Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme final soruları

  1 ziyaretçi

  yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme final soruları Ne90'dan bulabilirsiniz

  SORULAR

  ���������������������� Ya�am Boyu ��renme S.221-225 SORULARI

  1 ) Ya�am boyu ��renme ilkesinden hareketle, d�rt ��renci t�r�ne hizmet verilmektedir. A�a��dakilerden hangisi bu ��renci t�rlerinden de�ildir?

  �� A ) T�mevar�m yada bulu� yoluyla ��renenler

  B ) Kendi ��renimlerini kendileri d�zenlemek isteyenler

  �� C ) Grup i�inde ��renmek isteyenler

  �� D ) Rehberli�e ihtiya� duyanlar, ancak bireysel e�itim program� isteyenler

  �� E ) Bireysel e�itim program� isteyip, rehberli�e ihtiya� duymayanlar

  2 ) A�a��dakilerden hangisi ya�am boyu ��renmeyi olu�turan unsurlar� beraber i�erir?

  A ) S�reklilik, yarat�c�l�k, de�erlendirme

  B ) Yarat�c�l�k, ��renme, de�erlendirme

  C ) S�reklilik, yarat�c�l�k, ��renme

  D ) S�reklilik, de�erlendirme, ��renme

  E ) Hi�biri

  3 ) �Bireylerin ya�amda yabanc� de�il d�nyan�n bir par�as� olmalar�n� sa�lamak ya�am boyu ��renmenin temel ama�lar�ndan biridir� ifadesi hangi unsuru anlat�r?

  A ) ��renme����� B ) Yarat�c�l�k��� C ) S�reklilik��� D ) De�erlendirme�� E ) Farkl�l�k

  4 ) �Yarat�c�l�kta oldu�u gibi birey kendi yapt�klar�yla daha anlaml� ifadeler olu�turabilir� ifadesi hangi unsura aittir?

  �� A ) ��renme���� B ) Yarat�c�l�k�� C ) Farkl�l�k���� D ) S�reklilik��� E ) De�erlendirme

  5 ) A�a��dakilerden hangisi ya�am boyu ��renmeyle ilgili ilkelerden de�ildir?

  �� A ) Bireysel ��retim

  �� B ) A��k ��retim

  �� C ) �neri servisleri ve dan��manl�k

  �� D ) Tek d�ze anlat�m

  �� E ) Kolay ve anla��l�r �al��malar

  6 ) A�a��dakilerden hangisi ele�tirel d���nmenin ana kurallar�ndan de�ildir?

  A ) Tutarl�l�k�� B ) Kavranabilirlik�� C ) Birle�tirmeD ) Yeterlilik�� E ) Uygulanabilme

  7 ) � Ele�tirel d���nen, d���ncedeki tezatl�klar� ortadan kald�rabilmelidir.� �fadesi neyi tan�mlar?

  A ) Birle�tirme�� B ) Tutarl�l�k�� C ) Uygulanabilme�� D ) Yeterlilik�� E ) �leti�im kurabilme

  8 ) �Ele�tirel d���nen ki�i, d���nd�klerini birle�tirerek anlad�klar�n� �evresine anlatabilir.� Diyen bir ki�i ele�tirel d���nmenin hangi kural�n� anlatm��t�r?

  A ) Birle�tirme�� B ) Uygulanabilme�� C ) Yeterlilik�� D ) �leti�im kurabilme�� E ) Tutarl�l�k

  9 ) ���renme okulda yap�lan etkinliklerle s�n�rl� de�ildir. � ifadesi ne ile alakal�d�r?

  A ) Ya�am boyu ��renme

  B ) De�erlendirme

  C ) Program geli�tirme

  D ) ��retim stratejisi

  E ) Yarat�c� d���nme


  10 ) �E�itim ��rencinin nerede ve nas�l ��rendi�ini de�il ne bildi�ini �l�melidir.� �fadesi neyi tan�mlar?

  A ) De�erlendirme�� B ) ��renme�� C ) Uygulama�� D ) Kavrama�� E ) S�ralama

  ���������������������������

  CEVAPLAR1 ) E������ 2 ) C����� 3 ) B������ 4 ) A������� 5 ) D

  6 ) B�������� 7 ) B �����8 )D����� �����9 )A������������ 10 )A

  Yazı kaynağı : www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr

  Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim Final 16. Deneme Sınavı

  I. Başkalarını memnun edecek davranışlarda bulunmak değil, yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumaktır.

  II.Doğru davranış görevini yapmak, otoriteye saygı göstermek, kural ve yasalara uymaktır.

  III.Kurulu düzen eleştirilmeden kabul edilir. Ahlaki eylemler toplumun bir bütün olarak daha geniş sosyal kümeleri tarafından tanımlanan eylemlerdir.

  IV.Yaygın davranış normlarına “uyma” ön plandadır. Davranış niyete göre değerlendirilir.

  V.Ergen onayladığı görevleri yerine getirmek ve aykırı durumlar dışında yasalara uymak durumundadır.

  Yukarıdakilerden hangisi Kohlberg Kuramının 4. aşaması olan  " Kanun ve Düzen Eğilimi" nin özelliklerinden biridir? 

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  AÖF Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  AÖF Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim dersi Ara (Vize) Sınavı, Dönem Sonu (Final) Sınavı, Tek Ders, Üç Ders ve Yaz Okulu sorularına aşağıda bulunan sınavları seçerek ulaşabilirsiniz. Çıkmış Sınav Soruları ile geçmiş sınavlarda sorulan soruları görebilir ve çalışabilirsiniz.

  Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim dersi için önceki yıl sınavlarının karışımı ile oluşturulmuş Online Deneme Sınavları'nı çözerek kendinizi test edebilir sınavlara daha hazırlıklı olabilirsiniz.

  Çıkmış sorular e-öğrenme portalında yayımlanmakta olup öğrencilerin bizlere göndermesi ile sitemize eklenmektedir. Daha fazla soruya erişebilmek için sizlerde ekampüs sayfanızdan çıkmış soruları tarafımıza BURAYA tıklayarak gönderebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : aofsoru.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap