Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  telefonlarda ötv kdv kalkıyor mu

  1 ziyaretçi

  telefonlarda ötv kdv kalkıyor mu Ne90'dan bulabilirsiniz

  SON DAKİKA: Yeniden belirlendi! Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi... - Son Haberler - Milliyet

  SON DAKİKA: Yeniden belirlendi! Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi... - Son Haberler - Milliyet

  Cep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

  Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

  YAPILAN ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

  Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

  ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

  CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Lüks tüketim diyeceğimiz telefon fiyatlarında güncelleme olmayacak daha uygun olan cep telefonlarında indirim olması bekleniyor. 5 bin 500 TL’nin altında olan cep telefonlarında indirim yansıyabilir. Bu düzenleme ile yaklaşık 350 liraya varan bir indirim söz konusu.

  Aslında yeni düzenleme şu: Cep telefonlarına ilişkin olarak ÖTV matrahları değişti. ÖTV’siz ve KDV’siz dediğimiz fiyat var. Kararla yüzde 25, ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 640 liradan 1500 liraya çıktı. Yüzde 40 olan ÖTV oranı 1500 liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 50 olan için kullanılan oranda ise eşik 3 bin liraya çıkarıldı. Genelde beklenti şu 5 bin 500 liranın altındaki cep telefonlarında indirim olması bekleniyor. Örnek hesaplama yaptık ve iki fiyatı baz aldık.

  5 bin 310 liralık bir cep telefonunda fiyat yeni düzenlemeyle 4 bin 956 liraya inmiş olacak. Yaklaşık 354 liralık bir indirim bekleniyor.

  2 bin 478 liralık bir telefon baz alındığında 2 bin 212 liraya geliyor fiyat. Yaklaşık 266 liralık bir indirim söz konusudur.

  Bu örnek bir hesaplamadır. Biz neden böyle bir düzenlemeye gidildi diye sorduğumuzda şu cevap veriliyor. Yerli üretime bir teşvik olması isteniyor. Bir tarafta enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonu düşürme mücadelesine bir katkı sağlanabileceği ifade ediliyor. Lüks tüketime değil daha çok uygun tüketime yönlendirmeyle ithalatın böylelikle azaltılabileceğine vurgu yapılıyor."

  TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

  Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

  ÖTV MATRAHI NEDİR?

  Özel Tüketim Vergisi matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kullanıyor. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.

  Yapılan düzenlemeyle düşük ve orta segmentteki telefonlarda vergi yükünün hafiflemesi bekleniyor.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Teknolojik ürünlere vergi indirimi mi geliyor? - ShiftDelete.Net

  Teknolojik ürünlere vergi indirimi mi geliyor? - ShiftDelete.Net


  Nil Ticaret Merkezi – Giriş Katı
  Yeşilce Mah. Yunus Emre Cd. No:8
  34418 – Kâğıthane/İstanbul

  [email protected]

  Yazı kaynağı : shiftdelete.net

  26 Temmuz 2022 SALI

  Hazine ve Maliye Bakanl��� (Gelir �daresi Ba�kanl���)�ndan:

  �ZEL T�KET�M VERG�S� (II) SAYILI L�STE UYGULAMA GENEL

  TEBL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R

  TEBL�� (SER� NO: 10)

  MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �zel T�ketim Vergisi (II) Say�l� Liste Uygulama Genel Tebli�inin (I/B/4) b�l�m�n�n ���nc� paragraf�nda yer alan �vergi dairesi m�d�rl���nden/ba�kanl���ndan al�nan yaz�n�n� ibaresi �vergi dairesi m�d�rl���nden/ba�kanl���ndan al�nan �Kay�t ve Tescile Tabi Ta��tlar�n �thalat�nda �TV Aranmaks�z�n ��lem Tesisi ��in Motorlu Ara� Ticareti �le ��tigal Edildi�ine Dair Belge�nin� olarak de�i�tirilmi�, d�rd�nc� paragraf�nda yer alan �yer alan yaz�� ibaresinden sonra gelmek �zere �en fazla iki y�l s�reyle ve vize s�resince ge�erli olmak �zere� ibaresi eklenmi� ve ayn� paragrafta yer alan �sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya de�i�ikli�i,� ibaresi �sanayi sicil belgesinin yenilenmesi, de�i�ikli�i veya vize edilmesi,� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- Ayn� Tebli�in (II/A/2) b�l�m�n�n birinci paragraf�nda yer alan �(2)� ibaresi �(3)� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 3- Ayn� Tebli�in (III/A/3) b�l�m�n�n ���nc� paragraf�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Muvazaal� olmamak �art�yla, s�z konusu teslim ve hizmetlerin �TV m�kellefleri taraf�ndan ta��t�n teslimi veya ilk iktisab�ndan sonra yap�lmas� halinde, an�lan i�lemlere ili�kin bedellerin ta��t�n �TV matrah�na d�hil olmad��� tabiidir.�

  MADDE 4- Ayn� Tebli�in (III/B/1) b�l�m�n�n ���nc� paragraf�nda yer alan �Bakanlar Kurulu� ibaresi �Cumhurba�kan�� olarak, �bir� ibaresi �ve bu oranlara esas �zel t�ketim vergisi matrahlar�n�n alt ve �st s�n�rlar�n� �� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� paragrafta yer alan �s�f�ra kadar indirmeye;� ibaresinden sonra gelmek �zere �bu s�n�rlar i�inde kalmak �art�yla 87.03 GT�P numaras�nda yer alan mallar i�in farkl� matrah gruplar� olu�turmaya, mallar�n matrah gruplar�, motor g�c�, cinsi, s�n�f�, �st yap� g�vde tan�m�, emisyon t�r� ve de�eri, istiap haddi ile yolcu ve y�k ta��ma kapasitesi itibar�yla farkl� oranlar belirlemeye;�ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 5- Ayn� Tebli�e (III/B/2.8) b�l�m�nden sonra gelmek �zere a�a��daki b�l�m eklenmi�tir.

  �2.9. �tfaiye �nc� Arac�

  T�rk G�mr�k Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan �itfaiye �nc� ara�lar�� �TV kapsam�nda de�ildir.

  Kanunun uygulamas�nda itfaiye �nc� arac�ndan maksat, g�r�lebilirli�i/se�ilirli�i fazla olan bir renkle (k�rm�z�) boyanm�� (giydirme de�il), �n ve arka taraf�na beyaz renk b�y�k harflerle "itfaiye �nc� arac�" ibaresi ile her iki yan taraf�na da itfaiye kurumunun acil �a�r� telefon numaras� ve ara� plakas� yaz�lm�� (yap��t�rma de�il), k�rm�z� renk ���k veren, normal hava �artlar�nda 150 metreden g�r�lebilen, d�nerli, aral�kl� yan�p s�nen tepe lambal� cihaz (���kl� uyar� cihaz�) ile canavar d�d���, siren ve �an gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek �ekilde ses ��karan cihazlar�n sabitlenmi� oldu�u; ta��tlardaki zorunlu yang�n t�p� ve ilk yard�m malzemeleri d���nda, ortalama bir yang�na m�dahale edilebilir boyutta yang�n t�p� ile yang�n yaralanmalar�nda kullan�lacak nitelikte t�bbi malzemenin bulundu�u ilk yard�m kutusunun sabit bir yerinin oldu�u; ara� i�inde itfaiye �nc� hizmetlerinde kullan�lacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma b��a��, balyoz ve �eki�, k�rek, a�a� testeresi, levye, e�ri demir, spanfix germe kay���, kesme makaslar�, kazma, balta, manivela gibi) ile donat�lm�� olan ta��tlard�r.�

  MADDE 6- Ayn� Tebli�in EK 1�i ekteki �ekliyle de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 7- Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 8- Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.��

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap