Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tbmm tarafından hangi şehirlerimize şanlı gazi kahraman ünvanı verilmiştir

  1 ziyaretçi

  tbmm tarafından hangi şehirlerimize şanlı gazi kahraman ünvanı verilmiştir Ne90'dan bulabilirsiniz

  TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI

  kendini kurtaran ender �ehirlerden biridir. Daha �nceleri Urfa, Antep ve Mara� olan bu �ehirlere T�rkiye B�y�k Millet Meclisi taraf�ndan "�anl�", "gazi" ve "kahraman" unvanlar� verilmi� ve bug�nk� isimlerini alm��t�r.

  De�erli Ba�kan, say�n milletvekilleri; 1920'de Urfal�lar �anl� bir �zg�rl�k ve ba��ms�zl�k sava��n� vermi�lerdir. Bu nedenle Urfa'm�za 1984 y�l�nda "�anl�" unvan� eklenmi�. Bu kahramanl�k destan�na k�saca de�inmek isterim.

  Birinci D�nya Sava��'nda Osmanl� ordular� yenilmi�, Sevr Antla�mas� imzalanm��, asker silah b�rakm�� ve halk yaln�z b�rak�larak kendi kaderine terk edilmi�ti. T�rk tarihinin bu en k�t� d�nemini f�rsat bilen �ngilizler 1919'da Urfa'y� i�gal etmi�ti, bir s�re sonra da 3 bin ki�ilik kuvvetleriyle Frans�zlar Urfa'ya girmi�ti. Bu i�galin ard�ndan Urfa'da bir Kuvay�milliye g�c� olu�mu� ve bunlar�n liderli�ini de merhum Y�zba�� Ali Saip Bey �stlenmi�ti. Halk kendi imk�nlar�yla, can�yla, kan�yla, mal�yla g�r�lmemi� bir kurtulu� m�cadelesi vererek kendi �zg�rl���n� kazanm�� ve mill� m�cadele ruhu t�m yurtta g��lenerek tarihin seyrini de�i�tirmi�ti. Merhum Ali Saip Bey'e de Soyad� Kanunu'yla, g�sterdi�i kahramanl�k nedeniyle Ursava� soyad� verilmi�ti. Sonunda 11 Nisan 1920'de Urfa'da, Kurtulu� Sava��'n�n kahramanlar�n�n �nc�l���nde halk�n olu�turdu�u kuvvetler, Ankara'da kurulan Meclisten 12 g�n �nce �ehirlerini �zg�rl��e kavu�turmu�lard�r. Bu kurtulu�un sonras� harekete ge�en Urfal�lar -tabii, Gaziantepli arkada�lar�m, hem�ehrilerim g�cenmesinler- ayn� zamanda Antep'e de yard�mc� oldular. Yani �anl�urfal�lar sadece ve sadece Urfa'y� kurtarmakla kalmad�, bu �zg�rl�k ve ba��ms�zl�k m�cadelesi nedeniyle Gaziantep'e de yard�mc� oldu.

  ABDULKAD�R Y�KSEL (Gaziantep) - Mahmut Bey, Gaziantep'in 6.311 �ehidi var. En kanl�s� orada oldu, Gaziantep'te oldu.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - Allah rahmet eylesin.

  Tabii, �anl�urfal�lar vatan savunmas�nda, �lke savunmas�nda �ehir, b�lge, m�nt�ka tan�mazlar de�erli arkada�lar. �lkemiz i�in, vatanda��m�z i�in, �zg�rl�k i�in, bar�� i�in �anl�urfa hak etti�i noktada de�il ama in�allah, hak etti�i noktaya Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar�nda onu getirece�iz. (CHP s�ralar�ndan alk��lar)

  De�erli Ba�kan, de�erli milletvekilleri; �anl�urfa tarihi sadece bir kurtulu� m�cadelesi midir? Elbette hay�r. Urfa tarihine bakarsan�z, S�merlere, Romal�lara, B�y�k �skender'e, Selahaddin Eyyubi'ye ve bir�ok medeniyete ev sahipli�i yapm�� oldu�unu g�r�rs�n�z. Bu nedenle, �anl�urfa ve �evresi, Harran y�resi sadece y�zy�l�m�z i�erisinde de�il, onun �tesine, �ok daha gerilere giden k�kl� bir tarihe ve k�lt�re sahip olan bir b�lgedir. �anl�urfa peygamberler �ehridir. �anl�urfa medeniyetin be�i�idir. �anl�urfa d�nyan�n en eski �niversitelerden birine ev sahipli�i yapan yerdir ancak �niversitemiz hak etti�i imk�nlara getirilmi� de�il. Say�n Bakan iki d�nemdir �anl�urfa'n�n milletvekili se�iliyor. Se�ildi�i ilk d�nemdeki mahall� se�imlerde 414 -�anl�urfa'n�n kod numaras� 414- projesi vard�, 414 projesinin 14 tanesi ger�ekle�medi. Hemen Say�n Bakan�n yan�nda oturan Say�n B�y�k�ehir Belediye Ba�kan� d�neminde 687 proje vaadi vard�. Ben anlamad�m, o 687 vaadi nas�l buldu. Say�n Faruk Bey 414'� �anl�urfa'n�n telefon kodu 414 oldu�u i�in �yle bulmu�tu ama o d�nemin Say�n B�y�k�ehir Belediye Ba�kan� �anl�urfa Valisiydi, Belediye Ba�kan aday� g�sterildi, 687 projeyi nereden ��kard�lar?

  �BRAH�M HAL�L YILDIZ (�anl�urfa) - 400'd�, 14'� sen koydun �st�ne.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - �imdiki belediye ba�kan� diyor ki: "Ben de anlam�yorum." Bu 687 projeyi ��karm��lar ama nas�l ger�ekle�ece�ini bilmiyor o da.(CHP s�ralar�ndan alk��lar) Yani, onun i�in, �anl�urfa'ya 414 proje veren, 687 proje s�z�n� veren iki de�erli milletvekili arkada��m�z bakan ve milletvekili olarak yan yana oturuyorlar. Bunu da ben t�m Meclisin ve t�m �anl�urfal�lar�n bilgisine arz ediyorum. Tabii, �anl�urfa�

  U�UR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Say�n Bakan Artvinli Mahmut, Artvinli Say�n Bakan.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - Say�n Bakan Artvinli ama �anl�urfal�lar -tabii, medeniyetin be�i�i- herkesi ba�r�na bas�yor; in�allah, bundan sonra Urfal�lar ithal bir bakan� da kendi b�lgelerinden se�mezler.

  �DR�S BALUKEN (Diyarbak�r) - Bakan Bey Urfa'n�n oylar�yla ilgileniyor, sorunlar�yla de�il.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - Yani �anl�urfa'da de�erli olan 12 milletvekili var, yani her biri kendi �ap�nda yetenekli, ger�ekten donan�ml� arkada�lar.

  ABDULKAD�R Y�KSEL (Gaziantep) - Sizi de Urfa'ya alal�m.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - Bu anlamda, neden �anl�urfal�lar kendi i�erisinden bir bakan se�emiyor, ben onu da kavram�� de�ilim.

  ABDULKAD�R Y�KSEL (Gaziantep) - Bu d�nem de siz Urfa'ya gelin, aday olun.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - �imdi, �anl�urfal� milletvekili arkada�lar�m diyorlar ki: "Gelin Urfa'dan aday olun." De�erli arkada�lar, gelin parti kimliklerimizden ayr�lal�m, bire bir, hepinize hodri meydan Urfa'da! (AK PART� s�ralar�ndan g�r�lt�ler)

  ABDULKAD�R Y�KSEL (Gaziantep) - Siz y�zde 3'� 5 edersiniz ancak orada.

  MAHMUT TANAL (Devamla) - Bak�n, oradan gayet rahat gelirim.

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  “Gazi”, “Şanlı”, “Kahraman” şehirler…

  “Gazi”, “Şanlı”, “Kahraman” şehirler…

  “Gazi”, “Şanlı”, “Kahraman” şehirler…

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Milli mücadelede destan yazan şehirler

  Milli mücadelede destan yazan şehirler

  Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı illeri öyle mücadeleler verdi ki şehrin isimleri değişti. Bu illere Kurtuluş mücadelesinde sergiledikleri olağan üstü kahramanlık sonucunda Gazi, Şanlı ve Kahraman unvanları verilmiştir.

  gaziantep.jpg

  GAZİ ANTEP

  Gaziantep Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Şehir I. Dünya Savaşı’nın sonunda düşman kuvvetleri tarafından kuşatılıyor. Gaziantep halkı ordudan yardım dahi almadan topraklarını işgal eden Fransızlara karşı dillere destan bir mücadele veriyor. Mücadele sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu destansı kahramanlığa kayıtsız kalamıyor. Meclise Antep’e Gazi unvanı verilmesini teklif ediyor ve kabul ediliyor. 1921 senesinde Antep, Gazi unvanını alarak Gaziantep oluyor. 7 Şubat 2008’te çıkarılan kanun ile de gösterdiği kahramanlıktan dolayı Gazi ilimize İstiklal Madalyası verilmiştir. Gazi unvanlarını alan üç kişi ve kurum vardır. Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM ve Gaziantep’tir.

  sanliurfa.jpg

  ŞANLI URFA

  Nuh aleyhisselâm tufanından sonra bu şehri Semûd kavminin meşhur hükümdarı Ruhha kurmuş ve şehre bunun adına izafeden Rehha denmiştir. Türkler bu bölgeyi fethedince şehre “Uruha” demişlerdir. Zamanla bu kelime Urfa şekline dönüşmüştür. Eski Tarih ve dinî kitaplarda ve bu arada İncil’de geçen Ur şehrinin Urfa olduğu söylenir. Ur, eski Altay Türk dilinde etrafı hendekle çevrili şehir, demektir.

  Şanlıurfa Milli mücadele döneminde ilk olarak İngiliz kuşatmasına maruz kalıyor. İngilizlerin çekilmesinin hemen ardından Fransızların kuşatmasına maruz kalıyorlar. Kuşatmalardan sıkılan halk Urfa Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruyor. Cemiyeti kuran Urfa halkı düşmanla mücadele ediyor. Türk Ordusu Urfa’ya gelseydi, Fransa ile resmi savaş çıkacaktı. Bu nedenle Urfa halkı ordudan yardım almadan tek başına mücadele ediyor. Tek başına mücadele eden cemiyet ve halk düşmanı topraklarından kovuyor. 12 Haziran 1984’te bu şanlı mücadelesinden dolayı şehre Şanlı unvanı ekleniyor.

  kahramanmaras.jpg

  KAHRAMAN MARAŞ

  Kahramanmaraş’ın asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kahramanmaraş’ın isim hikayesi de tıpkı Şanlıurfa ve Gaziantep gibidir. I. Dünya savaşı sırasında düşman işgaline uğrayan Maraş, düşman ile ordunun yardımı olmadan tek başına kahramanca bir mücadele vermiştir. Düşmanı topraklarından kovan Maraş şehrine 1925 senesinde Meclis tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir. 7 Şubat 1973’te ise şehre Kahraman unvanı takdim edilmiştir.

  inebolu.jpg

  İSTİKLAL MADALYALI İLÇE İNEBOLU

  Ülkemizde bir tanede İstiklal Madalyasına sahip ilçe bulunuyor. Bu da Kastamonu’nun İnebolu ilçesidir. 9 Nisan 1924’te TBMM kararı ile İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

  BÜŞRA AKSAKBAĞI / YENİ HABER GAZETESİ

  Yazı kaynağı : www.yenihaberden.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap