Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sınıf rehberlik çalışmalarında karşılaşılan güçlükler görüş ve öneriler

  1 ziyaretçi

  sınıf rehberlik çalışmalarında karşılaşılan güçlükler görüş ve öneriler Ne90'dan bulabilirsiniz

  İlkokul

  İlkokul

  Biyo-psiko-sosyal varlık olarak kabul edilen insan, her yönden gelişmeye açık bir özellik gösterir. Modern dünyada hızla gelişen teknolojik imkanlar, insanın büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor olsa da, beraberinde farklı psikolojik, biyolojik ve sosyolojik sorunları getirmekte olduğu müşaade edilmektedir. Bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi isteği yönlendirici rehberliği zorunlu kılmıştır. Böylelikle rehberlik, eğitimin bir parçası haline gelmiştir.

  Rehberlik, bireyi tamamen yönlendirmek, belirli bir kalıba sokmaya çalışmak değildir. Rehberlik, bireyin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını sağlaması için yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik hizmetleri bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır.

  Rehberlik eğitim uygulamaları öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedefler.

  Bilim Koleji Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresini ve potansiyelini de farkına varır.

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

  Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.

  REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

  Öğrenci Görüşmeleri

  1-Bireysel Görüşmeler:

  Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

  2-Grup Görüşmeleri:

  Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.

  Veli Görüşmeleri

  Veliyi Tanıma Çalışmaları

  Öğrenciyi tanıma Çalışmaları

  Oryantasyon Çalışmaları

  Veli Ziyaretleri

  Öğrencileri ve aile ortamlarını daha yakından tanımak amacıyla öğrencilerin evlerine veli ziyaretleri düzenlenmektedir. Rehber öğretmen olarak sınıf öğretmenleri eşliğinde  bu ziyaretlere iştirak edilmeye gayret edilmektedir.

  Veli Çayları

  Velileri daha yakından tanımak ve veliden gelebilecek önerileri  değerlendirmek amacıyla, sınıf öğretmeninin liderliğinde, her sınıf bazında düzenlenen veli çaylarına iştirak edilerek velilerle ortak zaman paylaşımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle velilerle öğrenciler hakkında genel bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

  ÇALIŞILAN KONULAR

  Öğrencinin Ders Başarı Takibi

  Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti (öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.)

  Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

  Öğrencinin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

  Okul Başarısında Ailenin Rolü

  Çatışma Çözme Becerisi

  Sosyal ve Duygusal Gelişim

  Arkadaşlık İlişkileri

  Sosyal Beceri Eğitimi 

  Öğretmen Görüşmeleri

  Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisinde olmalıdır.

  Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

  Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

  Seminerler

  1- Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmaları

  2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

  Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

  Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Çalışmaları

  Projeler

  Doküman Çalışmaları

  - Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi

  - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  - Test ve Envanter Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  - Çocuk Eğitimi İle İlgili Bilgilendirici Yazılı Doküman

  - Veli Bülteni

  ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

  1- Bireysel Görüşmeler; Oryantasyon çalışmaları, Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme çalışmaları.

  Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarının da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel görüşmeler farklı şekillerde uygulanır;

  Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

  2- Grup Görüşmeleri

  - Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

  - Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),

  - Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları, 

  - Dikkat Çalışmaları,

  - Atılganlık Eğitimi,

  - Öfke Kontrolü,       

  - Problem Çözme Becerisi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

  Veli Görüşmeleri

  Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet veya telefonla aranarak)

  - Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

  -  Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili çeşitli dokümanlar hazırlanır.

  Öğretmen Görüşmeleri

  Rehber öğretmen, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

  Seminerler

  Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

  1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

  Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

  Verimli Ders Çalışma Teknikleri

  Test Çözme Stratejileri

  Akran Zorbalığı

  Temizlik ve Hijyen ( Bedensel Temizlik, Sınıf İçi Temizlik, Çevre Temizliği)

  Mahremiyet ve İstismar

  İnternet Dost musun Düşman mı?

  Olumlu Davranış Kalıpları

  2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

  Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;

  - 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

  - Dil ve Konuşma Bozuklukları

  - Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

  - Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

  - Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri

  - Özel Yetenekli Öğrenciler

  - Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri

  - Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar

  - Çocuklarda Duygusal Zeka “EQ"

  - Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat

  Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

  Yıl içerisinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  gerekli görüldüğü zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

  Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır. Envanterler derse girilmek koşulu ile rehber öğretmen tarafından yapılır.

  Ayrıca sınıf içi etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,” Ders Çalışma Planı Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve “Arkadaş İlişkileri”, “Olumlu Davranış Kalıpları”,  kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

  ÖĞRENCİLERE UYGULANAN TEST VE ENVENTERLER

  - Öğrenci Tanıma Formu

  - Otobiyografi

  - Bir Aile Resmi Çiz Envanteri

  - Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri

  - Burdon Dikkat Testi

  - Çoklu Zeka  Envanteri,

  - Öğrenme Sitilleri Testi

  - Duygusal Zeka Envanteri

  - Teele Çoklu Zeka Envanteri

  - Konsantrasyon Testi

  - Sosyometri 

  Sosyal Beceri Eğitimi Çalışmaları

  Elliot ve Gresham (1993), sosyal becerileri bir bireyin olumlu tepkileri meydana çıkarıp olumsuz tepkilerden kaçınmasına yardımcı olacak şekilde diğerleriyle etkileşimini mümkün kılan sosyal açıdan kabul gören davranışlar olarak ifade etmiştir.

  Eğitimin temel amaçlarından bir tanesi bireyin içinde bulunduğu topluma  uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Bu uyum sürecinin en önemli bileşeni sosyal beceri kazanımlarıdır. Öğrencilerin sosyal becerileri kazanımalarını elde etmeleri eğitimin önemli işlevi arasında yer almaktadır. Bu işlevin gerçekleşmesinde temel sorumluluk da, ilköğretime düşmektedir. Çünkü ilköğretim, toplumdaki tüm bireylerin sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırıldığı önemli bir eğitim basamağıdır.

  Bireyin hayatında başarılı ve mutlu olabilmesi için bu türden niteliklere sahip olması gerekir. Bu düşünceden hareketle okulumuzda, 1-8 sınıflar için sosyal beceri eğitimi çalışmaları hedeflenmiştir.

  Etkinlikler; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendinitanıyan, empati yeteneği gelişmiş, kendine güven duyan,  kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, problemler karşısında çözüm üretebilen, sağduyulu, duyarlı, etkin ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenmiştir.

  Etkinliklerde öğrenciyi aktif bir katılımcı ve sorunları araştırıcı bir birey hâline getiren, öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Buna göre, öğrenciler öğretilen birey değil, araştıran, sorgulayan, öğrenen, kendi iç kontrolünü sağlayan, sorumluluklarını üstlenen bireyler olmaları sağlanacaktır.

  Etkinlikler gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı temel alınarak hazırlanmış ve öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınmıştır.

  Rehberlik birimi olarak, her ay bir sosyal beceri üzerinde çalışmayı hedeflemekteyiz.

  Öğrenci Merkezli Proje Çalışmaları

  Öğrencilerimizin okul hayatları kadar sosyal hayatlarına da olumlu etkilerde bulunmak amacıyla, öğrenci ve veli katılımını sağlamak hedefli projeler gerçekleştirilmektedir.

  “KENDİMİ AŞIYORUM”  PROJESİ

  Her öğrenci başarı çıtasını yükselttikçe onore edilmek ister. Başarısının fark edilmesi onun moral motivasyonunu arttırarak kendine duyduğu özgüveni arttırır. Özgüveni artan çocukta başarma lezzetini tekrar tekrar tadmak için daha çok gayret gösterir. Böylelikle başarısını daha da arttırır. Bu düşünceden hareketle başarı düzeyi ne olursa olsun deneme sınavlarında bir önceki sınava göre puanını 15-20 puan arasında arttıran her öğrenci başarı belgesi ile ödüllendirilmektedir. Başarı belgesini almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini almanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Bu duygu onların ders çalışmaya karşı güdülenmesini sağlamaktadır. Başarmak ve onay görmek nasıl güzel bir duygudur, bunu onların gözünde yakalamak bizleri de çok mutlu etmektedir.

  Bunun yanı sıra sınıfında dereceye giren öğrenciler de başarı belgelerini alarak büyük bir coşku yaşamaktadırlar. Bu başarı onların omuzlarına büyük ölçüde yük de getiriyor. Diğer deneme sınavlarında da aynı başarıyı yakalayabilmek için çok çalışmaya devam.

  HAFTANIN YILDIZI”  PROJESİ

  Bu proje, öğrencilere olumlu davranış kalıplarını kazandırmak, onların ders başarılarını arttırmak ve moral motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir.

  Her hafta, her sınıftan bir öğrenci haftanın yıldız öğrencisi seçiliyor. Öğrenci,  “Haftanın yıldızı ” yaka kartı ile ödüllendiriliyor. Öğrenci bir hafta boyunca bu kartı üzerinde taşıyarak diğer arkadaşlarına rol model oluyor.

  Bu çalışma, çocukların sorumluluk bilinci kazanmalarını da desteklemektedir.

  "HAFTANIN EN TEMİZ SINIFI" PROJESİ

  Öğrencilerde temizlik bilincinin gelişmesi ve davranışa dönüşmesi için “Haftanın En Temiz Sınıfı Projesi” geliştirildi. Her hafta, sınıfının bir hafta boyunca temiz kalmasını sağlayan öğrenciler,  “Haftanın En Temiz Sınıfı” olarak belirlenerek sertifika almaya hak kazanıyor.

  Bu proje çocukların çevre temizliği duyarlılığını büyük ölçüde arttırmaktadır.

  “BENİM HİKAYEM” PROJESİ

  Projede 6 adet temel resim ( nesne) belirlenmiştir. Nesnelerden birinde 3 çocuk bulunmaktadır. Önce çocuklara bu resim gösterilir. Ve çocuğa hangisi ile ilgili hikaye yazmak istediği sorulur. Sonra tüm resimler çocuğa gösterilir. Çocuğa, “İçinde bu resimlerin olduğu bir hikaye yazmanı istiyorum” yönergesi verilir. İstediğin resimden başlayabilirsin denilerek hikaye yazma işlemi başlatılır. Sonra tüm hikayeler toplanarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme kurulu tarafından en güzel bulunan hikaye 1. seçilir.  1.,2.,3. seçilen hikayelerin sahibi ödüllendirilir.

  Projedeki amaç, çocukların belirlenmiş çeşitli resimler eşliğinde kendi hikayelerini oluşturmasıdır. Bu vesile ile çocuklar üretmeye, düşünmeye başlayacak ve belki de ilk defa kendi öykülerini yazmış olacaklar. Resimler ortak ancak aynı resimlerden her çocuk farklı bir perspektif sunacak bizlere. Her çocuk kendi iç dünyasın yansıtacaktır. Çocukların iç dünyalarına ulaşmak adına yol gösterici bir çalışma olacaktır.

  DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ ÇALIŞMALARI

  Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve insiyatif kullanma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.bilimkoleji.k12.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap