Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zonguldak bülent ecevit üniversitesi personel alımı başvuru

  1 ziyaretçi

  zonguldak bülent ecevit üniversitesi personel alımı başvuru Ne90'dan bulabilirsiniz

  Zonguldak B�lent Ecevit �niversitesi 100 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Zonguldak B�lent Ecevit �niversitesi 100 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Zonguldak B�lent Ecevit �niversitesi Rekt�rl���nden: S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar h�k�mlerine g�re �niversitemizde istihdam edilmek �zere 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4. maddesinin (B) f�kras� uyar�nca s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  NOT: S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar uyar�nca s�zle�meli personelin ba�ka bir kuruma naklen tayini m�mk�n de�ildir.

  *** Ek Madde 2/b: Yaz�l� ve/veya s�zl� s�nav yap�lmaks�z�n, KPSS (B) grubu puan s�ralamas� esas al�nmak suretiyle ilgili kuram vc kurulu�lar taraf�ndan yap�lacak yerle�tirme.

  Genel �artlar:

  a) T�rk vatanda�� olmak,

  b) Kamu haklar�ndan mahram bulunmamak,

  c) T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, (...)(1) zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  �) Ba�vuru tarihi itibariyle 18 ya��n� tamamlam�� olmak,

  d) Erkek adaylar i�in askerli�ini yapm�� olmak,

  (Destek Personeli (Hasta bak�m� ve temizli�i) i�in aranan mezuniyet �art�n� sa�layan erkek adaylar askerlik �a��na gelmemi� oldu�undan bu alana ba�vuracak adaylarda askerli�ini yapm�� olmak �art� aranmaz.)

  e) G�revini yapmas�na engel olabilecek v�cut ve ak�l hastal��� ile engeli bulunmamak,

  f) 27.01.2023 tarihi itibariyle Koruma ve G�venlik G�revlisi i�in 30 (otuz) ya��n� (27.01.1993 tarihi ve sonras� do�umlu olmak.) di�er kadrolar i�in 35 (otuz be�) ya��n� (27.01.1988 tarihi ve sonras� do�umlu olmak.) bitirmemi� olmak,

  g) Kamu Personel Se�me S�navlar�ndan (2022 KPSS Lisans, 2022 KPSS Orta��retim ve 2022 KPSS �n Lisans) birine girmi� ve bu s�navlar�n en az birinden ilgili KPSS puan�n� alm�� olmak,

  �) Herhangi bir Sosyal G�venlik Kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak,

  h) �niversitemizin i� ve d�� kamp�slerinde �al��maya elveri�li olmak,

  i) Yapilacak g�venlik tahkikat�n�n olumlu sonu�lanmas�,

  i) Ayr�ca ba�vuracak adaylar�n durumunun; 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4/B maddesinin "Bu �ekilde istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kuramlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kuramlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler." h�km�ne uygun olmas� gerekmektedir.

  �lana ba�vuracak adaylar�n; ilan�n Resmi Gazetede yay�mlanma tarihinden itibaren 15 g�n i�inde (mesai bitimine kadar) �niversitemiz Personel Daire Ba�kanl���na �ahsen ba�vurular�n� yapmalar� gerekmektedir.

  Korama ve G�venlik G�revlisi pozisyonuna ba�vuracak adaylar�n �zel veya kamu sa�l�k kurulu�unda boy ve kilo �l��m� yapt�rarak belgelendirmesi gerekmektedir.

  Adaylar sadece tek bir unvan i�in nitelik kodu belirterek ba�vuru yapacaklard�r. Birden fazla nitelik kodlu unvana ba�vuru yap�ld��� takdirde t�m ba�vurular ge�ersiz say�lacakt�r.

  Ba�vuru i�in gerekli belgeler

  * 4 Adet Foto�raf,

  * S�zle�meli Personel Ba�vuru Formu,

  * �zge�mi�,

  * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet �zerinden al�nan belgeler kabul edilmektedir.)

  * Kimlik Fotokopisi,

  * Adli Sicil Kayd�, (E-Devlet �zerinden al�nan belgeler kabul edilmektedir.)

  * Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet �zerinden al�nan belgeler kabul edilmektedir.)

  * Ge�erlilik s�resi dolmam�� KPSS(B) grubu s�nav sonu� belgesi,

  * �zel Ko�ul Belgesi (Varsa nitelikler b�l�m�nde istenilen alanlarda �al��t���n� g�sterir, �al��ma/g�rev belgeleri veya sertifikalar.),

  Ba�vuru sonunda yaz�l� ve/veya s�zl� s�nav yap�lmayacakt�r. KPSS (B) grubu puan s�ralamas� esas al�narak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

  �lan sonu�lar� en ge� 5 i� g�n� i�inde �niversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro i�in ilan edilen say�n�n 2 kat� kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan ba�vuru olmad��� takdirde veya aranan �artlar� ta��mayanlar�n tespit edilmesi halinde ba�vuru yapan adaylardan en y�ksek puandan ba�lamak �zere s�ras� ile yerle�tirme yap�lacakt�r. Adaylar�n puanlar�n�n e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan, bunun da e�it olmas� halinde do�um tarihi b�y�k olan adaya �ncelik tan�n�r. Bu ilan tebligat mahiyetinde oldu�undan, ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r.

  ��e al�nmaya hak kazand��� �niversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi arac�l���yla tebli� edilen adaylar�n g�reve ba�lat�labilmesi i�in, sonu�lar�n ilan�ndan itibaren en ge� 5 i� g�n� i�erisinde g�revini yapmas�na engel olabilecek v�cut ve ak�l hastal��� ile engeli bulunmad���n� g�sterir Sa�l�k Kurulu raporu ile �niversitemiz Personel Daire Ba�kanl���na �ahsenba�vurmalar� gerekmektedir. ��e al�nmaya hak kazanan korama ve g�venlik g�revlisi adaylar�n�n boy ve kilo �l��m� �niversitemizce olu�turulacak komisyon taraf�ndan tekrar yap�lacakt�r. Belgeleri s�resi i�erisinde teslim etmeyenler bu haklar�ndan vazge�mi� say�l�rlar.

  M�racaat sonunda ger�e�e ayk�r� belge ya da beyanda bulunan adaylar hakk�nda yasal i�lem yap�lacak olup, atamalar� yap�lm�� ise atamalar� iptal edilecektir. �daremiz taraf�ndan kendilerine bir bedel �denmi� ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  Yap�lacak de�erlendirmelerde ba�ar�l� bulunarak g�reve ba�lat�lacak olanlar; sosyal g�venlik y�n�yle, 5510 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a h�k�mlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde ayn� s�n�ftaki di�er personelin tabi oldu�u �al��ma saat ve usul�ne tabi olarak �al��acaklard�r.

  7315 say�l� G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanunu h�k�mleri gere�ince ar�iv ara�t�rmas� sonucuna g�re atama i�lemi yap�lacakt�r.

  Detayl� Bilgi ��in:

  Zonguldak B�lent Ecevit �niversitesi Rekt�rl��� Personel Daire Ba�kanl��� P.K. 67100 �ncivez / Zonguldak

  Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64

  1099/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı 2023

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı 2023

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 KADRO DAĞILIMI

  Büro Personeli - 18

  Temizlik Personeli - 15

  Hasta Bakım ve Temizlik Personeli - 10

  Şoför - 1

  Basit Bakım ve Onarım Personeli - 5

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 40

  Hemşire - 10

  Sağlık Teknikeri - 1

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)X(1) zimmet, irtikāp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

  d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, (Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği) için aranan mezuniyet şartını sağlayan erkek adaylar askerlik çağına gelmemiş olduğundan bu alana başvuracak adaylarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaz.)

  e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

  f) 27.01.2023 tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını (27.01.1993 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını (27.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) bitirmemiş olmak,

  g) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans, 2022 KPSS Ortaöğretim ve 2022 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

  ğ) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  h) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,

  ı) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,

  i) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını Resmi Gazete’de yayın tarihinden 15 gün içinde üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecek.

  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

  Haber Dairesi (Zonguldak Haber)

  Yazı kaynağı : haberdairesi.com

  Bülent Ecevit Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alımı 2023

  Bülent Ecevit Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alımı 2023

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

  Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2023 kadroları

  Konuyla ilgili başvurular aşağıdaki linkten gerçekleştirilecek.

  Sözleşmeli personel ilan metni için tıklayınız.

  Başvuru için gerekli belgeler

  ·         4 Adet Fotoğraf,

  ·         Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,

  ·         Özgeçmiş,

  ·         Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

  ·         Kimlik Fotokopisi,

  ·        Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

  ·         Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

  ·         Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,

  ·         Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),

  ·         Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

  Yazı kaynağı : www.zhaber.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap