Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yemek duası elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahillezi uzun

  1 ziyaretçi

  yemek duası elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahillezi uzun Ne90'dan bulabilirsiniz

  Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası

  Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası

  Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası yazımızda yemeklerden sonra okuyabileceğiniz, bereketi ve rızkı artırıcı şükür duasının okunuşunu ve anlamını yazdık.

  Yemek Duası Uzun Okunuşu

  Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. (İçten söylenir) Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezi,et’amena vesegana vecealena minel müslimin. Elhamdülillahirabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammediv ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyyn.

  Va’fü anna, vağfirlena, verhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin. (3 kere)

  Allahümme salli ala seyyidina muhammediv ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi envaırrizgı velfütuhat. Ya basitullezi yebsüdurrizga limey yeşaü biğayri hısab. Übsud aleyna rizgav vasian min külli cihetim min hazeini ğaybike biğayri minneti mahluk. Bimahzı fazlı keramike biğayri hisab. Ya ekramel ekramin veya erhamerrahımiyn.

  İftehil babe ya Allah. (3 kere)

  Ya Allahü, ya kafi, ya fettahü, ya müfettihu fetih bil hayr. Allahümmağfir sahibe hazettaami vel akilin. Allahümmec’al devletena daimen, evladena alimen saliha. Vela tüsellıt aleyna zalima. Allahümme zid, vela tengus ni’meten, kesiraten bi hurmetil, Fatiha.

  Türkçe Manası

  Bizi doyuran, bize suyu lutfeden ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammet Aleyhisselama ve onun ali, ehlibeyti ve bütün eshabı üzerine olsun. Allahım bizi affediver. Bizi mağfiret ediver. Bize rahmetinle müamele eyle. Sen bizim mevlamızsın.

  Kafirlere karşı bize yardım eyle. (3 kere)

  Ey Allah, peygamber efendimiz üzerine rızıkların çeşitleri adedince salat ve selam eyle. Ey rızkı döşeyen Allah’ım, ey hesapsız olarak dilediğine rızkı yayan Allah’ım. Bizim üzerimize, hiçbir kimseye muhtaç olmadan, hazinelerinden hesapsız olarak, sırf fazlı kereminle her yönden bol rızık ver. Ey ikram edenlerin en ikram edicisi, merhametlilerin en merhametlisi, Ey Allah’ım rızık kapısını aç. Rızık kapısını aç, rızık kapısını aç.

  Ey Allah’ım, ey kullarına kafi olan (yeten), rızık kapılarını açan Allah’ım, bize de rızık kapılarını hayırla aç. Ey Allah’ım şu yemeğin sahibini, hazırlayan ikram edeni, yiyenleri mağfiret buyur (affeyle). Ey Allah’ım o cemaatin devletini, yemek sahibi ve yiyenlerin devletini daimi kıl. Evlatlarını alim ve salihlerden kıl. Ve onlara hiçbir zalimi musallat kılma (Veya: Evlatlarını zalim kılıp onların başlarına musallat kılma). Ey Allah’ım, Fatiha-i şerife hürmetine bir çok nimeti ziyade et (fazlalaştır), noksanlaştırma (azaltma). Amin.

  Yemek Duası Uzun Okunuşu ve Türkçe Manası.

  Yazı kaynağı : yavuzmental.com

  Yemek Duası Nasıl Yapılır? Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

  Yemek Duası Nasıl Yapılır? Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

  Yemek Duası Hakkında Bilgiler

  Yemek duası olarak da bilinen sofra duasının ne olduğu ve nasıl okunduğuna dair bilgileri bu içeriğimizde bir araya getirdik. Ayrıca yemek duasının Türkçe, Arapça yazılışı, anlamı ve fazileti hakkında bilgileri de aşağıda bulabilirsiniz.

  İşte kısa yemek duasının okunuşu, yazılışı ve anlamı...

  Yemek Duası Nedir?

  Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra edilen yemek duası, uzun ve kısa olarak ikiye ayrılır. Genelde çocuklar için yemek duasının kısa olanı tercih edilirken, yetişkin bireyler için ise yemek duasının uzun hali okunmaktadır. Yemek duaları Müslümanlar için sünnettir, sevaptır.

  Yemek Duası (Sofra Duası) Neden Okunur?

  Yemek duası, yemekten önce ve yemekten sonra okunan bir duadır ve Hz. Muhammed (sav.)’in de sünnetleri arasında yer almaktadır. Yani yemek duası yapmak Müslümanlar için sünnettir. 

  Yemekten önce veya sonra okunan sofra duası gibi rızık ve bolluk için okunana Karınca Duası içeriğimize linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Yemek Duası’nın Kısa Okunuşu

  Yemek Duası

  Yemek duasının uzun halinin yanı sıra aynı zamanda kısa hali de tercih edilmektedir. Aynı zamanda çocuklar için tercih edilen yemek duası da kısa olandır. Çocuklar için olan “yemek duası elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahillezi “ diye başlamaktadır.

  Kısa Yemek Duası Okunuşu;

  Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

  Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

  El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

  Kısa Yemek Duası Türkçe Anlamı;

  "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

  “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.

  Türkçe Yemek Duası Nasıl Okunur?

  Türkçe olarak sofrada şu dua da yapılabilir:

  "Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun."

  Yemek Duası Arapça ve Türkçe Yazılışı

  Yemek duasının halk arasında farklı türleri yer almaktadır. Yemek duası bizleri yoktan var eden ve bize sayısız nimetler sunan Rabbimize şükür etmemiz için sadece yollardan bir tanesidir. Yemek duasının Arapça ve Türkçe okunuşlarını bilmek ve aynı zamanda Arapça okunuşunu, anlamını bilmek çok daha hayırlı olacaktır. Yemek duası ezberlemek de sünnettir.

  Yemek Duası Arapça Yazılışı ve Okunuşu (Sofra Duası Uzun)

  Yemek duasının uzun hali ve Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir;

  Yemek Duası

  Yemek Duası Türkçe Yazılışı

  Yemek duasının Arapçasının bilinmesinin yanı sıra aynı zamanda anlamının da bilinmesi gerekmektedir. Yemek duası Türkçesi ve anlamı aşağıdaki gibidir;

  Elhаmdülillаh , Elhаmdülillаh, Elhаmüllillаhi’llezi et’аmenа , vesegаnа,ve ceаlenа minel müslimin.

  Elhаmdülillаhirаbbil аlemîn.

  Vesselаtü ve’s-selаmü аlа seyyidinа muhаmmedin ve аlа аlihi ve sаhbihа ecmаin.

  Vа’fuаnnа vаğfirlenа verhаmnа ente mevlаnа fensurnа аlel kаvmil kаfirin. (3 Kere)

  Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab.

  Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

  Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere )

  Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

  Аllаhümmeğfir sаhibe hаze’t-tааmi vel-аkilin. Аllаhümmec’аl devletehüm dаimen , evlаdehüm аlimen sаlihа. Ve lа tüsellıt аleyhim zаlimа.Аllаhümme zid ve lаtengus ni’meten kesirаten bi hurmetil Fаtihа.

  Uzun Yemek Duasının Anlamı (Meali)

  Allah’a hudutsuz hamd ü senâlar olsun (Hamd ve senânın / medhin / övgünün her türlüsü Allah Teala içindir).Allah’a Hamd olsun. Allah’a Hamd’olsun. O Allah ki; bize yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı.

  Âlemlerin Rabbine hamd olsun.

  Salât ü selâm Efendimiz Muhammed (Mustafa’ya) ve âline ve ashâbının hepsine olsun.

  Allâh’ım; bizi affet, bizi mağfiret et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlâmız’sın, kâfirlere karşı bize yardım et (3 kere).

  Allâh’ım! Rızkların ve fütûhâtın adedince Efendimiz Muhammed üzerine salât eyle…

  Ey dilediğine rızkları hesapsız olarak yayan / veren, serip döşeyen, (rızık kapılarını) açan Allâh’ım! Bizim üzerimize / bize de her yönden, (bizce) bilinmeyen hazînelerinden, mahlûkata minnet ettirmeden, sırf senin fazl ü kereminden hesapsız ve geniş rızık(lar) ver;

  ey ikrâm-ihsân ve in’âm edicilerin en büyüğü, rahmet edenlerin en rahîmi / merhametlisi Allâh’ım!

  Ey Allâh’ım, kapıyı (bütün hayır-bereket, ihsan ve lûtuf kapılarını) aç (3 defa).

  Ey her şeye kâfî gelen / yeten, ey her şeyi sür’atle açan (açmaya gücü yeten) Allâh’ım; (bizim için) hayır (kapı)ları(nı) aç!

  Allâh’ım, şu yemeğin sahibini ve yiyenleri mağfiret et (günahlarını bağışla). Bizim devletimizi ayakta tut, ni’metimizi devamlı kıl. Evlatlarımızı âlim ve sâlih eyle. Onları üzerimize zâlim olarak musallat etme. Allâh’ım; arttır / ziyadeleştir nimetlerini, çoğalttıktan sonra da eksiltme, Fâtiha sûresinin hürmetine… Amîn.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Yemek Duası Nasıl Yapılır?

  Yemek Duası Nasıl Yapılır?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap