ders aldığı dönemi,

  ğ) Enstitü: Sinop Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

  h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

  ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

  i) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle hesaplanacak değeri,

  j) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi,

  k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

  l) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre hesaplanan krediyi,

  m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

  n) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

  o) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

  ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

  p) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı lisansüstü öğrencilere rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

  r) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geçtiği dönemi,

  s) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevlerini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

  ş) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye vb. etkinliklerin ders saatlerinin yarısının toplamından oluşan kredi birimini,

  t) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

  u) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

  ü) Yarıyıl: Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her birini,

  v) Yeterlik sınavı: Öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığına yönelik yapılan sınavı,

  y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

  z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

  (1) İlgili anabilim dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları açılabilir.

  (2) Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili anabilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

  (3) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

  (4) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri, enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

  (5) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, yüksekokul, bölüm veya anabilim dalından farklı ad ve içerik taşıyan, disiplinlerarası bir anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir anabilim dalının başkanı enstitü müdürü tarafından atanır. Anabilim dalı başkanının görev süresi 3 yıldır.

  (6) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

  (1) Anabilim dalı başkanlığı, lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısını ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan talep formuna göre üzerlerindeki öğrenci yükü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak enstitüye önerir. Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

  (2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

  (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

  (2) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda belirlenir.

  (3) Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

  a) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

  1) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

  2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

  3) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan şartı aranmaz.

  b) Doktora programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

  1) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

  2) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, yüksek lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları,

  3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya eşdeğer bir puana sahip olmaları,

  4) YDS’den 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

  5) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavına, başka bir yabancı dilden girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları,

  gerekir.

  c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.

  (1) Başvurular, ilgili enstitü tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

  a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.

  b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 40’ı, varsa yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat sınavı puanının % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının en az 70 puan olması gerekir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ile yazılı, mülakat veya özel yetenek sınav sonucu alınan puanın % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı, mülakat veya özel yetenek sınavından en az 65 puan alması ve değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir.

  c) Taban puanın üstünde puana sahip adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sayısını aştığı takdirde sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada eşitlik halinde mezuniyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

  ç) Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmadığından değerlendirmeler, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yapılır. Sıralamada eşitlik olması durumunda mezuniyeti en yakın olana öncelik verilir.

  d) Başvuruların ön değerlendirmesi enstitü müdürlüğünce yapılır.

  e) Enstitü yönetim kurulu, adayların mülakat sınavlarını yapmak üzere, öğrenci kabul edecek anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise çoğunluğu ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş kişilik jüriler oluşturur. Jüri ilanda belirtilen tarih, yer ve saatte toplanarak öğrencilerin mülakat sınavını yapar. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış sonuç listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafında ilan edilir.

  (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınarak yapılır.

  (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

  a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

  b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

  c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

  ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

  (2) Bir yarıyılda en fazla dört bilimsel hazırlık dersi aldırılabilir ve aldırılacak bu dersler en geç ders kayıtlarının bitimine kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurul kararı ile zorunlu ders olarak belirlenir. Alınarak başarısız olunan derslerin takip eden yarıyılda açılmaması durumunda yerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ile başka bir ders aldırılabilir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü programın not ortalamasına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan adaylar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

  (3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

  (4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Üniversitenin ilgili yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülür.

  (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

  (2) Enstitüye özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyenlerin, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına müracaat etmesi gerekir.

  (3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz.

  (4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini ve izledikleri dersin tüm koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

  (5) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talep etmeleri halinde kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

  (6) Özel öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretinin lisansüstü eğitim için belirlenen miktarını öderler.

  (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programlar arasında yapılır. Anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

  (2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yaparlar.

  (3) Adayların yatay geçiş başvurusu, aldığı derslerdeki başarı notu, ders içerikleri ile alınan lisansüstü derslerin kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

  (4) Yatay geçiş esasları şunlardır:

  a) Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci başvuru şartlarına sahip olmak.

  b) Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programda veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ders yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak.

  c) Yüksek lisans programı için kayıtlı olduğu programda tez aşamasında olmamak, doktora programı için yeterlik sınavına girmemiş olmak.

  ç) Başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olmak.

  d) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak; başardığı derslerin not ortalaması; 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 puan veya eşdeğeri olmak.

  (5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

  (6) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçişe izin vermek Senatonun yetkisindedir ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

  (7) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programlarda geçirdiği süre başvurduğu programın azami süresine dâhil edilir.

  (8) Enstitü araştırma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yatay geçiş yapacaklar ile öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında enstitü lisansüstü programlarına yerleştirilen öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

  (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için istenilen belgeler enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

  (2) Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

  (3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre eksik kalan kontenjan kadar yedek adayların kayıtları yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

  (4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.

  (1) Lisansüstü öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

  (2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

  (3) Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenci, ders ekleme-bırakma süresi içerisinde mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ilgili programa kayıt yaptırabilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrencinin, ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen süreler kayıtlı bulunduğu programın azami süresinden sayılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

  (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez açılacak dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

  (2) Açılması onaylanan derslerden her yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğretim üyeleri anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  (3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde enstitü kurulunun kararı ile arttırılabilir.

  (4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim elemanları tarafından verilir.

  (5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

  (1) Lisansüstü öğrencilere, Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı, tezli yüksek lisans programında en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programında ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

  (2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

  (3) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci ile birlikte karar verir ve enstitü ile ilgili resmi işlemleri zamanında yapmakla sorumludurlar.

  (4) Bir öğretim üyesi en fazla beş lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir. Gerekli hallerde tez danışmanlığı üst sınırı anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile 12’ye kadar arttırılabilir.

  (5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

  (6) Gerekli hallerde tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ve/veya tez danışmanı öğretim üyesinin mazeretini belirtir yazılı dilekçesini anabilim dalına sunması üzerine, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

  (7) Tez danışmanının Üniversiteden ayrılması gibi görevinin sona erdiği ya da en az bir yarıyıl görevinin başında bulunamayacağı durumlarda, danışmanlığının boş kalacağı süre içerisinde danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanlığınca, görüşü alınarak önerilen ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı öğretim üyesi tarafından yürütülür. Boşalan tez danışmanlığı görevini ilgili anabilim dalında yürütecek öğretim elemanı bulunmaması durumunda, tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

  (1) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiğinin öğretilmesi, akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili kaynakları izleyebilme yeteneğinin kazandırılması amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

  (2) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, ders açma isteğinin enstitü kurulunca kabul edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğrenci bulunduğu sürece öğretim elemanının izinli, görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

  (3) Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız birinci danışman tarafından verilir.

  (4) Uzmanlık alan dersi her öğretim üyesi için, öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek lisans ve doktorada haftada dörder saat olarak açılır.

  (1) Seminerin amacı; öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir konuda hazırladığı sunumu öğrenci ve öğretim üyelerine sunmasıdır.

  (2) Seminerin konusu, sunum yapılacağı tarih, yer ve saat enstitüye bildirilir ve gerekli yerlerde ilan edilir.

  (3) Öğrenci tez yazım kılavuzuna uygun yazdığı ve danışmanına onaylattığı seminerini enstitüye süresi içerisinde teslim eder. Seminerini akademik takvimde belirtilen sürede teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu dersten başarılı bulununcaya kadar bu dersi almaya devam eder.

  (4) Seminer ve tez çalışması birlikte yürütülemez.

  (1) Akademik yılı oluşturan her bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dersten oluşur. Öğrenciye, her dönem öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile 30 AKTS kredisine kadar ders aldırılır. Ancak, öğrencinin talebi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenciye bir akademik dönemde daha önce almadığı ve/veya alıp devamsızlıktan başarısız olduğu en fazla 36 AKTS kredisi ders aldırabilir.

  (2) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen dersler kredi hesabında göz önünde bulundurulmaz. Ancak, başarısız olunan dersin yerine farklı bir ders alınırsa kredi hesabında göz önünde bulundurulur.

  (3) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde danışmanın onayı ile ders ekleme-bırakma yapabilir.

  (1) Öğrenci başarısız olduğu derse bir sonraki yarıyıl öncelikli olarak yeniden kayıt yaptırır. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan ders hariç, tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz. Öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin ilgili yarıyılda açılmaması, programdan kaldırılması halinde danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka lisansüstü ders alabilir.

  (2) Lisansüstü öğrenciler, almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamazlar.

  (1) Bir öğrenci lisansüstü eğitimde alacağı derslerin (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) AKTS kredi sayısının en çok %50’sini danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersleri kayıtlı olduğu programın ders yüküne saydırabilir.

  (2) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak başarılı olduğu dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) ile özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri son beş yılı geçmemiş olmak koşulu ile danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programda alması gereken derslerin yerine saydırabilir.

  (3) Ders saydırma başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, mazeretli kayıtların son gününe kadar yapılabilir. Daha sonraki yarıyıllarda yapılacak ders saydırma başvuruları dikkate alınmaz.

  (4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, lisansüstü eğitim programında alması gereken derslerin yerine sayılır.

  (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olması gerekir.

  (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihleri anabilim dalı başkanlığınca dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

  (2) Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

  (3) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarının tarih ve yerleri enstitü müdürlüğüne bildirilir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân edilir.

  (4) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

  (5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

  (6) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

  (7) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

  (8) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde internet üzerinden girilerek onaylı çıktılarının anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi gerekir. Sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.

  (9) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden elektronik olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden yapılabilir.

  (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar ve ödev gibi çalışmalarda öğrencinin gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

  (2) Sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav puanının %40’ının, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 60'ının toplanması ile hesaplanır. Öğrencilere duyurulmak üzere anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak bilgi vermek koşuluyla, öğrencinin yarıyıl içinde yapacağı çalışmalar, sınav yerine ve/veya sınavlarla birlikte değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

  (3) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

  a) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden muaf olmaları durumunda kullanılır.

  b) G (Başarılı, Geçti): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

  c) K (Başarısız, Kalır): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarısızlık durumu için kullanılır.

  ç) B (Ders Bırakma): Herhangi bir sebeple bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.

  d) S (Süren Ders): Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının dönem içerisinde bitmeyerek devam etmesi durumunda kullanılır.

  e) F1 (Devamsız): Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok, başarısız.

  f) F2 (Devam etti): Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

  g) FF, FD: Başarısız dersler için kullanılır.

  (1) GANO, öğrencinin enstitüye kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıtlandığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

  (2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin M, G, K, B ve S notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

  (1) Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından, ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili öğretim elemanınca yapılır ve yapılan bu düzeltme anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yüksek Lisans Programı

  (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, Senato tarafından belirlenir.

  (2) Yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

  (3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

  (4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izin hususları ile geçiş şartları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

  ALTINCI BÖLÜM

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

  (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

  (3) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak en az doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

  (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

  (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

  (2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

  (3) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte de yürütülebilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

  (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Tezli Yüksek Lisans Programı

  (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

  (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

  (2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

  (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

  (4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

  (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

  (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (3) Öğrenci ilk iki yarıyılda AKTS ders kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek ve başarılı bulunmak kaydıyla, en erken üçüncü yarıyılın sonunda tezli yüksek lisans programını tamamlayabilir.

  (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır.

  (2) Tez konusu veya önerisi üzerinde yapılacak değişiklikler danışmanın gerekçeli yazısı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

  (3) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilen öğrenci, tezini karar tarihini takip eden altı ay içinde teslim edemez.

  (4) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştikten sonra öğrenci en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmelidir.

  (1) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar tezini enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

  (2) Tez savunma sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Tez yazım kılavuzuna uygun yazılmayan tezlerin savunma jürileri oluşturulmaz.

  (3) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ikinci danışman beş kişilik jüride yer alabilir, ancak üç kişilik jüride yer alamaz.

  (4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

  (5) Tezler enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.

  (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav jüri tarafından belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

  (2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

  (3) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez savunma sınavı, karar aşaması dışında dinleyiciye açık olarak yapılabilir. Ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

  (4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir, jürinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişiklik yapılabilir. Bu karar ve jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporları ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye bildirilir.

  (5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (2) Tezini veya enstitü tarafından istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı olduğu programı tamamlamış sayılmaz.

  (3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

  (4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Doktora Programı

  (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

  (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

  (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

  (2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak lisans programından alınan dersler doktora ders yüküne sayılmaz.

  (3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

  (4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı tümleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

  (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

  (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

  (4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavları yılda iki kez ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

  (2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

  (3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığınca anabilim dalında sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi; ilgili anabilim dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Anabilim dalı başkanının yeniden atanması veya üyelerden birinde değişikliğin gerekli olması halinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komitenin görev süresi başlar.

  (4) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

  (5) Sınavın tarih, yer ve saati ilgili anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten, sözlü sınav süresi yarım saatten az olamaz.

  (6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve sınav evrakı, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gönderilir.

  (7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

  (8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programda alması gereken asgari AKTS ders kredisinin (uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç) üçte birini geçmemek üzere fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

  (9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

  (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

  (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı tezlerde ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Tez önerisi savunması ile takip eden tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır.

  (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

  (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

  (2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

  (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya tez izleme komitesince ilan edilen tarihte tez önerisi savunmasına girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

  (4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul ve red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

  (5) Tez önerisi reddedilen öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Programa aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; farklı bir danışman, tez konusu veya tez izleme komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (6) Kabul edilen tez önerisi gerekli ise etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kurul kararı ile onaylanır.

  (7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için:

  a) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

  b) Tez izleme komitesi, ilan edilen tarihte toplanarak tez çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme komitesince ilan edilen tarihte toplantıya katılmayan öğrencinin tez çalışması başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  c) Tez önerisinde savunulan rapor, tez izleme komitesi ara raporu olarak değerlendirilmez.

  ç) Tez çalışması dersi alınmadan tez izleme komite raporu sunulamaz ve iki rapor arası en az üç ay olmalıdır.

  (8) Kabul edilerek onaylanan tez önerisinde değişikliğin gerekli olması halinde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına alınır.

  (9) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

  (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

  (2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek jüri üyelerinden ve tez izleme komitesi dışındaki asil üyelerden en az birinin ilgili anabilim dalından ve başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olması gerekir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

  (3) Öğrenci tarafından hazırlanan tezler, enstitü müdürlüğünce belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.

  (4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

  (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, jüri tarafından belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

  (2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

  (3) Jüri üyeleri, öğrencinin sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Karar aşaması dışında tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

  (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez savunma sınav jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişikliğe gidilebilir. Bu karar ve jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.

  (5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 41 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

  (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

  (3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

  (4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla, tezli yüksek lisans programları için en fazla iki yarıyıla, doktora programları için en fazla dört yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

  (2) Öğrencilere; askerlik görevleri, sağlık gerekçeleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geçmemek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

  (3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

  (4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar dilekçe ve mazeret ekleriyle birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

  (5) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretim elemanlarının veya resmi kurumlarda çalışan lisansüstü öğrencilerin; eğitim-öğretim, staj, araştırma ve bu gibi sebeplerle yurt dışına görevlendirilmeleri halinde izinler, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

  (1) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememe, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olma, tez savunmasına girmeme veya tezini süresinde enstitüye teslim etmeme durumları dışında, aşağıdaki hallerde lisansüstü öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir:

  a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar,

  b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olanlar,

  c) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir Üniversiteye yatay geçiş yoluyla gidenler.

  (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  (1) Her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresine, gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim süresince enstitü tarafından yapılan ilan ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

  Yazı kaynağı : www.lexpera.com.tr

  Sinop Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı - Memurlar.Net

  Sinop Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı - Memurlar.Net

  Başvuru işlemine başlamadan önce Lisansüstü İlan Metnini okuyunuz.

  Dikkat Edilecek Hususlar

  ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  İstenen puanların belgelerinde görünen şekliyle (virgül sonrası dahil) başvuru sistemine girilmesi gerekmektedir. Puanı girilmeyen başvurular hatalı kabul edilecektir.

  KAZANAN ADAYLARIN İLAN EDİLMESİ ve İTİRAZ

  ONLİNE BAŞVURU :

  Başlangıç Tarih ve Saati : 17 Ocak 2021 tarihinde aktif olacaktır.

  Bitiş Tarih ve Saati : 03 Şubat 2021 tarihinde saat 16:00'da kapanacaktır.

  EKLER :

  Ales Eşdeğerlik Tablosu

  YÖK Not Dönüşüm Tablosu

  YDS Eşdeğerlik Tablosu

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap