Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vatandaş kurulmakta olan fabrikanın hangi alanlardaki etkilerinden söz etmektedir

  1 ziyaretçi

  vatandaş kurulmakta olan fabrikanın hangi alanlardaki etkilerinden söz etmektedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Vatandaş kurulmakta olan fabrikanın hangi alanlardaki etkilerinden söz etmektedir

  Vatandaş kurulmakta olan fabrikanın hangi alanlardaki etkilerinden söz etmektedir

  Haberdeki vatandaş fabrikanın olumsuz etkilerinden söz etmektedir. Fabrikanın çevredeki toprağa, hayvanlara, insanlara ve diğer tüm canlı yaşama olan ciddi olumsuz etkilerden bahsedilmiştir.

  Özellikle köyde yaratacağı doğal felaketlerden ve çocukların hastalığına sebep olacak etkilerinden bahsetmektedir. Mesela arazi mahvolacak hayvanlar otlayamayacak rüzgar kirliliği çocukların aldıkları nefese kadar bile taşıyacaktır.

  Şirket yöneticisi kurulmakta olan fabrikanın hangi olumlu yönlerini açıklamaktadır

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Vatandaş kurulmakta olan fabrikanın hangi alanlardaki etkilerinden söz etmektedir?

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

  Facebook'ta Paylaş

  Twitter'da Paylaş

  Linkedin'de Paylaş

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 16-17-18-19-20. Cevapları E-Kare Yayıncılık

  TARIM, SANAY� ve B�LG� TOPLUMUNDA �RET�M ve T�KET�M �L��K�LER�N�N ��LETME ve Y�NET�MLER� �ZER�NDEK� ETK�LER�

  TARIM,� SANAYݠ ve B�LGݠ TOPLUMUNDA �RET�M� ve T�KET�M� �L��K�LER�N�N ��LETME ve Y�NET�MLERݠ �ZER�NDEKݠ ETK�LER�

  G�R��

  �nsano�lu, ileriye do�ru bir s��rama hamlesinin i�inde olmu�tur varoldu�u veya d�nyaya te�rif buyurdu�u g�nden beri. Yery�z�nde Allah'�n halifesi olan insanlar �o�unlukla �at��ma i�inde olmu�lar, azg�nl�k d�nemi ge�irmi�ler ve bu azg�nl�k d�nemlerinde kendilerine el�iler g�nderilmi�, kendileriyle �at��m��lar, kar��s�ndakilerle �at��m��lar, kendi �rg�t� toplulu�u d���ndaki d�nya ile �at��m��lar, tabiatla s�rekli m�cadele i�inde olmu�lard�r.

  B�t�n bunlar�n yan�nda b�t�n bu �at��ma ve sava�lara ra�men Y�ce yarat�c�n�n da kendilerine verdi�i �st�n ak�l, d���nme ve temel bilgi sayesinde s�rekli ama s�rekli ilerlemi�lerdir. B�t�n bu �at��malar �o�unlukla daha iyi bir y�netim vaad etme kayg�s�ndan ve az�msanamayacak k�sm� da iktidar h�rs�ndan, g�c�n izhar edilme kayg�s�ndan kaynaklanmak tad�r.

  B�t�n bat�l� kaynaklarda belirtilenin aksine, insanl�k yarad�l���nda temel bilgilerle donat�lm�� olarak d�nyaya g�nderilmi�tir. Y�ce yarat�c� ilk olarak -ve peygamber olarak- d�nyaya g�nderilen Adem As'a temel bilgileri ��retmi�, d�nyadaki varl�klar�n adlar�n� birer birer ��retmi�tir. Tarihin bat�l� kaynaklarda avc�l�k toplay�c�l�k devirlerine paralel olan bir zamanda, Nuh As kendi zaman�nda ya�ayan inananlar�, hayvanlar� ve b�t�n canl�lar� tufandan kurtaran bir gemi yapm��t�r. Bu geminin avc�l�k ve toplay�c�l�k bilgileriyle yap�ld��� elbette izah edilemez. Bu bilginin kayna�� her ne kadar ilahi/vahiy kaynakl� olsa da tarih �ncesi devirlerde yap�lan abideler, tap�naklar, an�tlar, sanat eserleri vb. kal�nt�lar bu fikrimizi� ispatlamaktad�r.

  Yerle�mede, topluluk olu�turmada �retimde egemenli�in a��klanmas�nda temel belirleyici madden birisi olan din unsuru ve soyluluk zamanla sanayi devrimi ile birlikte yerini ekonomik g�ce b�rakm�� art�k servetin, (para/mal) a��rl�k kazand��� bir d�nem ba�lam��t�r. Bu d�nemde d�nya ciddi tahribata u�ram��, ���nc� d�nya topluluklar� ac�mas�zca s�m�r�lm�� ve daha sonra da kendi kaderlerine terkedilmi�tir. Kapitalist, s�m�rgeci, hegemonyac� mant�kla nefes alan d�nyay� hoyrat�a kullanarak ya�anmaz hale getirmi�lerdir.

  Bu s�re� tarihi ak�� i�inde katlanarak artmas�na ra�men b�t�n �evreci ak�mlar bu tahribat�n kar��s�nda c�l�z kalm��t�r. �retimin pazar i�in yap�lmas� a�amas�ndan itibaren t�ketim k�r�klenmi� t�ketim i�in �retim temel kanun haline gelmi�tir. Bunlar� ya�ayan a�an, sanayi toplumu bilgi toplumu diye adland�r�lan yeni bir zaman diliminin iskeletini haz�rlamaya ba�lam��lard�r. Bu iskeletin temel dinami�i olarak ta bilgiyi yerle�tirmi�lerdir. Ancak ne yaz�k ki t�ketim i�in �retim mant��� de�i�medi�i i�in d�nyadaki ac�mas�z tahribat devam ede gelmektedir.

  �lahi kaynaklardan beslenen d���nce sistemleri ise b�t�n bunlar�n kar��s�nda ciddi bir alternatif modeli d�nyaya kabul ettirebildiklerini s�yleyemeyiz.

  �ki binli y�llar�n d�nyas�n�n end�stri toplumundan bilgi toplumuna, i�g�c� a��rl�kl� ekonomiden y�ksek teknoloji a��rl�kl� ekonomiye, ulusal a��rl�kl� ekonomiden d�nya ekonomisine, merkezi a��rl�kl� y�netimden yerel y�netime, temsili demokrasiden daha kat�l�mc� demokrasiye, planl� (merkezden) ekonomiden sosyal piyasa ekonomisine, devlet kar��s�nda bireyin haklar�n�n daha �nemli hale gelmesine do�ru bir y�nelim ya�ayaca�� tahmin edilmektedir.

  I - Tar�m, Sanayi ve Bilgi Toplumu

  Tar�m, sanayi ve bilgi toplumunu sanayi �ncesi ve sanayi sonras� toplumu olarak ta adland�rabiliriz. Her ne kadar sanayi �ncesi (prekapitalist d�nem) var olsa bile genel manada tar�m toplumundan sanayi toplumuna kadar bir evreyi sanayi �ncesi toplumu olarak adland�r�lmas� yanl�� olmasa gerektir.

  1 - Tar�m Toplumu

  Tar�m toplumunun nas�l oldu�undan �te (zaten bu bir�ok kaynaklarda ayr�nt�l� olarak belirtilmektedir.) g�n�m�ze olan etkilerini �ncelikle vurgulamak istiyorum. Tarih boyunca tar�m�n ba�l�ca �� �nemli etki yapt��� s�ylenebilir.

  Tar�m, �ncelikle �ehirle�me hareketini kolayla�t�rm��t�r, �retimin ekimin dikimin belli mevsimlerde yap�lmas� gibi sebeplerle daha d�zenli bir faaliyeti gerekli k�lm��t�r. Tar�m toplumu daha fazla n�fusu besledi�i i�in n�fus art���n� kolayla�t�rm��t�r. (1)

  Tar�m toplumunda, �retim ve t�ketim ili�kilerine bakacak olursak, hen�z bir i�b�l�m�n�n yap�lmad���n� g�r�r�z. �retimde verim �ok d���kt�r. �retim fakt�rleri s�n�rl�d�r. Ekonomide hemen hemen tar�m kesimi hakimdir. T�ketim i�in �retim yap�ld���ndan, mal de�i�imi �ok s�n�rl�d�r. Do�um oranlar�n�n �ok y�ksek olmas�na ra�men genel n�fus art�� oranlar� d���kt�r. Sanayi ile u�ra�an k���k bir zanaatkar grubu vard�r.� Toplumun ekonomik g�c� toprak sahiplerine yani feodaliteye dayan�r, siyasal g�� te bu kesimin elindedir.

  Sanayi devrimi �ncesi d�nemde pazar ekonomisi kavram� hen�z yer etmemi�ti ve toplumlar daha ziyade kendi kendine yetebilecek seviyede �retim yap�yorlard�. Ekonomik faaliyetler, esas itibariyle, bir ara� niteli�inde olup, daha �ok dini inan�lar�n ve geleneklerin belirledi�i kurallar �er�evesinde y�r�t�l�yordu. Ana hedefi Allah'a kulluk etmek olan isan, hayat�n� devam ettirebilmek i�in zorunlu olan g�da ve di�er ihtiya�lar�n� temin etmek amac�yla ekonomik faaliyette bulunuyordu.

  Sanayi devrimi �ncesinde devletler merkezi de�ildi. Her ne kadar krallar taraf�ndan y�netilse ve monar�ik bir yap� arz etse de, devlet daha �ok d�� d��manlarla u�ra�an, halk�n dirlik-d�zenini koruyan ve bunlar�n kar��l���n da da haktan vergi toplayan bir nitelik ta��yordu. (2)

  2 - Sanayi Toplumu

  Sanayi devrimi ile birlikte, bu anlay��ta bir de�i�iklik oldu. Art�k iktisadi faaliyet, bir ara� olmaktan ��kt� ve ama� haline geldi. �nsanlar Allah'a kulluk etmek amac�yla ya�amak yerine daha m�reffeh ya�amay� daha rahat olmay� ve isteklerini daha �ok yapabilir hale gelmeyi tercih etmeye ba�lad�lar. Kar etmek temel motive edici fakt�r olarak, �n plana ��kt�. B�yle olunca bu de�i�imin gereklerini yerine getirmek �zere yeni ara�lar geli�tirme ihtiyac� do�du. Bilim ve teknoloji bu noktada devreye girerek, temel �al��ma kurallar�n�, davran�� tarzlar�n� ve bunlarla ilgili ilkeleri ortaya koydu. Art�k ge�mi� d�nemdeki geleneklerin ve dini inan�lar�n yerine, sanayi toplumunda bilim ve teknoloji al�yordu. B�ylece insanlar daha �ok �retmenin, daha �ok para kazanman�n yollar�n� tespit etmeye ba�lad�lar.

  �ncelikle da��n�k ve k���k �l�ekli olan �retim artt�. B�y�k i��i kitleleri olu�tu ve b�y�k i�letmeler kurulmaya ba�land�. ��te bu d�nemde bir y�n�yle i�letmecilikte devrime ba�lanm�� oldu. Devrim bir anlamda pazar ekonomisine ge�i� ve �retimin merkezile�mesi demektir.

  Sanayi toplumunu haz�rlayan sanayi devrimi baz� kaynaklarda otomasyon ve mekanizasyon olarak safhaland�r�lsa bile, (3) baz� kaynaklarda da emekle �al��an makina, buharla �al��an makina ve elektrikle �al��an makina olmak �zere �� safhaya ay�rm��lard�r. (4)

  K�saca sanayi toplumunu tan�mlamam�z gerekirse, genel olarak, kendi kendilerine yeten insanlar�n ve topluluklar�n yerine, tarihte ilk kez yiyeceklerin mallar�n ve hizmetlerin �ok b�y�k bir b�l�m�n�n sat��a ya da de�i� toku�a sunuldu�u bir durum ortaya ��km��t�r. Hemen hemen, kimsenin, hatta bir �ift�inin bile, kendi kendisi i�in yeterli olmad��� bir uygarl�k ortaya� ��km��t�r.

  Genel olarak, sanayi toplumu, �u �zellikler ta��maktad�r:

  Te�ebb�s aileden ayr�lm��t�r. ��b�l�m� profesyonel hale gelmi�tir. Sermaye birikiminin varl��� s�z konusudur. ��te �retimde rasyonallik temel ��e olmu�tur. Yani daha �nceki geleneksel ve dinsel davran��lar yerini rasyonal davran��lara b�rakm��t�r. (5)

  Sanayi toplumunda, �retimde mekanizasyon ve otomasyon, �rg�tler, merkezile�me, fabrika, pazara y�nelik �retim, standartla�ma, uzmanla�ma, e�g�d�m, �ekirdek aile tipi, ve i��i s�n�f� karakteristik �zellik ta��r.

  3 - Bilgi Toplumu

  Bilgi toplumu, bilginin kullan�m�n�n yayg�nla�t���, ya da insanlar�n bilgiye ula�mas�n�n kolayla�t��� bir toplumdur. Sanayi toplumunun amac� maddi de�erlerin �retilmesi olarak tesbit edildi�ine g�re bilgi toplumunun amac� da bilginin �retilmesidir.

  Bilgi toplumunun bir ba�ka tan�m� da �u �ekilde yap�lmaktad�r: Bilgi ve enformasyon teknolojisini �ne ��karan �zelli�i ile bilgi toplumu entelekt�el kaynaklar�n fiziksel kaynaklardan, temel teorik ara�t�rmalar�n uygulamal� ara�t�rmalardan ��renimin i�yerinde tecr�beden daha �nemli hale geldi�i, de�i�imin ise bilimin mevcut temellerini �ok k�sa bir zamanda tamamen ge�ersiz hale getirebilecek kadar h�zl� bir �ekilde ya�and��� ekonomilerdir.

  Toffler'e g�re bilginin fonksiyonu ve temel amac�, bilginin �retilmesi; itici g�c� de bilgisayar teknolojisidir. Buna g�re bilgi toplumunda (6) bilgisayar teknolojisi sayesinde enformatik de�erlerin �retildi�i, bilgi kaynakl� be�eri fakt�rlerin kullan�ld���, �retim birimleri veya toplumsal �rg�tlenmenin hat -kurmay ili�kileri ve hiyerar�ik bir �ekilde de�il, yayg�n ve yatay ili�kilerle birbirini tamamlayan �nitelerden olu�an teknolojik altyap�n�n belirleyici oldu�u geleneksel �retim metodlar�n�n terk edilerek yerini elektronik tabanl� fakt�rlere b�rakt���, herkesin bilgi �retimine katk�da bulundu�u, bireylerin hem �retimci hem de �retici oldu�u, �retim, da��t�m ve t�ketim kanallar�n�n farkl�l�k arz etti�i, bunlara ba�l� olarak yeni yat�r�m ve �retim alanlar�n�n ortaya ��kt��� ve g�n�m�z insan�n� her y�n�yle etkiledi�i bir s�re�tir.

  �Bilgi toplumunda sanayi toplumuna g�re baz� farkl�l�klar vard�r.(7)

  Ekonomi, daha �ok sanayi sekt�r� yerine hizmet sekt�r� �evresinde �rg�tlenmi�tir. �stihdam piyasalar�nda vasat vas�fl� kol g�c� yerine �st�n vas�fl� i�g�c� (beyin g�c�) �nemli� hale gelmi�tir. �htiya�lar�n tatmininde bilgi toplumunda karma��kla�malar ortaya ��km��t�r. �r�n esasl� stratejiler yerine, global pazarlarda rekabeti esas alan �retimde art�� �e�itlilik ve esnekli�i �ng�ren� pazar esasl� stratejiler benimsenmi�tir.

  Bir ba�ka bilim adam�na g�re sanayi toplumu ile bilgi toplumu aras�nda temel farklar� ��yle belirtilmi�tir: (8)

  Sanayi toplumunda mekanik teknolojileri ile ger�ekle�tirilen maddi �retim yerine, bilgi toplumunda bilgisayarlara dayal� bilgi �retimi yap�lmaktad�r. Fiziksel emek yerine zihinsel emek ikame edilmi�tir.

  Sanayi toplumunda maddi mallar fabrikalarda �retilirken, bilgi toplumunda bilgi kullan�m� bilgi bankalar� ve bilgi a�lar�na ba�l� olarak �retilmektedir.

  Sanayi toplumunda yeni pazarlar i�in kolonilere y�nelinirken, bilgi toplumunda bilgi end�strileri do�mu� ve d�rd�nc� sekt�r olarak devreye girmi�tir.

  Sanayi toplumunda i�letmeler sosyo-ekonomik s�recin en �nemli �znesi iken, bilgi toplumunda g�n�ll� topluluklar sosyo-ekomomik s�recin �znesi haline gelmektedir.

  Sanayi toplumunun politik sistemi olan� parlementer demokrasi de�i�ime u�ramakta, parlamenter demokrasinin kat�l�mc� demokrasiye d�n���m� ger�ekle�mektedir.

  Sanayi toplumunda, sanayilerin kurulu� yerlerinin yo�unla�t��� yerler, arkas�ndan i�g�c� ve n�fusu da �ekerek b�y�k sanayi �ehirlerinin do�mas�na yol a�m��t�r. Oysa bilgi toplumunda �retimin, evlerde ger�ekle�tirilebilir olmas� ve �evreyi daha az kirletmesi bir yandan, ileti�im teknolojisinin ortaya ��kard��� f�rsatlar di�er yandan, ekonomik faaliyetin belli kurulu� yerlerinde, sanayi toplumundaki gibi bir mekanda sa�lamak ileti�imle u�ra�abilen bilgi bankalar�ndan sa�lamaya dayal� olmaktad�r.

  II-Tar�m, Sanayi ve Bilgi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kileri

  Tar�m toplumundan daha �ok, sanayi ve bilgi toplumuna ge�erken �retim - t�ketim ili�kilerinde k�kl� de�i�iklikler ya�anm��t�r. Temel felsefe olarak �retim ve t�ketim hacminde� de�i�me g�r�lm��t�r. Burada daha �ok sanayi toplumundan bilgi toplumuna ge�i�teki ili�kiler �zerinde durulacakt�r. ��nk� tar�m toplumunda �retim ve t�ketim ili�kilerinde ciddi manada kayda de�er bir i�iki yoktur.

  Ancak Toffler'in de kitab�nda belirtti�i gibi tar�m, sanayi ve bilgi toplumunda yani birinci, ikinci ve ���nc� dalgada �retim ve t�ketim ili�kilerindeki yap�lar birbiriyle belli bir tarihi kronoloji i�erisinde ge�i�me veya �rt��mede bulunmaktad�r.

  Sanayi toplumunda �retim merkezile�irken �ehirle�me veya kentle�meyi de beraberinde getirmi�ti. Milyonlarca insan�n ya�ad��� b�y�k �ehirler ve� gecekondu v.b. sorunlar hep merkezile�menin bir sonucuydu. E�er k���k i�letmeler bilgi toplumunda veya "parmak ucu toplumu"nda belirleyici olmaya ba�larsa� �ehirle�me yava� yava� yerini k���k birimlere b�rakaca�� s�yleyebilir. Bu yap�da devletin yapmak durumunda kald��� pek �ok hizmet halk taraf�ndan yap�labilir, merkezi y�netimler d�zenleyici, yerel y�netimler ise koordine edici �zelli�iyle kar��m�za �akacaklard�r.

  Art�k blokla�m�� kat� devlet �rg�tleri de�il, herkesin kendi menfaatini �n plana ald��� biraz daha yumu�ak i�birli�i anla�malar�n�n yo�unla�t��� koordinasyon sa�lay�c� ticari blokla�malar g�ndeme gelecektir.

  Asl�nda liberal pazar ekonomileri kar��s�nda sosyalist ekonominin iflas etti�inin resmi ilan� 22 Haziran 1989'da Stockholm'de d�nyan�n d�rt bir yan�ndan glen sosyal demokrat ve sosyalist parti temsilcilerinin kat�l�m� ile ger�ekle�tirilen Sosyalist Enternasyonel toplant�s�d�r. Toplant�n�n ba�kan� Willy Brant'�n da alt�n� �izerek ifade etti�i gibi devletin ekonomik geli�mede merkezi rol �stlenmesine olan inan�lar�n�n sosyalist partilerin en b�y�k hatas� oldu�u fikri kabul edilmi� ve piyasa ekonomisinin benimsenerek sanayinin kamula�t�r�lmas� anlay��� terk edilmi�tir. (9)

  1 - Tar�m ve Sanayi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kileri

  ��phesiz ki b�t�n bilim adamlar� ve yaz�l� kay�tlarda tar�m nerede yap�l�rsa uygarl�k orada ba�lar �eklinde bir d���nceyi derhal dile getirmektedirler.

  Tar�m toplumunda ya�am�n merkezi k�y olmas�ndan dolay� hayat k�ye g�re d�zenlenmi�tir. Ekonominin, �retim ve t�ketim ili�kilerinin, aile yap�s�n�n temeline toprak vard�. Her birinde basit bir i�b�l�m� ve s�n�rlar� iyi belirlenmi� kastlar ve s�n�flar vard�.

  Tar�m toplumundaki da��n�k ve k���k �l�ekli olan �retim sanayi toplumunda artt�. B�y�k i��i kitleleri olu�tu ve b�y�k i�letmeler kurulmaya ba�land�. ��te bu d�neme bir y�n�yle i�letmecilikte devrim ba�lam��t�r. Devrim bir anlamda pazar ekonomisine ge�i� ve �retimin merkezile�mesi demektir.

  Sanayi devrimi geli�ip sanayile�me belirli bir a�ama g�sterince, tar�mdaki eski ili�kiler gev�eyerek, feodalite ve topra�a ba�l�l�k zay�flam��t�r. Toprakta �al��mak durumunda olanlar �zg�rl�klerini kazanmaya ba�lam��lard�r. �zellikle 19. yy'�n son �eyre�inden ba�layarak b�y�k bir toplanma, birleme (temerk�z) ve tekelle�me e�ilimi belirmi�tir.Karteller ve tr�stler bunun� en belirgin �zelli�idir.(10)

  �kinci dalga yani sanayi toplumu yery�z�n� sar�nca, tar�m teknosferinin yerini end�stri teknosferi ald�. Art�k yerine yenisi konulamayacak bir enerji do�rudan do�ruya kitle �retim sistemine veriliyor, kitle �retim sistemi de �rettiklerini olduk�a geli�mi� bir da��t�m sistemine p�sk�rt�yordu.(11)

  Sanayi toplumundaki s�n�rs�z ekonomik b�y�me amac�yla �retim ve t�ketim hacminin s�rekli art�r�lmaya �al���lmas�, sunni ihtiya�larla birlikte kirlenme sorunlar�n� da bir da��n zirvesinden yuvarlanan kar topu etkisiyle b�y�t�yor. S�n�rs�z ekonomik b�y�meye ayarl� sanayi toplumunun �retim ve t�ketim faaliyetlerini ger�ek ihtiya�lara g�re, yeni ba�tan d�zenlenmedik�e, ne sunni ihtiya�lar�n �o�almas�n�n ne de de�i�ik alanlarda ortaya ��kan yo�un kirlenmenin �n�ne ge�ilebilir. (12)

  1950'lerin sonlar�yla 1960'lar�n ba�lar�nda otomasyonun g�c� yeni� yeni ortaya ��kt��� s�ralarda bir�ok �lkede iktisat��lar ve sendikac�lar bunun b�y�k bir i�sizli�e yol a�aca��n� tahmin etmi�lerdi. Ama tersine, ileri teknolojili �lkelerde i� say�s� artt�. Sanayi �retim sekt�r� darald�k�a, b�ro ve hizmet sekt�r� geni�ledi ve aradaki fark� �stlendi.(13)

  2 - Bilgi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kileri

  Yeni de�i�me ve geli�me� sonucu otomasyon uygulamalar�n�n yayg�nla�mas� ile �retim ve istihdam ili�kisini bozmu�tur. S�n�flar aras� �at��malara veya s�n�f ��karlar�na dayal� ideolojiyle d���nceler zay�flam��t�r. Ayr�ca otomasyon, standartla�ma ve �st�n kaliteyi beraberinde getirmektedir. �retim hacmi artmakla, maliyet d��mektedir. (14)

  �retilen mal ve/veya hizmetlerde globalle�me s�z konusu olmaktad�r. G�n�m�zde bir i�letmenin �retti�i mamul� hi� de�i�tirmeden, d�nyan�n her yerinde� satma imkan� do�mu�tur. ��nk� hem mallar, hem de pazarlar homojenle�mektedir. Sosyo-k�lt�rel a��dan tehlikeli olarak kabul edilebilecek bu geli�melere g�re t�m d�nya toplam�ndaki� t�keticilerin ihtiya�lar�, birbirine benzemeye ba�lam��t�r. Bu globalle�me bir toplumun tamam� i�in s�z konusu olmasa da % 5 veya % 10 gibi bir oran bile ihmal edilemeyecek bir olgudur.

  —Ar-Ge harcamalar� art�k devletin kontrol�nden ��karak i�letmelerin laboratuarlar�na girmi�tir. Bu bir taraftan yeni bulu�lar� rekabet g�c� kazanman�n oda��na yerle�irken, di�er taraftan bu bulu�lar�n ekonomik hayata girmesini s�ratlendirmektedir.

  —Talepteki h�zl� de�i�meler sonucu mamullerin �mr� k�salm��t�r. �leti�im ara�lar�n�n geli�mesi ve kullan�mdaki yayg�nl�k, �lkeler ve k�lt�rler aras�ndaki mesafeyi azaltm��t�r. Bu a��dan bir mamul� piyasaya sunmak kadar piyasada tutmak ta �nemlidir.

  Genelde teknolojik de�i�meden bahsederken teknoloji �u d�rt eleman� i�erir.� Bunlar:

  � Alet ve ekipman

  � Teknik bilgi

  � �retim ve y�netim y�ntem ve teknikleri, ile

  � Sosyal �rg�tlenmelerdir.

  Mega teknolojilerin �nc�l�k etti�i de�i�im s�recinde yukar�da ifade edilen d�rt anlamda da teknolojinin b�y�k de�i�iklikler ge�irdi�i izlenmektedir. Asl�nda teknolojinin �zellikle son y�llardaki �ok h�zl� de�i�imi i�in ve i�yerinin niteliklerini de�i�tirerek mikro a��dan i�letmeler d�zeyinde �ok �nemli de�i�imleri gerekli k�lmaktad�r.

  �Bilgi toplumunun enformasyon ve bili�im atmosferinde, merkezlerine arada s�rada u�rayan, onun d���nda telefonla ya da ziyaret etmek suretiyle sat�� yapan sat�c�lar, mimarlar ve desinat�rler, bir�ok sanayi kolunda �al��an dan��manlar, terapist ve psikologlar, m�zik ve yabanc� dil ��retmenleri, sigortac�lar, avukatlar, �niversite i�in �al�san ara�t�rmac�lar ve daha bir s�r� beyaz g�mlekli teknisyen ve profesyonel taraf�ndan, miktar� kesinlikle bilinmemekle birlikte, bir �ok i� evde yap�labilmektedir. (15)

  Bu yap�da, pek �ok insan k�smen evde �al��acak, k�smen de d��ar�da. Baz� insanlar aylarca, y�llarca evde �al��acak, sonra d��arda bir i�e girecek ve belki daha sonra yine eve d�necektir. Bilgi toplumunda baz� i� kollar�nda gerileme olur, baz�lar�ysa geli�ir, zenginle�ir. Ku�kusuz, elektronik, bilgisayar ve haberle�me sanayileri geli�ir. Buna kar��l�k petrol �irketleri, otomobil sanayii ve ticari ama�la kullan�lacak ta��nmaz mallar�n sat���yla u�ra�anlar, bu de�i�ikli�in zarar�n� g�r�rler. K���k boy bilgisayar ma�azalar� ve enformasyon servisleri iyi i� yapar, buna kar��l�k posta servisinde gerileme olur.

  E�er vatanda�lar kendi elektronik terminal ve ayg�tlar�n� al�p onlar�n sahibi olurlarsa art�k memur olmaktan ��kar, kendileri de giri�imci durumuna gelirler, yani i��iler "�retim ara�lar�n�n" sahibi olurlar. Sonra evlerde �al��an bu ki�iler, taahh�t i�lerine girmek i�in k���k ortakl�klar, makinelere sahip olmak i�in kooperatifler kurabilirler. Bu yolla t�rl� ili�ki ve �rg�tlenme �ekillerini ger�ekle�tirmek m�mk�n olur.

  Bu alandaki geli�meler� literat�rde "i�in ve i�yerinin yeniden �rg�tlenmesi" s�reci olarak adland�r�lmaktad�r. �rnek olarak, �zellikle 1980 'li y�llar�n ikinci yar�s�ndan itibaren mikroproses�rlerin ve robotlar�n yayg�n kullan�m� ile nitelik bak�m�ndan otomasyondan �ok daha farkl� bir d�nem olan sanayi �tesi d�nem ba�lam��t�r. Ayr�ca, mikro elektronikte, gen m�hendisli�inde, robot yap�m�nda, telekom�nikasyonda k�saca y�ksek teknolojilerdeki devrimler teknik bilgi a��s�ndan da �nemli geli�meleri g�ndeme getirmi�, bunun da �tesinde 'bilgi' ekonomik faaliyetlerin a��rl�kl� unsuru olarak �ne ��km��t�r.

  �retim ve y�netimde esneklik ile kurum k�lt�r� olu�turarak y�netimle �al��anlar aras�nda i�birli�ine y�nelik yeni aray��lar (micro corporatizm) y�netimde iki yeni geli�me alan�n� olu�turmaktad�r. Ayr�ca, dikey �rg�tsel �emalar yerine yatay yap�lanmalar�n, b�rokratik y�netim anlay��lar�n�n yerine ise, kat�l�mc� y�netim anlay��lar�n�n geli�mekte oldu�u g�r�lmektedir. Birbirleri ile yatay ili�kili gruplar�n �zerinde y�kselen yeni i�yeri �rg�tlenmeleri end�striyel b�lgeler ve network sistemleri ile birlikte mega teknolojilerin neden oldu�u y�netim alan�nda en ileri de�i�imleri temsil etmektedir.

  ���nc� dalgan�n becerikli i� adamlar� bir mal� standartla�t�rmay� d���nmez, sipari�e g�re en ucuza nas�l �retebilece�ini bilir; mal ve hizmetlerin bireylerin isteklerine g�re ayarlanmas�nda yeni teknolojiden yararlanmak i�in ak�ll�ca yollar bulur. (16)

  �uras� art�k devrimci bir ger�ektir ki;� kitlevi �retim ve kitlevi da��t�m art�k "ileri y�ntemler" de�il geri kalm�� y�ntemlerdir. Ayn� �ekilde pazarlama ve t�ketimde de y���nsall�ktan uzakla��lmaktad�r. Bu k�kl� bir de�i�im ayn� zamanda tarihi bir de�i�imdir.

  Bilgi toplumunda i�sizlik konusu da ayr� bir tan�mlamaya ihtiya� g�stermektedir. ��siz kalm�� bir otomobil i��isi, dam�n� aktar�yor ya da arabas�n� elden ge�iriyorsa, evde tembel tembel oturup televizyondan ma� izleyen adam gibi mi i�siz say�lmal�d�r? �nsanlar�n kendileri taraf�ndan t�ketilmek �zere �retimde bulunmaya� ba�lamalar�yla birlikte, i�sizlik ve b�rokratik sosyal yard�m mefhumlar� yeniden tetkik edilmeye ihtiya� g�stermektedir.

  Gelece�in sekt�rleri; elektronik, lazer, optik, ileti�im, enformasyon okyanus bilimi, uzay, genetik ve ekoloji m�hendisli�i, ekosistem tasar�m� gibi sekt�rlerdir. (17)

  III - Tar�m, Sanayi ve Bilgi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kilerinin ��letme ve Y�netimleri �zerindeki Etkileri

  ��letmeler birer sosyal sistemdir. Bunun tabii bir sonucu olarak, d�� �evreyle s�rekli bir al��veri� i�indedirler. Bu al��veri�, teknik ve mali kaynaklarda oldu�u kadar be�eri kaynaklarda da s�z konusudur. (18)

  G�n�m�zde b�y�k ve etkin �irketlerin y�netimleri �ok kozmopolit bir g�r�n�m arzediyor. D�nyan�n d�rt bir taraf�ndan gelmi� y�neticiler ayn� �irket �at�s� alt�nda toplant�lara kat�l�yorlar. (19)

  Geli�me veya de�i�me s�recine modernite a��s�ndan bak�ld���nda; s�re� daha �ok bir zihniyet sorunuyla anlay�� a�maz� olarak g�r�l�r. Bu konuda �mer Din�er bir konferans�nda modernle�meye ��yle bak�yor:

  "Moderniteyi sadece teknolojiyi, �retim ve t�ketim� sistemlerini ele alan bir yakla��m olarak d���nm�yorum. Modernite �ncelikle bir zihniyet sorunu olarak kar��m�za ��k�yor. Asl�nda bu zihniyet sorununun bir uygula mas�d�r bu teknolojik geli�meler, �retim sisteminin olu�umu, ulusal devlet yap�s�n�n ortaya ��kmas�, merkezile�me ademi merkezile�me vb� Bunlar�n hepsinin bir sonu� odu�unu ve uygulamaya yans�d���n� g�r�yorum.". (20)

  Tar�m ve sanayi toplumlar�yla bilgi toplumlar�nda ke�fedilen teknolojilerin kullan�m ve yayg�nla�malar� i�in gerekli tahmini s�reler:

  Sanayi sonras� toplumla bilgi toplumunda post end�striyel de�i�im s�recini ortaya ��karan fakt�rlerin etkisi sadece end�stri ili�kilerinde de�il y�netim t�rlerinde ve hatta y�netim kavram�nda da k�kl� farkl�la�malar�n g�zlenmesi, yeni �rg�tlenmelerin geleneksel �rg�tlerden hem yap� hem de prensipler itibar� ile ayr�lmalar� sonucunu do�urmu�tur. Bu da ekonomik �evredeki k�kl� de�i�melerin organizasyonlar�n strateji, k�lt�r, yap� ve �al��ma� �artlar�nda da �nemli de�i�melere neden olmas�n�n ka��n�lmaz olu�undan kaynaklanmaktad�r. (21)

  Bu ba�lamda "Bilgisayar end�strisinin son otuz y�lda yapt��� hamleyi otomobil sanayi yapm�� olsayd�, Ralls-Royce marka bir otomobilin �imdi 2.5 dolara sat�lmas� ve bir galon benzinle iki milyon mil yap�lmas� gerekirdi" (*1 ) (*1 )Toffler, Alvin; D�nyay� Nas�l Bir Gelecek Bekliyor? , �z yay�nlar�, �stanbul, 199, sh. 200

  1 - Tar�m, Sanayi ve Bilgi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kilerinin ��letmeler �zerindeki Etkileri

  Sanayi sonras� toplumda ve ya bilgi toplumunda i�letme yap�lar� esnekle�mi�tir. Sanayi sonras� toplumun veya bilgi toplumunun di�er boyutlar�ndaki de�i�ikliliklerine paralel olarak i�letmeler daha esnek halde bir yap� kurmak zorunda kalmaktad�rlar.

  Bu a��dan, daha �nceki merkezi devlet yap�s� ve/veya �rg�t yap�s� hatta toplumsal yap�, merkeziyetten ka����, k���k i�letmelere y�neli�i, hem siyasi yap�lar�, hem toplum yap�s�n� etkilemektedir. Bu t�r k���k �rg�tlerin koordinasyonuyla ve etkili bir �ekilde y�netilmesiyle ortaya ��kmaya ba�layan iktisadi de�i�me gelecek d�nemde toplumda daha belirleyici olmaya ba�layacakt�r.

  Bilgi toplumunda yeni de�i�me ve geli�me� sonucu otomasyon uygulamalar�n�n yayg�nla�mas� ile �retim ve istihdam ili�kisi bozulmu�tur. S�n�flar aras� �at��malara veya s�n�f ��karlar�na dayal� ideolojilerle d���nceler zay�flam��t�r. Ayr�ca otomasyon standartla�ma ve �st�n kaliteyi beraberinde getirmektedir. �retimin hacmi artmakla, maliyeti d��mektedir. (22)

  �leti�im devriminin etkileri ile �retim zinciri kavram� �nemini kaybetmi�, yerine ileti�im a�lar�yla birbirine ba�l� alt durum end�striyel dokuyu de�i�tirmi�, ba�l� ve destek end�striler aras�nda dayan��ma �n plana ��km��t�r. Yine bilgi toplumunda i�te �rg�t amac�, d��ta ise i�letme imaj�n�n yeterli tan�t�m� daha �nemli olmu�tur. Y�netimlerin �zerk ve ademi merkeziyet�i olmas�n� zorunlu k�lmaktad�r. �rg�tte hiyerar�i zay�flamakta d�r. �retim s�recinin t�m a�amalar�nda bilgisayarlar ve bili�imciler devreye girmi�tir.

  �rg�t yap�s�ndaki yenilenme, �rg�t i�i y�netim ve ili�kileri yeniden yap�land�rd��� gibi, d�� �evre ile ili�kilerin de yeniden yap�lanmas�na yol a�maktad�r. ��letmenin h�zl� de�i�en yeniliklerle s�rekli de�i�en �evresel de�i�kenlere uyumu, stratejik y�netimle, geleneksel y�netimin birle�tirilme sini zorunlu duruma getirmi�tir. Bili�im devriminin etkileri ile �retim zinciri kavram� �nemini kaybetmi�, yerine ileti�im a�lar�yla birbirine ba�l� alt birimlere dayal� �retim �ebekesinin benimsenmesi g�ndeme gelmi�tir.

  Oyunun kurallar�n�n s�rekli de�i�mesi i�letmede �ok h�zl� davranmay� ve faaliyetlerin ince hesaplara dayanmas�n� gerekli k�lmaktad�r. (23)

  2 - Tar�m ve Sanayi ve Bilgi Toplumunda �retim ve T�ketim �li�kilerinin Y�netimler �zerindeki Etkileri

  Tar�m toplumunda �retim ve t�ketim ili�kilerinin de �ekillendirdi�i, Y�netim daha �ok din adamlar� ve soylular�n eli alt�ndayd�. B�t�n tar�m toplumlar�nda otoriter bir y�netim bulunuyordu.

  Y�netim, belirli bir tak�m ama�lara ula�mak i�in ba�ta insanlar olmak �zere parasal kaynaklar�, donan�m�, demirba�lar�, hammaddeleri, yard�mc� malzemeleri ve zaman� birbiriyle uyumlu verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama s�re�lerinin toplam�d�r. Y�netim kavram�n�n i�inde ba�ta insanlar olmak �zere �retim fakt�rlerinin ama�lar do�rultusunda etkin ve verimli kullan�m� s�z konusudur. (24)

  Bilgi toplumunda y�netim alan�nda ortaya ��kan yenilenmeyi Drucker ��yle belirtmi�tir. Drucker'e g�re bug�n y�netici "bilginin uygulanmas�ndan ve performans�ndan sorumlu ki�idir. Bilgi toplumunda liderlik f�rsat� herkese a��k olacakt�r. Ayn� �ekilde daha �nce bilinen toplum modellerinden �ok daha rekabet�i niteliktedir. Ve �nemli bir di�er de�erlerden birisi de bundan b�yle fakir �lkelerden de�il de bilgisiz �lkelerden bahsedilecektir.

  Avustralya'da bir otomobil �irketinin ba�kan�ndan gelece�in otomobil fabrikas�n�n nas�l olaca�� soruldu�unda, ba�kan, "bir daha ayn� �at� alt�nda yedi bin i��i �al��t�ran bir fabrikay� kesinlikle kurmam" �eklinde cevap vermi�tir.

  ��letme i�inde kaynaklar�n y�netimi, y�ntem geli�tirme, �neri gruplar� olu�turma, beyin f�rt�nas� toplant�lar� d�zenlemek, toplam kalite y�netimi, zaman y�netimi gibi yeni y�ntem ve uygulamalar �nem kazanm��t�r. Personele sorumluluk verme ve bireysel �d�llendirme ile ba�ar� motivasyonu motivasyonunun� daha yo�un te�viki g�ndeme gelmi�tir. K�sacas� yeni i�letme y�netiminde motivasyon, ba�ar� yerelle�me, esneklik, dayan��ma, sorumluluk ve kat�m�m yeni geli�meleri tan�mlayan kavramlard�r. (25)

  Ba�tan beri vurgulad���m�z h�zl� de�i�me ve geli�me k�smen k���lme yerinden y�netimi, yetki devrini, inisiyatif kullanmay� gerektirmi�tir.

  Kurulu� i�indeki liderlik, r�tbeden koparak, her defas�nda g�reve ba�l� olarak bir ki�iden di�erine kayabilecektir.

  SONU�

  Son 15 20 y�lda d�nya ekonomisinde g�zlenen ana yap�sal de�i�im, d�nya ekonomisindeki g�� dengesinin Atlantik'ten yani ABD'nin liderli�ini yapt�� bat�l� geli�mi� �lkelerden, �ncelikle Japonya'dan� ba�layarak Pasifi�e do�ru kaymakta oldu�udur.(26 )

  Teknolojik de�i�me ve farkl�la�ma anlam�nda geli�me ak�llar� durdururcas�na h�zla yay�l�rken akademik sahada ve pratik hayatta uzmanla�man�n h�zla artt��� bir d�nemde 'bilgi toplumu'nun gere�i ister istemez bir de�i�im anaforunun i�ine �ekiyor insan�.(27)

  Yeni d�nya d�zenini� kutsal bir post�la (yani ispata l�zum g�r�lmeyen kaziye) gibi kabul etmeleri de b�yle bir mesleki zaruretin sonucu olabilir. (28) Oysa ki daha 2000 li y�llar gelmeden tarih Fukuyama'y� yalanlam��t�r. �nsanlar 2000 y�l�n�n yak�n arefesinde yeni ve farkl� farkl� aray��lar i�ine girmeye ba�lam��lard�r.

  S�n�rs�z ekonomik b�y�me amac�yla �retim ve t�ketim hacminin s�rekli art�r�lmaya �al���lmas�, sunni ihtiya�larla birlikte kirlenme sorunlar�n� da bir da��n zirvesinden yuvarlanan kar topu etkisiyle b�y�t�yor. S�n�rs�z ekonomik b�y�meye ayarl� sanayi toplumunun �retim ve t�ketim faaliyetlerini ger�ek ihtiya�lara g�re, yeni ba�tan d�zenlenmedik�e, ne sunni ihtiya�lar�n �o�almas�n�n ne de de�i�ik alanlarda ortaya ��kan yo�un kirlenmenin �n�ne ge�ilebilir. (29)

  Toffler, ���nc� dalgada ortaya konmu� olan potan�n kapitalizm ya da sosyalizm de�il, enerji, yiyecek sorunu, n�fus sorunu, hammadde, sermaye ya da i� sorunu de�il Pota, piyasan�n hayat�m�zda oynad��� rol ve de uygarl���n gelece�idir der. Oysa ki k���k ve sorunlar anaforunda kavrulan d�nyam�za global olarak bir bakt���m�zda sorunun hala bunlar oldu�u g�r�lmektedir. Ancak Toffler'in belirttiklerini gelecekte bizi bekleyen m�levven bir tahayy�l olarak alg�lamak bilgi toplumunun insanc�klar�n� hayal k�r�kl���na u�ratmayacakt�r.

  �nsan�n denetiminden b�t�n�yle ��km�� olan �retim ve t�ketim faaliyetlerini, yeniden denetim alt�na alabilmek i�in, maddi �retimden daha �ok, k�lt�rel ve zihinsel �retime a��rl�k verilmesi gerekir. K�lt�rel �retimin art�r�lmas�nda, elimizde sevgisiyle silahlanm�� insandan ba�ka g�� ve kaynak yoktur.

  Tar�m, sanayi ve bilgi toplumunda �retim ve t�ketim ili�kileri daha �ok sekt�rel bazda �nemli bir de�i�ikli�e u�ram��t�r. �ncelikle �retimin kim i�in ve ne ama�la yap�ld��� tart���lm��t�r. Tar�m toplumunda �retimi yapan ki�ilerle t�ketenler a�a�� yukar� ayn� ki�iler olmas�na ra�men bu yap� sanayi toplumuna do�ru, gerek prekapitalist d�nemde gerekse sanayi devrinde �retenlerle t�ketenler birbirinden ayr�lm��lard�r. Ancak bu d�nem bilgi toplumuna kadar devam edebilmi�, bilgi toplumunda, tekrar A sekt�r�ne yani t�ketim i�in �retime d�n�lme e�ilimine girilmi�tir. Daha on y�l �nce Amerika'da elektrikle �al��an testere vb. aletlerin yaln�z y�zde 30'u kendi i�ini kendin yap merakl�lar�na, geri kalan y�zde yetmi�iyse marangozlara vb. zanaat��lara sat�l�rd�. On y�l gibi k�sa bir s�re i�inde bu say�lar yer de�i�tirdi. Bu g�n yaln�z y�zde otuzu profesyollere sat�lmaktad�r. Geri kalan y�zde yetmi�i t�keten �reticilere sat�lmaktad�r.

  Bunun yan�nda t�keticiler de pasif t�keticiden aktif t�keticiye do�ru bir evrim s�recine girmeye ba�lam��lard�r. Bunlara da t�keten �reticiler denilmektedir. Bu her ne kadar 21. yy'�n str�kt�r�n� tam olarak temsil etmese de genel manada bir e�ilimi vermesi tart��mas�zd�r.

  Bu g�n d�nyada gittik�e daha �ok insan kabul ediyor ki, ilerleme ya da� hayat standard�ndaki maddi �gelerle �l��lemez ve moral, estetik, siyasal ve �evre bak�m�ndan k�t� duruma itilmi�, yozla�t�r�lm�� toplumlar, ne kadar zengin ve teknoloji a��s�ndan ne kadar geli�mi� olursa olsunlar, ileri bir toplum say�lmazlar.

  Gelece�in kalk�nma stratejileri Washigton'dan Moskova'dan Paris'ten, ya da Cenevre'den de�il, Afrika'dan Asya'dan ve G�ney Amerika'dan gelecektir. Bunlar da yerel ihtiya�lara uygun olacakt�r.

  Tar�m ve sanayi toplumlar�ndaki y���nsal ve �izgisel yap�, bilgi toplumunda tekd�zelikten, veya y���nsall�ktan ar�nm�� olarak kar��m�za ��kmaktad�r.

  (1) Din�er �mer-Fidan, Yahya; ��letme Y�netimi, Beta Yay�nlar�, �stanbul, 1996, ss. 43-46

  (2) �zel, Mustafa; Stratejik Y�netim ve Liderlik, �z Yay�nc�l�k, II. Bask�, �stanbul, 1995, sh. 19-20

  (3) Kuyucuklu, Nazif, �ktisadi Olaylar Tarihi, �.�. Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Yay�nlar�, No: 18, �stanbul, 1985, sh. 47

  (4) Din�er �mer-Fidan, Yahya; ��letme Y�netimi, Beta Yay�nlar�, �stanbul, 1996, ss. 49-58

  (5) Din�er �mer-Fidan, Yahya; ��letme Y�netimi, Beta Yay�nlar�, �stanbul, 1996, ss. 52

  (6) Tuna, Yusuf; "Bilgi Toplumu ve Geli�mekte Olan �lkeler" �lim ve Sanat, S. 41, �stanbul, 1996, sh. 43.

  (7) Kurtulmu�, Numan; Sanayi �tesi D�n���m,� �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1996, sh. 100.

  (8) Erkan, H�sn�; Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geli�me, 2. Bask�, �� Bankas� Yay�nlar�, Ankara, 1994, sh. 101.

  (9) Kurtulmu�, Numan; Sanayi �tesi D�n���m,� �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1996, sh. 121(2)����������� Toffler, Alvin; ���nc� Dalga, Alt�n Kitaplar Yay�nlar� �stanbul, 1996, sh. 42

  (10) Kuyucuklu, Nazif, �ktisadi Olaylar Tarihi, �.�. Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Yay�nlar�, No: 18, �stanbul, 1985, sh. 53-54

  (11) Toffler,; ���nc� Dalga, sh. 49-50

  (12) G�rdo�an, E. Nazif; K�lt�r ve Sanayile�me, (II. Bask�), �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1991, sh. 7.

  (13) Toffler,; D�nyay� Nas�l Bir Gelecek Bekliyor? , �z yay�nlar�, �stanbul, 199, sh. 260

  (14) �zel, Mustafa; A.g.e. sh. 19-20

  (15) Toffler,; D�nyay� Nas�l Bir Gelecek Bekliyor? , sh. 265

  (16) Toffler,; ���nc� Dalga, sh.310

  (17) Toffler,; D�nyay� Nas�l Bir Gelecek Bekliyor? , sh. 29

  (18) Din�er; Stratejik Y�netim ve ��letme Politikas�, (II. Bask�), �stanbul 1992.

  (19) B. Reich, Robert; "K�lt�rel Y�neticiler" Harvard Business Reviw, March-April, 1991 (�eviren: Atilla �zt�rk)

  (20) Do�udan Bat�dan, �stanbul, B�y�k �ehir Belediyesi K�lt�r ��leri Daire Ba�kanl��� yay�nlar�,E �stanbul, kim -May�s, 1996, sh. 64

  (21) Angules, S.B - Parker, S.R; Wrork, Orga nization and Change, Sydney, Allen & Unwin, 1988, sh. 23

  (22) �zel, Mustafa; Stratejik Y�netim ve Liderlik, �z Yay�nc�l�k, II. Bask�, �stanbul, 1995, sh. 23

  (23)Din�er - Yahya; ��letme Y�netimi, sh. 65-66.

  (24) Eren, Erol; Y�netim ve Organizasyon, Beta� Yay�nlar�, �stanbul, 1993, sh. 3.

  (25) Din�er, Yahya; ��letme Y�netimi, sh. 66.

  (26) Toffler; Power Shift, Knowledge, Vealth and Violence at the Edge of� 21 st. Century, Bantham Books, New York, 1990.

  (27) Fidan, Ahmet; "Tamtamlardan Parmakucu Toplumuna De�i�im ve K�lt�r Anaforu" Ey�psultan 1. Kitap ve K�lt�r Fuar� B�lteni, �stanbul, 1995. Sh.5.

  (28) Avc�, Nabi; Francis Fukuyama'n�n Tarihin Sonu adl� kitab� hakk�nda yaz�lan ele�tiri kitab�na yaz�lan bir �ns�z., Rey yay�nlar�, Kayseri, sh.11

  (29) G�rdo�an, N.; K�lt�r ve Sanayile�me, (II. Bask�), �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1991, sh. 7.

  ����������� YARARLANILAN KAYNAKLAR

  Angules, S.B - Parker, S.R; Wrork, Organization and Change, Sydney, Allen & Unwin, 1988.

  B. Reich, Robert; "K�lt�rel Y�neticiler" Harvard Business Reviw, March-April, 1991 (�eviren: Atilla �zt�rk)

  Din�er �mer-Fidan, Yahya; ��letme Y�netimi, Beta Yay�nlar�, �stanbul, 1996

  Din�er �mer; Stratejik Y�netim ve ��letme Politikas�, (II. Bask�), �stanbul 1992.

  Do�udan Bat�dan; �stanbul B�y�k�ehir Belediyesi K�lt�r ��leri Daire Ba�kanl��� Yay�nlar�, Ekim 1995- May�s 1996.

  Eren, Erol; Y�netim ve Organizasyon, Beta� Yay�nlar�, �stanbul, 1993.

  Erkan, H�sn�; Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geli�me, 2. Bask�, �� Bankas� Yay�nlar�, Ankara, 1994.

  Fidan, Ahmet; "Tamtamlardan Parmakucu Toplumuna De�i�im ve K�lt�r Anaforu" Ey�psultan 1. Kitap ve K�lt�r Fuar� B�lteni, �stanbul, 1995.

  Fukuyama, Francis; Tarihin Sonu mu? Rey yay�nlar�, Kayseri

  G�rdo�an, E. Nazif; K�lt�r ve Sanayile�me, (II. Bask�), �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1991, sh. 7.

  Hanan, Mack; Yar�n�n Rekabeti, �eviren: Ziya-Eshar K�TEV�N, �nk�lap Kitabevi Yay�nlar�, �stanbul, 1993

  Kuyucuklu, Nazif, �ktisadi Olaylar Tarihi, �.�. Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Yay�nlar�, No: 18, �stanbul, 1985, sh. 53-54

  Kurtulmu�, Numan; Sanayi �tesi D�n���m,� �z Yay�nc�l�k, �stanbul, 1996

  �zel, Mustafa; Stratejik Y�netim ve Liderlik, �z Yay�nc�l�k, II. Bask�, �stanbul, 1995

  Toffler, Alvin; ���nc� Dalga, Alt�n Kitaplar Yay�nlar� �stanbul, 1996

  Toffler, Alvin; Power Shift, Knowledge, Vealth and Violence at the Edge of� 21 st. Century, Bantham Books, New York, 1990.

  Toffler, Alvin; D�nyay� Nas�l Bir Gelecek Bekliyor? , �z yay�nlar�, �stanbul.

  Tuna, Yusuf; "Bilgi Toplumu ve Geli�mekte Olan �lkeler" �lim ve Sanat, S: 41, �stanbul, 1996.

  �nl�, Halil; Y�netimler Aras� �li�kiler, (II. bask�) (Yerel Y�netimlerin Geli�tirilmesi Program� El Kitab�) Toplu Konut, IULA-EMME Yay�nlar�, 1994, �stanbul

  Yaz�c�o�lu, Recep; "Y�netim Sistemimizin Yeniden D�zenlenmesi" �a�da� Yerel Y�netimler Dergisi, TODA�E Yay�nlar�, C: 1 S: 3 May�s, 1992

  Yazı kaynağı : www.mevzuatdergisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap