Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ulusal engelliler veri bankası şifre alma

  1 ziyaretçi

  ulusal engelliler veri bankası şifre alma Ne90'dan bulabilirsiniz

  Yazı kaynağı : kts2.saglik.gov.tr

  RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ VE VERİ TABANINA İŞLENMESİ

  RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ VE VERİ TABANINA İŞLENMESİ

  Engellilik sağlık kurul raporlarının (ESKR) ve çocuklar için özel gereksinim raporlarının (ÇÖZGER) geçerliliğini ve veri tabanına işlenmesi sürecinde yaşanan zorlukları Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Sarı yazdı.

  Raporlar hakkında “geçerlilik süresi” ne anlama gelir?

  Eski yönetmeliklerde olduğu gibi yürürlükte olan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; raporlarda doldurulması gereken alanlardan biri de, raporun geçerlilik süresidir. Raporlar “sürekli” ya da süre/yıl belirtilerek “süreli” olarak düzenlenmek zorundadır.

  Bireyin durumunda ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde “süreli” rapor düzenlenirken, durumun sabit kalması veya artması söz konusu ise “sürekli” rapor düzenlenir. “Sürekli” raporlar ömür boyu geçerli iken, “süreli” raporlar” süresi bitimine dek geçerlidir. Süreli raporlarda, mevzuata göre süresi bitimine 6 aydan az süre kaldığında rapor yenileme yapılabilir. Bir kişinin birden fazla raporu varsa, en son tarihli raporu geçerlidir.

  Raporların geçerliliği hakkında yaşanan sorun nedir?

  Bilindiği üzere ülkemizdeki engellilik değerlendirilmesi ile ilgili mevzuatta sık değişiklik yapıldığı için raporlama süreçlerinde ciddi zorluklar yaşanıyor. Her yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması, yaşanan zorlukları daha artırıyor. Çünkü her yönetmelik değişikliğinde, sanki yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında alınan raporlar geçersizmiş gibi bir algı oluşuyor ve ne yazık ki Devlet’in kurumları da iç yazışmalarla bu algıya resmiyet kazandırıyor. Bu nedenle engelli ve aileleri, eski Yönetmeliğe göre alınmış raporla bir işlem yapmak istediklerinde (RAM raporu yeniletmek, evde bakım aylığı ya da engelli aylığı bağlatmak vb gibi) kurum yetkililerinden “rapor yenileyin” cümlesini duymaktadır.

  Eski ve yeni yönetmeliklerden kastedilen nedir?

  20 Şubat 2019 tarihine dek çocuk ve erişkinlerin engellilik değerlendirmesi, 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılmaktaydı. 20 Şubat 2019 tarihinde çocuklar için engellilik değerlendirilmesi kaldırılarak yerine özel gereksinim değerlendirilmesi getirildi ve iki ayrı yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikler; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’tir.

  Raporların, eski ya da yeni yönetmeliklere göre alınmış olması geçerliliği etkiler mi?

  Bu soruya yanıt olarak; “kesinlikle hayır” diyoruz. Yürürlüğe giren her bir yönetmelik, kendi yürürlük tarihinden önce alınmış raporların süresi içinde geçerli olduğunu yazmaktadır. Dolayısıyla kazanılmış haklar bakımından “sürekli” ibareli raporların yeni yönetmeliklere göre yenilenmesi zorunluluğu yoktur ve kurumlarca da rapor yenilenmesi istenemez.

  Eski tarihli raporların geçerliliğine ilişkin mevzuat hangileridir?

  2005 tarihli Engelliler Hakkında Kanun’a 2013 yılında eklenen “Mevcut belgelerin geçerliliği” başlıklı geçici 5’inci maddede; engelli bireylerin bu tarihten önce ilgili mevzuata göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden halen yararlanmakta oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam edileceği ve özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dahilinde yenilenmeleri gerekmeyeceği açıkça yazmaktadır.

  Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in “Kazanılmış haklar” başlığında (madde 15, 1’inci fıkra); 20 Şubat 2019 tarihi öncesi 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olduğu ve bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemeyeceği yer almaktadır.

  ÇÖZGER Yönetmeliği’nde ise, eski Yönetmelik’e göre alınmış sürekli raporların değişmesine gerek olmadığını net olarak ifade etmediğinden Sağlık Bakanlığı, Nisan 2019’da “Engelli Raporlarının Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar” başlıklı yayınladığı yazıda; halen 18 yaşının altında olup eski Yönetmelik’e göre alınmış “sürekli” raporu olanların rapor değiştirmelerine gerek olmadığını belirtilmiştir.

  E-rapor sistemi ve Ulusal Engelliler Veri Bankası (UEVB) nedir?

  Yürürlüğe giren iki yeni Yönetmelik, raporların kayıt edildiği sistemde de değişiklik getirdi. 20 Şubat 2019 tarihi sonrası yeni yönetmelikler kapsamında alınan raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın elektronik sisteminde düzenlendiğinden doğrudan sisteme işlenmiş olur. Bu raporlar karekodludur ve kişiler rapor örneklerini kendi e-nabız sayfalarından görürler.

  20 Şubat 2019 öncesi alınmış raporlar ise, UEVB’ye kayıt edilmekteydi. Ancak, birçok hastane, düzenlediği raporu UEVB’ye kayıt etmediği gibi, hastanelerin çoğu 20 yıl arşivde saklamak zorunda oldukları engellilik rapor kayıt defterini saklamamış, bazı hastanelerin arşivleri yanmış, bazı hastaneleri su basmış, bazı hastaneler kapanmış, taşınmış ya da isim değiştirmiş; bu gibi nedenlerle/bahanelerle hastaneler, sorumluluklarından kaçınmaktadır. Bu gibi bahanelerle hastanelerin kişilerden rapor yenileme istemeyecekleri bilinmelidir. Bunun en önemli dayanağı Sağlık Bakanlığının yazısıdır.

  Sağlık Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihli, “Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Ulusal Engelliler Veri Bankasına Kaydedilmesinin Sonlandırılması” konulu yazısında; “ıslak imzalı Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının asıllarının, taratılıp Ulusal Engelliler Veri Bankasında ilgili kayıt ile ilişkilendirilerek, pdf formatında elektronik ortama aktarılmasını sağlayan SB Mobil Tarama uygulamasının geliştirildiği ve ıslak imzalı düzenlenerek UEVB’ ye rapor bilgileri kaydedilen ya da sağlık tesisi arşivinde olup da sisteme hiç girişi yapılmayan tüm gerçek (soruşturma, inceleme, adli birimlerce iptali sağlanmamış olan) rapor bilgilerinin girişinin sağlanarak, engelli sağlık kurulu rapor görüntülerinin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan SB Mobil Tarama Uygulamasına eklenmesine/aktarılmasına devam edilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

  Hakların kullanımında ESKR’lerin UEVB’ye kaydı zorunlu mudur?

  Engellilerin hakları talep etmeleri için raporlarının UEVB’ye kayıtlı olması zorunluluğunu ifade eden bir mevzuat yoktur. Hakların talebinde engelli kimlik kartı ya da ESKR’nin aslı belgesi yeterlidir. Buradaki dayanağımız şudur: Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik’in “Kimlik kartının niteliği” başlığı 5’inci maddesinde; engelli kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, mevzuatta engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanacağı, engelli kimlik kartı alıp almamanın engellinin isteğine bağlı olduğu ve kimlik kartına sahip olmayan engellilerin, ilgili mevzuatla tanınan haklardan sağlık kurulu raporunu ibraz ederek faydalanabileceği yazılmıştır.

  UEVB’ye kaydı olmayan raporlar hakkında yaşanan sorun nedir?

  Son zamanlarda COVİD aşısı kapsamına alınan engellilerin, raporları sisteme kayıtlı değilse aşı kapsamına alınmadıkları, engelli ve evde bakım aylıklarının kesildiği hatta RAM raporlarının yenilenmediği görülmüştür. Kurumlara göre, eski tarihli raporlar hukuksuz bir biçimde “geçersiz” kabul edilmektedir.

  Vatandaşlar raporlarını UEVB’ye kayıt ettirmek için ne yapabilir?

  Ellerinde rapor aslı bulunan vatandaşlar, rapor aldıkları hastane ve/veya bulundukları illerde il sağlık müdürlüklerine, bu yazı içeriğinde yer verdiğimiz mevzuatı da alıntılayarak dilekçe verebilirler. Dilekçelerine, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’nun, konu hakkında vermiş olduğu tavsiye kararını da ekleyebilir, kendileri yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde KDK’ya başvuru yapabilirler.

  Bahsettiğimiz KDK tavsiye kararı; 1999 yılına ait sürekli engelli sağlık kurul raporu olan bir vatandaşın yaptığı başvuru sonucudur. KDK tavsiye kararında; yalnızca hastane arşivinin imhası nedeniyle teyit edilememesine dayanılarak raporun UEVB’ye kaydının yapılmadığı, hastanenin raporun gerçek olmadığını gösterir herhangi bir açıklamada da bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuranın talebinin …. Hastanesi tarafından reddi yönünde tesis edilen işlemin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiği, başvuranın sunmuş olduğu raporun bu haliyle UEVB’ye kaydına bir engel bulunmadığı değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu tavsiye kararı, yazılacak dilekçe için yol göstericidir.

  Sonuç olarak; ne denli eski tarihli olursa olsun, tüm raporlar süresi içinde geçerlidir ve ESKR’lerin e-rapor sistemine kayıt olması, vatandaşların değil hastanelerin, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Başvuru yapılan kurumlardaki idarecilerin ya da başvuruyu alan yetkililerin tüm bu konularda bilgi sahibi olmadığı için sorun yaşanmaktadır. Raporların sisteme kaydının, engellilerin hak ve hizmetlerden yararlanması için bir zorunluluk olarak öne sürülmesinin bir hak ihlali olacağının bilinmesi gerekir.

  Kaynaklar:

  Yazı kaynağı : www.oced.org.tr

  e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama

  Engelli Raporu Nasıl Alınır? Engelli Raporu Sorgulama ve Hesaplama

  Doğuştan ya da sonradan oluşan bir sebepten dolayı bedensel, ruhsal, sosyal veya zihinsel yeteneklerini kaybeden, bu nedenle toplumsal yaşama uyum sağlama ya da günlük rutinlerini yerine getirme konusunda güçlük yaşayan; bakım, rehabilitasyon, danışmanlık gibi desteklere ihtiyaç duyan kişiler, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un usul ve esaslarına göre engelli olarak tanımlanıyor. Söz konusu kanunun yanı sıra sosyal devlet anlayışı gereğince; engellilere toplum içinde ve kendi yaşamlarında diğer bireylerle eşit yaşam şartları sunulması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler neticesinde engellilere tanınan çeşitli ayrıcalıklardan faydalanmak için en az %40 oranında engelli olunması gerekiyor. Engelli bireylerin kendilerine tanınan haklardan faydalanabilmelerini sağlayan sağlık raporunda belirtilen engel oranının belirlenmesinde ise Ulusal Özürlü Veri Bankası verileri kullanılıyor. 

  Engelli Raporu Nasıl Alınır?

  Engelli raporu, kurul kararı doğrultusunda düzenlenir. Kurulun toplanması ve devamındaki sürecin işleyişi şu şekildedir: Kurul, kişinin engellilik durumunun belirlenmesine konu olan hastalığa göre toplanır. Tek bir uzmanlık alanına dayanan bir engel durumu söz konusu ise o uzmanlık alanından üç doktorun katılımı ile kurul kurulur. Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren durumlarda ise kurul aşağıdaki alanlarda uzman hekimlerden oluşabilir:

  Hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde söz konusu alandaki uzman, yoksa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır. Hasta farklı hekimlere sağlık durumu ile ilgili muayene olur. Hekimlerin belirttiği görüşe göre hastanın engel oranı ortaya çıkar. 

  Başvuru yapıldıktan sonra sağlık kurulu, başvuru yapan kişiyi ilgili doktorlara yönlendirir. Bütün gözlemlerin tamamlanmasının ve doktorların görüş bildirmesinin ardından dosya, doktorlardan oluşan heyet tarafından incelemeye alınır. Heyetin verdiği karara göre ise engel oranı belirlenir. Bu süreç ortalama iki hafta ile bir ay arasında sürebilir. Rapor, bir kurum tarafından talep edilmişse üç nüsha, şahsın kendisi tarafından talep edilmiş ise iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha hastanede kalır, diğer nüshalar rapor sahibine verilir. 

  Engelli Raporu Veren Hastaneler Hangileridir?

  Engelli raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş tam teşekküllü hastaneler tarafından verilir. Engelli raporu veren hastaneler, bakanlığın yönetmeliğinde belirlenmiştir, bu hastaneler dışında başka bir sağlık kurumundan engelli raporu alınamaz. Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan hastaneler devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel ve kamu üniversitelerinin hastaneleridir. Aile hekimlerinden, kliniklerden ve özel hastanelerden engelli raporu alınması mümkün değildir. 

  Engelli Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Engelli raporu almak için başvuru yapmadan önce tamamlanması gereken evraklar mevcuttur. Bu evraklar şu şekildedir:

  Engelli raporu genellikle devlet ve üniversite hastanelerinden verildiği için herhangi bir ücrete tabi değildir. Bütün muayeneler tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilir. 

  Engelli Raporu Kimlere Verilir?

  Engelli raporu, rapor için başvuru yaptıktan sonra yapılan muayeneler sonrasında engelli olduğu belirlenen kişilere verilir. Ancak bu noktada bir ayrım vardır. Engelliler için tanınmış haklardan yararlanabilmek için engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir. Bu oranın üzerinde engeli olanlar, engelli kimlik kartı alabilirler. Engelli haklarından yararlanmak için oran istisnası, özel eğitim alması gereken kişilerde değişir. Bu kişiler için ise alt sınır %20’dir.

  Engelli Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

  Engelli raporu tek bir hastalıktan ya da birkaç hastalıktan kaynaklı alınabilir. Engelli raporuna konu olabilecek hastalıkların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  Yüzde 90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

  Engelli raporu yüzdeleri, SGK tarafından belirlenen oranlara göre yapılır. Her bir hastalığın kendisine göre bir birimi vardır. Bu birimler doğrultusunda engel oranı hesaplanır. %90 engelli raporu alabilmek için ise zihinsel problemler, uzuv kayıpları, ciddi mental hastalıklar, ağır hastalıklar gibi kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyen rahatsızlıkların söz konusu olması gerekir. Bu oranda bir engelli sağlık kurulu raporu, birden fazla hastalığı olan kişilere de verilebilir.

  %90 Engelli Raporu Hakkında Daha Fazla Detay: %90 Engelli Raporu Nasıl Alınır?

  Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

  Engelli raporu yüzdesi, tek bir hastalığa bağlı olarak düzenlenecekse raporun yüzdesi kurul tarafından verilen karara göre belirlenir. Birden çok hastalık söz konusu ise toplam engelli raporu hesaplama işlemi Balthazard formülü ile yapılır.

  Formüle göre hesaplama yapmak için en yüksek orandan başlayarak oranlar sıralanır. En yüksek oran %100’den çıkartılır. Çıkartma işlemi sonrası kalan miktar ikinci sıradaki engel oranına çarpılır. Çarpım 100’e bölünür ve elde edilen rakam tekrar en yüksek engel oranına eklenir. Birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel ortalaması bu şekilde hesaplanır. Engel oluşturan hastalıklar daha fazla sayıda ise son orana kadar bu işlemler tekrar edilir.

  Engelli Raporu Oranları Nasıl Belirlenir?

  Rapor almak isteyen kişinin genel sağlık durumuna göre değişen engelli raporu yüzdeleri, raporun oranını belirler. Engelli raporu oranı yüz birim üzerinden hesaplanır. Sağlık kurulunun kişiye vereceği oran %10 da olabilir, %90 ve üzerinde de olabilir. Ancak buradaki en önemli ayrıntı, engelli haklarından yararlanabilmek için en az %40 oranın hesaplanmış olması gerekliliğidir. 

  Engelli raporu düzenlenmesi için bazı hastalıklarda belirli bir süre gözlem istenebilir. Hastalıkların oranının belirlenmesinde hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğuna da bakılır. Örneğin engelli raporu göz oranları; gözdeki görme kaybına, kaybın ne kadarının düzeltilebileceğine, her iki gözde görme sorunu olup olmadığına göre değişir. Aynı şekilde psikiyatri hastalıkları için de engel oranı, hastalığın tedavi edilip edilemeyeceğine göre değişiklik gösterir.

  Sürekli Engelli Raporu Yenilenir mi?

  Engelli raporları süreli ve sürekli olmak üzere ikiye ayrılır.  Süreli raporlar, sağlık durumunda değişiklik beklenen kişilere verilir. Rapor süresi bittiği zaman engel teşkil eden durum devam ediyorsa rapor tekrar düzenlenir. Eğer rapor sürekli olarak verilmiş ise raporda bu durum belirtilir. Sürekli olarak düzenlenen raporların belirli periyotlarda yenilenmesine lüzum yoktur.

  Sürekli Engelli Raporu İptal Olur mu?

  Sürekli olarak düzenlenen raporların yenilenmesine gerek yoktur, daimi olarak geçerlidir. Sürekli verilen raporlarda değişiklik, engelli raporunda belirtilen oranın yükselmesi halinde söz konusu olabilir. Kişinin sağlık durumundan dolayı engel oranı artarsa, tekrar kurul değerlendirilmesi yapılarak raporda değişikliğe gidilebilir. 

  Engelli Raporu ile Kazanılan Haklar Nelerdir?

  Engelli raporu olan vatandaşların yaşamlarını daha kolay hale getirebilmeleri için kendilerine tanınan birtakım avantajlar bulunur. Engelli haklarından yararlanabilmek için aranan en düşük engel oranı %40’tır. %40 ve üzerinde engel durumu bulunan kişiler için geçerli olan engelli raporu faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  Engelli Araç Alımı Hakkında Daha Fazla Detay: Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

  Yüzde 40 Engelli Raporu Ne İşe Yarar?

  Yüzde 40 engelli raporuna sahip olan bir birey, engelli kimlik kartı çıkartmaya hak kazanır. Bu kartı aldıktan sonra yukarıda belirttiğimiz engellilere tanınan avantajlardan faydalanmaya başlayabilir. Yukarıdaki haklardan faydalanmak için bu oran yeterlidir. 

  Engelli Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

  Hakkında engelli raporu düzenlenen bireyler, sorgulama işlemlerini e-devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir. Önceden e-SGM kanalı üzerinden yapılan sorgulamalar, e-devlet sisteminin tüm resmi işlemlerle entegre bir hal almasıyla birlikte buraya taşındı. 

  E-devlet sisteminin yanı sıra yalnızca yetkili kişilerin erişimine açık olan Ulusal Engelliler Veri Bankası aracılığıyla da sorgulama yapılabilir. Fakat bu sisteme erişim için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı, Engelli Hizmetleri Biriminden şifre temin edilmesi gerekir. Ancak söz konusu şifreyi temin eden yetkili kişiler tarafından sistem üzerinde rapor girişi yapılabilir ve girişi yapılan raporlar görüntülenebilir.

  1. E-Devlet engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır?

  Engelli raporu sorgulama işlemi e-devlet kanalında Sağlık Bakanlığına ayrılmış bölümden gerçekleştiriliyor. E-devlet engelli raporu sorgulaması yapmak için sisteme giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı portalına girilmesi gerekiyor. Fakat bu sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-imza şartı aranıyor. 

  E-devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

  2. Ulusal Engelliler Veri Bankası aracılığıyla sorgulama nasıl yapılır? 

  Ulusal Engelliler Veri Bankası olarak adlandırılan engelli veri bankası sistemi, engelli verilerine erişebilmek için kullanılan bir portaldır. Bu sisteme vatandaş erişimi olmasa da engelli raporu vermekle yetkili olan sağlık kurumları erişim sağlayabilmektedir.

  Ulusal Engelliler Veri Bankası sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

  Yazı kaynağı : www.kampanyabulucu.com

  SGK Engelli Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır ?

  Veri Taban�nda Kay�tl� Engelli Say�s� A��kland� - Memurlar.Net

  Veri Taban�nda Kay�tl� Engelli Say�s� A��kland� - Memurlar.Net

  Aile, �al��ma ve Sosyal Hizmetler Bakan� Zehra Z�mr�t Sel�uk, "2020 y�l� Temmuz ay� verilerine g�re; Ulusal Engelli Veri Taban�nda kay�tl� ve hayatta olan engelli say�s� 2 milyon 530 bin 376'd�r" dedi.

  Bakan Sel�uk, CHP Ni�de Milletvekili �mer Fethi G�rer'in, '2019 y�l� itibari ile doktor raporu ile engelli oldu�u tespit edilen ki�i say�s� ne kadard�r? �lkemizde engelli t�rleri kapsam�nda ilk be� s�ray� alan engel �e�idi hangileridir?' �eklindeki soru �nergesini yan�tlad�. Bakan Sel�uk, "Sa�l�k Bakanl���'n�n yetkili hastanelerinden verilen ve elektronik ortamda veri taban�na aktar�lan, Engelli Sa�l�k Kurulu Raporlar� ile Bakanl���m�z veri taban�nda yer alan kay�tlar birle�tirilerek, Ulusal Engelli Veri taban� olu�turulmu�tur. Bu �er�evede; 2020 y�l�n�n Temmuz ay� verilerine g�re Ulusal Engelli Veri Taban�nda kay�tl� ve hayatta olan engelli say�s� 2 milyon 530 bin 376'd�r. Bu rakam Engelli Sa�l�k Kurulu Raporu almak i�in yetkili hastanelere ba�vurmam�� ve hizmet almak i�in devletle temasa ge�memi� bireyleri kapsamamaktad�r" dedi.

  �LK SIRADA S�RE�EN HASTALIKLAR VE ORTOPED� VAR

  Bakan Sel�uk, Ulusal Engelliler Veri Taban� kay�tlar� kapsam�nda; s�re�en hastal�klar, ortopedi, g�rme, zihinsel ve i�itme engelli oldu�u doktor raporu ile tespit edilenlerin ilk s�ralarda yer ald���n� belirtti. Bakan Sel�uk, "Bakanl���m�za ba�l� 104 resmi bak�m merkezimiz ve 277 �zel bak�m merkezimiz, Sa�l�k Bakanl���na ba�l� ise 4 tanesi E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi olmak �zere toplam 13 tane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunmaktad�r" bilgisini payla�t�.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap